Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 8 november 2023

14:00 - 22:00
Locatie

Begroting/Najaarsnota

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 8 november 2023.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet iedereen van harte welkom.


  Raadslid dhr. Gert van Dellen (VZ Westerkwartier) is met kennisgeving afwezig.

  00:10:40 - 00:15:39 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  De raad wordt gevraagd om de agendapunten 11. ‘de tweede bestuursrapportage’ en 12. ‘de programmabegroting’ te combineren en te behandelen als agendapunt 11. De raad gaat hiermee akkoord en de agenda wordt als zodanig vastgesteld.

  00:13:29 - 00:15:39 - Ard van der Tuuk
 3. 2.a

  Met zijn besluit van 30 oktober 2023 heeft de voorzitter van de gemeenteraad op haar verzoek aan mevrouw G. Veenstra tijdelijk ontslag verleend als raadslid. Het ontslag gaat in op 8 november 2023 voor een periode van 16 weken. De bevoegdheid tot tijdelijke ontslagverlening door de voorzitter van het centraal stembureau is vastgelegd in artikel X 10, lid 2 van de Kieswet.
  Op het ontslagverzoek beslist de voorzitter van de raad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de veertiende dag na indiening van het verzoek (artikel X11, lid 1, Kieswet).


  Voorgesteld besluit:
  1. Commissie onderzoek naar de geloofsbrieven in te richten, bestaande uit de volgende personen: de heer J. van der Laan (voorzitter onderzoek geloofsbrieven), mevrouw A. Laan en de heer K. Siegers.
  2. Kennisnemen van het verzoek van mevrouw G. Veenstra van 17 oktober 2023 aan de voorzitter van de gemeenteraad om haar wegens ziekte tijdelijk te vervangen als raadslid;
  3. Kennisnemen van het besluit van 30 oktober 2023 van de voorzitter van de gemeenteraad om aan mevrouw G. Veenstra met ingang van 8 november 2023 voor een periode van 16 weken ontslag te verlenen als raadslid;
  4. Onderzoek doen naar de geloofsbrieven van de heer M.H. Boog en beslissen over zijn toelating tot de raad als tijdelijke vervanger van mevrouw G. Veenstra van de fractie van het CDA.

  Besluit

  De raad besluit unaniem: 
  1. Commissie onderzoek naar de geloofsbrieven in te richten, bestaande uit de volgende personen: de heer J. van der Laan (voorzitter onderzoek geloofsbrieven), mevrouw A. Laan en de heer K. Siegers.
  2. Kennisnemen van het verzoek van mevrouw G. Veenstra van 17 oktober 2023 aan de voorzitter van de gemeenteraad om haar wegens ziekte tijdelijk te vervangen als raadslid. 
  3. Kennisnemen van het besluit van 30 oktober 2023 van de voorzitter van de gemeenteraad
  Pagina 2
  om aan mevrouw G. Veenstra met ingang van 8 november 2023 voor een periode van 16 weken ontslag te verlenen als raadslid. 
  4. Onderzoek doen naar de geloofsbrieven van de heer M.H. Boog en beslissen over zijn toelating tot de raad als tijdelijke vervanger van mevrouw G. Veenstra van de fractie van het CDA.


  De voorzitter van de commissie geloofsbrieven dhr. Jan van der Laan geeft aan dat er geen beletselen zijn om dhr. Martin Boog (CDA) toe te laten als raadslid ter vervanging van mevr. Geertje Veenstra (CDA). De heer Boog legt de eed af.

  00:13:52 - 00:15:39 - Ard van der Tuuk
  00:23:10 - 00:23:12 - Ard van der Tuuk
  00:23:16 - 00:24:02 - Jan van der Laan
  00:24:02 - 00:24:35 - Ard van der Tuuk
  00:26:19 - 00:26:47 - Ard van der Tuuk
 4. 3

  Besluit

  Dhr. Ytsen van der Velde doet namens de fractie van VZ Westerkwartier twee mededeling over het uitstel van de beëdiging van Richard Lamberst tot wethouder. Daarnaast doet dhr. Ytsen van der Velde een mededeling over de gezondheidstoestand van wethouder Marjan Sijperda.

  00:26:31 - 00:26:47 - Ard van der Tuuk
  00:26:47 - 00:29:16 - Ytsen van der Velde
  00:29:18 - 00:30:14 - Ard van der Tuuk
 5. 4

  Besluit

  De besluitenlijsten van :
  1. Raadsvergadering van woensdag 11 oktober 2023
  2. Raadsoverleg van woensdag 18 oktober 2023.
  3. Raadsoverleg van dinsdag 31 oktober 2023.
  worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:29:27 - 00:30:14 - Ard van der Tuuk
 6. 5

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor het vraagrecht

  00:29:44 - 00:30:14 - Ard van der Tuuk
 7. 6

  Bijlagen

  Besluit

  100-01 Schone Lucht akkoord, GroenLinks
  105-01 Erfgoed, GroenLinks
  202-01 Eindrapportage preventie, GroenLinks
  202-01 en 202-02 Eindrapportage preventie, VZ Westerkwartier
  208-01 Kaders bibliotheekwerk, GroenLinks en PvdA; Annemiek licht dit kort toe. In de vorm van een informatiebijeenkomst.
  104-01 Brief inwoner Garage bedrijf Doezum Handhaving vergunningen en verkeersituatie en veiligheid en nieuwe gedoogvergunning. Mevr. A. Laan doet een verzoek om een raadsactiviteit te organiseren over handhaving in de gemeente Westerkwartier; Sterk Westerkwartier
  106-01 en 106-02 annuleren Kanaalpop 2023; verzoek tot het organiseren van een werkbezoek; Sterk Westerkwartier


  De raad stemt unaniem in met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.

  00:29:52 - 00:30:14 - Ard van der Tuuk
  00:30:14 - 00:30:22 - Anneke Laan
  00:30:22 - 00:30:24 - Ard van der Tuuk
  00:30:24 - 00:30:28 - Anneke Laan
  00:30:28 - 00:30:30 - Arnold Bloem
  00:30:30 - 00:30:35 - Ard van der Tuuk
  00:30:35 - 00:30:36 - Anneke Laan
  00:30:36 - 00:30:39 - Ard van der Tuuk
  00:30:39 - 00:31:01 - Anneke Laan
  00:31:01 - 00:31:09 - Ard van der Tuuk
  00:31:13 - 00:31:31 - Harry Stomphorst
  00:31:31 - 00:31:52 - Ard van der Tuuk
  00:31:52 - 00:32:26 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:32:26 - 00:32:37 - Ard van der Tuuk
  00:32:37 - 00:32:50 - Johan de Vries
  00:32:50 - 00:33:04 - Ard van der Tuuk
  00:33:04 - 00:33:24 - Arnold Bloem
  00:33:24 - 00:33:59 - Ard van der Tuuk
 8. 7

  Het team griffie heeft deze zomer het jaarplan 2024 opgesteld. Nu alle vacatures begin dit jaar weer zijn ingevuld en iedereen zijn of haar plekje heeft gevonden, was de tijd er rijp voor om vooruit te gaan kijken.
  We hebben dit aangepakt aan de hand van de kennismakingsgesprekken welke onze adjunct griffier/raadsadviseur met alle fracties heeft gevoerd. Tevoren hebben we een vragenlijst uitgezet, in het gesprek is deze lijst besproken. Mooie inzichten werden opgehaald uit deze gesprekken, als griffie zijn we daar erg blij mee.
  Regeren is vooruitzien, een kreet die u als raadsleden bekend in de oren klinkt. Alle opgehaalde inzichten hebben we gekoppeld aan onze eigen ervaringen, beschouwd en in een plan vervat. Ook hebben we schematisch weergegeven wat u als raad volgend jaar van
  ons kunt verwachten.


  Voorgesteld besluit:
  Het griffiejaarplan 2024 vast te stellen.

  Besluit

  Dhr. Koos Siegers, voorzitter van de werkgeverscommissie, geeft een korte toelichting op het griffiejaarplan.


  De raad besluit unaniem:
  het griffiejaarplan 2024 vast te stellen.

  00:33:43 - 00:33:59 - Ard van der Tuuk
  00:34:02 - 00:34:36 - Koos Siegers
  00:34:36 - 00:38:31 - Ard van der Tuuk
 9. 8

  Tijdens de raadsvergadering van 17 mei 2023 is bij de vaststelling van de Wegsleepverordening Westerkwartier 2023 een motie aangenomen. In de motie draagt de raad het college op om een voorstel tot wijziging van de Wegsleepverordening aan de raad voor te leggen, waarbij;
  1. Voor het overbrengen een gedifferentieerd tarief naar gewichtsklasse wordt toegevoegd;
  2. Een tarief voor de bewaarkosten wordt toegevoegd;
  3. In de tarieven voor overbrenging en bewaarkosten ook de indirecte kosten in aanmerking zijn genomen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen op de Wegsleepverordening gemeente Westerkwartier 2023.

  00:35:04 - 00:38:31 - Ard van der Tuuk
 10. 9

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostergast - locatie Iwema’ en het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit hebben van 10 maart tot 21 april 2023 voor een ieder ter inzage gelegen. Van de mogelijkheid om gedurende deze termijn een zienswijze tegen het bestemmingsplan in te dienen is gebruik gemaakt.
  Er zijn vier zienswijzen ontvangen. In de Nota zienswijzen en commentaar wordt inhoudelijk op de ingekomen zienswijzen ingegaan en wordt een voorstel gedaan voor de wijze van afdoening. Voorgesteld wordt de Nota zienswijzen en commentaar vast te stellen en de zienswijzen ongegrond te verklaren.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het bestemmingsplan ‘Oostergast – locatie Iwema’.
  2. Kennis te nemen van de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen.
  3. De ‘Nota zienswijzen en commentaar bestemmingsplan ‘Oostergast – locatie Iwema’ d.d. 20 september 2023 vast te stellen en de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren.
  4. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.
  5. Het bestemmingsplan ‘Oostergast – locatie Iwema’ met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPZU22INBR1-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  6. Voor het bestemmingsplan ‘Oostergast – locatie Iwema’ de digitale ondergrond met nummer 0_NL.IMRO.1969.BPZU22INBR1-VA01.dxf vast te stellen.
  7. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

  Besluit

  De raad besluit unaniem


  1. Kennis te nemen van het bestemmingsplan ‘Oostergast – locatie Iwema’.
  2. Kennis te nemen van de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen.
  3. De ‘Nota zienswijzen en commentaar bestemmingsplan ‘Oostergast – locatie Iwema’ d.d. 20 september 2023 vast te stellen en de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren.
  4. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.
  5. Het bestemmingsplan ‘Oostergast – locatie Iwema’ met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPZU22INBR1-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  6. Voor het bestemmingsplan ‘Oostergast – locatie Iwema’ de digitale ondergrond met nummer 0_NL.IMRO.1969.BPZU22INBR1-VA01.dxf vast te stellen.
  7. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

  00:35:14 - 00:38:31 - Ard van der Tuuk
 11. 10

  Zoals bij u bekend heeft de gemeente Westerkwartier de uitvoerende basistaken milieu (verplicht) ondergebracht bij de Omgevingsdienst Groningen (hierna ODG).
  De vorm van samenwerking tussen de gemeente en de ODG is gebaseerd op een Gemeenschappelijke regeling (hierna Gr).
  Een aantal wetswijzigingen was, 1 juli 2022, aanleiding voor het inwerkingtreden van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit leidt er toe dat de Gr tussen onze gemeente en de ODG ook wordt aangepast.
  Door middel van een ontwerp-gewijzigde Gr bent u eerder geïnformeerd over de wijzigingen en 17 mei jl. heeft u besloten geen zienswijze tegen het ontwerp in te dienen. De ODG is hiervan in kennis gesteld.
  Er zijn door alle deelnemers geen zienswijzen ingediend en het Algemeen Bestuur van de ODG heeft de ontwerp-Gr op 29 juni vastgesteld.
  Om het proces van de wijziging van de Gr verder af te ronden, dient u toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gr. Eveneens heeft het college van u toestemming nodig om in te kunnen stemmen met de Concept-Gr.

  Voorgesteld besluit

  Toestemming te verlenen:
  - voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst,
  - aan het college van Burgemeester en wethouders om in te kunnen stemmen met de Concept-Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst.

  Besluit

  De raad besluit unaniem toestemming te verlenen:
  - voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst,
  - aan het college van Burgemeester en wethouders om in te kunnen stemmen met
  de Concept-Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst.

  00:35:24 - 00:38:31 - Ard van der Tuuk
 12. 11

  Dit is de tweede bestuursrapportage over 2023. Conform de financiële verordening rapporteren we hierin over financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en doen we voorstellen tot wijziging van de begroting 2023. We lichten per programma de afwijkingen groter dan € 50.000 toe.
  Het collegeuitvoeringsprogramma is integraal opgenomen in de reguliere P&C-cyclus. Dit betekent dat eventuele afwijkingen op de voortgang van de geplande activiteiten en resultaten in deze rapportage bij de betreffende programma’s worden toegelicht.


  Voorgesteld besluit:
  De tweede bestuursrapportage 2023 vast te stellen.++
  ++

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (32)

  Besluit

  Agendapunten 11 & 12 worden gecombineerd behandeld.


  De raad besluit unaniem:
  De tweede bestuursrapportage 2023 vast te stellen.

  00:35:35 - 00:38:31 - Ard van der Tuuk
  00:38:42 - 00:40:29 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:40:29 - 00:40:33 - Ard van der Tuuk
  00:40:33 - 00:40:45 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:40:45 - 00:40:59 - Ard van der Tuuk
  00:40:59 - 00:41:18 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:41:18 - 00:41:32 - Ard van der Tuuk
  00:41:32 - 00:41:35 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:41:35 - 00:41:39 - Ard van der Tuuk
  00:41:39 - 00:45:24 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:45:24 - 00:45:44 - Ard van der Tuuk
  00:46:02 - 00:50:02 - Ytsen van der Velde
  00:50:02 - 00:50:06 - Ard van der Tuuk
  00:50:06 - 00:52:33 - Ytsen van der Velde
  00:52:33 - 00:53:49 - Ytsen van der Velde
  00:53:49 - 00:53:52 - Ard van der Tuuk
  00:53:52 - 00:55:09 - Ytsen van der Velde
  00:55:09 - 00:55:13 - Ard van der Tuuk
  00:55:13 - 00:55:48 - Ytsen van der Velde
  00:55:48 - 00:55:51 - Ard van der Tuuk
  00:55:51 - 00:56:16 - Ytsen van der Velde
  00:56:16 - 00:56:27 - Ard van der Tuuk
  00:56:50 - 01:02:09 - Jeroen Betten
  01:02:09 - 01:02:19 - Ard van der Tuuk
  01:02:39 - 01:07:24 - Koos Siegers
  01:07:24 - 01:07:27 - Ard van der Tuuk
  01:07:27 - 01:09:14 - Koos Siegers
  01:09:14 - 01:09:24 - Ard van der Tuuk
  01:09:40 - 01:15:43 - Arnold Bloem
  01:15:43 - 01:15:50 - Ard van der Tuuk
  01:15:50 - 01:15:53 - Arnold Bloem
  01:15:53 - 01:16:02 - Ard van der Tuuk
  01:16:02 - 01:16:54 - Arnold Bloem
  01:16:54 - 01:17:00 - Ard van der Tuuk
  01:17:17 - 01:22:55 - Rogier van 't Land
  01:22:55 - 01:22:58 - Ard van der Tuuk
  01:22:58 - 01:23:59 - Rogier van 't Land
  01:23:59 - 01:25:31 - Rogier van 't Land
  01:25:31 - 01:25:41 - Ard van der Tuuk
  01:26:06 - 01:31:21 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:31:21 - 01:31:24 - Ard van der Tuuk
  01:31:24 - 01:32:04 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:32:04 - 01:32:23 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:32:23 - 01:32:26 - Ard van der Tuuk
  01:32:26 - 01:33:33 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:33:33 - 01:33:39 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:34:02 - 01:35:52 - Sandra de Wit
  01:35:52 - 01:35:55 - Ard van der Tuuk
  01:35:55 - 01:39:14 - Sandra de Wit
  01:39:14 - 01:39:17 - Ard van der Tuuk
  01:39:17 - 01:41:36 - Sandra de Wit
  01:41:36 - 01:42:18 - Sandra de Wit
  01:42:18 - 01:42:28 - Ard van der Tuuk
  01:42:30 - 01:42:36 - Ard van der Tuuk
  01:42:40 - 01:43:05 - Ard van der Tuuk
  02:07:08 - 02:07:14 - Ard van der Tuuk
  02:07:14 - 02:16:01 - Bert Nederveen
  02:16:01 - 02:16:04 - Ard van der Tuuk
  02:16:04 - 02:17:17 - Rogier van 't Land
  02:17:20 - 02:23:22 - Bert Nederveen
  02:23:22 - 02:23:43 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:23:43 - 02:24:03 - Bert Nederveen
  02:24:03 - 02:24:07 - Bert Nederveen
  02:24:07 - 02:24:26 - Jan Willem Slotema
  02:24:26 - 02:24:28 - Ard van der Tuuk
  02:24:28 - 02:25:44 - Jan Willem Slotema
  02:25:44 - 02:25:54 - Ard van der Tuuk
  02:25:54 - 02:27:06 - Bert Nederveen
  02:27:06 - 02:27:33 - Arnold Bloem
  02:27:33 - 02:27:57 - Bert Nederveen
  02:27:57 - 02:28:14 - Arnold Bloem
  02:28:14 - 02:30:44 - Bert Nederveen
  02:30:44 - 02:30:55 - Ard van der Tuuk
  02:31:12 - 02:37:13 - Bé Schollema
  02:37:13 - 02:37:14 - Ard van der Tuuk
  02:37:17 - 02:37:41 - Koos Siegers
  02:37:41 - 02:38:02 - Bé Schollema
  02:38:05 - 02:38:54 - Koos Siegers
  02:38:54 - 02:39:54 - Bé Schollema
  02:39:54 - 02:40:41 - Koos Siegers
  02:40:41 - 02:41:08 - Arina Havinga
  02:41:08 - 02:41:12 - Ard van der Tuuk
  02:41:12 - 02:42:05 - Bé Schollema
  02:42:05 - 02:42:08 - Ard van der Tuuk
  02:42:08 - 02:42:34 - Rogier van 't Land
  02:42:37 - 02:43:25 - Bé Schollema
  02:43:28 - 02:43:31 - Jan Willem Slotema
  02:43:31 - 02:43:42 - Ard van der Tuuk
  02:43:42 - 02:44:11 - Jan Willem Slotema
  02:44:14 - 02:44:21 - Ard van der Tuuk
  02:44:21 - 02:44:57 - Bé Schollema
  02:45:01 - 02:45:10 - Ard van der Tuuk
  02:45:27 - 02:45:57 - Harry Stomphorst
  02:45:57 - 02:46:00 - Ard van der Tuuk
  02:46:00 - 02:47:45 - Harry Stomphorst
  02:47:45 - 02:47:53 - Ard van der Tuuk
  02:47:53 - 02:51:59 - Harry Stomphorst
  02:51:59 - 02:52:07 - Ard van der Tuuk
  02:52:07 - 02:52:50 - Koos Siegers
  02:52:50 - 02:53:43 - Harry Stomphorst
  02:53:43 - 02:54:47 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:54:47 - 02:54:55 - Ard van der Tuuk
  02:54:55 - 02:55:23 - Jeroen Betten
  02:55:23 - 02:56:01 - Harry Stomphorst
  02:56:01 - 02:56:43 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:56:43 - 02:56:47 - Harry Stomphorst
  02:56:47 - 02:56:52 - Ard van der Tuuk
  02:56:52 - 02:57:01 - Harry Stomphorst
  02:57:01 - 02:58:56 - Harry Stomphorst
  02:58:56 - 02:59:01 - Harry Stomphorst
  02:59:01 - 02:59:19 - Ard van der Tuuk
  02:59:23 - 03:08:11 - Hans Haze
  03:08:11 - 03:08:18 - Ard van der Tuuk
  03:08:18 - 03:08:57 - Jeroen Betten
  03:08:57 - 03:09:22 - Hans Haze
  03:09:28 - 03:09:42 - Anneke Laan
  03:09:42 - 03:09:47 - Ard van der Tuuk
  03:09:49 - 03:10:17 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:10:21 - 03:10:36 - Hans Haze
  03:10:41 - 03:11:08 - Jeroen Betten
  03:11:12 - 03:12:18 - Hans Haze
  03:12:22 - 03:12:27 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:12:27 - 03:13:03 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:13:07 - 03:13:44 - Hans Haze
  03:13:44 - 03:15:53 - Hans Haze
  03:15:53 - 03:16:03 - Ard van der Tuuk
  03:16:05 - 03:17:26 - Koos Siegers
  03:17:26 - 03:17:58 - Hans Haze
  03:17:58 - 03:18:02 - Koos Siegers
  03:18:02 - 03:18:12 - Ard van der Tuuk
  03:18:12 - 03:18:43 - Hans Haze
  03:18:43 - 03:19:27 - Koos Siegers
  03:19:27 - 03:19:49 - Hans Haze
  03:19:49 - 03:19:54 - Ard van der Tuuk
  03:19:54 - 03:20:00 - Hans Haze
  03:20:00 - 03:20:17 - Ard van der Tuuk
  03:20:17 - 03:20:31 - Anneke Laan
  03:20:31 - 03:20:46 - Hans Haze
  03:20:46 - 03:20:48 - Ard van der Tuuk
  03:20:48 - 03:21:02 - Anneke Laan
  03:21:02 - 03:21:37 - Ard van der Tuuk
  03:21:39 - 03:22:28 - Jan Willem Slotema
  03:22:32 - 03:23:22 - Hans Haze
  03:23:25 - 03:23:40 - Ard van der Tuuk
  03:23:40 - 03:23:46 - Jan Willem Slotema
  03:23:46 - 03:23:54 - Ard van der Tuuk
  03:23:56 - 03:24:36 - Jeroen Betten
  03:24:41 - 03:25:51 - Hans Haze
  03:26:00 - 03:26:01 - Ard van der Tuuk
  03:26:01 - 03:26:42 - Jeroen Betten
  03:26:42 - 03:26:46 - Ard van der Tuuk
  03:26:46 - 03:26:51 - Hans Haze
  03:26:51 - 03:27:28 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:27:30 - 03:27:33 - Ard van der Tuuk
  03:27:33 - 03:27:52 - Hans Haze
  03:27:52 - 03:27:55 - Ard van der Tuuk
  03:27:55 - 03:27:59 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:27:59 - 03:28:09 - Ard van der Tuuk
  03:28:21 - 03:28:25 - Bert Nederveen
  03:28:25 - 03:28:30 - Ard van der Tuuk
  03:28:30 - 03:29:51 - Bert Nederveen
  03:29:51 - 03:29:54 - Ard van der Tuuk
  03:29:54 - 03:30:14 - Anneke Laan
  03:30:14 - 03:30:22 - Bert Nederveen
  03:30:22 - 03:30:30 - Bert Nederveen
  03:30:30 - 03:30:34 - Ard van der Tuuk
  03:30:34 - 03:33:36 - Bert Nederveen
  03:33:36 - 03:33:39 - Ard van der Tuuk
  03:33:39 - 03:34:18 - Sandra de Wit
  03:34:18 - 03:34:27 - Bert Nederveen
  03:34:27 - 03:34:35 - Ard van der Tuuk
  03:34:35 - 03:35:19 - Arnold Bloem
  03:35:19 - 03:35:55 - Bert Nederveen
  03:35:55 - 03:36:02 - Ard van der Tuuk
  03:36:02 - 03:36:15 - Koos Siegers
  03:36:15 - 03:36:30 - Bert Nederveen
  03:36:30 - 03:36:34 - Bert Nederveen
  03:36:34 - 03:36:49 - Ard van der Tuuk
  03:36:49 - 03:38:45 - Bert Nederveen
  03:38:45 - 03:38:52 - Ard van der Tuuk
  03:39:08 - 03:39:37 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:39:37 - 03:46:51 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:46:51 - 03:46:57 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:46:57 - 03:47:19 - René de Vink
  03:47:19 - 03:48:14 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:48:17 - 03:48:18 - Klaas-Wybo van der Hoek
  05:00:14 - 05:01:45 - Ard van der Tuuk
  05:01:45 - 05:01:48 - Klaas-Wybo van der Hoek
  05:01:48 - 05:01:59 - Klaas-Wybo van der Hoek
  05:01:59 - 05:02:18 - Ard van der Tuuk
  05:02:18 - 05:03:24 - Klaas-Wybo van der Hoek
  05:03:24 - 05:03:32 - Ard van der Tuuk
  05:03:33 - 05:03:36 - Ard van der Tuuk
  05:03:36 - 05:03:37 - Klaas-Wybo van der Hoek
  05:03:37 - 05:03:40 - Ard van der Tuuk
  05:03:40 - 05:03:53 - Sandra de Wit
  05:03:53 - 05:04:12 - Sandra de Wit
  05:04:12 - 05:04:19 - Ard van der Tuuk
  05:04:19 - 05:04:54 - Sandra de Wit
  05:04:54 - 05:05:37 - Ard van der Tuuk
  05:05:37 - 05:05:44 - Rogier van 't Land
  05:05:44 - 05:05:53 - Ard van der Tuuk
  05:05:53 - 05:05:57 - Ard van der Tuuk
  05:05:57 - 05:06:13 - Anneke Laan
  05:06:13 - 05:06:49 - Ard van der Tuuk
  05:07:00 - 05:09:23 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  05:09:23 - 05:09:37 - Klaas-Wybo van der Hoek
  05:09:37 - 05:13:30 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  05:13:30 - 05:13:38 - Ard van der Tuuk
  05:13:38 - 05:14:04 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  05:14:04 - 05:14:18 - Ard van der Tuuk
  05:14:18 - 05:15:36 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  05:15:36 - 05:15:47 - Ard van der Tuuk
  05:16:05 - 05:25:37 - Ytsen van der Velde
  05:25:37 - 05:25:42 - Ard van der Tuuk
  05:25:42 - 05:26:05 - Ytsen van der Velde
  05:26:05 - 05:26:20 - Ard van der Tuuk
  05:26:20 - 05:26:34 - Ytsen van der Velde
  05:26:34 - 05:26:39 - Ard van der Tuuk
  05:26:39 - 05:27:19 - Koos Siegers
  05:27:19 - 05:27:36 - Ytsen van der Velde
  05:27:43 - 05:27:48 - Ard van der Tuuk
  05:28:03 - 05:32:10 - Jeroen Betten
  05:32:14 - 05:32:19 - Ard van der Tuuk
  05:32:33 - 05:38:48 - Koos Siegers
  05:38:48 - 05:38:53 - Ard van der Tuuk
  05:39:22 - 05:43:17 - Arnold Bloem
  05:43:17 - 05:43:19 - Ard van der Tuuk
  05:43:37 - 05:45:37 - Rogier van 't Land
  05:45:37 - 05:45:38 - Ard van der Tuuk
  05:45:40 - 05:45:47 - Ard van der Tuuk
  05:45:47 - 05:47:06 - Myra Eeken - Hermans
  05:47:08 - 05:47:13 - Ard van der Tuuk
  05:47:17 - 05:49:01 - Rogier van 't Land
  05:49:05 - 05:49:14 - Ard van der Tuuk
  05:49:33 - 05:50:48 - Annemiek KleinJan - Uneken
  05:50:48 - 05:50:52 - Ard van der Tuuk
  05:50:52 - 05:51:28 - Annemiek KleinJan - Uneken
  05:51:28 - 05:51:35 - Ard van der Tuuk
  05:51:35 - 05:51:59 - Annemiek KleinJan - Uneken
  05:51:59 - 05:52:04 - Ard van der Tuuk
  05:52:04 - 05:52:10 - Annemiek KleinJan - Uneken
  05:52:10 - 05:52:11 - Ard van der Tuuk
  05:52:22 - 05:55:28 - Sandra de Wit
  05:55:28 - 05:55:31 - Ard van der Tuuk
  05:55:31 - 05:56:06 - Sandra de Wit
  05:56:09 - 05:56:11 - Ard van der Tuuk
  05:56:11 - 05:57:37 - Jeroen Betten
  05:57:37 - 05:57:57 - Sandra de Wit
  05:58:02 - 05:59:10 - Jeroen Betten
  05:59:14 - 05:59:32 - Klaas-Wybo van der Hoek
  05:59:42 - 05:59:45 - Klaas-Wybo van der Hoek
  05:59:45 - 06:00:09 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:00:09 - 06:00:33 - Koos Siegers
  06:00:33 - 06:00:34 - Ard van der Tuuk
  06:00:34 - 06:01:38 - Jeroen Betten
  06:01:40 - 06:01:58 - Ard van der Tuuk
  06:02:12 - 06:06:57 - Bert Nederveen
  06:07:02 - 06:07:14 - Ard van der Tuuk
  06:07:30 - 06:09:11 - Bé Schollema
  06:09:15 - 06:09:16 - Ard van der Tuuk
  06:09:27 - 06:10:55 - Harry Stomphorst
  06:10:55 - 06:11:04 - Ard van der Tuuk
  06:11:04 - 06:11:07 - Jeroen Betten
  06:11:07 - 06:11:09 - Harry Stomphorst
  06:11:09 - 06:12:00 - Harry Stomphorst
  06:12:08 - 06:12:09 - Hans Haze
  06:12:09 - 06:13:32 - Hans Haze
  06:13:32 - 06:13:40 - Ard van der Tuuk
  06:13:40 - 06:13:45 - Hans Haze
  06:13:45 - 06:13:55 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:14:00 - 06:14:09 - Ard van der Tuuk
  06:14:14 - 06:16:35 - Ard van der Tuuk
  06:16:35 - 06:16:39 - Ard van der Tuuk
  06:16:44 - 06:16:54 - Ard van der Tuuk
  06:16:54 - 06:17:33 - Koos Siegers
  06:17:51 - 06:18:10 - Ard van der Tuuk
  06:32:38 - 06:32:45 - Ard van der Tuuk
  06:32:45 - 06:36:49 - Myra Eeken - Hermans
  06:36:49 - 06:37:20 - Ard van der Tuuk
  06:37:20 - 06:37:25 - Bert Nederveen
  06:37:29 - 06:37:34 - Myra Eeken - Hermans
  06:37:34 - 06:38:06 - Rogier van 't Land
  06:38:10 - 06:39:59 - Ard van der Tuuk
  06:40:07 - 06:40:14 - Ard van der Tuuk
  06:40:41 - 06:40:52 - Ard van der Tuuk
  06:40:56 - 06:41:07 - Onno de Vries
  06:41:07 - 06:41:17 - Ard van der Tuuk
  06:41:17 - 06:41:18 - Onno de Vries
  06:41:36 - 06:41:40 - Ard van der Tuuk
  06:41:42 - 06:41:44 - Ard van der Tuuk
  06:41:44 - 06:41:55 - Onno de Vries
  06:41:55 - 06:41:57 - Ard van der Tuuk
  06:41:58 - 06:42:04 - Ard van der Tuuk
  06:42:15 - 06:42:17 - Ard van der Tuuk
  06:42:42 - 06:42:44 - Ard van der Tuuk
  06:42:44 - 06:42:53 - Onno de Vries
  06:42:53 - 06:42:58 - Ard van der Tuuk
  06:42:59 - 06:43:04 - Ard van der Tuuk
  06:43:38 - 06:43:49 - Onno de Vries
  06:43:49 - 06:44:06 - Ard van der Tuuk
  06:44:23 - 06:44:32 - Ard van der Tuuk
  06:44:34 - 06:44:43 - Onno de Vries
  06:44:43 - 06:44:53 - Ard van der Tuuk
  06:44:53 - 06:45:17 - Onno de Vries
  06:45:17 - 06:45:18 - Ard van der Tuuk
  06:45:18 - 06:45:24 - Onno de Vries
  06:45:24 - 06:45:26 - Ard van der Tuuk
  06:45:26 - 06:45:35 - Onno de Vries
  06:45:35 - 06:46:10 - Ard van der Tuuk
  06:46:59 - 06:47:00 - Ard van der Tuuk
  06:47:03 - 06:47:13 - Onno de Vries
  06:47:13 - 06:47:19 - Ard van der Tuuk
  06:48:07 - 06:48:19 - Onno de Vries
  06:48:19 - 06:49:06 - Ard van der Tuuk
  06:49:26 - 06:50:19 - Jan van der Laan
  06:50:19 - 06:51:16 - Ard van der Tuuk
  06:58:45 - 06:59:01 - Ard van der Tuuk
  06:59:01 - 06:59:42 - Ytsen van der Velde
  06:59:42 - 07:00:03 - Ard van der Tuuk
 13. 12.01

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  Raadsleden (27)
  tegen
  Raadsleden (5)

  Besluit

  De motie wordt met 27 stemmen voor (D66, GL, PvdA, VZ Westerkwartier, CDA, CU) en 5 stemmen tegen (Sterk Westerkwartier, VVD) aangenomen.

  Moties

  Titel
  Voedselbossen
 14. 12.02

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  Raadsleden (15)
  tegen
  Raadsleden (17)

  Besluit

  De motie wordt met 15 stemmen voor (D66,GL,PvdA, Sterk Westerkwartier, CDA) en 17 stemmen tegen (VZ Westerkwartier, CU, VVD) verworpen.

  Moties

  Titel
  Rubbergranulaat
 15. 12.03

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken na een mededeling van wethouder Nederveen dat het college de punten uit de motie zal meenemen.

  Moties

  Titel
  Ontlast mantelzorg door respijtzorg
 16. 12.04

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Leegstand
 17. 12.05

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Rol gemeente bij bouwplannen
 18. 12.06

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Motie AI Hub
 19. 12.07

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Beschut Werken
 20. 12.08

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Campus RSG de Borgen - Locatie Hoofdstraat 101, Tolbert
 21. 12.09

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (32)

  Besluit

  De motie wordt unaniem aangenomen

  Moties

  Titel
  Mogelijk maken project Tienskip
 22. 12.10

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Industrieterreinen
 23. 12.11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (32)

  Besluit

  De motie wordt unaniem aangenomen

  Moties

  Titel
  Toegankelijke gemeente
 24. 12.12

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Erfpacht!
 25. 12.13

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Flexwoningen
 26. 12.14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (32)

  Besluit

  De motie wordt unaniem aangenomen.

  Moties

  Titel
  Kunstmatige intelligentie in onze gemeente
 27. 12.15

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Raadsleden (30)
  tegen
  Raadsleden (2)

  Besluit

  De motie wordt met 30 stemmen voor (VZ Westerkwartier, GL, PvdA, CDA, D66, Sterk Westerkwartier, CU) en 2 stemmen tegen (VVD) aangenomen.

  Moties

  Titel
  Concept-woonplannen en alternatieve locaties
 28. 12.16

  Financieel-juridisch
  Conform artikel 189 lid 2 van de Gemeentewet ziet uw raad erop toe dat de begroting van onze gemeente structureel en reëel in evenwicht is. Voor 2024 is dat het geval. Ook in 2025 is deze begroting structureel in evenwicht is, maar niet meer vanaf 2026. De ontwikkelingen rondom een nieuwe financieringssystematiek en beschikbare rijksmiddelen zijn op dit moment onzeker, waardoor ook de financiële positie van gemeenten vanaf 2026 onzeker is.
  Hoofdlijnen en meerjarenbeeld
  In de begroting 2024 zijn de volgende bestuurlijke hoofdlijnen aangehouden:
  1. In de begroting zijn de kaders van de Perspectiefnota 2024-2027 verwerkt. Het tekort uit de perspectiefnota voor 2024 is opgelost, waarmee de begroting voor 2024 sluitend is.
  2. We zijn ons bewust van de onzekerheden in het financieel beeld vanaf 2026 en werken scenario’s met bijpassende strategieën uit om tot een sluitend meerjarenbeeld te komen.
  3. Het structureel begrotingssaldo is voor 2024 op orde.


  Voorgesteld besluit:
  De programmabegroting 2024 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Raadsleden (30)
  tegen
  Raadsleden (2)

  Besluit

  De programmabegroting wordt gecombineerd besproken met agendapunt 11. Woordvoering door alle fracties in eerste en tweede termijn.


  De raad besluit: De programmabegroting 2024 vast te stellen.


  De raad neemt de programmabegroting 2024 aan met 30 stemmen voor (VZ Westerkwartier, GL, PvdA, CDA, D66, Sterk Westerkwartier, CU) en 2 stemmen tegen (VVD).

 29. 13

  De heer R. Lamberst heeft schriftelijk bij de voorzitter van de raad zijn ontslag als raadslid ingediend, wat in zal gaan per 8 november 2023, in verband met verhuizing buiten de gemeente. Daardoor ontstaat er een vacature.
  Volgens de kieswet komt mevrouw G.S. Dijkstra – Jacobi in aanmerking voor benoeming tot raadslid.


  ++Voorgesteld besluit:
  ++
  1. Commissie onderzoek naar de geloofsbrieven in te richten, bestaande uit de volgende personen: de heer J. van der Laan (voorzitter onderzoek geloofsbrieven), mevrouw A. Laan en de heer K. Siegers.
  2. Kennisnemen van het verzoek van de heer R. Lamberst van 29 augustus 2023 aan de voorzitter van de gemeenteraad om hem wegens verhuizing ontslag te verlenen.
  3. Onderzoek doen naar de geloofsbrieven van mevrouw G.S. Dijkstra – Jacobi.
  4. Na positieve uitslag naar onderzoek van de geloofsbrieven mevrouw G.S. Dijkstra- Jacobi toe te laten als lid van de raad van Westerkwartier en op woensdag 13 december 2023 te beëdigen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Een Commissie onderzoek naar de geloofsbrieven in te richten, bestaande uit de
  volgende personen: de heer J. van der Laan (voorzitter onderzoek geloofsbrieven),
  mevrouw A. Laan en de heer K. Siegers.
  2. Kennis te nemen van het verzoek van de heer R. Lamberst van 29 augustus 2023 aan de
  voorzitter van de gemeenteraad om hem wegens verhuizing ontslag te verlenen.
  3. Onderzoek te doen naar de geloofsbrieven van mevrouw G.S. Dijkstra – Jacobi.
  4. Na positieve uitslag naar onderzoek van de geloofsbrieven mevrouw G.S. Dijkstra-
  Jacobi toe te laten als lid van de raad van Westerkwartier en op woensdag 13
  december 2023 te beëdigen.


  De voorzitter van de commissie geloofsbrieven dhr. Jan van der Laan geeft aan dat er geen beletselen zijn om mw. G.S. Dijkstra-Jacobi toe te laten als raadslid. De beëdiging van mw. G.S. Dijkstra-Jacobi zal op 13 december plaatsvinden

  06:59:58 - 07:00:03 - Ard van der Tuuk
 30. 14

  Bij dit agendapunt wordt afscheid genomen van raadslid Richard Lamberst.


  De beediging van Richard Lamberst als wethouder vindt plaats op 13 december 2023.

  Besluit

  Dhr. Richard Lamberst (VZ Westerkwartier) neemt afscheid als raadslid.

 31. 15

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur

  06:59:59 - 07:00:03 - Ard van der Tuuk