Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 10 mei 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 2. 2

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Naar aanleiding van een resolutie van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, heeft de VNG samen met het Rijk een nieuwe, efficiënte verantwoordingssystematiek ontwikkeld: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Hiervoor zijn de verantwoordingssystematieken voor de Basisregistratie Personen (BRP), Reisdocumenten (PUN en PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Waarde Onroerende Zaak (WOZ) en Inkomen (Suwinet) samengevoegd en gestroomlijnd. ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). Hiermee kan met één verklaring zowel horizontaal (van het college naar de raad) als verticaal (van het college naar de landelijke toezichthouders) verantwoording worden afgelegd.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 17 mei 2023.

  00:05:48 - 00:07:50 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:07:52 - 00:09:16 - Rogier van 't Land
  00:09:16 - 00:09:41 - Anneke Laan
  00:09:41 - 00:10:14 - Onno Koopmans
  00:10:14 - 00:11:07 - Onno Koopmans
  00:11:07 - 00:12:01 - Jacquelien Dijkstra
  00:17:18 - 00:17:30 - Jeroen Betten
  00:17:30 - 00:18:02 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:18:05 - 00:21:31 - Anneke Laan
 4. 4

  Op 1 januari 2002 is de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), ook wel de wijzigingvan de wegsleepregeling genoemd, en het bijbehorende Besluit wegslepen van voertuigen inwerking getreden. Hierbij zijn artikel 170 tot en met 173 van de WVW 1994 geheel komen te vervangen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekpunt te behandelen in de raadsvergadering van 17 mei 2023.

  00:18:22 - 00:21:31 - Anneke Laan
  00:21:31 - 00:22:11 - Onno Koopmans
  00:22:11 - 00:22:55 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:22:57 - 00:24:00 - Jacquelien Dijkstra
  00:24:00 - 00:24:49 - Emil Klok
  00:24:49 - 00:25:19 - Rogier van 't Land
  00:25:21 - 00:25:27 - Jeroen Betten
  00:25:27 - 00:26:23 - Arnold Bloem
  00:26:23 - 00:28:23 - Bé Schollema
  00:28:37 - 00:28:52 - Emil Klok
  00:28:54 - 00:29:07 - Bé Schollema
  00:29:15 - 00:30:45 - Jacquelien Dijkstra
  00:30:45 - 00:31:41 - Jan Willem Slotema
  00:31:49 - 00:33:26 - Wybe Niemeijer
  00:33:26 - 00:34:20 - Joachim Bekkering
  00:34:26 - 00:34:58 - Rogier van 't Land
  00:35:05 - 00:35:24 - Jeroen Betten
  00:35:24 - 00:36:26 - Anneke Laan
  00:36:26 - 00:36:59 - Johan de Vries
  00:40:32 - 00:40:50 - Wybe Niemeijer
  00:40:50 - 00:42:36 - Wybe Niemeijer
  00:42:39 - 00:43:36 - Jan Willem Slotema
 5. 5

  Schoolbestuur stichting Lauwers & Eems wil fuseren met schoolbestuur Vereniging Christelijk Protestants Onderwijs (VCPO) Noord Groningen. De nieuwe naam van de fusieorganisatie zal worden: stichting Goud. Het streven is om de fusieorganisatie vanaf 1 augustus 2023 officieel op te richten. Het college heeft op 4 april een positief fusieadvies afgegeven. De raad is in juni 2022 al geïnformeerd over de voorgenomen fusie

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 17 mei 2023.

  00:19:08 - 00:21:31 - Anneke Laan
  00:21:31 - 00:22:11 - Onno Koopmans
  00:22:11 - 00:22:55 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:22:57 - 00:24:00 - Jacquelien Dijkstra
  00:24:00 - 00:24:49 - Emil Klok
  00:24:49 - 00:25:19 - Rogier van 't Land
  00:25:21 - 00:25:27 - Jeroen Betten
  00:25:27 - 00:26:23 - Arnold Bloem
  00:26:23 - 00:28:23 - Bé Schollema
  00:28:37 - 00:28:52 - Emil Klok
  00:28:54 - 00:29:07 - Bé Schollema
  00:29:15 - 00:30:45 - Jacquelien Dijkstra
 6. 6

  De 10 Groninger gemeenten maken gezamenlijk beleid, gericht op het duurzaam beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit beleid is vastgelegd in de regiovisie Geweld hoort nergens thuis. Bij de uitvoering van dit beleid spelen ketenpartners op het terrein van zorg en veiligheid een belangrijke rol en een van die partners is Veilig Thuis Groningen1 (VTG). Sinds 2015 verlenen de 10 gemeenten jaarlijks gezamenlijk een subsidie aan VTG. Voor de opdracht aan VTG hebben de
  Groninger gemeenten besloten om naast de wettelijke taken o.g.v. de Wmo (die uitsluitend bij een Veilig Thuis organisatie mogen worden ondergebracht), ook de
  opdracht te geven om andere, niet wettelijke taken in de sfeer van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren. Deze worden de bovenwettelijke taken
  genoemd. Voor een overzicht van de wettelijke en bovenwettelijke taken die de 10 gemeenten laten uitvoeren door VTG wordt verwezen naar bijlage 1. Voorstellen
  over subsidieverlening en de begroting van VTG worden besproken in een gecombineerde bestuursvergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg en het bestuurlijk OOGO (hierna: DB PG&Z/bOOGO). Wanneer het juridisch of bestuurlijk noodzakelijk is worden die voorstellen ter vaststelling voorgelegd aan de colleges van B&W.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 17 mei 2023.

  Toezeggingen

  Titel
  Centrumregeling VTG
  Centrumregeling VTG
  00:45:41 - 00:46:51 - Cynthia van Putten
  00:46:51 - 00:47:39 - Arnold Bloem
  00:47:39 - 00:48:28 - Jeroen Betten
  00:48:28 - 00:50:42 - Rogier van 't Land
  00:50:50 - 00:53:53 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:53:53 - 00:56:06 - Wybe Niemeijer
  00:56:11 - 00:56:50 - Arnold Bloem
  00:56:50 - 00:57:48 - Wybe Niemeijer
  00:57:48 - 00:58:37 - Jeroen Betten
  00:58:37 - 01:01:21 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:01:21 - 01:06:21 - Bert Nederveen
  01:06:43 - 01:07:01 - Bert Nederveen
  01:07:01 - 01:07:09 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:07:09 - 01:07:28 - Bert Nederveen
  01:07:28 - 01:07:53 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:07:56 - 01:08:55 - Bert Nederveen
 7. 7

  In het Westerkwartier is het goed wonen. De kwaliteit van de leefomgeving is hoog en er is oog voor al onze inwoners. In de gemeente wonen natuurlijk niet alleen mensen, maar er leven ook veel dieren. In het wild levende dieren, gezelschapsdieren, hobbydieren of productiedieren spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Het is van belang dat het welzijn van deze groep ‘inwoners’ ook gewaarborgd wordt in het beleid van de gemeente Westerkwartier.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het voorstel gaat voor aanpassing terug naar het college.

  01:08:37 - 01:08:55 - Bert Nederveen
  01:14:34 - 01:14:36 - Bert Nederveen
  01:16:14 - 01:19:02 - Rogier van 't Land
  01:19:02 - 01:19:13 - Anneke Laan
  01:19:17 - 01:19:22 - Rogier van 't Land
  01:19:29 - 01:20:39 - Myra Eeken - Hermans
  01:20:39 - 01:27:03 - Natasja Bennink
  01:27:03 - 01:27:16 - Jeroen Betten
  01:27:16 - 01:27:45 - Natasja Bennink
  01:27:45 - 01:31:58 - Jacquelien Dijkstra
  01:31:58 - 01:32:08 - Jacquelien Dijkstra
  01:32:08 - 01:35:43 - Ymte Sijbrandij
  01:35:43 - 01:39:22 - Cynthia van Putten
  01:39:22 - 01:39:37 - Jacquelien Dijkstra
  01:39:37 - 01:39:52 - Cynthia van Putten
  01:39:52 - 01:39:57 - Jacquelien Dijkstra
  01:39:57 - 01:40:52 - Natasja Bennink
  01:40:52 - 01:41:02 - Natasja Bennink
  01:41:06 - 01:41:34 - Cynthia van Putten
  01:41:34 - 01:41:44 - Natasja Bennink
  01:41:50 - 01:43:14 - Anneke Laan
  01:43:14 - 01:46:19 - Jeroen Betten
  01:46:19 - 01:46:24 - Rogier van 't Land
  01:46:24 - 01:46:56 - Rogier van 't Land
  01:47:00 - 01:47:09 - Jeroen Betten
  01:47:09 - 01:47:47 - Rogier van 't Land
  01:47:47 - 01:49:02 - Jeroen Betten
  01:49:02 - 01:49:12 - Jacquelien Dijkstra
  01:49:14 - 01:50:41 - Jeroen Betten
  01:50:41 - 01:50:46 - Jacquelien Dijkstra
  01:50:46 - 01:51:56 - Jeroen Betten
  01:51:56 - 01:52:00 - Jacquelien Dijkstra
  01:52:02 - 01:52:23 - Jeroen Betten
  01:52:23 - 01:53:14 - Rogier van 't Land
  01:53:15 - 01:55:45 - Jeroen Betten
  01:55:48 - 02:03:11 - Bert Nederveen
  02:03:11 - 02:03:15 - Anneke Laan
  02:07:36 - 02:08:35 - Rogier van 't Land
  02:08:35 - 02:08:56 - Jacquelien Dijkstra
  02:08:58 - 02:09:23 - Natasja Bennink
  02:09:26 - 02:09:46 - Ymte Sijbrandij
  02:10:01 - 02:10:30 - Anneke Laan
  02:10:30 - 02:12:46 - Bert Nederveen
 8. 8

  Hierbij ontvangt u ter kennisname de jaarrapportage Gegevensbescherming 2022 waarin wordt beschreven welke acties en maatregelen het college en de gemeenteraad in 2022 hebben genomen om de doelstellingen en beginselen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te behalen en te waarborgen. De rapportage wordt u aangeboden door de interne toezichthouder van de bestuursorganen van de gemeente Westerkwartier; de Functionaris Gegevensbescherming (FG).  Besluit

  Het raadsoverleg heeft kennis genomen van de rapportage.

  02:11:20 - 02:12:46 - Bert Nederveen
  02:12:49 - 02:15:55 - Annemiek KleinJan - Uneken
  02:15:55 - 02:16:27 - Anneke Laan
  02:16:27 - 02:16:57 - Onno Koopmans
  02:17:02 - 02:18:13 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:18:13 - 02:21:39 - Wybe Niemeijer
  02:21:39 - 02:24:56 - Anneke Laan
 9. 9

  Besluit

  Het agenderingsverzoek is behandeld.

  02:23:52 - 02:24:56 - Anneke Laan
  02:24:56 - 02:26:39 - Jeroen Betten
  02:26:46 - 02:27:03 - Arnold Bloem
  02:27:03 - 02:27:12 - Jeroen Betten
  02:27:12 - 02:27:45 - Arnold Bloem
  02:27:45 - 02:28:15 - Onno Koopmans
  02:28:15 - 02:29:08 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:29:08 - 02:29:39 - Jeroen Betten
  02:29:39 - 02:30:37 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:30:37 - 02:31:41 - Jacquelien Dijkstra
  02:31:43 - 02:32:51 - Emil Klok
  02:32:51 - 02:33:13 - Joachim Bekkering
  02:33:19 - 02:34:26 - Rogier van 't Land
  02:34:31 - 02:35:37 - Jeroen Betten
  02:35:37 - 02:36:01 - Joachim Bekkering
  02:36:41 - 02:37:08 - Jacquelien Dijkstra
  02:37:10 - 02:37:21 - Jeroen Betten
  02:37:21 - 02:37:23 - Jacquelien Dijkstra
  02:37:23 - 02:37:47 - Arnold Bloem
  02:37:47 - 02:37:59 - Arnold Bloem
  02:38:00 - 02:38:45 - Jeroen Betten
  02:38:45 - 02:44:01 - Bé Schollema
  02:44:10 - 02:45:35 - Jeroen Betten
  02:45:35 - 02:45:50 - Jeroen Betten
  02:45:50 - 02:46:38 - Jacquelien Dijkstra
  02:46:40 - 02:47:22 - Jeroen Betten
  02:47:22 - 02:50:24 - Bé Schollema
 10. 10

  Het agenderingsverzoek wordt door het CDA toegelicht. In overleg met de Agendacommissie zal er op een later moment een bijeenkomst worden gepland waarin inhoudelijke bespreking plaatsvindt.


  Besluit

  Het agenderingsverzoek is behandeld.

  Toezeggingen

  Titel
  MIRT, Deltaplan Rijksvisie stationsagenda
  02:49:38 - 02:50:24 - Bé Schollema
  02:50:24 - 02:52:53 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:52:57 - 02:53:08 - Wybe Niemeijer
  02:53:15 - 02:53:35 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:53:35 - 02:53:37 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:53:58 - 02:54:02 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:54:04 - 02:55:45 - Harry Stomphorst
  02:55:45 - 02:56:14 - Johan de Vries
  02:56:18 - 02:56:39 - Myra Eeken - Hermans
  02:56:45 - 02:57:16 - Emil Klok
  02:57:19 - 02:57:43 - Wybe Niemeijer
  02:57:49 - 02:58:09 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:58:09 - 02:59:19 - Reinette Gjaltema - van der Laan
 11. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

  02:59:05 - 02:59:19 - Reinette Gjaltema - van der Laan