Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 11 oktober 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 11 oktober 2023.


De raadsvergadering begint met een actualiteitendebat over het voorlichtings-, communicatie- en participatieproces van het opstellen van de woonplannen.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen in de raadszaal in Zuirdhorn.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.  Raadsleden dhr. Arnold Bloem (Sterk Westerkwartier), mw. Cynthia van Putten (VZ Westerkwartier) en Wethouder mw. Marjan Sijperda zijn met kennisgeving afwezig.

  00:10:44 - 00:11:57 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  Dhr. Emil Klok (GL) kondigt een actualiteitendebat aan, het actualiteitendebat wordt geagendeerd als agendapunt 2a.  Dhr. Jan Willem Slotema (CDA) heeft een ordevoorstel en verzoekt om van agendapunt 8 een bespreekstuk te maken.  De raad gaat akkoord met het vaststellen van de agenda.

  00:11:49 - 00:11:57 - Ard van der Tuuk
  00:11:57 - 00:12:06 - Emil Klok
  00:12:06 - 00:12:11 - Jan Willem Slotema
  00:12:11 - 00:12:15 - Emil Klok
  00:12:15 - 00:12:38 - Ard van der Tuuk
  00:12:38 - 00:13:04 - Jan Willem Slotema
  00:13:04 - 00:13:46 - Ard van der Tuuk
 3. 2.a

  De raadsvergadering begint met een actualiteitendebat over het voorlichtings-, communicatie- en participatieproces van het opstellen van de woonplannen.

  Besluit

  De fracties van GroenLinks, PvdA en VZ Westerkwartier hebben een verzoek ingediend voor een actualiteitendebat. De fracties willen graag met de raad in debat over het voorlichtings-, communicatie- en participatieproces van het opstellen van de woonplannen.  In een actualiteitendebat gaat de raad gedurende 10 minuten met elkaar in debat. Er worden geen besluiten genomen in een actualiteitendebat.  Dhr. Emil Klok (GL) geeft een toelichting en de fracties krijgen de gelegenheid om te reageren. Wethouder Hans Haze geeft een reactie namens het college. De fracties reageren op elkaar.

  00:13:38 - 00:13:46 - Ard van der Tuuk
  00:13:46 - 00:13:50 - Onno de Vries
  00:13:50 - 00:14:44 - Ard van der Tuuk
  00:14:44 - 00:18:23 - Emil Klok
  00:18:23 - 00:18:28 - Ard van der Tuuk
  00:18:28 - 00:18:33 - Emil Klok
  00:18:33 - 00:18:35 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:18:35 - 00:18:37 - Emil Klok
  00:18:37 - 00:18:40 - Ard van der Tuuk
  00:18:40 - 00:19:25 - Jeroen Betten
  00:19:25 - 00:19:27 - Ard van der Tuuk
  00:19:27 - 00:19:39 - Emil Klok
  00:19:39 - 00:21:28 - Jeroen Betten
  00:21:34 - 00:21:39 - Ard van der Tuuk
  00:21:39 - 00:23:27 - Annelie Bonnet
  00:23:30 - 00:23:34 - Ard van der Tuuk
  00:23:34 - 00:25:57 - Myra Eeken - Hermans
  00:26:01 - 00:26:04 - Ard van der Tuuk
  00:26:04 - 00:26:49 - Richard Lamberst
  00:26:49 - 00:27:28 - Jeroen Betten
  00:27:32 - 00:28:14 - Richard Lamberst
  00:28:14 - 00:28:20 - Ard van der Tuuk
  00:28:20 - 00:28:44 - Emil Klok
  00:28:44 - 00:29:13 - Emil Klok
  00:29:13 - 00:29:25 - Ard van der Tuuk
  00:29:25 - 00:31:09 - Alex Steenbergen
  00:31:09 - 00:31:13 - Ard van der Tuuk
  00:31:13 - 00:32:00 - René de Vink
  00:32:00 - 00:32:03 - Ard van der Tuuk
  00:32:03 - 00:33:44 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:33:44 - 00:33:50 - Ard van der Tuuk
  00:33:50 - 00:34:06 - Alex Steenbergen
  00:34:08 - 00:34:10 - Ard van der Tuuk
  00:34:10 - 00:34:16 - René de Vink
  00:34:16 - 00:34:37 - Ard van der Tuuk
  00:34:37 - 00:34:44 - Jeroen Betten
  00:34:44 - 00:34:56 - Ard van der Tuuk
  00:34:56 - 00:35:23 - Jeroen Betten
  00:35:23 - 00:36:01 - Ard van der Tuuk
  00:36:01 - 00:38:28 - Hans Haze
  00:38:28 - 00:38:31 - Ard van der Tuuk
  00:38:31 - 00:38:40 - Hans Haze
  00:38:40 - 00:40:38 - Ard van der Tuuk
 4. 3

  Besluit

  Mededeling vanuit het college:
  Er zijn geen mededelingen vanuit het college.++


  ++


  Mededelingen vanuit de raad:
  Er zijn geen mededelingen vanuit de raad.

  00:39:27 - 00:40:38 - Ard van der Tuuk
 5. 4

  Besluit

  De besluitenlijst van het raadsoverleg van 27 september 2023 wordt vastgesteld en de besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 september 2023 wordt vastgesteld na een correctie.

  00:39:38 - 00:40:38 - Ard van der Tuuk
 6. 5

  Besluit

  Vraag van VZ Westerkwartier, Johan de Vries
  Wat is de stand van zaken ten aanzien van de situatie bij de Gavelaan in Oostwold?


  Beantwoording door wethouder Hans Haze.


  Dhr. Koos Siegers (CU) stelt een aanvullende vraag.

  00:39:51 - 00:40:38 - Ard van der Tuuk
  00:40:41 - 00:40:50 - Johan de Vries
  00:40:50 - 00:40:55 - Ard van der Tuuk
  00:40:55 - 00:41:15 - Johan de Vries
  00:41:15 - 00:41:31 - Ard van der Tuuk
  00:41:31 - 00:42:14 - Hans Haze
  00:42:14 - 00:42:20 - Ard van der Tuuk
  00:42:20 - 00:42:31 - Johan de Vries
  00:42:31 - 00:42:37 - Ard van der Tuuk
  00:42:40 - 00:42:56 - Koos Siegers
  00:42:56 - 00:43:04 - Hans Haze
  00:43:06 - 00:43:31 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  De afgelopen jaren zijn diverse verzoeken bij de gemeente binnengekomen om in het centrum van Zuidhorn ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit betreft vooral het toevoegen van woningen op winkels. Dit past binnen de Woonvisie, waaruit naar voren is gekomen dat in Zuidhorn een tekort is aan woningen voor ouderen en jongeren. Vanuit stedenbouw worden deze initiatieven positief beoordeeld, maar het bestemmingsplan is conserverend van aard, waardoor ontwikkelingen nu niet mogelijk zijn. Daarnaast komen vanuit de Detailhandelsvisie wensen naar voren voor verbeteringen in het centrum van Zuidhorn. Verder is in het door de raad vastgestelde Klimaatadaptatieplan het plein de Overtuinen aangewezen als icoonproject om hittestress en droogte tegen te gaan. Het icoonproject biedt ook kansen om aan de wensen van inwoners en ondernemers tegemoet te komen en het plein prettiger en leefbaarder te maken.
  Dit alles vormt de aanleiding om in de breedte naar het centrum van Zuidhorn te kijken en een integrale visie te ontwikkelen. Deze visie kan dienen als toetsingskader voor het beoordelen van huidige en eventuele toekomstige ontwikkelwensen. Daarnaast biedt het mogelijkheden om de openbare ruimte in het centrum op onderdelen te verbeteren.

  Voorgesteld besluit

  De Centrumvisie Zuidhorn (versie 2 mei 2023) vast te stellen als stedenbouwkundig toetsingskader voor woningbouwontwikkeling.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  De Centrumvisie Zuidhorn (versie 2 mei 2023) vast te stellen als stedenbouwkundig toetsingskader voor woningbouwontwikkeling.

  00:44:14 - 00:44:45 - Ard van der Tuuk
 8. 8

  Aan de rotonde in de hoek waar de Oldebertweg en de Euroweg bij elkaar komen stond tot 2014 Hotel Leek. In 2014 is het hotel afgebroken en daarna is de locatie braak komen te liggen. Sindsdien is er gezocht naar een passende invulling van deze prominente locatie in Leek.

  Voorgesteld besluit

  1.Het ontwerpbestemmingsplan ‘Leek – Poort van Leek’ (NL.IMRO.1969.20201080-OW01) gewijzigd vast te stellen, waarbij:
  a. Het begrip beperkt kwetsbaar object wordt toegevoegd aan de begrippenlijst;
  b. Het begrip kwetsbaar object wordt toegevoegd aan de begrippenlijst;
  c. In artikel 8 regels worden opgenomen voor de aanduiding ‘geluidzone – industrie’;
  d. In artikel 8 regels worden opgenomen voor de aanduiding ‘veiligheidszone’;
  e. Op de verbeelding de aanduiding ‘overige zone – gezoneerd terrein’ wordt vervangen door de aanduiding ‘geluidzone – industrie’;
  f. Op de verbeelding de aanduiding ‘veiligheidszone’ wordt toegevoegd;
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.20201080-VA01 te geven;
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.20201080-VA01.dxf vast te stellen;
  4. Geen grondexploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  dhr. Jan Willem Slotema (CDA), vraagt het college om beantwoording van een technische vraag.
  Als reactie daarop is de vergadering geschorst voor beantwoording.
  Reactie door wethouder Hans Hanze, de formele beantwoording op de vragen van CDA en VVD volgen op een later moment.
  De fracties reageren op de reactie van het college en op elkaar.  De raad besluit unaniem:


  1.Het ontwerpbestemmingsplan ‘Leek – Poort van Leek’ (NL.IMRO.1969.20201080-OW01) gewijzigd vast te stellen, waarbij:
  a. Het begrip beperkt kwetsbaar object wordt toegevoegd aan de begrippenlijst;
  b. Het begrip kwetsbaar object wordt toegevoegd aan de begrippenlijst;
  c. In artikel 8 regels worden opgenomen voor de aanduiding ‘geluidzone – industrie’;
  d. In artikel 8 regels worden opgenomen voor de aanduiding ‘veiligheidszone’;
  e. Op de verbeelding de aanduiding ‘overige zone – gezoneerd terrein’ wordt vervangen door de aanduiding ‘geluidzone – industrie’;
  f. Op de verbeelding de aanduiding ‘veiligheidszone’ wordt toegevoegd;
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.20201080-VA01 te geven;
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.20201080-VA01.dxf vast te stellen;
  4. Geen grondexploitatieplan vast te stellen.

  00:44:36 - 00:44:45 - Ard van der Tuuk
  00:44:45 - 00:46:24 - Jan Willem Slotema
  00:46:24 - 00:46:35 - Ard van der Tuuk
  00:46:35 - 00:46:43 - Hans Haze
  00:46:43 - 00:47:04 - Ard van der Tuuk
  00:47:04 - 00:47:35 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:47:35 - 00:47:37 - Jan Willem Slotema
  00:47:37 - 00:47:38 - Jeroen Betten
  00:47:38 - 00:47:39 - Jan Willem Slotema
  00:47:39 - 00:48:01 - Ard van der Tuuk
  00:56:01 - 00:56:08 - Ard van der Tuuk
  00:57:13 - 00:57:50 - Ard van der Tuuk
  00:57:50 - 00:58:41 - Hans Haze
  00:58:45 - 00:58:49 - Ard van der Tuuk
  00:58:49 - 00:59:18 - Jan Willem Slotema
  00:59:18 - 00:59:29 - Ard van der Tuuk
  00:59:29 - 00:59:31 - Ard van der Tuuk
  00:59:31 - 00:59:33 - Jeroen Betten
  00:59:33 - 00:59:52 - Ard van der Tuuk
  00:59:52 - 01:00:44 - Jeroen Betten
  01:00:44 - 01:00:48 - Ard van der Tuuk
  01:00:48 - 01:01:16 - Myra Eeken - Hermans
  01:01:18 - 01:02:34 - Jeroen Betten
  01:02:34 - 01:02:38 - Myra Eeken - Hermans
  01:02:42 - 01:03:36 - Jeroen Betten
  01:03:36 - 01:03:49 - Ard van der Tuuk
  01:03:49 - 01:04:28 - Alex Steenbergen
  01:04:30 - 01:04:33 - Ard van der Tuuk
  01:04:33 - 01:04:38 - Jeroen Betten
  01:04:38 - 01:04:42 - Ard van der Tuuk
  01:04:42 - 01:04:52 - Jeroen Betten
  01:04:52 - 01:04:55 - Ard van der Tuuk
  01:04:55 - 01:05:43 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:05:43 - 01:06:08 - Ard van der Tuuk
  01:06:08 - 01:07:10 - Hans Haze
  01:07:10 - 01:07:17 - Ard van der Tuuk
  01:07:17 - 01:07:18 - Jan van der Laan
  01:07:18 - 01:07:24 - Ard van der Tuuk
  01:07:24 - 01:07:26 - Jan van der Laan
  01:07:26 - 01:07:32 - Ard van der Tuuk
  01:07:34 - 01:07:50 - Jan van der Laan
  01:07:53 - 01:09:09 - Ard van der Tuuk
 9. 9

  Centraal op bedrijventerrein Leek ligt de voormalige Netamlocatie. Jarenlang was daar het bedrijf Netam Fruehauf gevestigd, dat trailers voor vrachtwagens produceerde. Na het faillissement van het bedrijf verdwenen de activiteiten. De locatie verpauperde. Een situatie die nog verergerde doordat een deel van de opstallen verloren gingen bij een brand. In 2018 heeft de ondernemersvereniging Industriepark Leek het initiatief genomen voor herontwikkeling van de Netamlocatie. De locatie wordt opnieuw verkaveld zodat er meerdere bedrijven kunnen vestigen. De nieuwe verkaveling met de nieuwe weg is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Op maximaal zeven van de bedrijfskavels wordt de mogelijkheid geboden om bij het bedrijf te wonen. Om te garanderen dat er ter plaatse van de nieuwe woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat is op de percelen waar de woningen gebouwd mogen worden en de omliggende percelen de bedrijfscategorie afgewaardeerd.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Netamlocatie Industriepark Leek’ (NL.IMRO.1969.BPBT21HERS1-OW01) ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBT21HERS1-VA01 te geven;
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatienummer o_NL.IMRO.1969.BPBT21HERS1-VA01 vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Netamlocatie Industriepark Leek’ (NL.IMRO.1969.BPBT21HERS1-OW01) ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBT21HERS1-VA01 te geven;
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatienummer o_NL.IMRO.1969.BPBT21HERS1-VA01 vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  01:08:25 - 01:09:09 - Ard van der Tuuk
 10. 10

  Het Fonds Wonen Westerkwartier is in juni 2021 van start gegaan. In eerste instantie voor een periode van twee jaren waarna een evaluatie wordt gedaan. Het fonds opgezet met als doel dat inwoners bij één loket terecht kunnen als ze iets met hun woning gaan doen. Het fonds bestaat uit
  drie doelen en drie leningen in één fonds. De doelen zijn energiebesparende maatregelen, woningaanpassingen om langer thuis te kunnen wonen en de aanschaf van een starterswoning.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Raadsleden (29)
  tegen
  Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de evaluatie van het Fonds Wonen Westerkwartier en de uitbreiding van de maatregelenlijst;
  2. Het Fonds Wonen met € 4,5 miljoen te verhogen van € 7,35 naar € 11,85 miljoen;
  3. De financiële gevolgen van dit voorstel te dekken uit het budget “ondersteuning energietransitie”.

  Besluit

  Stemverklaring van de heer Jeroen Betten (VVD) ‘de fractie VVD stemt tegen het voorstel, wij__zien de overheid niet als bank. 11 miljoen euro kan ook op een andere manier worden besteed.’
  Voorgesteld besluit:
  1. Kennis te nemen van de evaluatie van het Fonds Wonen Westerkwartier en de uitbreiding van de maatregelenlijst;
  2. Het Fonds Wonen met € 4,5 miljoen te verhogen van € 7,35 naar € 11,85 miljoen;
  3. De financiële gevolgen van dit voorstel te dekken uit het budget “ondersteuning energietransitie”.  De raad neemt het voorstel aan met 29 stemmen voor (GL, PvdA, CU, D66, VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier) en 2 stemmen tegen (VVD).

  01:08:37 - 01:09:09 - Ard van der Tuuk
  01:09:09 - 01:09:26 - Jeroen Betten
  01:09:26 - 01:09:46 - Ard van der Tuuk
  01:09:58 - 01:10:02 - Ard van der Tuuk
  01:10:28 - 01:10:31 - Ard van der Tuuk
  01:10:31 - 01:10:40 - Onno de Vries
  01:10:40 - 01:11:07 - Ard van der Tuuk
  01:11:10 - 01:12:20 - Koos Siegers
  01:12:20 - 01:12:48 - Ard van der Tuuk
  01:12:48 - 01:13:04 - Ard van der Tuuk
  01:13:04 - 01:13:17 - René de Vink
  01:13:17 - 01:13:32 - Ard van der Tuuk
  01:13:32 - 01:13:34 - René de Vink
  01:13:34 - 01:13:35 - Koos Siegers
  01:13:35 - 01:18:26 - Ard van der Tuuk
 11. 11

  Besluit

  Dhr. Koos Siegers (CU) geeft een toelichting op het amendement. Het amendement ‘Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024-2027 eenheid Noord-Nederland wordt unaniem aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024-2027 eenheid Noord-Nederland
  01:14:21 - 01:18:26 - Ard van der Tuuk
 12. 11.a

  Art. 39 Politiewet schrijft voor dat de burgemeesters en de hoofdofficier van de regionale eenheid ten minste eens in de vier jaar een Regionaal Beleidsplan (RBP) vaststellen. Hierbij moeten de landelijke beleidsdoelstellingen van de minister ten aanzien van de taakuitvoering van de politie zoals opgenomen in de landelijke Veiligheidsagenda in acht worden genomen (art.20 lid 1 en art. 18 lid 1 Politiewet). Op basis van art. 38b lid 2 van de Politiewet hoort de burgemeester voorafgaand aan de vaststelling van een RBP de gemeenteraad. De burgemeester adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2023-2027 en geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  Het besluit is gewijzigd door het aangenomen amendement – Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024-2027 eenheid Noord Nederland


  De raad besluit unaniem:
  Kennis te nemen van het concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2023-2027 en een zienswijze in te dienen

 13. 12

  Op een bijeenkomst van agrariërs met raadsleden van Westerkwartier (3 november 2022) is het goede gesprek over de landbouw op gang gekomen. De boerenprotesten waren een belangrijke aanleiding. Het gesprek is ontstaan vanuit de wijsheid: praat niet òver elkaar maar
  mét elkaar. Vanuit confrontatie geboren en door samen het goede gesprek te voeren omgezet in verbinding. Er werd het voorstel gedaan om een werkgroep in te richten. In deze werkgroep nemen enkele betrokken personen uit de landbouwwereld en raadsleden zitting. Deze werkgroep heeft een landbouwagenda en een mindmap opgesteld.

  Besluit

  De heer Tijs Neutel geeft een toelichting aan de raad. Woordvoering door Klaas-Wybo van der Hoek (GL), Rogier van ’t land (D66), Jan van der Laan (VVD), René de Vink (Sterk Westerkwartier), Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier), Reinette Gjaltema (CDA), Alex Steenbergen (CU).  De raad besluit unaniem:
  1. de door de werkgroep Wenakker geformuleerde Landbouwagenda Westerkwartier en bijbehorende Mindmap Wenakker vast te stellen;
  2. de Landbouwagenda Westerkwartier en de geformuleerde aandachtspunten uit de Mindmap Wenakker door het college te verwerken in het toekomstig te formuleren beleid;
  3. in ieder geval één keer per jaar het relevante beleid te toetsen aan de Landbouwagenda en de geformuleerde aandachtspunten van de Mindmap in een gesprek van de leden van de werkgroep Wenakker met het college.

  01:14:22 - 01:18:26 - Ard van der Tuuk
  01:18:26 - 01:18:43 - Ard van der Tuuk
  01:18:49 - 01:19:31 - Ard van der Tuuk
  01:19:31 - 01:21:07 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:21:07 - 01:21:13 - Ard van der Tuuk
  01:21:16 - 01:22:11 - Rogier van 't Land
  01:22:11 - 01:23:00 - Jan van der Laan
  01:23:02 - 01:23:06 - Ard van der Tuuk
  01:23:06 - 01:23:23 - René de Vink
  01:23:23 - 01:23:27 - Ard van der Tuuk
  01:23:27 - 01:24:30 - Ytsen van der Velde
  01:24:30 - 01:24:36 - Ard van der Tuuk
  01:24:36 - 01:25:19 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:25:19 - 01:25:24 - Ard van der Tuuk
  01:25:24 - 01:26:14 - Alex Steenbergen
  01:26:14 - 01:26:22 - Ard van der Tuuk
  01:26:37 - 01:28:14 - Bert Nederveen
  01:28:14 - 01:29:00 - Ard van der Tuuk
 14. 13

  Irma van Beek heeft deze zomer kenbaar gemaakt te willen stoppen als sociaal ombudsvrouw per 1 november 2023.
  Vanuit de werkgeversrol van de gemeenteraad voor deze functie, heeft er een exitgesprek plaatsgevonden in het presidium. 
  Het presidium heeft vervolgens besloten de functie open te stellen en de werving van een nieuwe sociaal ombudsfunctionaris te starten.

  Besluit

  Woordvoering door mw. Sandra de Wit (PvdA), mw. Reinette Gjaltema (CDA), dhr. Rogier van ’t land (D66), dhr. Jeroen Betten (VVD), mw. Anneke Laan (Sterk Westerkwartier).
  Beantwoording door griffier Onno de Vries.  De raad besluit unaniem:


  1. De functie van sociaal ombudsfunctionaris te verlengen tot 1-1-2026;
  2. Het bijgevoegde profiel vast te stellen;
  3. De raadsleden Sandra de Wit en Reinette Gjaltema – van der Laan aan te wijzen als raadsklankbordgroep voor de sociaal ombudsfunctionaris;
  4. Het mandaat voor deze klankbordgroep uit te werken in een verordening en deze in een later stadium door de raad te laten vaststellen.

  01:28:46 - 01:29:00 - Ard van der Tuuk
  01:29:00 - 01:30:10 - Onno de Vries
  01:30:10 - 01:30:15 - Ard van der Tuuk
  01:30:18 - 01:31:08 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:31:08 - 01:31:17 - Ard van der Tuuk
  01:31:20 - 01:31:59 - Rogier van 't Land
  01:32:03 - 01:32:07 - Ard van der Tuuk
  01:32:07 - 01:32:10 - Jeroen Betten
  01:32:10 - 01:32:13 - Ard van der Tuuk
  01:32:13 - 01:33:00 - Anneke Laan
  01:33:00 - 01:33:08 - Ard van der Tuuk
  01:33:08 - 01:33:48 - Sandra de Wit
  01:33:48 - 01:33:52 - Ard van der Tuuk
  01:33:52 - 01:34:47 - Onno de Vries
  01:34:47 - 01:34:49 - Anneke Laan
  01:34:51 - 01:35:35 - Ard van der Tuuk
 15. 14

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.56 uur.

  01:35:05 - 01:35:35 - Ard van der Tuuk