Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 18 oktober 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 2. 2

  Er heeft zich een inspreker gemeld.
  Het spreekrecht zal door de voorzitter aan de agenda worden toegevoegd.

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Betreft de derde rapportage van de Ombudsvrouw over de periode september 2022 t/m september 2023. De rapportage ligt ter bespreking voor in het raadsoverleg. De Ombudsvrouw, mevrouw Irma van Beek, is in het raadsoverleg aanwezig om een toelichting te geven en vragen vanuit de raad te beantwoorden.

  Besluit

  Toelichting en beantwoording vragen over rapportage door mevrouw Irma van Beek, ombudsvrouw.  Wethouder Nederveen beantwoordt de inhoudelijke vragen.  Dit voorstel komt niet terug op de agenda van de raad.  * toezegging wethouder Nederveen om met een raadsinformatiebrief te komen met de informatie die vanavond is gedeeld.

  Toezeggingen

  Titel
  Monitoring september 2022-september 2023 sociaal ombudsvrouw Westerkwartier
  00:18:14 - 00:20:01 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:20:01 - 00:20:34 - Anneke Laan
  00:20:34 - 00:24:34 - Jeroen Betten
  00:24:39 - 00:26:01 - Sandra de Wit
  00:26:11 - 00:28:25 - Anna Wondergem
  00:28:29 - 00:29:07 - Wybe Niemeijer
  00:29:13 - 00:35:00 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:35:00 - 00:40:12 - Rogier van 't Land
  00:40:12 - 00:41:04 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:41:04 - 00:42:03 - Anneke Laan
  00:42:03 - 00:44:18 - Jeroen Betten
  00:44:21 - 00:45:49 - Rogier van 't Land
  00:45:54 - 00:47:51 - Sandra de Wit
  00:48:00 - 00:48:27 - Anna Wondergem
  00:48:27 - 00:50:13 - Wybe Niemeijer
  00:50:13 - 00:50:53 - Jeroen Betten
  00:50:53 - 00:52:28 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:52:28 - 00:52:35 - Bert Nederveen
  00:52:58 - 01:02:05 - Bert Nederveen
  01:02:09 - 01:02:42 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:02:42 - 01:03:08 - Anneke Laan
  01:03:08 - 01:03:12 - Jeroen Betten
  01:03:12 - 01:03:28 - Wybe Niemeijer
  01:03:28 - 01:03:36 - Anneke Laan
  01:03:36 - 01:04:16 - Jeroen Betten
  01:04:19 - 01:05:17 - Rogier van 't Land
  01:05:17 - 01:05:56 - Sandra de Wit
  01:06:02 - 01:06:47 - Anna Wondergem
  01:06:47 - 01:07:22 - Anna Wondergem
  01:07:22 - 01:08:12 - Wybe Niemeijer
  01:08:12 - 01:09:06 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:09:06 - 01:12:14 - Bert Nederveen
 4. 4

  Het team griffie heeft deze zomer het jaarplan 2024 opgesteld. Nu alle vacatures begin dit jaar weer zijn ingevuld en iedereen zijn of haar plekje heeft gevonden, was de tijd er rijp voor om vooruit te gaan kijken.
  We hebben dit aangepakt aan de hand van de kennismakingsgesprekken welke onze adjunct griffier/raadsadviseur met alle fracties heeft gevoerd. Tevoren hebben we een vragenlijst uitgezet, in het gesprek is deze lijst besproken. Mooie inzichten werden opgehaald uit deze gesprekken, als griffie zijn we daar erg blij mee.
  Regeren is vooruitzien, een kreet die u als raadsleden bekend in de oren klinkt. Alle opgehaalde inzichten hebben we gekoppeld aan onze eigen ervaringen, beschouwd en in een plan vervat. Ook hebben we schematisch weergegeven wat u als raad volgend jaar van
  ons kunt verwachten.


  Voorgesteld besluit:
  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Namens de werkgeverscommissie geeft de heer Koos Siegers, voorzitter, samen met de raadsgriffier, de heer Onno de Vries, een toelichting op het griffiejaarplan van 2024.  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van november 2023.

  01:16:51 - 01:16:57 - Rogier van 't Land
  01:17:00 - 01:18:03 - Sandra de Wit
  01:18:03 - 01:19:10 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:19:10 - 01:20:18 - Wybe Niemeijer
  01:20:18 - 01:21:46 - Martin Boog
  01:21:53 - 01:22:50 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:22:50 - 01:23:00 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:23:00 - 01:23:50 - Anneke Laan
  01:23:50 - 01:24:53 - Jeroen Betten
  01:27:04 - 01:28:14 - Onno de Vries
  01:28:16 - 01:28:54 - Wybe Niemeijer
  01:28:54 - 01:29:34 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:29:34 - 01:29:51 - Jeroen Betten
  01:29:51 - 01:31:37 - Klaas-Wybo van der Hoek
 5. 5

  Tijdens de raadsvergadering van 17 mei 2023 is bij de vaststelling van de Wegsleepverordening Westerkwartier 2023 een motie aangenomen. In de motie draagt de raad het college op om een voorstel tot wijziging van de Wegsleepverordening aan de raad voor te leggen, waarbij;
  1. Voor het overbrengen een gedifferentieerd tarief naar gewichtsklasse wordt toegevoegd;
  2. Een tarief voor de bewaarkosten wordt toegevoegd;
  3. In de tarieven voor overbrenging en bewaarkosten ook de indirecte kosten in aanmerking zijn genomen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van november 2023.

  01:30:40 - 01:31:37 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:31:37 - 01:32:10 - Jan van der Laan
  01:32:10 - 01:33:03 - Jan van der Laan
  01:33:03 - 01:33:11 - Jan van der Laan
  01:33:11 - 01:33:20 - Jan van der Laan
  01:33:20 - 01:33:37 - Rogier van 't Land
  01:33:43 - 01:34:03 - Joachim Bekkering
  01:34:03 - 01:34:38 - Wybe Niemeijer
  01:34:41 - 01:35:08 - Jan Willem Slotema
  01:35:08 - 01:35:17 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:35:17 - 01:35:44 - Anneke Laan
  01:35:44 - 01:36:41 - Harry Stomphorst
  01:36:41 - 01:44:19 - Jan van der Laan
 6. 6

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostergast - locatie Iwema’ en het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit hebben van 10 maart tot 21 april 2023 voor een ieder ter inzage gelegen. Van de mogelijkheid om gedurende deze termijn een zienswijze tegen het bestemmingsplan in te dienen is gebruik gemaakt.
  Er zijn vier zienswijzen ontvangen. In de Nota zienswijzen en commentaar wordt inhoudelijk op de ingekomen zienswijzen ingegaan en wordt een voorstel gedaan voor de wijze van afdoening. Voorgesteld wordt de Nota zienswijzen en commentaar vast te stellen en de zienswijzen ongegrond te verklaren.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  De heer Van der Veen spreekt in.   Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van november 2023.

  01:37:01 - 01:44:19 - Jan van der Laan
  01:44:19 - 01:46:45 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:46:45 - 01:52:08 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:53:11 - 01:54:12 - Jan Willem Slotema
  01:54:12 - 01:54:59 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:55:01 - 01:56:31 - René de Vink
  01:56:31 - 01:58:15 - Jan van der Laan
  01:58:15 - 02:00:03 - Annelie Bonnet
  02:00:03 - 02:06:17 - Hans Haze
  02:06:17 - 02:07:40 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:07:40 - 02:08:27 - Annelie Bonnet
  02:08:27 - 02:09:21 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:09:21 - 02:09:45 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:09:45 - 02:10:10 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:10:10 - 02:10:40 - Jeroen Hoving
  02:10:43 - 02:10:57 - Jan Willem Slotema
  02:11:04 - 02:11:09 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:11:09 - 02:12:06 - Jan van der Laan
  02:12:14 - 02:14:13 - Hans Haze
  02:14:13 - 02:18:19 - Hans Haze
 7. 7

  Zoals bij u bekend heeft de gemeente Westerkwartier de uitvoerende basistaken milieu (verplicht) ondergebracht bij de Omgevingsdienst Groningen (hierna ODG).
  De vorm van samenwerking tussen de gemeente en de ODG is gebaseerd op een Gemeenschappelijke regeling (hierna Gr).
  Een aantal wetswijzigingen was, 1 juli 2022, aanleiding voor het inwerkingtreden van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit leidt er toe dat de Gr tussen onze gemeente en de ODG ook wordt aangepast.
  Door middel van een ontwerp-gewijzigde Gr bent u eerder geïnformeerd over de wijzigingen en 17 mei jl. heeft u besloten geen zienswijze tegen het ontwerp in te dienen. De ODG is hiervan in kennis gesteld.
  Er zijn door alle deelnemers geen zienswijzen ingediend en het Algemeen Bestuur van de ODG heeft de ontwerp-Gr op 29 juni vastgesteld.
  Om het proces van de wijziging van de Gr verder af te ronden, dient u toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gr. Eveneens heeft het college van u toestemming nodig om in te kunnen stemmen met de Concept-Gr.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van november 2023.

  02:16:44 - 02:18:19 - Hans Haze
  02:18:22 - 02:18:26 - Wybe Niemeijer
  02:18:32 - 02:18:40 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:18:40 - 02:18:44 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:18:44 - 02:18:58 - René de Vink
 8. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.