Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg

woensdag 31 augustus 2022

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Onno Koopmans
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.

De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.

Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594,

,,

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  In het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) combineert de provincie Groningen  natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijkertijd neemt de
  provincie maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw en  landschapsherstel, zodat bewoners van het ZWK veilig en prettig in een uniek en  toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Om de aanleg van natuur- en waterbergingsgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier
  mogelijk te maken is in 2018 door Provinciale Staten een provinciaal inpassingsplan (PIP)  opgesteld voor de ontwikkelingen in de voormalige gemeenten Marum en Leek.

  In het Dwarsdiepgebied doet zich nu een mogelijkheid voor om maatwerk toe te passen.  Om tot een grondruiling te komen, die voor zowel de particuliere eigenaren als de
  gebiedsontwikkeling positief is, wordt voorgesteld om een bestaande woning solitair  gelegen in het Dwarsdiepgebied (Hooiweg 39A in Lucaswolde), te verwijderen/slopen.
  Daarvoor in de plaats wordt een nieuw woonperceel gerealiseerd aan de rand van het  Dwarsdiepgebied en gesitueerd naast een bestaand woonperceel (Hooiweg 31) in het
  buitengebied van Lucaswolde. Dit levert meer kwalitatieve natuur, meer waterberging en  een landschappelijk beter passende gebiedsinrichting op.

  Voorgesteld wordt:
  In te stemmen met het Ontwerp Inpassingsplan Hooiweg Lucaswolde

  Voorgesteld besluit

  In het raadsoverleg dient te worden besloten of:
  a. het voorstel besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. het voorstel besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. het voorstel voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college gaat;

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel te behandelen als hamerstuk in de aadsvergadering van 14 september.

  00:04:25 - 00:06:41 - Sandra de Wit
  00:06:41 - 00:08:10 - Jan Willem Slotema
  00:09:48 - 00:10:23 - Jan Willem Slotema
  00:13:07 - 00:13:49 - Jan Willem Slotema
  00:13:49 - 00:15:00 - Harm Beute
  00:15:35 - 00:15:49 - Jan Willem Slotema
  00:15:49 - 00:17:20 - Rogier van 't Land
  00:17:26 - 00:17:33 - Jeroen Hoving
  00:18:05 - 00:21:06 - Natasja Bennink
  00:21:06 - 00:21:10 - Jeroen Hoving
  00:21:15 - 00:22:12 - Natasja Bennink
 4. 4

  Het college heeft bij brief van 3 mei 2022 kenmerk 196990139 de raad ervan op de hoogte gesteld  dat er dit jaar geen Perspectiefnota verschijnt. Dit in weerwil van artikel 4 van de Financiële  Verordening van de gemeente Westerkwartier.  Naar aanleiding van deze brief stelt de fractie van GroenLinks het daarmee samenhangende aspect  aan de orde, dat voor de werkwijze van de raad in de komende jaren wellicht nog belangrijker is: de  programma-indeling, taakvelden, beleidsindicatoren e.d. van de begroting en andere documenten.  Die moet de raad volgens artikel 2 van diezelfde verordening aan het begin van de raadsperiode vaststellen.

  Dit agenderingspunt hoeft na behandeling in het raadsoverleg niet doorgeleid te worden naar de raadsvergadering.

  Besluit

  Dit agendapunt vraagt geen verdere behandeling in de raadsvergadering.

  00:21:24 - 00:22:12 - Natasja Bennink
  00:25:35 - 00:25:59 - Jan van der Laan
  00:25:59 - 00:26:08 - Rogier van 't Land
  00:26:08 - 00:26:20 - Jan van der Laan
  00:26:20 - 00:26:25 - Koos Siegers
  00:26:25 - 00:26:43 - Koos Siegers
  00:26:43 - 00:26:59 - Jan van der Laan
  00:27:03 - 00:27:05 - Harm Beute
  00:27:10 - 00:27:41 - Arnold Bloem
  00:27:48 - 00:29:09 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:29:09 - 00:31:53 - Rogier van 't Land
  00:31:53 - 00:32:53 - Koos Siegers
  00:32:53 - 00:34:10 - Sandra de Wit
  00:34:10 - 00:34:15 - Rogier van 't Land
  00:34:15 - 00:34:25 - Rogier van 't Land
  00:34:31 - 00:34:48 - Sandra de Wit
  00:34:48 - 00:34:52 - Arnold Bloem
  00:34:52 - 00:35:00 - Arnold Bloem
  00:35:04 - 00:35:48 - Sandra de Wit
  00:37:34 - 00:39:19 - Rogier van 't Land
  00:39:23 - 00:42:43 - Klaas-Wybo van der Hoek
 5. 5

  Het college heeft bij brief van 7 juni 2022 kenmerk 196985257 de raad de rapportage  Gegevensbescherming toegestuurd.  Naar aanleiding van deze brief stellen de fracties van GroenLinks en PvdA enkele punten aan de orde in het komende raadsoverleg die bijvoorbeeld zien op het vragen van een nadere toelichting.

  Dit agenderingspunt hoeft na behandeling in het raadsoverleg niet doorgeleid te worden naar de raadsvergadering.

  Besluit

  Dit agendapunt vraagt geen verdere behandeling in de raadsvergadering.

  00:42:11 - 00:42:43 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:07:27 - 01:09:12 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:09:12 - 01:10:47 - Jan van der Laan
  01:10:52 - 01:11:09 - Harm Beute
  01:11:11 - 01:14:10 - René de Vink
  01:14:10 - 01:15:32 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:15:35 - 01:17:39 - Rogier van 't Land
  01:17:39 - 01:17:58 - Koos Siegers
  01:17:58 - 01:19:02 - Sandra de Wit
  01:23:53 - 01:26:16 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:26:24 - 01:26:38 - Annemiek KleinJan - Uneken
 6. 6

  Aan het Industriepark 5 in Leek is het Grootwinkelplein gesitueerd, waar diverse  volumineuze en grootschalige detailhandelsbedrijven en twee supermarkten zijn gevestigd.
  Op grond van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Leek en Oldebert’ (vastgesteld op 16  maart 2016) zijn deze bedrijven toegestaan. In het geldende bestemmingsplan is voor de
  verschillende volumineuze en grootschalige detailhandelsbedrijven een maximale  oppervlakte opgenomen. Voor de gevestigde supermarkten ontbreekt in het  bestemmingsplan echter een maximale oppervlakte. Het aantal supermarkten in het  plangebied is wel begrensd tot maximaal twee. Vanuit het detailhandelsbeleid is het  gewenst de vloeroppervlakte voor supermarkten op het Grootwinkelplein te maximaliseren  waarbij is aangesloten bij de feitelijke situatie.

  Om te voorkomen dat de gevestigde supermarkten uit zouden kunnen breiden heeft de  gemeenteraad op 3 november 2020 een voorbereidingsbesluit genomen. Een
  voorbereidingsbesluit is een jaar geldig. Onderhavig bestemmingsplan regelt de maximale  oppervlakte van de bestaande supermarkten definitief.

  Voorgesteld besluit:

  1. De ‘reactienota zienswijzen en commentaar bestemmingsplan ‘partiële herziening
  bestemmingsplan Bedrijventerrein Leek en Oldebert’ vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Leek en
  Oldebert’ (NL.IMRO.1969.20211270-OW01) ongewijzigd vast te stellen;
  3. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.20211270-VA01 te geven
  4. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode
  o_NL.IMRO.1969.20211270-VA01.dwg vast te stellen;
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen

  In het raadsoverleg dient te worden besloten of:
  a. het voorstel besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. het voorstel besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. het voorstel voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college gaat;

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel te behandelen als hamerstuk in de raadsvergadering van 14 september.
  *toezegging van de wethouder om het woord ‘maximaliseren’ te vervangen door ‘maximeren’ bij de inhoudelijke toelichting van het raadsvoorstel.
  *toezegging van de wethouder om de vraag van dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks) te beantwoorden over het ‘losse eindje’ van de voormalige gemeente Leek.
  *toezegging van de wethouder om de vraag van dhr. Jeroen Betten (VVD) te beantwoorden over waarom het tijdspad 2 jaar heeft geduurd.

  Toezeggingen

  Titel
  Vaststellen partiële herziening Groot Winkelplein
  Vaststellen partiële herziening Groot Winkelplein
  Vaststellen partiële herziening Groot Winkelplein
  01:37:14 - 01:37:37 - Jan Willem Slotema
  01:37:44 - 01:38:12 - Annelie Bonnet
  01:38:12 - 01:38:22 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:40:34 - 01:40:58 - Geert de Jong
  01:40:58 - 01:41:23 - René de Vink
  01:41:23 - 01:41:42 - Jan Willem Slotema
  01:41:42 - 01:42:21 - Annelie Bonnet
  01:42:27 - 01:42:58 - Jeroen Hoving
  01:43:03 - 01:45:24 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:48:06 - 01:48:13 - Geert de Jong
  01:48:13 - 01:48:20 - René de Vink
  01:48:20 - 01:49:01 - Jan Willem Slotema
 7. 7

  De gemeente Westerkwartier is eigenaar van het perceel aan de Pastorijlaan 3 in Oldehove.  Hier stond een gebouwtje, dat ten behoeve van kinderopvang verhuurd werd aan de SKSG.  De kinderopvang is vorig jaar verhuisd naar de oude school aan de Schoolstraat 19 in  Oldehove. Hiermee kwam het gebouwtje leeg te staan.
  Het gebouwtje verkeerde in een dermate slechte staat, dat besloten werd het te slopen. Ten  behoeve van de verkoop is onderzocht of het perceel in aanmerking kan komen voor de  bouw van een vrijstaande woning. Dit bleek het geval, maar om de woning te kunnen  realiseren moet eerst de bestemming worden gewijzigd.

  Voorgesteld besluit:
  Het bestemmingsplan “Pastorijlaan 3, Oldehove” (met planidentificatienummer  NL.IMRO.1969.BPOL22INBR-VA01) vast te stellen

  In het raadsoverleg dient te worden besloten of:
  a. het voorstel besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. het voorstel besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. het voorstel voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college gaat;

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel te behandelen als hamerstuk in de raadsvergadering van 14 september.
  *toezegging van de wethouder om de vraag van mevr. Natasja Bennink (GroenLinks) te beantwoorden over waarom er geen 2 kleinere woningen worden gebouwd i.p.v. 1 grote.

  Toezeggingen

  Titel
  Vaststelling bestemmingsplan “Pastorijlaan 3, Oldehove”
  01:50:39 - 01:50:47 - Jan van der Laan
  01:50:47 - 01:50:53 - Geert de Jong
  01:50:53 - 01:51:03 - René de Vink
  01:51:03 - 01:51:06 - Jan Willem Slotema
  01:51:17 - 01:51:20 - Jeroen Hoving
  01:51:33 - 01:53:56 - Natasja Bennink
  01:54:05 - 01:54:57 - Natasja Bennink
  01:54:57 - 01:55:52 - Natasja Bennink
 8. 8

  Het college heeft bij brief van 3 mei 2022 kenmerk Z202200149 de raad geïnformeerd over een  aanvraag voor het wijzigen van de bestemming op een perceel Industriepark te Leek.  Naar aanleiding van deze brief stelt de fractie van GroenLinks de gang van zaken aan de orde in het komende raadsoverleg.

  Dit agenderingspunt hoeft na behandeling in het raadsoverleg niet doorgeleid te worden naar de raadsvergadering.

  Besluit

  Dit agendapunt vraagt geen verdere behandeling in de raadsvergadering.

  01:55:01 - 01:55:52 - Natasja Bennink
  01:55:52 - 01:58:34 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:58:34 - 01:58:37 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:58:37 - 02:00:12 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:00:12 - 02:00:18 - Richard Lamberst
  02:01:42 - 02:02:11 - Jan Willem Slotema
  02:02:17 - 02:04:54 - Rogier van 't Land
  02:04:54 - 02:05:16 - Sandra de Wit
  02:05:16 - 02:05:50 - Rogier van 't Land
  02:05:50 - 02:05:57 - Sandra de Wit
  02:05:57 - 02:06:09 - Rogier van 't Land
  02:06:09 - 02:06:26 - Rogier van 't Land
  02:06:28 - 02:07:31 - Jeroen Hoving
  02:07:31 - 02:08:26 - Sandra de Wit
  02:08:26 - 02:08:45 - Rogier van 't Land
  02:08:45 - 02:09:11 - Sandra de Wit
  02:09:18 - 02:11:09 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:18:19 - 02:19:28 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:19:28 - 02:19:54 - Richard Lamberst
  02:19:57 - 02:20:21 - Anneke Laan
  02:20:21 - 02:20:35 - Jan Willem Slotema
  02:20:39 - 02:21:30 - Rogier van 't Land
  02:21:35 - 02:21:51 - Jeroen Hoving
  02:21:51 - 02:21:55 - Sandra de Wit
  02:22:00 - 02:24:34 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:25:47 - 02:25:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:25:50 - 02:25:55 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:26:07 - 02:27:22 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:27:22 - 02:27:47 - Koos Siegers
 9. 9

  In het coalitieakkoord gemeente Westerkwartier 2022 – 2026 van juli 2022 hebben de collegepartijen afspraken gemaakt over de winkelopenstelling op zon- en feestdagen. Er is afgesproken, dat supermarkten en overige winkels iedere zondag tussen 12:00 uur en 18:00 uur open mogen.
  Op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag zijn supermarkten en winkels gesloten.

  Voorgesteld besluit

  In het raadsoverleg dient te worden besloten of:
  a. het voorstel besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. het voorstel besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. het voorstel voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college gaat;

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel te behandelen als bespreekstuk in de raadsvergadering van 14 september.

  *toezegging van de wethouder dat de ingangsdatum gewijzigd wordt in 1 oktober 2022 i.p.v. ‘de eerste dag na de bekendmaking’.

  Toezeggingen

  Titel
  Wijziging Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019
  02:29:08 - 02:29:49 - Sandra de Wit
  02:31:50 - 02:32:26 - Richard Lamberst
  02:32:29 - 02:33:12 - René de Vink
  02:33:12 - 02:34:49 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:34:55 - 02:36:49 - Annelie Bonnet
  02:36:49 - 02:37:57 - Koos Siegers
  02:37:57 - 02:38:49 - Sandra de Wit
  02:38:49 - 02:39:49 - Annemiek KleinJan - Uneken
  02:44:09 - 02:44:18 - Richard Lamberst
  02:44:25 - 02:44:35 - René de Vink
  02:44:35 - 02:45:15 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:45:15 - 02:45:18 - Annelie Bonnet
  02:45:23 - 02:45:24 - Koos Siegers
  02:45:34 - 02:45:44 - Sandra de Wit
  02:45:44 - 02:46:08 - Sandra de Wit
  02:46:08 - 02:46:13 - Sandra de Wit
  02:46:18 - 02:46:23 - Annemiek KleinJan - Uneken
  02:46:42 - 02:47:01 - Reinette Gjaltema - van der Laan
 10. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.16 uur.