Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Fractievoorzittersoverleg

donderdag 30 januari 2020

19:30 - 21:00
Locatie

Grootegast Commissiekamer

Voorzitter
Ard van der Tuuk

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt

 4. 4

 5. 5

  Besluit

  Concept agenda wordt overeenkomstig vastgesteld; voorzitterschap wordt in handen gelegd van Koos Siegers.

 6. 5.1

 7. 5.3

  Op het perceel Peebos 1a in Opende wordt de werkschuur van Staatsbosbeheer verbouwd tot een multifunctioneel gebouw, waarin ook De Zijlen, Reclassering Nederland, de gemeente Westerkwartier en theetuin Het Blotevoetenhof een plek krijgen. Door de samenwerking van Staatsbosbeheer en De Zijlen is op de locatie Peebos is de situatie ontstaan dat dit een geschikte werkplek is voor kwetsbare inwoners om werkritme en werkervaring op te doen. Ook is gebleken dat
  dit een goede locatie is voor re-integratie trajecten. Doordat er begeleiding aanwezig is, kunnen kwetsbare personen in een vrij beschermde omgeving een plek vinden. In de afgelopen heeft dit goed gewerkt. De betrokken partijen willen de samenwerking graag uitbreiden, om zo meer mensen de kans te geven en doorgeleiding naar werk te realiseren. Daarvoor is meer ruimte nodig voor onder meer een kantine, kantoorruimte, en opslag. Verder wordt het achterterrein
  uitgebreid en ingericht met een parkeervoorziening voor medewerkers. De parkeervoorziening wordt bereikbaar via een separaat aan te leggen toegangsweg aan de achterzijde van het perceel.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 11 september 2019 voor de duur van 6 weken ter inzage gelegen, waarbij een ieder in de gelegenheid is gesteld om hiertegen een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid is door 2 reclamanten gebruik gemaakt. De 2 zienswijzen zijn van een reactie voorzien in bijgevoegde ‘Nota Zienswijzen en Commentaar Peebos 1a, Opende’. De zienswijzen leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan.

  Voorgesteld besluit

  • De ‘Nota Zienswijzen en Commentaar Peebos 1a, Opende´ vast te stellen;
  • Het bestemmingsplan ‘Peebos 1a, Opende’ gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig het gestelde in de ‘Nota Zienswijzen en Commentaar Peebos 1a, Opende’ met
   bijbehorende toelichting, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBGPOST1-OW01;
  • Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBGPOST1-VA01 te
   geven;
  • Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: o_NL.IMRO.1969.BPBGPOST1-VA01.dxf;
  • Geen exploitatieplan vast te stellen waarop het bestemmingsplan betrekking heeft.
 8. 5.4

  Een gebied aan de oostkant van het dorp Grijpskerk, ook bekend als Locatie Meindertsma, is al geruime tijd in eigendom van de initiatiefnemer. De ontwikkelaar heeft de wens om hier woningen te realiseren. Ook binnen de kern Grijpskerk wordt al jaren gevraagd om de bouw van nieuwe woningen. De gronden zijn nu in gebruik als agrarisch grasland. Het plan is om hier een woningbouwlocatie voor maximaal 25 koopwoningen te realiseren. Het betreft vrijstaande en halfvrijstaande woningen. Op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Grijpskerk’ is op de beoogde locatie nu geen woningbouw toegestaan. Om medewerking te kunnen verlenen aan de woningbouw is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie noodzakelijk.
  Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.

  Voorgesteld besluit

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Grijpskerk uitbreiding oost’ met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPGK18UITB2-OW01, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd (zowel in analoge en digitale versie) vast te stellen en te besluiten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld in de zin van artikel 6.12 Wro.

 9. 5.5

  De locatie maakt onderdeel uit van het voormalige instellingsterrein Sintmaheerdt van Stichting de Zijlen. De initiatiefnemer wil op deze locatie 40 woningen realiseren. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is hiervoor een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van het bestemmingsplan Sintmaheerdt, woningbouwlocatie Spant 1, Tolbert;
  2. Het bestemmingsplan Sintmaheerdt, woningbouwlocatie Spant 1, Tolbert (NL.IMRO.1969.BPTB19HERS1-OW01) vast te stellen;
  3. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPTB19HERS1-VA01 te geven;
  4. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPTB19HERS1-VA01.dxf vast te stellen
 10. 6

  Besluiten

  Agenda wordt overeenkomstig in concept vastgesteld. Voorzitterschap van dit raadsoverleg wordt in handen gesteld van Arina Havinga-Rooks

  De agenda voor dit overleg wordt gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd wordt het agendapunt "meerjarenbegroting 2020-2022 van de stichting Quadraten" (op verzoek vanuit een aantal fracties aangegeven tijdens behandeling ingekomen stukken raad 29 januari 2020).

 11. 6.1

 12. 6.3

  De sociaal ombudsfunctionaris behandelt klachten die zowel over gedrag/bejegening als over inhoud gaan. Hij/zij registreert vragen, wensen, zorgen, ervaringen van inwoners en verzamelt knelpunten. De sociaal ombudsfunctionaris rapporteert periodiek aan de gemeenteraad, deze rapportages zijn openbaar. De functionaris heeft rechtstreekse contacten met uitvoerenden en beleidsmedewerkers. De primaire doelstelling van deze contacten is het verbeteren van de dienstverlening aan (kwetsbare) inwoners.

  Voorgesteld besluit

  Per 1 april 2020 een ombudsfunctie voor het sociaal domein instellen voor een periode van twee jaar.

 13. 6.4

  Het Rijk heeft de ambitie uitgesproken om per 1-1-2021 de taken en bijbehorende middelen voor Beschermd Wonen geleidelijk over te hevelen van de centrumgemeenten naar de individuele gemeenten. De opvangmiddelen worden per 2025 overgeheveld. In 2015 hebben de Groninger gemeenten zich gerealiseerd dat het onwaarschijnlijk is dat zo'n landelijk verdeelmodel bij inwerkingtreding meteen voorziet in het juiste, budget per gemeente. Dit is omdat objectieve maatstaven nooit aansluiten bij de werkelijkheid in een gemeente.
  Daarom is er een eigen verdeelsystematiek uitgedacht. Dit is het ontwikkelmodel financiële verdeelsleutel geworden, kortweg een eigen ontwikkelmodel. Het is een simpel en flexibel model. Beleidsambtenaren, financials en juristen uit de hele regio hebben bijgedragen aan het opbouwen van een solide verhaal. Hiermee worden de Groninger gemeenten in staat gesteld te komen tot een verdeling van middelen die recht doet aan de praktijk.
  Concreet betekent dat een model dat is gebaseerd op de werkelijkheid en toegerust is op de toekomst.

  Voorgesteld besluit

  I. Toestemming te verlenen ingevolge artikel 10 lid 3 van de huidige Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorziening 2017 voor de wijziging van deze
  regeling in de Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021;
  II. toestemming te verlenen voor het vaststellen van het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 2021.

 14. 7

  Besluit

  Buiten de behandeling van de agendapunten zoals die voorliggen in de beide raadsoverleggen zijn er geen onderwerpen die aan de agenda van de raad van 26 februari 2020 worden toegevoegd.

 15. 7.1
  Agenda raadsvergadering 26 februari 2020
 16. 7.5

  De Lijst ingekomen Stukken wordt doorlopend gevuld tot het moment waarop deze door middel van de Consultatieronde aan het Fractievoorzittersoverleg wordt voorgelegd.

  Besluit

  In concept vastgesteld om voorgelegd te worden aan de raad van 26 februari a.s.
  Aanvullend d.m.v. emailconsult 12 februari a.s. worden ingekomen stukken in de periode van 30 januari en 12 februari toegevoegd aan de lijst voor de raadsvergadering.

 17. 13

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.