Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 26 juni 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sandra de Wit
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Agenderingsverzoek inzake raadsbrief Segregatie en integratie in opvang en onderwijs van PvdA/GroenLinks.


  Dit agenderingsverzoek wordt alleen besproken in het Raadsoverleg en komt niet terug op de agenda van de Raadsvergadering van 10 juli 2024.

  Besluit

  De heer Mark Veenstra (PvdA) heeft een agenderingsverzoek ingediend namens PvdA en GroenLinks inzake segregatie en integriteit in opvang en onderwijs. Presentatie door ambtenaren Eding en Huisman.


  Dit agenderingsverzoek is alleen besproken in het raadsoverleg en komt niet terug op de agenda van de Raadsvergadering van 10 juli 2024.

  00:18:07 - 00:19:16 - Mark Veenstra
  00:19:16 - 00:19:44 - Jacquelien Dijkstra
  00:19:46 - 00:20:05 - Mark Veenstra
  00:30:47 - 00:31:02 - Mark Veenstra
  00:31:41 - 00:31:59 - Jacquelien Dijkstra
  00:32:34 - 00:32:48 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:33:41 - 00:34:21 - Jochum Sipma
  00:34:24 - 00:35:15 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:35:20 - 00:35:45 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:35:55 - 00:36:08 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:36:14 - 00:37:00 - Zwanet Oosterhof
  00:38:18 - 00:39:41 - Zwanet Oosterhof
  00:39:46 - 00:40:23 - Bé Schollema
  00:40:38 - 00:40:43 - Mark Veenstra
 4. 4

  Bijgaand ontvangt u het jaarverslag klachten 2023 van de gemeente Westerkwartier.
  Door middel van een jaarverslag wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over de klachtbehandeling in het voorgaande jaar. De gemeente Westerkwartier heeft in 2023 53 klachten ontvangen, waarvan er 44 voor de gemeente bestemd waren. Deze aantallen liggen in lijn met de aantallen uit 2022. Vergeleken met de cijfers van gemeenten met een gelijke omvang als het Westerkwartier ligt het aantal klachten onder het landelijke gemiddelde.
  Uit het jaarverslag blijkt verder dat de nadruk evenals in voorgaande jaren steeds meer is komen te liggen op informele afhandeling/mediation. Het jaarverslag bestaat uit een algemene toelichting en een bijlage met daarin een analyse over 2023.

  Besluit

  Het jaarverslag klachtenafhandeling 2023 is besproken in het raadsoverleg. 
  Het jaarverslag komt niet terug op de agenda van de raad van 10 juli.

  00:41:41 - 00:41:43 - Jacquelien Dijkstra
  00:41:49 - 00:45:01 - Geertje Veenstra
  00:45:01 - 00:45:04 - Geertje Veenstra
  00:45:04 - 00:45:24 - Geertje Veenstra
  00:45:25 - 00:47:11 - Gert van Dellen
  00:47:11 - 00:47:55 - Anneke Laan
  00:47:55 - 00:48:40 - Zwanet Oosterhof
  00:48:42 - 00:51:44 - Rogier van 't Land
  00:51:50 - 00:53:09 - Mark Veenstra
  00:53:15 - 00:54:32 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:54:32 - 00:54:55 - Rogier van 't Land
  00:54:58 - 00:56:20 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:59:35 - 01:00:41 - Geertje Veenstra
  01:06:16 - 01:06:50 - Geertje Veenstra
  01:06:50 - 01:07:01 - Geertje Veenstra
  01:07:01 - 01:07:15 - Gert van Dellen
  01:15:44 - 01:16:22 - Jacquelien Dijkstra
  01:16:34 - 01:18:29 - Rogier van 't Land
 5. 5

  Bijgaand ontvangt u het jaarverslag 2023 van de commissie bezwaarschriften. Voor de inhoud is gebruik gemaakt van het dashboard Bezwaar en Beroep, dat de gegevens die in de verschillende zaaksystemen beschikbaar zijn over bezwaarprocedures aan elkaar verbindt. Hierdoor ontstaat, zowel organisatiebreed als binnen het fysieke, sociale en ondersteunende domein, inzicht in aantallen en aard van de ingediende bezwaren. Er ontstaat ook inzicht in het aantal bezwaren dat wordt ingetrokken na ambtelijk overleg met een bezwaarde. Die bezwaren worden dus niet voor advies aan de commissie voorgelegd, maar in een eerder stadium afgehandeld.

  Besluit

  Mevrouw mr. Schrale-Oranje, voorzitter van de commissie bezwaarschriften, schuift aan bij dit agendapunt. Het jaarverslag commissie bezwaarschriften 2023 is besproken in het raadsoverleg.


  Het jaarverslag komt niet terug op de agenda van de raad van 10 juli.

  01:19:17 - 01:21:57 - Geertje Veenstra
  01:21:57 - 01:22:45 - Gert van Dellen
  01:22:54 - 01:23:33 - Anneke Laan
  01:23:33 - 01:24:32 - Rogier van 't Land
  01:24:39 - 01:25:47 - Mark Veenstra
  01:25:54 - 01:28:35 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:36:07 - 01:37:09 - Geertje Veenstra
  01:40:44 - 01:41:12 - Geertje Veenstra
  01:42:39 - 01:42:46 - Geertje Veenstra
 6. 6

  De gemeente Westerkwartier heeft per 1 januari 2023 in totaal 10 grondexploitaties, bestaande uit 9 woningbouwlocaties en een bedrijventerrein. In 2023 zijn geen grondexploitaties geopend en afgesloten. In maart ’24 is één grondexploitatie geopend per 1 januari 2024. Dit samen maakt het aantal van 11 grondexploitaties per 1 januari 2024.
  Voor gemeenten en provincies is de financiële regelgeving vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Voor grondexploitaties heeft de commissie BBV in juli 2019 de notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken 2019 uitgebracht. In paragraaf 5.2.2 van deze notitie staat:
  Jaarlijks zal er een herziening van de grondexploitatiebegroting moeten plaatsvinden. Een actualisatie van het grondexploitatiecomplex en de grondexploitatiebegroting met planinhoudelijke wijzigingen, dan wel autonome wijzigingen met materiële gevolgen, moet opnieuw door de raad worden vastgesteld.
  Vanuit deze vereiste ligt bijgaande Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2024 ter vaststelling voor. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de jaarrekening 2023, zowel cijfermatig als in de paragraaf Grondbeleid.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te agenderen in de raadsvergadering van 10 juli 2024.

  01:45:26 - 01:46:28 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:46:35 - 01:49:55 - Gert van Dellen
  01:50:01 - 01:50:38 - René de Vink
  01:50:50 - 01:52:24 - Mark Veenstra
 7. 7

  In 2021 zijn de individuele ARCG gemeenten aandeelhouder van OMRIN\ Afvalsturing Friesland geworden. Dit heeft ertoe geleid dat de grootste afvalstromen, zijnde restafval, gft en grofvuil door OMRIN worden verwerkt en de rol van de ARCG veel kleiner geworden is.
  Deze rol beperkt zich voornamelijk tot een Afvalbrengstation en een KGA depot aan de Duinkerkenstraat 99 te Groningen. Hiernaast wordt nog en een inzamelroute klein chemisch afval gereden voor de gemeenten.
  De begroting is hierdoor sterk afgenomen van ca. €18,- miljoen naar ca. €3,- miljoen per jaar. Voor deze sterk afgenomen activiteiten moeten nog wel jaarlijks een begroting, een jaarrekening en jaarstukken worden opgesteld en toegezonden aan de deelnemende gemeentebesturen en raden. Ook vinden er meerdere bestuurlijke en ambtelijke overleggen plaats, welke de nodige inspanning vragen.
  Omdat dit niet meer in verhouding staat met de huidige activiteiten heeft het AB/DB ARCG op 13 oktober 2023 besloten de ARCG in de loop van 2024 op te heffen en de bezittingen van de ARCG aan de gemeente Groningen te verkopen en de activiteiten door de gemeente Groningen voort te laten zetten en waar nodig voor onderlinge samenwerking privaatrechtelijke overeenkomsten af te sluiten. Alle deelnemende gemeenten staan hier
  positief in.
  Hiermee worden voor de deelnemende gemeenten de belangrijkste activiteiten, zoals het afvalbrengstation, het KGA depot en de route klein chemisch afval voortgezet en komen de extra bestuurlijke en administratieve inspanningen te vervallen. De gemeente Westerkwartier maakt alleen nog gebruik van de route klein chemisch afval.
  Op basis van de ``Wet op de gemeenschappelijke regelingen`` en de ``Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Afvalbeheer Regio Centraal Groningen 2016, is er geen formele rol in dit proces voor de gemeenteraad. Het college heeft echter wel gemeend uw raad mee te nemen in dit proces. Daarmee de mogelijkheid te bieden eventuele gevoelens kenbaar te maken en deze aan de portefeuillehouder mee te geven.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 10 juli 2024.

  01:58:42 - 01:59:19 - Jacquelien Dijkstra
  01:59:21 - 01:59:42 - Rogier van 't Land
  01:59:44 - 01:59:49 - Mark Veenstra
  01:59:57 - 02:00:31 - Bé Schollema
 8. 8

  Eén keer in de vier jaar wordt er een integraal huisvestingsplan onderwijs opgesteld. Een doel van het IHP is om afspraken vast te leggen tussen gemeente en schoolbesturen over de schoolgebouwen, schoolterreinen en aanverwante zaken. Een ander belangrijk doel is om zicht te krijgen op het gebouwenbestand, en wat er nodig is om de schoolgebouwen als voorwaarde voor goed onderwijs in te zetten. Tevens worden problemen en de financiële (on)mogelijkheden in beeld gebracht.


  Er hebben zich 8 insprekers gemeld:
  - meneer De Boer namens Plaatselijk Belang De Wilp
  - mevrouw Huitema, voorzitter raad en MR IKC de Steltloper
  - mevrouw Hut-ter Burg, dorpsbelangen DES Zevenhuizen
  - mevrouw Tjalma
  - De heer Djimmer Dijkstra en mevrouw Marissa Dijkstra 
  - De heer Joost Mulder
  - De Heer Michel van Kruchten
  - De heer Elroy Eefting

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  De insprekers krijgen op volgorde van aanmelding het woord:
  - de heer De Boer namens Plaatselijk Belang De Wilp
  - mevrouw Huitema namens IKC raad de Steltloper
  - mevrouw Hut - ter Burg namens dorpsbelangenvereniging DES Zevenhuizen
  - mevrouw Tjalma 
  - De heer Dijkstra
  - De heer Mulder
  - De heer Van Kruchten
  - De heer Eefting
  De raadsleden stellen vragen die door de insprekers zijn beantwoord. 


  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 10 juli 2024. 


  * toezegging. Wethouder Schollema zegt toe de twee brieven van Quadraten toe te sturen naar de raad.

  Toezeggingen

  Titel
  Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027
  02:48:57 - 02:51:21 - Emil Klok
  02:51:21 - 02:52:19 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:52:19 - 02:53:29 - Mark Veenstra
  02:53:29 - 02:58:58 - Emil Klok
  02:59:02 - 03:01:36 - Mark Veenstra
  03:01:44 - 03:05:22 - Jochum Sipma
  03:05:22 - 03:14:12 - Jeroen Betten
  03:14:12 - 03:14:34 - Emil Klok
  03:14:35 - 03:15:26 - Jeroen Betten
  03:15:26 - 03:15:43 - Emil Klok
  03:15:45 - 03:17:29 - Jeroen Betten
  03:17:29 - 03:18:49 - Henk Hildering
  03:18:49 - 03:24:21 - Jeroen Betten
  03:24:21 - 03:24:49 - Emil Klok
  03:28:37 - 03:28:58 - Emil Klok
  03:29:53 - 03:30:15 - Emil Klok
  03:32:00 - 03:32:11 - Emil Klok
  03:32:11 - 03:32:26 - Emil Klok
  03:34:17 - 03:34:40 - Henk Hildering
  03:35:55 - 03:36:32 - Henk Hildering
  03:37:03 - 03:37:39 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:37:59 - 03:38:11 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:38:28 - 03:42:07 - René de Vink
  03:42:07 - 03:42:40 - Jeroen Betten
  03:42:40 - 03:42:48 - René de Vink
  03:42:48 - 03:43:07 - Jeroen Betten
  03:43:07 - 03:43:18 - René de Vink
  03:43:18 - 03:43:21 - Jeroen Betten
  03:43:21 - 03:43:34 - Jeroen Betten
  03:43:34 - 03:45:09 - René de Vink
  03:45:11 - 03:48:30 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  03:48:31 - 03:52:45 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:52:53 - 03:58:11 - Henk Hildering
  03:58:11 - 04:15:47 - Bé Schollema
  04:15:47 - 04:16:15 - Bé Schollema
  04:16:15 - 04:16:47 - Bé Schollema
  04:16:47 - 04:17:24 - Jeroen Betten
  04:17:24 - 04:18:22 - Bé Schollema
  04:18:22 - 04:18:42 - Jeroen Betten
  04:18:42 - 04:18:51 - Bé Schollema
  04:18:51 - 04:19:16 - Jeroen Betten
  04:19:20 - 04:21:03 - Bé Schollema
  04:21:03 - 04:21:58 - Jeroen Betten
  04:21:58 - 04:25:38 - Bé Schollema
  04:25:38 - 04:25:39 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  04:25:39 - 04:26:02 - Jeroen Betten
  04:26:02 - 04:29:51 - Bé Schollema
  04:29:54 - 04:31:36 - Bé Schollema
  04:31:36 - 04:32:46 - Bé Schollema
  04:32:46 - 04:32:49 - Bé Schollema
  04:32:49 - 04:36:59 - Bé Schollema
  04:36:59 - 04:37:45 - Bé Schollema
  04:37:45 - 04:38:14 - Bé Schollema
  04:38:14 - 04:38:40 - Bé Schollema
  04:38:40 - 04:38:42 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  04:38:42 - 04:39:00 - Bé Schollema
  04:39:00 - 04:39:03 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  04:39:03 - 04:39:06 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  04:39:06 - 04:39:23 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  04:39:23 - 04:42:57 - Bé Schollema
  04:45:12 - 04:47:49 - Emil Klok
  04:47:49 - 04:47:52 - Emil Klok
  04:47:52 - 04:47:59 - Emil Klok
  04:48:10 - 04:48:38 - Anneke Laan
  04:48:40 - 04:49:14 - Mark Veenstra
  04:49:20 - 04:49:47 - Jochum Sipma
  04:49:52 - 04:50:06 - Jeroen Betten
  04:50:23 - 04:50:26 - René de Vink
  04:50:26 - 04:51:41 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  04:51:41 - 04:52:39 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  04:52:39 - 04:52:51 - Henk Hildering
  04:52:53 - 04:56:57 - Bé Schollema
  04:57:02 - 04:57:35 - Bé Schollema
  04:57:35 - 04:58:37 - Bé Schollema
 9. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 00.15 uur.