Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 27 september 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Arina Having-Rook
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.

De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.

Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  De afgelopen jaren zijn diverse verzoeken bij de gemeente binnengekomen om in het centrum van Zuidhorn ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit betreft vooral het toevoegen van woningen op winkels. Dit past binnen de Woonvisie, waaruit naar voren is gekomen dat in Zuidhorn een tekort is aan woningen voor ouderen en jongeren. Vanuit stedenbouw worden deze initiatieven positief beoordeeld, maar het bestemmingsplan is conserverend van aard, waardoor ontwikkelingen nu niet mogelijk zijn. Daarnaast komen vanuit de Detailhandelsvisie wensen naar voren voor verbeteringen in het centrum van Zuidhorn. Verder is in het door de raad vastgestelde Klimaatadaptatieplan het plein de Overtuinen aangewezen als icoonproject om hittestress en droogte tegen te gaan. Het icoonproject biedt ook kansen om aan de wensen van inwoners en ondernemers tegemoet te komen en het plein prettiger en leefbaarder te maken.
  Dit alles vormt de aanleiding om in de breedte naar het centrum van Zuidhorn te kijken en een integrale visie te ontwikkelen. Deze visie kan dienen als toetsingskader voor het beoordelen van huidige en eventuele toekomstige ontwikkelwensen. Daarnaast biedt het mogelijkheden om de openbare ruimte in het centrum op onderdelen te verbeteren.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

 4. 4

  Aan de rotonde in de hoek waar de Oldebertweg en de Euroweg bij elkaar komen stond tot 2014 Hotel Leek. In 2014 is het hotel afgebroken en daarna is de locatie braak komen te liggen. Sindsdien is er gezocht naar een passende invulling van deze prominente locatie in Leek.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

 5. 5

  Centraal op bedrijventerrein Leek ligt de voormalige Netamlocatie. Jarenlang was daar het bedrijf Netam Fruehauf gevestigd, dat trailers voor vrachtwagens produceerde. Na het faillissement van het bedrijf verdwenen de activiteiten. De locatie verpauperde. Een situatie die nog verergerde doordat een deel van de opstallen verloren gingen bij een brand. In 2018 heeft de ondernemersvereniging Industriepark Leek het initiatief genomen voor herontwikkeling van de Netamlocatie. De locatie wordt opnieuw verkaveld zodat er meerdere bedrijven kunnen vestigen. De nieuwe verkaveling met de nieuwe weg is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Op maximaal zeven van de bedrijfskavels wordt de mogelijkheid geboden om bij het bedrijf te wonen. Om te garanderen dat er ter plaatse van de nieuwe woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat is op de percelen waar de woningen gebouwd mogen worden en de omliggende percelen de bedrijfscategorie afgewaardeerd.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

 6. 6

  Het Fonds Wonen Westerkwartier is in juni 2021 van start gegaan. In eerste instantie voor een periode van twee jaren waarna een evaluatie wordt gedaan. Het fonds opgezet met als doel dat inwoners bij één loket terecht kunnen als ze iets met hun woning gaan doen. Het fonds bestaat uit
  drie doelen en drie leningen in één fonds. De doelen zijn energiebesparende maatregelen, woningaanpassingen om langer thuis te kunnen wonen en de aanschaf van een starterswoning.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

 7. 7

  Art. 39 Politiewet schrijft voor dat de burgemeesters en de hoofdofficier van de regionale eenheid ten minste eens in de vier jaar een Regionaal Beleidsplan (RBP) vaststellen. Hierbij moeten de landelijke beleidsdoelstellingen van de minister ten aanzien van de taakuitvoering van de politie zoals opgenomen in de landelijke Veiligheidsagenda in acht worden genomen (art.20 lid 1 en art. 18 lid 1 Politiewet). Op basis van art. 38b lid 2 van de Politiewet hoort de burgemeester voorafgaand aan de vaststelling van een RBP de gemeenteraad. De burgemeester adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

 8. 8

 9. 9

 10. 10
  Sluiting