Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 2

woensdag 6 juli 2022

19:30 - 21:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Onno Koopmans
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.

De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.

Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

 2. Besluit

  Besloten wordt agendapunt 4 en 5 integraal te bespreken. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 3. De raadsbrief meerjarenbeeld 2023-2026 is naar de raad gestuurd. In een regulier jaar bieden het college in het voorjaar een perspectiefnota aan de raad aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Voorstellen voor beleid komen dit jaar voort uit de ambities uit het nieuwe raadsakkoord en coalitieakkoord. Aangezien deze nog niet vastgesteld zijn, hebben we uw raad voorgesteld om dit jaar geen perspectiefnota op te stellen. Middels de brief wordt de raad op de hoogte gebracht van het financiële meerjarenbeeld 2023-2026.

  De meicirculaire 2022 is verschenen, geanalyseerd en bestuurlijk gewogen. Via de raadsbrief meicirculaire informeert het college raad over de inhoud en effecten van deze circulaire. Daarnaast gaat de brief in op de gevolgen van de meicirculaire op het meerjarenbeeld en op het proces van de verwerking van de circulaire.

  Tijdens de behandeling zal worden ingesproken door: Roos van der Laan, namens Humanitas Westerkwartier.

  Besluit

  Aangezien het om een raadsbrief gaat hoeft er geen verdere besluitvorming plaats te vinden in de raad.

  *Op dit agendapunt wordt ingesproken door Roos van der Laan, namens Humanitas Westerkwartier.

  *Het college zegt toe de openstaande technische vraag van GroenLinks schriftelijk te beantwoorden.

  *Het college zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van GroenLinks met betrekking tot de kosten en baten analyse ten aanzien van subsidies.

  *Het college zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van GroenLinks met betrekking tot de accres.

  Toezeggingen

  Titel
  Toezegging beantwoorden openstaande vragen.
  Toezegging beantwoorden vraag m.b.t. accres.
  Toezegging beantwoorden vraag m.b.t. subsidies.
  00:03:53 - 00:04:15 - Jan van der Laan
  00:04:30 - 00:04:37 - Arnold Bloem
  00:04:37 - 00:04:45 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:04:45 - 00:04:48 - Rogier van 't Land
  00:05:00 - 00:05:12 - Koos Siegers
  00:05:12 - 00:05:14 - Mark Veenstra
  00:05:21 - 00:07:08 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:07:08 - 00:08:05 - Bert Nederveen
  00:08:05 - 00:14:41 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:14:41 - 00:17:47 - Johan de Vries
  00:17:47 - 00:19:03 - Arnold Bloem
  00:21:02 - 00:21:33 - Rogier van 't Land
  00:23:38 - 00:24:15 - Mark Veenstra
  00:25:10 - 00:25:45 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:27:19 - 00:28:05 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:29:39 - 00:29:58 - Jan van der Laan
  00:29:59 - 00:30:57 - Johan de Vries
  00:30:57 - 00:31:26 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:31:30 - 00:32:36 - Rogier van 't Land
  00:32:36 - 00:33:14 - Arnold Bloem
  00:33:14 - 00:33:36 - Koos Siegers
  00:33:38 - 00:34:25 - Mark Veenstra
  00:34:25 - 00:38:51 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:38:53 - 00:42:57 - Bert Nederveen
  00:42:57 - 00:43:11 - Johan de Vries
  00:43:19 - 00:44:33 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:44:45 - 00:46:17 - Bert Nederveen
  00:47:50 - 00:49:44 - Jan van der Laan
  00:49:47 - 00:52:03 - Johan de Vries
  00:52:05 - 00:53:22 - Arnold Bloem
  00:53:27 - 00:56:48 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:56:52 - 01:00:51 - Rogier van 't Land
 4. Voor u liggen de jaarstukken 2021 van de gemeente Westerkwartier. Met de jaarstukken legt ons college verantwoording af aan uw raad over het gevoerde financiële beheer en de uitvoering van het beleid. In het jaarverslag gaat het college in op de programmaverantwoording en de paragrafen en in de jaarrekening onder meer op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de balans. Ook is het accountantsverslag bijgevoegd.

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor de jaarstukken 2021 als bespreekstuk in de raad van 13 juli 2022 te behandelen

  *Het college zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag hoe de themafondsen zich verhouden tot de SISA-lijst.

  *Het college zegt toe zijn best te doen een beperkte rechtmatigheidsverklaring in 2023 te voorkomen.

  *het college zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van GroenLinks over het totaalbeeld van de problematiek omtrent de kindertoeslagen.

  *Het college zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van GroenLinks over de aansluiting bij KPN.

  *Het college zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van GroenLinks ten aanzien van de fluctuaties binnen het sociaal domein.

  Toezeggingen

  Titel
  Toezegging informatie themafondsen
  Toezegging problematiek kindertoeslagen
  Toezegging rechtmatigheidsverklaring
  Toezegging terugkomen vraag m.b.t. sociaal domein
  Toezegging vraag m.b.t. KPN
  01:00:51 - 01:02:10 - Koos Siegers
  01:02:10 - 01:04:09 - Mark Veenstra
  01:04:09 - 01:15:52 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:15:52 - 01:16:36 - Bert Nederveen
  01:16:36 - 01:16:45 - Koos Siegers
  01:16:45 - 01:16:47 - Bert Nederveen
  01:20:06 - 01:20:16 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:20:16 - 01:20:18 - Bert Nederveen
  01:24:09 - 01:24:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:24:29 - 01:26:38 - Bert Nederveen
  01:26:41 - 01:26:45 - Jan van der Laan
  01:26:45 - 01:27:01 - Johan de Vries
  01:27:01 - 01:27:06 - Arnold Bloem
  01:27:06 - 01:27:20 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:27:30 - 01:27:37 - Koos Siegers
  01:27:37 - 01:27:40 - Jan van der Laan
  01:27:42 - 01:27:57 - Mark Veenstra
  01:28:03 - 01:28:10 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:28:17 - 01:28:43 - Bert Nederveen
  01:28:43 - 01:28:46 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:28:55 - 01:29:02 - Bert Nederveen
  01:29:02 - 01:29:34 - Hielke Westra
  01:29:34 - 01:29:40 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:29:40 - 01:31:29 - Hielke Westra
 5. Dit is de eerste bestuursrapportage over 2022. Conform de financiële verordening rapporteert het college hierin over financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en worden voorstellen gedaan tot wijziging van de begroting 2022. Het college rapporteert per programma over de afwijkingen.

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor de Eerste bestuursrapportage als bespreekstuk in de raad van 13 juli 2022 te behandelen.

 6. De gemeente Westerkwartier heeft per 1 januari 2021 in totaal 18 grondexploitaties, bestaande uit 2 bedrijventerreinen en 16 woningbouwlocaties. In 2021 zijn geen grondexploitaties geopend maar wel vier afgeronde grondexploitaties afgesloten. Dit samen maakt het aantal van 14 grondexploitaties per 31 december 2021. Daarnaast vraagt het college u een nieuwe grondexploitatie te openen voor de Klieflocatie in Ezinge per 1 januari 2022 in het te behandelen raadsvoorstel.

  Het raadsvoorstel is openbaar. Op de onderliggende stukken rust geheimhouding. Het college vraagt u tevens in een apart raadsvoorstel de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. Het gaat namelijk om economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, lid 2, sub b van genoemde wet). Openbaarmaking van deze informatie zou de marktpositie van de gemeente kunnen benadelen, omdat derden dan inzicht krijgen in de door de gemeente gemaakte strategische afwegingen en risico-inventarisaties.

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk in de raad van 13 juli 2022 te behandelen.

  01:31:29 - 01:31:46 - Jan van der Laan
  01:32:06 - 01:32:25 - Bert Nederveen
  01:32:33 - 01:32:45 - Johan de Vries
  01:32:48 - 01:32:53 - Arnold Bloem
  01:33:01 - 01:33:18 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:33:25 - 01:34:02 - Rogier van 't Land
  01:34:02 - 01:35:09 - Alex Steenbergen
  01:35:12 - 01:35:54 - Mark Veenstra
  01:35:59 - 01:38:40 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:38:48 - 01:40:59 - Bert Nederveen
  01:40:59 - 01:41:03 - Jan van der Laan
  01:41:15 - 01:41:37 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:41:40 - 01:41:47 - Rogier van 't Land
  01:41:54 - 01:42:02 - Alex Steenbergen
  01:42:31 - 01:42:34 - Mark Veenstra
  01:42:36 - 01:42:53 - Klaas-Wybo van der Hoek