Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 2

woensdag 21 oktober 2020

19:30 - 21:00
Locatie

Digitaal via StarLeaf

Voorzitter
Koos Siegers
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier. Deze vergadering wordt digitaal gehouden via het videoplatform StarLeaf


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet alle deelnemers welkom via het videoplatform StarLeaf.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  De gemeente Westerkwartier wil een sociale gemeente zijn. Als mensen zich niet zelfstandig, eventueel met behulp van het netwerk, kunnen redden, is de gemeente er als vangnet om te helpen. In het sociaal beleid kiezen de gemeente voor maatwerk. Om te bepalen hoe dat maatwerk in te zetten, wordt gericht onderzocht binnen welke kwetsbare groepen de meeste urgentie zit. Daarbij is specifieke aandacht voor werkende armen. Bij het zoeken naar urgentie wordt gekeken naar de bestaande voorzieningen en wordt in kaart gebracht in welke mate daar gebruik van wordt gemaakt.
  Daar wordt maatwerk op aangepast. Daarvoor kunnen verschillende instrumenten worden benut. Daarbij worden ook de instrumenten van 130%-regeling en de sociale ombudsfunctie onderzocht (coalitieakkoord).

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit:
  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 3 november kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 3 november kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  Het armoedeonderzoek kan als bespreekpunt geagendeerd worden voor de raad van 3 november 2020.

  Het college zegt toe de raad op een informatieavond bij te praten over armoede binnen de gemeente en het armoedebeleid.


  Tevens zegt het college toe terug te komen op de verhouding tussen de gestelde normen en de gevolgen van mensen met een AOW-uitkering die vrijwilligerswerk verrichten.

  Toezeggingen

  Titel
  Armoedeonderzoek
  Armoedeonderzoek
 4. 4

  Zoals toegezegd tijdens de raadsavond van 2 september 2020 wordt de raad met deze brief geïnformeerd over hoe het coronavirus onze gemeente heeft geraakt, hoe de verschillende onderwerpen zijn opgepakt en hoe het college daarmee is om gegaan. Onderstaande informatie is een terugblik en betreft de periode van begin maart tot half september 2020. Ontwikkelingen die na 25 september jl. plaatshadden, waaronder de aanscherping van de maatregelen op 28 september, zijn niet meegenomen in deze raadsbrief. Inzicht in de financiële consequenties zoals toegezegd in de perspectiefnota ziet u terug in de Tweede Bestuursrapportage.


  Tevens wordt hierbij op verzoek van uw raad een Brief van een bezorgde inwoner van de gemeente Westerkwartier betrokken.

  Besluit

  De brief van het college wordt er kennisgeving aangenomen.

  Op dit agendapunt wordt ingesproken door mevr. M. Leegwater, inwoner van de gemeente Westerkwartier.


  Het college zegt toe de raad op maandelijkse basis bij te praten over de stand van zake inzake COVID-19.

  Toezeggingen

  Titel
  Stand van zaken COVID-19
 5. 5

  Op grond van de Wet algemene regels gemeentelijke herindeling (Wet Arhi) moet de gemeente Westerkwartier binnen een termijn van 2 jaar na de datum van de gemeentelijke herindeling al zijn regelgeving hebben geharmoniseerd. Zolang de gemeente Westerkwartier nog geen nieuwe (eigen) regelgeving heeft vastgesteld, blijft
  de desbetreffende regelgeving van de voormalige vijf gemeenten gelden voor het grondgebied van die voormalige gemeenten. Per 1 januari 2021 vervalt echter alle nog geldende regelgeving van de voormalige gemeenten van rechtswege (dus automatisch).
  De Algemene plaatselijke verordening (Apv) is een verordening, die nog geharmoniseerd moet worden. Dit betekent dat op dit moment nog de Apv’s van de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Winsum en Zuidhorn van kracht zijn, maar alleen voor het grondgebied van die voormalige gemeenten. Dit betekent dat er op dit moment nog verschillende regels op basis van die Apv’s gelden voor de inwoners van en organisaties in de gemeente Westerkwartier. Met de vaststelling van een Apv voor de gemeente Westerkwartier geldt gelijke regelgeving voor alle inwoners van en organisaties in onze gemeente.


  Voorgesteld besluit:
  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 3 november kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 3 november kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  De algemene plaatselijke verordening kan als bespreekpunt geagendeerd worden voor de raad van 3 november 2020.

  Het college zegt ten eerste toe voor 3 november aan de raad een lijst te doen toekomen met daarin een overzicht van de onderwerpen waarvoor voor 1 januari beleid zal worden vastgesteld.


  Ten tweede zegt het college toe in 2021 terug te komen op het beleid ten aanzien van de ligplaatsen.


  Het college zegt ten derde toe dat de algemene plaatselijke verordening geëvalueerd zal worden in het vierde kwartaal van 2021.


  Als laatste zegt de burgemeester toe niet lichtzinnig om te zullen gaan met de bevoegdheid die de APV hem geeft met betrekking tot het ingrijpen bij openlijk drugsgebruik.

  Toezeggingen

  Titel
  Vaststellen Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021
  Vaststellen Algemene plaatselijke verordening gemeent Westerkwartier 2021
  Vaststellen Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021
  Vaststellen Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021
 6. 6

  De gemeente Westerkwartier heeft één gemeentelijke jachthaven en wel in de plaats Leek.
  De voormalige gemeente Leek had een havenbesluit voor die jachthaven, die juridisch gebaseerd was op de artikelen 5:24 en 5:25 in de Apv Leek. Met het vaststellen van een nieuwe Apv voor de gemeente Westerkwartier en het daarmee vervallen verklaren van de Apv’s van de voormalige gemeenten, vervalt ook van rechtswege het havenbesluit van de voormalige gemeente Leek. De voormalige gemeenten Grootegast, Marum, Winsum (voor wat betreft het gebied Middag) en Zuidhorn hadden geen gemeentelijke jachthaven.
  Om te voorkomen dat er voor de jachthaven te Leek geen regels (meer) gelden is het gewenst gelijktijdig met het vaststellen van een Apv een verordening voor de jachthaven te Leek wordt vastgesteld. Dit voorstel betreft het vaststellen van de Verordening jachthaven Leek gemeente Westerkwartier 2021.


  Voorgesteld besluit:
  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 3 november kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 3 november kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  De verordening jachthaven gemeente Westerkwartier 2021 kan als bespreekpunt geagendeerd worden voor de raad van 3 november 2020.

  Door het college is toegezegd na te zullen gaan in hoeverre er wettelijke regels zijn die het lozen van afvalwater direct in openbare wateren verbiedt.

  Toezeggingen

  Titel
  Vaststelling Verordening Jachthaven Leek gemeente Westerkwartier 2021
 7. 7

  Op 24 juni 2020 is de Gedragscode bestuurlijke integriteit college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier 2020 (verder: gedragscode) door uw raad vastgesteld. Bij de behandeling werd aangegeven dat de gedragscode op punten aangepast diende te worden.
  De burgemeester heeft als portefeuillehouder bij de behandeling van het raadsvoorstel aangegeven, dat de inhoud en de strekking van de gedragscode duidelijk was en dat de gedragscode daarom kon worden vastgesteld. Wel heeft hij toegezegd dit najaar met een verbeterde gedragscode te komen. Alle fracties, met uitzondering van GroenLinks stemden vervolgens voor de vaststelling van de gedragscode. Gelet op de toezegging van de portefeuillehouder wordt de verbeterde gedragscode hierbij aan uw raad voorgelegd.


  Inhoudelijke toelichting
  De bijgevoegde gedragscode is een herziene versie waarmee bestaande onduidelijkheden worden verholpen. Hierbij is ook gekeken naar de opmerkingen van GroenLinks en D’66.Hieronder volgt een toelichting op de aangebrachte verbeteringen. Tevens wordt aangegeven waarom een aantal andere opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de raadsbehandeling in juni 2020 niet zijn verwerkt in de herziene versie van de gedragscode.

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit:
  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 3 november kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 3 november kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  De gedragscode bestuurlijke integriteit burgemeester en wethouders gemeente Westerkwartier kan als bespreekpunt geagendeerd worden voor de raad van 3 november 2020.

 8. 8

  Op 1 januari 2014 is de Brandweerzorg overgedragen aan de Veiligheidsregio Groningen. Dit betekende eveneens dat een aantal verordeningen en regelingen door de VRG zijn overgenomen cq door hun opnieuw zijn vastgesteld.
  De regeling op de heffing en invordering van brandweerrechten, zoals deze in de 4 voormalige gemeenten van kracht waren, dienden vervallen verklaard te worden. Van Marum is bekend dat de regeling vervallen verklaard is .
  Vanuit de andere 3 gemeenten zijn de stukken tot intrekking niet meer te achterhalen en is evenmin bekend of deze vervallen verklaard zijn.
  Om toch zeker te zijn dat de regelingen vervallen verklaard zijn, er geen rechten meer aan ontleend kunnen worden en de verordeningen geen rechtskracht meer hebben wordt voorgesteld alsnog een formeel besluit te nemen tot vervallen verklaring van de verordeningen voor de voormalige gemeenten Leek, Grootegast en Zuidhorn.

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit:
  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 3 november kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 3 november kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  Het voorstel kan als hamerstuk geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 3 november 2020.

 9. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.39 uur.