Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 1 juli 2020

14:00 - 22:00
Locatie

Via StarLeaf

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit om de raadsvergadering van woensdag 1 juli te volgen via de livestream.


In verband met de maatregelen omtrent corona wordt deze vergadering digitaal gehouden via StarLeaf.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier


A. van der Tuuk, voorzitter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en roept de leden van de raad bij naam en politieke partij op zich te melden via het videoplatform dat voor deze digitale vergadering is ingericht.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld; Toegevoegd word het punt 6A, de aangehouden motie: Concept RES, van de raadsvergadering van 24 juni 2020.

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 5. 5.1

  Voor u liggen de eerste jaarstukken van de gemeente Westerkwartier. Met de jaarstukken legt ons college verantwoording af aan uw raad over het gevoerde financiële beheer en de uitvoering van het beleid.
  De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan we in op de programmaverantwoording en de paragrafen en in de jaarrekening onder meer op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de balans.
  Het totstandkomingsproces van deze jaarstukken was om meerdere redenen bijzonder. Ten eerste omdat het de eerste jaarstukken zijn van onze nieuwe gemeente. Jaarstukken waarin we de exploitaties en de balansen van de gemeenten geconsolideerd hebben volgens de bij de begroting 2019 vastgestelde nieuwe indeling en de geldende verslagleggingseisen. Ten tweede omdat het de eerste keer is dat we de cijfers van Novatec volledig integreren in de jaarstukken en daar in een aparte paragraaf op ingaan. De derde reden betreft vanzelfsprekend de coronacrisis. Een crisis die het totstandkomingsproces van en de accountantscontrole op deze jaarstukken tot een (nog) zwaardere inspanning maakte dan aanvankelijk voorzien.


  Voorgesteld besluit:
  1. De jaarstukken 2019 vast te stellen.
  2. Het rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
  3. Het rekeningresultaat Middag 2018 te verrekenen met de algemene reserve.

  Besluit

  Conform het voorstel wordt besloten:


  1. De jaarstukken 2019 vast te stellen.
  2. Het rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
  3. Het rekeningresultaat Middag 2018 te verrekenen met de algemene reserve.

 6. 5.2

  Dit is de eerste bestuursrapportage over 2020. Conform de financiële verordening rapporteren we hierin over financiële en inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en doen we voorstellen tot wijziging van de begroting 2020. We rapporteren per programma over de afwijkingen.


  Een samenhangend beeld
  De jaarstukken 2019, deze bestuursrapportage en de perspectiefnota 2021 en verder komen gelijktijdig in uw raad aan bod. Gezamenlijk vormen ze een totaalbeeld van waar onze gemeente financieel en inhoudelijk staat en van wat we verwachten. De documenten kennen een logische samenhang. In de jaarstukken laten we de realisatie over 2019 zien. In deze bestuursrapportage gebruiken we de inzichten uit die jaarrekening en uit ons actuele beeld om wijzigingen te doen in de
  begroting 2020. De onontkoombare wijzigingen die voortvloeien uit deze bestuursrapportage kunnen na weging worden vertaald in het geactualiseerd meerjarenbeeld van de perspectiefnota. In de perspectiefnota worden ook relevante nieuwe ontwikkelingen meegenomen. De uiteindelijke doorrekening zien we terug bij de begroting 2021.

  Voorgesteld besluit

  De eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen.

  Besluit

  De eerste bestuursrapportage 2020 wordt conform het voorstel vastgesteld.

 7. 5.3

  Op grond van artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Westerkwartier 2019 biedt het college voor 15 juni aan de raad een perspectiefnota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Op grond van datzelfde artikel stelt uw raad deze nota voor 15 juli vast.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De Perspectiefnota 2021-2024 vast te stellen.

  Besluit

  De Perspectiefnota 2021-2024 wordt conform het voorstel vastgesteld.

  Moties

  Titel
  Behoud Sociaal Domein
  Biodiversiteit eigen landbouwgronden
  Flora en Fauna
  Geen extra OZB verhoging
  Lachgas is geen lachtertje
  Motie categorie 3-lijst
  Motie chronische zieken en gehandicapten
  Motie instellen commissie van advies en bijstand, die onderzoek uitvoert naar aard en effecten getroffen maatregelen covid-19-crisis
  Motie Kindvoorzieningen 140%
  Motie lessen en kansen Covid-19-crisis
  Motie Racisme en discriminatie
  Motie vracht- en ander zwaar verkeer door Niezijl
  Onderzoek Groninger aanpak basisbaan en-of andere innovatieve ideeën
  Taskforce woningbouw
  Verduurzamen voorop in financieel moeilijke tijden
  Volkshuisvesting en het recht op wonen voor iedereen

  Toezeggingen

  Titel
  Biodiversiteit eigen landbouwgronden
  Categorie 3-lijst op nemen in komende Begroting en volgende Perspectiefnota
  Flora en Fauna
  Lachgas is geen lachertje
  Onderzoek Groninger aanpak basisbaan en-of andere innovatieve ideeën
  uprgraden rotondes Leek
  Verduurzamen voorop in financieel moeilijke tijden
  Volkshuisvesting en het recht op wonen voor iedereen
  Vrijwilligersbeleid
 8. 6

  De gemeente Westerkwartier heeft per 1 januari 2019 in totaal 16 grondexploitaties vanuit de voormalige gemeenten Grootegast (5), Leek (4), Marum (4) en Zuidhorn (3). Vanuit het gebied Middag, het gebied dat met de herindeling is toegevoegd vanuit de voormalige gemeente Winsum, zijn geen grondexploitaties meegekomen. In 2019 zijn een tweetal grondexploitaties geopend, zijnde Alberdaheerd II in Marum en Oostindie Zuidzone in Leek. In 2019 zijn geen afgeronde grondexploitaties afgesloten. Dit samen maakt het aantal van 18 grondexploitaties per 31 december 2019.
  Jaarlijks zal er een herziening van de grondexploitatiebegroting moeten plaatsvinden. Een actualisatie van het grondexploitatiecomplex en de grondexploitatiebegroting met planinhoudelijke wijzigingen, dan wel autonome wijzigingen met materiële gevolgen, moet opnieuw door de raad worden vastgesteld.
  Vanuit deze vereiste ligt bijgaande Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020 ter vaststelling voor. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de jaarrekening 2019, zowel cijfermatig als in de paragraaf Grondbeleid.
  Harmonisatie
  Naast een jaarlijkse herziening vraagt de herindeling om een laatste harmonisatiestap als gevolg van de gemeentelijke herindeling. Dit betreft het opnemen van de kosten ten aanzien van riolering in de grondexploitaties, zoals de raadsgroep Herindeling heeft besloten in 2018. De financiële impact, zijnde € 3,6 mln, wordt gedekt uit de frictiekosten herindeling.
  Na deze laatste harmonisatiestap zijn de grondexploitaties inhoudelijk herzien. Hierbij zijn de nog te realiseren kosten en opbrengsten aangepast op basis van de laatste inzichten, zowel in bedrag als in fasering. Tevens is per grondexploitatie de parameter opbrengstenstijging herzien.


  Op de bijlage waarnaar in het raadsvoorstel wordt verwezen is door de raad in zijn vergadering van 24 juni de voorlopige geheimhouding bekrachtigd.


  Voorgesteld besluit:
  Bijgaande Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2020 vaststellen.

  Besluit

  De Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2020 wordt conform het voorstel vastgesteld.

 9. 6.A

  Tijdens de behandeling van de moties ingediend bij agendapunt 11 (Concept RES) staakten de stemmen bij de stemming over motie 2 (motie ingediend door de fractie van GroenLinks met als strekking: gevolgen COVID-19 crisis op het concept RES). De uitslag van deze stemming was 14 stemmen vóór en 14 stemmen tegen.
  De Gemeentewet geeft in artikel 32 aan dat bij het staken van stemmen de behandeling van deze motie uitgesteld naar een volgende vergadering.
  In de vergadering van 1 juli wordt opnieuw over deze motie gestemd.

  Besluit

  Na het staken van de stemmen tijdens de raadvergadering van 24 mei 2020 wordt, op grond van artikel 32 Gemeentewet, de motie Concept RES opnieuw in stemming gebracht.


  Deze motie is ingediend door de fractie van Groen Links met als strekking dat wordt nagegaan welke gevolgen de covid-19-crisis kan hebben voor de concept-RES, hiermee rekening te houden in de RES 1.0 en de resultaten van het overleg hierover aan de raad te rapporteren.


  Deze motie wordt na stemming verworpen met 19 stemmen tegen en 12 stemmen voor.

  Moties

  Titel
  RES en gevolgen covid-19
 10. 7
  Sluiting