Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 29 september 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Zuidhorn

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 29 september 2021.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering digitaal bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de leden: mevr. A. Jansma (CDA), mevr. C. Knottnerus-Cammans (VVD) en mevr. J. Dijkstra-Helmholt (ChristenUnie).

  00:08:55 - 00:12:53 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:12:01 - 00:12:53 - Ard van der Tuuk
  00:12:53 - 00:16:11 - Klaas Wybo van der Hoek
 3. 3

  Besluit

  Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

  00:13:20 - 00:16:11 - Klaas Wybo van der Hoek
 4. 4

  Besluit

  Bespreking van dit agendapunt leidt niet tot toezeggingen van de kant van het college.

  00:13:21 - 00:16:11 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:16:11 - 00:16:23 - Ard van der Tuuk
  00:16:23 - 00:17:17 - Harry Stomphorst
  00:17:18 - 00:20:31 - Ard van der Tuuk
  00:20:31 - 00:22:10 - Elly Pastoor
  00:23:37 - 00:24:20 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:24:20 - 00:24:29 - Ard van der Tuuk
  00:24:29 - 00:25:15 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:25:16 - 00:25:20 - Ard van der Tuuk
  00:25:20 - 00:26:04 - Chris Veeze
  00:26:04 - 00:26:18 - Ard van der Tuuk
  00:26:18 - 00:26:50 - Ard van der Tuuk
  00:26:50 - 00:26:52 - Chris Veeze
  00:26:52 - 00:28:04 - Ard van der Tuuk
 5. 5

 6. 6

  Besluit

  Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

  00:27:37 - 00:28:04 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  Besluit

  De ingekomen stukken worden afgedaan conform het voorstel.

  * het college zegt naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 102-01 toe de raad te informeren over de uitkomsten van het gesprek met het bewonerscollectief.
  * het college geeft aan in november/december van dit jaar met de raad informatie te dele n over de veranderende dienstverlening rond biblionet.

  Toezeggingen

  Titel
  Bewonerscollectief - Glasvezelaanleg in buitengebied Middag
  Raadsbrief - Huisvesting bibliotheken Westerkwartier
  00:27:43 - 00:28:04 - Ard van der Tuuk
  00:28:08 - 00:28:23 - Harry Stomphorst
  00:28:23 - 00:28:26 - Ard van der Tuuk
  00:28:32 - 00:28:47 - Rogier van 't Land
  00:28:47 - 00:28:51 - Ard van der Tuuk
  00:28:51 - 00:29:04 - Annemiek KleinJan-Uneken
  00:29:04 - 00:29:06 - Ard van der Tuuk
  00:29:14 - 00:30:13 - Hielke Westra
  00:30:13 - 00:30:28 - Ard van der Tuuk
  00:30:28 - 00:31:01 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:31:01 - 00:31:09 - Ard van der Tuuk
  00:31:09 - 00:31:26 - Harry Stomphorst
  00:31:26 - 00:31:29 - Ard van der Tuuk
  00:31:29 - 00:32:33 - Elly Pastoor
  00:32:33 - 00:32:34 - Ard van der Tuuk
  00:32:34 - 00:32:46 - Harry Stomphorst
  00:32:46 - 00:32:49 - Elly Pastoor
  00:32:49 - 00:32:50 - Harry Stomphorst
  00:32:50 - 00:33:36 - Elly Pastoor
  00:33:36 - 00:33:45 - Ard van der Tuuk
  00:33:45 - 00:34:08 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:34:08 - 00:34:09 - Ard van der Tuuk
  00:34:09 - 00:34:26 - Elly Pastoor
  00:34:26 - 00:34:42 - Ard van der Tuuk
  00:34:44 - 00:34:46 - Ard van der Tuuk
  00:34:46 - 00:34:47 - Elly Pastoor
  00:34:47 - 00:35:01 - Ard van der Tuuk
  00:35:04 - 00:35:14 - Anneke Laan
  00:35:14 - 00:35:19 - Ard van der Tuuk
  00:35:21 - 00:36:04 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:36:04 - 00:37:06 - Ard van der Tuuk
  00:37:07 - 00:37:09 - Ard van der Tuuk
  00:37:11 - 00:37:44 - Anneke Laan
  00:37:44 - 00:38:06 - Ard van der Tuuk
  00:38:07 - 00:38:40 - Ard van der Tuuk
  00:38:40 - 00:38:43 - Annemiek KleinJan-Uneken
  00:38:43 - 00:38:46 - Ard van der Tuuk
  00:38:46 - 00:38:47 - Annemiek KleinJan-Uneken
  00:38:47 - 00:38:49 - Ard van der Tuuk
  00:38:49 - 00:38:56 - Annemiek KleinJan-Uneken
  00:38:56 - 00:39:02 - Ard van der Tuuk
  00:39:02 - 00:39:41 - Hielke Westra
  00:39:41 - 00:39:45 - Ard van der Tuuk
  00:39:47 - 00:40:07 - Annemiek KleinJan-Uneken
  00:40:07 - 00:40:08 - Ard van der Tuuk
  00:40:08 - 00:41:06 - Hielke Westra
  00:41:06 - 00:41:08 - Ard van der Tuuk
  00:41:08 - 00:41:09 - Annemiek KleinJan-Uneken
  00:41:09 - 00:42:33 - Ard van der Tuuk
 8. 8

  In 2018 heeft de gemeenteraad van Zuidhorn de Gebiedsvisie Tussen de Gasten behandeld. Hierbij is via een amendement ingestemd met het verder uitwerken van het woningbouwplan Buurtschap De Gast.
  Het gaat om een lokaal initiatief van Buurtschap De Gast BV. Het initiatief is gebaseerd op het idee om een buurtschap te realiseren met levensloop bestendige woningen, waarin samen leven en duurzaam wonen centraal staan.
  Het plan is gericht op het realiseren van 15 levensloopbestendige woningen, een gemeenschappelijke ruimte en een gemeenschappelijke kas aan een collectief erf achter de Gast 45 in Zuidhorn.
  Het initiatief past binnen de wens van de gemeente om via particulier opdrachtgeverschap kwalitatief hoogwaardige, duurzame en levensloop bestendige woningen te realiseren met collectieve voorzieningen die de sociale cohesie tussen de bewoners vergroot.
  Het voorliggende bestemmingsplan vormt het planologisch/juridisch kader voor het plan.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Buurtschap De Gast Zuidhorn (met planidentificatienummer NL.IMRO.1969.BPZU20UITB1-VA01) gewijzigd vast te stellen;
  2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, de planaanpassingen en de ambtshalve wijzigingen zoals aangegeven in de Nota Zienswijzen;
  3. geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Besluit

  Unaniem wordt besloten:
  1. Het bestemmingsplan Buurtschap De Gast Zuidhorn (met planidentificatienummer NL.IMRO.1969.BPZU20UITB1-VA01) gewijzigd vast te stellen;
  2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, de planaanpassingen en de ambtshalve wijzigingen zoals aangegeven in de Nota Zienswijzen;
  3. geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  00:41:39 - 00:42:33 - Ard van der Tuuk
 9. 9

  Een ontwerp-vvgb heeft vanaf 5 juli tot en met 16 augustus ter inzage gelegen. In deze periode is één zienswijze ontvangen. De beantwoording van deze zienswijze kunnen aan de hand van bijgaande reactienota worden beantwoord. De zienswijze geeft geen aanleiding om bij de definitieve besluitvorming, de aanvraag aan te laten passen of te weigeren.
  Doordat er zienswijzen zijn ingediend moet de raad, met in achtneming van de zienswijze, opnieuw besluiten over de vvgb.

  Voorgesteld besluit

  De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb), met toevoeging van bijgaande reactienota, ongewijzigd te verlenen als definitieve vvgb.

  Besluit

  Unaniem wordt besloten om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb), met toevoeging van bijgaande reactienota, ongewijzigd te verlenen als definitieve vvgb.

  00:41:58 - 00:42:33 - Ard van der Tuuk
 10. 10

  - De tariefbepaling met verwijzing naar het Legesbesluit akten burgerlijke stand is geschrapt (was onderdeel 1.2.9). Artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand is de grondslag voor het heffen van rechten voor afschriften van of uittreksels uit akten van de burgerlijke stand.
  In het Legesbesluit akten burgerlijke stand staan de tarieven hiervoor vermeld. Afwijking daarvan is niet mogelijk. Artikel 3, tweede lid, van de Wet rechten burgerlijke stand bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de leges heft en invordert. Vanwege het schrappen van 1.2.9 is ook artikel 10 gewijzigd.
  - Het maximumtarief van de Nederlandse Identiteitskaart (NIK) wordt in de loop van 2021 verhoogd. De tussentijdse verhoging houdt verband met de introductie zijn de
  maximumtarieven van de Nederlandse identiteitskaart opgenomen zoals deze in de loop van de vingerafdruk op de Nederlandse identiteitskaart. Hiervoor wordt het Besluit
  paspoortgelden gewijzigd. Het maximumtarief wordt verhoogd met € 3,55 (onderdeel 1.3.5).
  Deze verhoging komt ten goede aan het gemeentelijke kostendeel. Op grond van genoemde verordening moeten vanaf 2 augustus 2021 vingerafdrukken worden opgenomen op de Nederlandse identiteitskaart.
  - In onderdeel 1.3.6 is een (maximum)tarief opgenomen voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod. Het maximumtarief zoals dat vanaf 1 januari 2021 geldt voor een Nederlandse identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar blijft ook na inwerkingtreding van de wijziging van de Paspoortwet op hen van toepassing, omdat bij hen geen vingerafdrukken worden verwerkt.
  - De overige wijzigingen behoeven geen nadere toelichting omdat ze van redactionele aard zijn.

  Voorgesteld besluit

  De eerste wijziging van de Legesverordening 2021 vast te stellen.

  Besluit

  Unaniem wordt besloten de eerste wijziging van de Legesverordening 2021 vast te stellen.

  00:42:08 - 00:42:33 - Ard van der Tuuk
 11. 11

  De aanpak van schulden staat in Nederland hoog op de politieke agenda. In een tijd waarin steeds meer mensen zich financieel kwetsbaar voelen neemt het belang van goede schuldhulpverlening steeds verder toe. Op dit moment heeft 1 op de 5 huishoudens risicovolle schulden. Daarnaast krijgen 1,2 miljoen huishoudens met schulden geen professionele schuldhulpverlening.
  Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangepast als onderdeel van de Brede Schuldenaanpak vanuit de Rijksoverheid. Hierdoor is vroegsignalering van schulden een wettelijke taak geworden. Evenals de verordeningsopdracht voor de gemeenteraad om een beslistermijn vast te stellen bij een aanvraag schuldhulpverlening.
  Tevens is wettelijk bepaald dat de gemeenteraad elke vier jaren een beleidsplan vaststelt dat richting geeft aan integrale schuldhulpverlening. Daarom is een nieuw beleidsplan ontwikkeld waarin we inspelen op de wetswijzigingen en de transformatieslag binnen ons sociaal domein van curatief naar preventief werken. Dit beleidsplan vervangt het huidige beleidsplan dat in 2019 is vastgesteld.
  Dit voorstel ziet toe op de plicht tot vaststellen van het beleidsplan en op de verordeningsplicht. Dit voorstel heeft samenhang met het raadsvoorstel inkoop tweedelijns schuldhulpverlening dat op 29 september 2021 ook ter besluitvorming ligt. Daarin wordt invulling gegeven aan de inrichting van tweedelijns schuldhulpverlening.

  Voorgesteld besluit

  1. gelet op artikel 4a, derde lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Westerkwartier 2021 vast te stellen;
  2. gelet op artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Westerkwartier 2022-2025 vast te stellen.

  Besluit

  Met een stemverklaring waarin aangegeven wordt dat samenwerking belangrijk is wordt besloten

  1. gelet op artikel 4a, derde lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Westerkwartier 2021 vast te stellen;
  2. gelet op artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Westerkwartier 2022-2025 vast te stellen.
  00:42:18 - 00:42:33 - Ard van der Tuuk
  00:42:33 - 00:43:47 - Geertje Veenstra
  00:43:47 - 00:45:35 - Ard van der Tuuk
 12. 12

  In de vergadering van 26 mei 2021 heeft de raad op grond van paragraaf 4.1. lid a. van de Wet Natuurbescherming bebouwde komgrenzen (Wnb) bij voorgenomen besluit vastgesteld.
  Conform het gestelde in het raadsvoorstel is het besluit via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd en zijn de stukken ter inzage gelegd. Er was tot 16 juli 2021 de tijd om zienswijzen in te dienen. Telefonisch is één opmerking geplaatst over onduidelijkheden ten aanzien van de legenda. Op basis van dit gesprek is de kaart met legenda aangepast, de grenzen zelf zijn ongewijzigd gebleven.

  Voorgesteld besluit

  De bebouwde komgrenzen op grond van paragraaf 4.1. lid a. van de Wet Natuurbescherming vast te stellen.

  Besluit

  Unaniem wordt besloten de bebouwde komgrenzen op grond van paragraaf 4.1. lid a. van de Wet Natuurbescherming vast te stellen.

  00:43:56 - 00:45:35 - Ard van der Tuuk
 13. 13

  Binnen de gemeente Westerkwartier zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen en delen van informatie. Daarbij is openbaarheid een groot goed en het uitgangspunt. Toch kan het soms nodig zijn geheimhouding op te (bijvoorbeeld wanneer de financiële/economische belangen van de gemeente geschaad zouden worden door actieve openbaarmaking). Die beslissing moet echter niet lichtzinnig worden genomen. Het opleggen van geheimhouding heeft namelijk nadelige gevolgen
  voor de kaderstellende en controlerende rol van de raad en de toegang tot informatie voor inwoners en organisaties. Zolang geheimhouding is opgelegd, is een openbaar debat over en het beschikbaar stellen van deze informatie immers niet mogelijk.
  Tegen de achtergrond, waarbij het uitgangspunt ‘openbaarheid’ tenzij is, is het belangrijk dat de afweging tussen openbaarheid en geheimhouding zorgvuldig wordt gemaakt. Maar ook dat op gezette tijden wordt nagedacht over hoe noodzakelijk het is eerder opgelegde geheimhouding in stand te laten. Het Protocol geheimhouding, beslotenheid en vertrouwelijkheid biedt, naast de wettelijke kader, spelregels die helpen bij het maken van de afweging om geheimhouding op te leggen én voor herbeoordeling van de opgelegde geheimhouding.


  Voorgesteld besluit:
  De op 24 juni 2020 bekrachtigde geheimhouding op de Ensia verantwoording 2019 op te heffen.

  Besluit

  Unaniem wordt besloten om de op 24 juni 2020 bekrachtigde geheimhouding op de Ensia verantwoording 2019 op te heffen.

  00:44:05 - 00:45:35 - Ard van der Tuuk
 14. 14.1

  Besluit

  Het amendement wordt na bespreking door de indieners ingetrokken.

 15. 14.2

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  Raadsleden (8)
  tegen
  Raadsleden (22)

  Besluit

  De motie wordt met 8 stemmen  vóór en 22 stemmen tegen verworpen.

  Moties

  Titel
  Evaluatie Reclamebelasting
 16. 14.3

  De gemeente ziet ondernemersfondsen als een instrument van, voor en door ondernemers, waarmee collectieve activiteiten ten behoeve van ondernemers gefinancierd kunnen worden. Een ondernemersfonds kan ook bijdragen aan het versterken van de samenwerking tussen ondernemers. De gemeente is bereid ondernemersfondsen te faciliteren, wanneer hiervoor draagvlak bestaat bij de ondernemers in het betreffende gebied.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Raadsleden (28)
  tegen
  Raadsleden (2)

  Besluit

  De raad besluit met 28 stemmen vóór en 2 stemmen tegen de Verordening op de heffing en de invordering van een reclamebelasting gemeente Westerkwartier 2022 vast te stellen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Reclamenbelasting incl. verordening
  00:44:32 - 00:45:35 - Ard van der Tuuk
  00:45:35 - 00:46:55 - AartJan Feitsma
  00:46:55 - 00:47:23 - Ard van der Tuuk
  00:47:23 - 00:47:54 - Ina van Deventer-van Dellen
  00:47:54 - 00:47:58 - Ard van der Tuuk
  00:47:58 - 00:48:13 - Ina van Deventer-van Dellen
  00:48:13 - 00:48:25 - Ard van der Tuuk
  00:48:29 - 00:48:31 - Ina van Deventer-van Dellen
  00:48:31 - 00:48:41 - Ard van der Tuuk
  00:48:47 - 00:50:55 - Johan de Vries
  00:50:55 - 00:50:58 - Ard van der Tuuk
  00:51:00 - 00:52:13 - Jacob Bos
  00:52:13 - 00:52:17 - Ard van der Tuuk
  00:52:17 - 00:52:22 - Johan de Vries
  00:52:22 - 00:52:33 - Ard van der Tuuk
  00:52:35 - 00:52:45 - Johan de Vries
  00:52:48 - 00:52:50 - Ard van der Tuuk
  00:52:50 - 00:52:59 - Jacob Bos
  00:53:02 - 00:53:25 - Johan de Vries
  00:53:30 - 00:53:56 - Jacob Bos
  00:53:58 - 00:54:02 - Ard van der Tuuk
  00:54:09 - 00:55:56 - Mark Veenstra
  00:55:56 - 00:56:06 - Ard van der Tuuk
  00:56:06 - 00:56:48 - Anneke Laan
  00:56:48 - 00:56:54 - Ard van der Tuuk
  00:56:54 - 00:57:34 - Chris Veeze
  00:57:36 - 00:57:45 - Ard van der Tuuk
  00:57:45 - 00:57:51 - Gerrit Cornelisse
  00:57:51 - 00:57:57 - Ard van der Tuuk
  00:57:57 - 00:58:41 - Rogier van 't Land
  00:58:41 - 00:59:01 - Johan de Vries
  00:59:01 - 00:59:06 - Ard van der Tuuk
  00:59:06 - 00:59:12 - Johan de Vries
  00:59:12 - 00:59:14 - Ard van der Tuuk
  00:59:14 - 00:59:32 - Rogier van 't Land
  00:59:32 - 00:59:34 - Ard van der Tuuk
  00:59:34 - 00:59:54 - Johan de Vries
  00:59:54 - 01:00:33 - Ard van der Tuuk
  01:00:40 - 01:01:33 - AartJan Feitsma
  01:01:33 - 01:01:49 - Ard van der Tuuk
  01:01:49 - 01:01:54 - Ard van der Tuuk
  01:02:04 - 01:06:20 - Elly Pastoor
  01:06:20 - 01:06:27 - Johan de Vries
  01:06:27 - 01:06:33 - Ard van der Tuuk
  01:06:33 - 01:07:22 - Johan de Vries
  01:07:22 - 01:07:48 - Elly Pastoor
  01:07:48 - 01:07:52 - Johan de Vries
  01:07:52 - 01:08:12 - Elly Pastoor
  01:08:12 - 01:08:21 - Elly Pastoor
  01:08:21 - 01:08:22 - Ard van der Tuuk
  01:08:22 - 01:08:49 - Johan de Vries
  01:08:49 - 01:08:53 - Elly Pastoor
  01:08:53 - 01:09:23 - Elly Pastoor
  01:09:23 - 01:09:27 - Johan de Vries
  01:09:27 - 01:09:43 - Elly Pastoor
  01:09:43 - 01:10:04 - Elly Pastoor
  01:10:04 - 01:10:35 - Johan de Vries
  01:10:39 - 01:11:33 - Elly Pastoor
  01:11:33 - 01:11:40 - Ard van der Tuuk
  01:11:40 - 01:11:41 - Elly Pastoor
  01:11:41 - 01:12:27 - Ard van der Tuuk
  01:13:30 - 01:13:48 - Ard van der Tuuk
  01:13:50 - 01:13:56 - Jan de Jong
  01:13:56 - 01:14:17 - Ard van der Tuuk
  01:14:53 - 01:14:56 - Ard van der Tuuk
  01:15:25 - 01:15:35 - Ard van der Tuuk
  01:15:35 - 01:15:40 - Jan de Jong
  01:15:40 - 01:16:11 - Ard van der Tuuk
 17. 15

  Het langlopende onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (door RIVM e.a.) heeft een associatie aan het licht gebracht tussen wonen binnen 2 km van een geitenhouderij en een verhoogd risico op longontsteking. De precieze oorzaken zijn nog niet duidelijk. De uitkomsten van het onderzoek naar die oorzaken worden eind 2024 verwacht. De GGD adviseert om in ieder geval tot die tijd het ‘voorzorgsbeginsel’ toe te passen en daarmee “geen uitbreiding of nieuwvestiging van geitenhouderijen toe te staan in een straal van twee kilometer van gevoelige bestemmingen.”
  De raad heeft het GGD-advies opgevolgd door op 2 december 2020 een voorbereidingsbesluit te nemen. Met dit besluit wordt nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen tegengegaan. Op grond van artikel 3.7 lid 5 Wet ruimtelijke ordening moet binnen een jaar nadat een voorbereidingsbesluit is genomen, een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd (anders vervalt de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit). Om die reden is het facetbestemmingsplan ‘Geitenhouderijen’ opgesteld. Een ontwerp heeft inmiddels ter inzage gelegen en het is nu aan de raad om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Raadsleden (28)
  tegen
  Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Geitenhouderijen met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPFACEgeiten-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. vast te stellen dat voor dit bestemmingsplan de volgende ondergrond is gebruikt: basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2021-04-22), basisregistratie kadaster (BRK) (2021-04-22);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit met 26 stemmen vóór en 4 stemmen tegen:
  1. Het bestemmingsplan Geitenhouderijen met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPFACEgeiten-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. vast te stellen dat voor dit bestemmingsplan de volgende ondergrond is gebruikt: basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2021-04-22), basisregistratie kadaster (BRK) (2021-04-22);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

  01:15:58 - 01:16:11 - Ard van der Tuuk
  01:16:15 - 01:17:17 - Mattheus Gorter
  01:17:17 - 01:17:39 - Ard van der Tuuk
  01:17:39 - 01:17:42 - Henk Bakker
  01:17:42 - 01:17:50 - Ard van der Tuuk
  01:17:50 - 01:18:04 - Ard van der Tuuk
  01:18:04 - 01:20:08 - Jan Willem Slotema
  01:20:08 - 01:20:12 - Ard van der Tuuk
  01:20:16 - 01:21:41 - Harry Stomphorst
  01:21:41 - 01:21:52 - Ard van der Tuuk
  01:21:52 - 01:24:49 - Hans Koenders
  01:24:49 - 01:24:56 - Ard van der Tuuk
  01:24:56 - 01:26:36 - Ytsen van der Velde
  01:26:36 - 01:26:38 - Ard van der Tuuk
  01:26:38 - 01:26:39 - Hans Koenders
  01:26:39 - 01:26:42 - Ard van der Tuuk
  01:26:42 - 01:26:57 - Chris Veeze
  01:26:57 - 01:27:05 - Ard van der Tuuk
  01:27:05 - 01:28:29 - Annemiek KleinJan-Uneken
  01:28:29 - 01:28:32 - Ard van der Tuuk
  01:28:34 - 01:29:30 - Rogier van 't Land
  01:29:32 - 01:29:39 - Ard van der Tuuk
  01:29:48 - 01:36:51 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  01:36:51 - 01:37:04 - Ard van der Tuuk
  01:37:04 - 01:37:37 - Jan Willem Slotema
  01:37:37 - 01:37:49 - Ard van der Tuuk
  01:37:49 - 01:38:39 - Mattheus Gorter
  01:38:41 - 01:38:46 - Ard van der Tuuk
  01:38:46 - 01:39:28 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  01:39:28 - 01:39:30 - Mattheus Gorter
  01:39:30 - 01:39:31 - Ard van der Tuuk
  01:39:31 - 01:40:19 - Mattheus Gorter
  01:40:19 - 01:40:20 - Ard van der Tuuk
  01:40:22 - 01:41:17 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  01:41:17 - 01:41:55 - Mattheus Gorter
  01:41:56 - 01:41:59 - Ard van der Tuuk
  01:41:59 - 01:42:30 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  01:42:30 - 01:42:53 - Ard van der Tuuk
  01:42:53 - 01:42:55 - Alex Steenbergen
  01:42:55 - 01:43:45 - Ard van der Tuuk
  01:43:45 - 01:43:55 - Alex Steenbergen
  01:43:55 - 01:43:56 - Mattheus Gorter
  01:43:56 - 01:44:10 - Ard van der Tuuk
  01:44:10 - 01:44:17 - Mattheus Gorter
  01:44:17 - 01:44:18 - Ard van der Tuuk
  01:44:18 - 01:45:24 - Mattheus Gorter
  01:45:26 - 01:45:30 - Ard van der Tuuk
  01:45:30 - 01:45:56 - Hans Koenders
  01:45:57 - 01:46:30 - Ard van der Tuuk
  01:47:44 - 01:47:53 - Ard van der Tuuk
  01:47:53 - 01:47:59 - Jan de Jong
  01:47:59 - 01:48:34 - Ard van der Tuuk
 18. 16.1

  Stemuitslag

  voor 17%
  tegen 83%
  voor
  Raadsleden (5)
  tegen
  Raadsleden (25)

  Besluit

  De motie wordt met 5 stemmen vóór en 25 stemmen tegen verworpen.

  Moties

  Titel
  Motie Onderzoek naar eigen Gemeentelijke Kredietbank Westerkwartier
 19. 16.2

  Per 1 juli 2021 lopen de contracten met de GKB Groningen en GKB Assen voor de schuldhulpverlening af. Het organiseren van schuldhulpverlening voor inwoners is een wettelijke taak van de gemeente. Er moet dus een nieuwe inkoop plaats vinden voor tweedelijns schuldhulpverlening. De inkoop schuldhulpverlening is onderdeel van het preventieprogramma Sociaal Domein. Voor de inkoop gelden derhalve de uitgangspunten en doelstellingen uit het preventieprogramma. Met deze inkoop wordt de schuldhulpverlening ook direct geharmoniseerd. De besluitvorming over de inkoop van schuldhulpverlening vindt na de zomer plaats. Bij voorkeur per 1 oktober, maar uiterlijk 1 november 2021 gaat de nieuwe vorm van schuldhulpverlening in. Voor de periode 1 juli 2021 tot uiterlijk 1 november 2021 is een tijdelijke voorziening getroffen voor de tweedelijns schuldhulpverlening bij de GKB Assen, zodat niemand tussen wal en schip valt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (30)

  Voorgesteld besluit

  1. Voor 2021 het budget schuldhulpverlening op te hogen naar € 479.425,93.
  2. De financiële consequenties te verwerken in de bestuursrapportage.

  Besluit

  De raad besluit unaniem
  1. Voor 2021 het budget schuldhulpverlening op te hogen naar € 479.425,93.
  2. De financiële consequenties te verwerken in de bestuursrapportage.

  01:48:09 - 01:48:34 - Ard van der Tuuk
  01:48:34 - 01:50:57 - Geertje Veenstra
  01:51:00 - 01:51:19 - Ard van der Tuuk
  01:51:22 - 01:53:16 - Johan de Vries
  01:53:16 - 01:53:25 - Ard van der Tuuk
  01:53:25 - 01:53:50 - Ina van Deventer-van Dellen
  01:53:50 - 01:53:55 - Ard van der Tuuk
  01:53:55 - 01:54:35 - Geertje Veenstra
  01:54:37 - 01:54:40 - Ard van der Tuuk
  01:54:42 - 01:55:25 - Anneke Laan
  01:55:25 - 01:55:33 - Ard van der Tuuk
  01:55:33 - 01:56:23 - Sandra de Wit
  01:56:24 - 01:56:29 - Ard van der Tuuk
  01:56:29 - 01:56:57 - Chris Veeze
  01:56:57 - 01:57:05 - Ard van der Tuuk
  01:57:08 - 01:58:26 - Rogier van 't Land
  01:58:26 - 01:58:30 - Ard van der Tuuk
  01:58:30 - 01:59:30 - Geertje Veenstra
  01:59:37 - 02:00:23 - Rogier van 't Land
  02:00:23 - 02:00:34 - Geertje Veenstra
  02:00:34 - 02:00:38 - Ard van der Tuuk
  02:00:38 - 02:01:29 - Geertje Veenstra
  02:01:29 - 02:01:33 - Ard van der Tuuk
  02:01:33 - 02:01:37 - Rogier van 't Land
  02:01:37 - 02:01:46 - Ard van der Tuuk
  02:01:46 - 02:02:34 - AartJan Feitsma
  02:02:34 - 02:02:46 - Ard van der Tuuk
  02:06:59 - 02:07:07 - Ard van der Tuuk
  02:07:07 - 02:09:09 - Geertje Veenstra
  02:09:09 - 02:09:22 - Ard van der Tuuk
  02:09:22 - 02:09:54 - Johan de Vries
  02:09:54 - 02:10:02 - Ard van der Tuuk
  02:10:02 - 02:10:40 - Ina van Deventer-van Dellen
  02:10:40 - 02:10:43 - Ard van der Tuuk
  02:10:50 - 02:10:52 - Sandra de Wit
  02:10:52 - 02:10:54 - Ard van der Tuuk
  02:10:56 - 02:11:22 - Anneke Laan
  02:11:22 - 02:11:26 - Ard van der Tuuk
  02:11:28 - 02:11:29 - Rogier van 't Land
  02:11:31 - 02:11:32 - Ard van der Tuuk
  02:11:36 - 02:11:45 - Chris Veeze
  02:11:45 - 02:11:52 - Ard van der Tuuk
  02:11:52 - 02:12:13 - Gerrit Cornelisse
  02:12:13 - 02:12:16 - Ard van der Tuuk
  02:12:20 - 02:12:35 - AartJan Feitsma
  02:12:36 - 02:12:50 - Ard van der Tuuk
  02:13:08 - 02:13:25 - Ard van der Tuuk
  02:24:00 - 02:24:06 - Ard van der Tuuk
  02:24:30 - 02:24:42 - Ard van der Tuuk
  02:24:42 - 02:24:49 - Geertje Veenstra
  02:24:49 - 02:25:22 - Ard van der Tuuk
  02:28:16 - 02:28:23 - Ard van der Tuuk
  02:28:25 - 02:28:31 - Jan de Jong
  02:28:31 - 02:28:51 - Ard van der Tuuk
  02:29:17 - 02:29:19 - Ard van der Tuuk
  02:29:21 - 02:29:26 - Jan de Jong
  02:29:26 - 02:29:56 - Ard van der Tuuk
 20. 17.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (30)

  Besluit

  Het amendement wordt met 30 stemmen vóór en 0 stemmen tegen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 1 technische aspecten
 21. 17.2

  Stemuitslag

  voor 40%
  tegen 60%
  voor
  Raadsleden (12)
  tegen
  Raadsleden (18)

  Besluit

  Het amendement wordt met 12 stemmen vóór en 18 stemmen tegen verworpen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 2 nadere onderzoeksopgaven
 22. 17.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (30)

  Besluit

  Het amendement wordt met 30 stemmen vóór en 0 stemmen tegen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 3 algemene richting
 23. 17.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (30)

  Besluit

  De motie wordt met 30 stemmen vóór en 0 stemmen tegen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Motie huisvesting
 24. 17.5

  AmBij de start van de gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019 is de gemeentelijke organisatie in eerste instantie doorgegaan in de huisvesting zoals de vier voormalige gemeenten en Novatec deze hadden. Dit zijn samen vijftien gebouwen/locaties: vier gemeentehuizen, acht buitendienstwerkplaatsen en drie gebouwen Novatec. Vervolgens is in 2019-2020 een eerste voorverkenning verricht naar het vraagstuk van toekomstbestendige huisvesting. Hieruit kwam onder andere de conclusie naar voren dat doorgaan in de huidige gebouwen een keuze is met forse financiële consequenties. Voor het college is deze voorverkenning aanleiding geweest een nadere
  uitwerking te maken voor toekomstbestendige huisvesting. In de Perspectiefnota 2020 heeft vervolgens de raad ook ingestemd met het maken van deze nadere uitwerking.
  In het Programma Huisvesting is in de periode september 2020 tot en met maart 2021 vervolgens intensief onderzoek gedaan naar toekomstbestendige huisvesting voor de gemeentelijke organisatie, inclusief de gemeenteraad. De hoofdvraag in het onderzoek luidde als volgt: “Hoe ziet een goed onderbouwd en wel afgewogen voorstel voor toekomstbestendige huisvesting dichtbij onze inwoners er voor de gemeente Westerkwartier in hoofdlijnen uit en hoe komen we daar?” Het rapport over het verrichte onderzoek binnen het programma Huisvesting geeft een beeld van de situatie van onze huisvesting nu en van de mogelijkheden voor de toekomst. Dit raadsvoorstel geeft
  samen met het bijbehorende masterplan de door het college voorgestelde richting, prioritering en fasering aan, gebaseerd op dat onderzoek. Hierbij is ook de ontvangen waardevolle reflectie van de gemeenteraad rondom de openbare beraadslaging op 26 april 2021 en de schriftelijke reactie van de Ondernemingsraad van 6 mei 2021 betrokken.


  Op 25 augustus jl heeft een eerste bespreking in het raadsoverleg plaatsgevonden. Op basis van die bespreking is het voorstel aangevuld met het advies van de OR en de reactie van de WOR bestuurder daarop en heeft het college voorlopige geheimhouding opgelegd op een aantal bijlagen. Deze liggen op de gebruikelijke wijze voor de raadsleden op de griffie ter inzage.  Tenslotte is beslispunt 1 taalkundig aangepast omdat dit verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Er stond: “Voorgesteld besluit: Niet door te gaan met de huidige huisvesting op vijftien locaties.”. Hier is van gemaakt: “Te onderschrijven dat doorgaan in de huidige huisvesting op vijftien locaties niet houdbaar is”.


  Voorgesteld besluit:
  -    Bijgevoegd masterplan en voorliggend raadsvoorstel leiden samen tot een aantal voorgestelde besluiten. Deze vindt u aan het einde van het raadsvoorstel.
  -    De voorlopige geheimhouding op de bijlagen 6A, 6B, 6C en 7 bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (30)

  Besluit

  De raad besluit unaniem het bij de amendementen genummerd onder 1 en 3 vastgestelde voorstel vast te stellen.

  Het college zegt toe het in amendement 2 onder in het dictum gestelde mee te nemen in het programma 'Dichterbij' en dat de raad nader wordt geïnformeerd over het gestelde in de motie.

  Toezeggingen

  Titel
  Defintief raadsvoorstel en masterplan huisvesting
  02:29:45 - 02:29:56 - Ard van der Tuuk
  02:29:56 - 02:35:59 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:35:59 - 02:37:33 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:37:33 - 02:37:51 - Ard van der Tuuk
  02:37:51 - 02:37:56 - Ard van der Tuuk
  02:37:56 - 02:39:43 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:39:43 - 02:39:52 - Ard van der Tuuk
  02:39:52 - 02:40:38 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:40:38 - 02:40:42 - Ard van der Tuuk
  02:40:42 - 02:41:00 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:41:00 - 02:41:08 - Ard van der Tuuk
  02:41:08 - 02:46:08 - Ytsen van der Velde
  02:46:08 - 02:46:16 - Ard van der Tuuk
  02:46:16 - 02:46:43 - Koos Siegers
  02:46:43 - 02:47:20 - Ytsen van der Velde
  02:47:20 - 02:47:21 - Ard van der Tuuk
  02:47:21 - 02:47:55 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:47:55 - 02:48:01 - Ytsen van der Velde
  02:48:01 - 02:48:05 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:48:05 - 02:48:12 - Ard van der Tuuk
  02:48:12 - 02:49:14 - Koos Siegers
  02:49:14 - 02:49:16 - Ard van der Tuuk
  02:49:16 - 02:49:40 - Koos Siegers
  02:49:40 - 02:49:50 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:49:50 - 02:49:58 - Koos Siegers
  02:49:58 - 02:50:04 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:50:04 - 02:51:24 - Koos Siegers
  02:51:24 - 02:51:33 - Ard van der Tuuk
  02:51:33 - 02:54:19 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  02:54:19 - 02:54:22 - Ard van der Tuuk
  02:54:22 - 02:55:05 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  02:55:05 - 02:55:07 - Ard van der Tuuk
  02:55:07 - 02:55:15 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  02:55:15 - 02:55:40 - Ard van der Tuuk
  02:55:40 - 02:56:51 - Mattheus Gorter
  02:56:51 - 02:57:04 - Ard van der Tuuk
  02:57:04 - 02:57:46 - Mattheus Gorter
  02:57:46 - 02:57:52 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:57:52 - 02:59:12 - Mattheus Gorter
  02:59:12 - 02:59:46 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:59:46 - 02:59:55 - Mattheus Gorter
  02:59:55 - 02:59:57 - Ard van der Tuuk
  02:59:57 - 03:00:18 - Mattheus Gorter
  03:00:18 - 03:00:22 - Ard van der Tuuk
  03:00:22 - 03:01:09 - Mattheus Gorter
  03:01:09 - 03:01:18 - Ard van der Tuuk
  03:01:18 - 03:04:07 - Harry Stomphorst
  03:04:07 - 03:04:20 - Ard van der Tuuk
  03:04:20 - 03:06:18 - Rogier van 't Land
  03:06:18 - 03:06:25 - Ard van der Tuuk
  03:06:25 - 03:06:56 - Chris Veeze
  03:06:56 - 03:07:05 - Ard van der Tuuk
  03:07:05 - 03:07:14 - Ard van der Tuuk
  03:07:14 - 03:11:18 - Sandra de Wit
  03:11:18 - 03:11:30 - Ard van der Tuuk
  03:11:44 - 03:15:51 - Hielke Westra
  03:15:51 - 03:15:55 - Ard van der Tuuk
  03:15:55 - 03:16:24 - Ytsen van der Velde
  03:16:24 - 03:16:25 - Ard van der Tuuk
  03:16:25 - 03:18:44 - Hielke Westra
  03:18:44 - 03:18:46 - Ard van der Tuuk
  03:18:46 - 03:19:17 - Koos Siegers
  03:19:17 - 03:19:18 - Ard van der Tuuk
  03:19:18 - 03:19:20 - Koos Siegers
  03:19:20 - 03:24:10 - Hielke Westra
  03:24:10 - 03:24:14 - Ard van der Tuuk
  03:24:14 - 03:24:36 - Rogier van 't Land
  03:24:36 - 03:26:11 - Hielke Westra
  03:26:11 - 03:26:20 - Ard van der Tuuk
  03:26:20 - 03:26:24 - Klaas Wybo van der Hoek
  03:26:24 - 03:26:58 - Ard van der Tuuk
  03:26:58 - 03:27:04 - Harry Stomphorst
  03:27:04 - 03:27:18 - Ard van der Tuuk
  03:35:02 - 03:35:50 - Ard van der Tuuk
  03:35:50 - 03:35:51 - Klaas Wybo van der Hoek
  03:35:51 - 03:36:07 - Ard van der Tuuk
  03:36:07 - 03:39:38 - Klaas Wybo van der Hoek
  03:39:41 - 03:39:45 - Ard van der Tuuk
  03:39:45 - 03:41:51 - Ytsen van der Velde
  03:41:51 - 03:41:53 - Ard van der Tuuk
  03:41:57 - 03:42:49 - Koos Siegers
  03:42:49 - 03:42:52 - Ard van der Tuuk
  03:42:54 - 03:43:44 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  03:43:44 - 03:43:51 - Ard van der Tuuk
  03:43:51 - 03:44:02 - Sandra de Wit
  03:44:05 - 03:44:06 - Ard van der Tuuk
  03:44:09 - 03:44:59 - Mattheus Gorter
  03:44:59 - 03:45:04 - Klaas Wybo van der Hoek
  03:45:04 - 03:45:14 - Mattheus Gorter
  03:45:14 - 03:45:16 - Klaas Wybo van der Hoek
  03:45:16 - 03:45:20 - Ard van der Tuuk
  03:45:20 - 03:45:38 - Klaas Wybo van der Hoek
  03:45:38 - 03:45:56 - Mattheus Gorter
  03:45:56 - 03:46:02 - Ard van der Tuuk
  03:46:02 - 03:46:12 - Harry Stomphorst
  03:46:12 - 03:46:19 - Ard van der Tuuk
  03:46:23 - 03:46:25 - Rogier van 't Land
  03:46:27 - 03:46:34 - Ard van der Tuuk
  03:46:34 - 03:47:02 - Chris Veeze
  03:47:02 - 03:47:18 - Ard van der Tuuk
  03:47:20 - 03:47:28 - Hielke Westra
  03:47:28 - 03:47:35 - Ytsen van der Velde
  03:47:35 - 03:48:07 - Hielke Westra
  03:48:11 - 03:48:50 - Hielke Westra
  03:48:52 - 03:49:38 - Ard van der Tuuk
  03:50:14 - 03:50:40 - Ard van der Tuuk
  03:50:42 - 03:50:46 - Jan de Jong
  03:50:46 - 03:51:05 - Ard van der Tuuk
  03:51:23 - 03:51:28 - Jan de Jong
  03:51:28 - 03:51:39 - Ard van der Tuuk
  03:51:55 - 03:51:57 - Ard van der Tuuk
  03:51:57 - 03:52:02 - Jan de Jong
  03:52:02 - 03:52:19 - Ard van der Tuuk
  03:52:39 - 03:52:44 - Ard van der Tuuk
  03:52:44 - 03:52:51 - Jan de Jong
  03:52:51 - 03:53:21 - Ard van der Tuuk
  03:54:19 - 03:54:23 - Ard van der Tuuk
  03:54:23 - 03:54:28 - Jan de Jong
  03:54:28 - 03:55:12 - Ard van der Tuuk
  03:55:12 - 03:55:14 - Klaas Wybo van der Hoek
  03:55:14 - 03:55:22 - Ard van der Tuuk
 25. 18

  Besluit

  De voorzitter sluit om 23.23 uur de vergadering.

  03:55:19 - 03:55:22 - Ard van der Tuuk