Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 13 september 2023

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 13 september 2023.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom, een speciaal welkom aan de drie gasten van de raad.  Wethouder Sijperda is met kennisgeving afwezig.

  00:27:44 - 00:29:29 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:28:47 - 00:29:29 - Ard van der Tuuk
 3. 3

  Besluit

  Mededeling vanuit het college:++
  ++1. Wethouder Nederveen praat de raad bij over de gebiedscoördinatie.
  2. Burgemeester Van der Tuuk praat de raad bij over de stand van zaken opvang Oekraïners en derdelanders.


  Mededelingen vanuit de raad:
  Dhr. Jeroen Betten biedt tulpenbollen aan het college van B&W aan namens de Rotary Groningen West waarvan hij deze heeft ontvangen. De Rotary biedt de tulpenbollen samen aan met de heer Asfour, hij heeft polio gehad en wil met een reis door Europa aandacht vragen voor deze ziekte. Tijdens deze reist legt hij 8500 km te voet af en doet hij 16 landen aan in Europa.


  Aan wethouder Stomphorst wordt verzocht een mooie plek in onze gemeente te vinden voor deze tulpenbollen.

  00:29:18 - 00:29:29 - Ard van der Tuuk
  00:31:22 - 00:31:29 - Ard van der Tuuk
  00:31:29 - 00:32:25 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:32:25 - 00:32:29 - Ard van der Tuuk
  00:32:37 - 00:38:43 - Ard van der Tuuk
  00:38:43 - 00:38:55 - Ard van der Tuuk
  00:38:55 - 00:39:27 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:39:27 - 00:39:43 - Ard van der Tuuk
  00:39:43 - 00:40:11 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:40:11 - 00:42:08 - Ard van der Tuuk
  00:42:08 - 00:42:39 - Ard van der Tuuk
  00:42:48 - 00:43:55 - Jeroen Betten
  00:43:55 - 00:44:15 - Ard van der Tuuk
  00:44:15 - 00:44:20 - Jeroen Betten
  00:44:20 - 00:44:24 - Ard van der Tuuk
  00:44:24 - 00:44:26 - Jeroen Betten
  00:44:34 - 00:45:29 - Ard van der Tuuk
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijsten van de raadsvergadering van 12 juli 2023 en het raadsoverleg van 6 september 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.


  Dhr. Ytsen van der Velde stelt naar aanleiding van de besluitenlijst vragen over de stand van zaken van de uitvoering van motie 11 ‘de witte brug’ van de raad van juli met de behandeling van de perspectiefnota. Hij wil weten hoe het gesprek is verlopen tussen de gemeente en Prorail.
  Beantwoording door wethouder Stomphorst.

  00:44:48 - 00:45:29 - Ard van der Tuuk
  00:45:29 - 00:46:45 - Ytsen van der Velde
  00:46:45 - 00:46:52 - Ard van der Tuuk
  00:46:52 - 00:47:50 - Harry Stomphorst
  00:47:52 - 00:47:55 - Ard van der Tuuk
  00:47:55 - 00:47:56 - Ytsen van der Velde
  00:47:59 - 00:48:21 - Ard van der Tuuk
 5. 5

  Besluit

  Voornemen NAM boren bij gasopslag Langelo – VZ Westerkwartier, Ytsen van der Velde.
  Graag willen wij duidelijkheid over het voornemen van de NAM. Wij hebben de volgende vragen:
  1. Wij gaan er van uit dat het college geïnformeerd is door de NAM. Is dit juist?
  2. Wat is het standpunt van het college in dit verband? Wij vermoeden dat u afstand neemt of
  hebt genomen van het voornemen van de NAM. Is dit juist?
  3. Wordt er in samenwerking met de buurgemeente Noordenveld actie ondernomen teneinde
  te proberen het voornemen te stoppen?
  4. Wanneer ondanks bezwaren toch overgegaan wordt tot winning van het kussengas en er
  ontstaat schade (wat de NAM zal ontkennen) hoe worden slachtoffers schadeloos gesteld?
  5. Wat gebeurt er wanneer de NAM haar aandelen verkoopt aan een “derde partij”, met
  eventueel opgetreden schade door de mogelijke winning? Is er een garantie dat de
  verantwoordelijkheid wordt overgenomen door deze “derde” partij?
  Welke rol denkt u, voor zover dat mogelijk is, hierin te kunnen spelen?
  6. Tenslotte krijgen wij graag een update over de winning uit de zo genaamde “Kleine
  Velden”. Wat is wat deze velden betreft de stand van zaken na overname door Vermilion?
  **
  NAM wil in Langelo gas gaan winnen in plaats van opslaan – CDA, Jan Willem Slotema.**
  1. Was het college op de hoogte van deze voorgenomen ontwikkeling?
  2. Hoe staat het college tegenover deze gang van zaken?
  3. Is er al iets ondernomen richting de NAM en zo ja, op welke wijze.
  4. Is er contact geweest met Noordenveld om eventueel gezamenlijk op te trekken betreffende dit onderwerp?
  Beantwoording vragen van de heer Van der Velde van VZ Westerkwartier en de vragen van de heer Slotema van het CDA door wethouder Schollema.


  Gevolgen voor Westerkwartier stoppen/vertragen landelijk beleid – GroenLinks, door Klaas-Wybo van der Hoek.
  1. Wat zijn de gevolgen voor Westerkwartier van het stoppen/vertragen van het landelijke beleid doordat de Tweede Kamer verschillende voorstellen en onderwerpen niet meer behandelt (val kabinet, controversieel verklaren)?
  2. En welke invloed heeft dit op de ambities van dit college en de uitvoering van het college-uitvoeringsprogramma?


  Beantwoording door wethouder Van der Tuuk.

  00:48:19 - 00:48:21 - Ard van der Tuuk
  00:48:23 - 00:50:25 - Ytsen van der Velde
  00:50:25 - 00:50:38 - Ard van der Tuuk
  00:50:38 - 00:52:01 - Jan Willem Slotema
  00:52:01 - 00:52:07 - Ard van der Tuuk
  00:52:22 - 00:58:33 - Bé Schollema
  00:58:33 - 00:58:42 - Ard van der Tuuk
  00:58:42 - 00:58:58 - Ytsen van der Velde
  00:59:00 - 00:59:05 - Ard van der Tuuk
  00:59:05 - 00:59:40 - Bé Schollema
  00:59:41 - 00:59:43 - Ytsen van der Velde
  00:59:48 - 01:00:10 - Jan Willem Slotema
  01:00:14 - 01:00:37 - Bé Schollema
  01:00:37 - 01:00:41 - Jan Willem Slotema
  01:00:45 - 01:00:51 - Ard van der Tuuk
  01:00:51 - 01:01:20 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:01:22 - 01:01:26 - Ard van der Tuuk
  01:01:26 - 01:01:37 - Bé Schollema
  01:01:41 - 01:01:59 - Ard van der Tuuk
  01:01:59 - 01:03:19 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:03:19 - 01:04:52 - Ard van der Tuuk
  01:04:54 - 01:05:06 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:05:06 - 01:06:09 - Ard van der Tuuk
 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  Vragen:
  12-01 Dementiescan, Annemiek Kleinjan-Uneken (GroenLinks) en Reinette Gjaltema (CDA).
  1. Is het college voornemens deel te nemen aan de dementiescan? Het zou mooi zijn als ook onze gemeente zichtbaar en actief uitdraagt dementie vriendelijk te zijn?
  Beantwoording door wethouder Nederveen.
  200-01/01 Meicirculaire, Klaas - Wybo van der Hoek, GroenLinks.
  Mooi dat er een uitleg bij de Meicirculaire en de gevolgen voor Westerkwartier ligt!
  1. Wat betekent ziet het college als gevolgen van de meicirculaire voor de ravijnjaren vanaf 2026? Hij is benieuwd hoe hij deze meicirculaire moet plaatsen.
  Beantwoording door wethouder Nederveen.
  205-01 Raadsbrief advies Matsloot, Klaas-Wybo van der Hoek, GroenLinks
  1.Op welke wijze en bij welke punten heeft het college ons landschap weten te beschermen tegen rafelige randen?


  Beantwoording door wethouder Nederveen.


  204-01 Raadsbrief uitblijven landbouwnotitie, Reinette Gjaltema, CDA
  In de raadsbrief over het uitblijven van een landbouwvisie door het college wordt aangegeven dat er wel veel parate kennis over de huidige stand van zaken van de landbouw in Westerkwartier is verzameld.
  1. Wat is de reden om dit niet te delen met de raad?
  Beantwoording door wethouder Nederveen.
  209-01 Raadsbrief Toekomst RSG de Borgen, Reinette Gjaltema, CDA
  De afgelopen jaren zijn wij als raad maar ook Kunstkwartier en Biblionet meegenomen met prachtige nieuw- en verbouwplannen en hiervoor zijn ook budgetten voor vrijgemaakt. Het streven was volgens ons zelfs openen in 2026. Als wij deze brief lezen lijkt daar niets meer van terecht te komen. Kan het college ons dan ook gerust stellen dat deze ontwikkelingen niet vertragend werken met daarbij ook dat we niet financieel uit de pas gaan lopen. Vervolgens zijn wij benieuwd hoe groot het Masterplan wordt. Worden hierin ook de vrijkomende panden aan gemeentelijke eigendommen zoals Dusseldorp meegenomen?
  Beantwoording door wethouder Haze.
  CDA – Jan Willem Slotema
  Aantal citaten uit de volgende brieven:
  Brief 1 nr. 103.01 Betreft: bezwaar bouwen bungalows aan Oldekerkermeer
  Hierbij voor de zoveelste keer onze bezwaarbrief tegen bouwen van de bungalows aan het Oldekerkermeer. Twee keer waren we te vroeg is ons verteld door een gemeenteambtenaar en nu zien we dat de omgevingsvergunning al is verleend. Voor een normale burger is deze procedure niet te begrijpen. We hadden graag gezien dat er met de straat overleg was gepleegd dan waren er veel ergernissen niet geweest.


  Brief 2 nr. 104.02 Centrumvisie Zuidhorn
  Ik krijg het gevoel dat het hele plan al is ingevuld nu Wold- & Waard al een bouwplan heeft opgesteld voor de Burg. Kruisingalaan. Dat betekent dat er al kosten worden gemaakt en er daarmee een argument is om gewoon door te gaan zonder te kijken naar alternatieve invullingen zoals ik beschreef.


  Brief 3 nr. 105.01 Betreft: bezwaar tegen bouwen van bungalows aan het Oldekerkermeer
  Naar aanleiding van uw brief van d.d. 23 juni jl. sturen wij u hierbij opnieuw ons bezwaar. We begrijpen deze procedure niet omdat het lijkt alsof de voorbereidingen voor het bouwen van de bungalows is begonnen. Het lijkt dat ons bezwaar hier totaal geen invloed op heeft. Waarom is er niet eerder contact opgenomen met de buurt over de bouwwerkzaamheden zodat er nog een overleg mogelijk was. Dit geeft ons ergernis, onrust en een onveilig gevoel.
  Vraag over 3 bovenstaande brieven:
  Uit voorgaande blijkt dat er bij velen nog geen duidelijkheid is over de te volgen procedures.
  Daarnaast ook de onvrede over de beantwoording of helemaal geen reactie.
  1.Wat is de procedure die wordt gevolgd i.v.m. met ingekomen bezwaren enz.?
  2. Zou een uitgebreide uitleg van procedures in de media misschien voor een verbetering kunnen zorgen en
  3. is het college ook van mening dat dit verfrissend zou kunnen werken, zowel voor de indieners als het ambtelijk apparaat?


  Beantwoording door burgemeester Van der Tuuk.


  09-01 Uiting van zorg om paarden alleen in de wei, Sterk Westerkwartier René de Vink en Natasja Benning GroenLinks.
  Sterk Westerkwartier en GroenLinks zijn het in grote delen eens met de strekking van dit ingekomen stuk, maar snappen aan de andere kant dat wetgeving mogelijk een en ander (nog) moeilijk maakt om dit te verbieden.
  Alvorens in de vergadering een verzoek neerleggen om dit te agenderen hebben wij de volgende overwegingen:
  Woensdag 20 september is er een raadsactiviteit gepland rondom de Dierenwelzijnsnota. Het lijkt ons een goed idee om deze ingezonden brief mee te nemen in de nota en bespreking van 20 september. Graag vernemen wij wat het standpunt van de wethouder hierin is en of hij mogelijkheden ziet om regels rondom dit onderwerp op te stellen en zo mogelijk melding en handhaving.
  Beantwoording door wethouder Nederveen.
  **++Agenderingsverzoeken:
  ++**03-01 c.a. 06-01/02, 10-01/02 Stukken Lelylijn, Klaas-Wybo van der Hoek, GroenLinks
  1.Het Inspiratieboek bevat een uitgewerkte visie met opvattingen over de verhouding van ons regio tot de Randstad. Zijn we het daarmee eens/ willen we ons inderdaad een grootstedelijk ontwikkelen. In hoeverre heeft het college onze gemeente al verbonden aan deze visie en kunnen we niet terug?


  De stukken worden op verzoek van dhr Klaas-Wybo van der Hoek gekoppeld aan de stukken in Ibabs voor de raad van 5 oktober inzake de Lelylijn.


  214-01/02/03/04 Stukken transitie landelijk gebied (NPLG), Klaas-Wybo van der Hoek, GroenLinks
  De heer Klaas-Wybo van der Hoek vraagt aandacht voor de stukken transitie landelijk gebied. Hij stelt voor de werkgroep Wenakker de stukken te laten agenderen en het verslag de raad te doen toekomen.


  De raad stemt unaniem in met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.

  01:05:57 - 01:06:09 - Ard van der Tuuk
  01:06:09 - 01:06:25 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:06:25 - 01:06:28 - Ard van der Tuuk
  01:06:28 - 01:06:32 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:06:44 - 01:07:31 - Bert Nederveen
  01:07:31 - 01:07:43 - Ard van der Tuuk
  01:07:43 - 01:08:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:08:29 - 01:08:30 - Ard van der Tuuk
  01:08:30 - 01:10:36 - Bert Nederveen
  01:10:36 - 01:11:02 - Ard van der Tuuk
  01:11:04 - 01:12:04 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:12:04 - 01:12:05 - Ard van der Tuuk
  01:12:05 - 01:13:45 - Bert Nederveen
  01:13:47 - 01:13:49 - Ard van der Tuuk
  01:13:49 - 01:14:10 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:14:10 - 01:14:58 - Bert Nederveen
  01:15:00 - 01:15:24 - Ard van der Tuuk
  01:15:24 - 01:15:32 - Bert Nederveen
  01:15:32 - 01:15:35 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:15:35 - 01:15:45 - Ard van der Tuuk
  01:15:45 - 01:16:02 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:16:02 - 01:16:05 - Ard van der Tuuk
  01:16:05 - 01:16:59 - Bert Nederveen
  01:17:01 - 01:17:11 - Ard van der Tuuk
  01:17:12 - 01:18:29 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:18:31 - 01:18:37 - Ard van der Tuuk
  01:18:37 - 01:19:22 - Hans Haze
  01:19:24 - 01:19:30 - Ard van der Tuuk
  01:19:42 - 01:19:53 - Ard van der Tuuk
  01:19:53 - 01:21:14 - Jan Willem Slotema
  01:21:14 - 01:23:15 - Ard van der Tuuk
  01:23:15 - 01:23:17 - Ard van der Tuuk
  01:23:17 - 01:23:19 - Ard van der Tuuk
  01:23:19 - 01:23:26 - Jan Willem Slotema
  01:23:26 - 01:23:49 - Ard van der Tuuk
  01:23:49 - 01:23:52 - René de Vink
  01:23:52 - 01:25:03 - René de Vink
  01:25:03 - 01:25:14 - Ard van der Tuuk
  01:25:14 - 01:25:54 - Bert Nederveen
  01:25:56 - 01:25:59 - Ard van der Tuuk
  01:25:59 - 01:26:12 - René de Vink
  01:26:12 - 01:26:44 - Ard van der Tuuk
  01:26:46 - 01:27:03 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:27:03 - 01:27:31 - Ard van der Tuuk
  01:27:31 - 01:28:01 - Harry Stomphorst
  01:28:01 - 01:28:13 - Ard van der Tuuk
  01:28:14 - 01:28:52 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:28:54 - 01:31:50 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  Middels een persbericht heeft de VVD aangekondigd dat de heer Jeroen Betten per 1 augustus 2023 de nieuwe fractievoorzitter van de VVD van de gemeente Westerkwartier is. In verband met deze rolwijziging heeft de VVD fractie een verzoek ingediend om de heer Jeroen Betten te benoemen tot lid van de Auditcommissie en lid van de Vertrouwenscommissie. De heer Betten wordt in verband met het fractievoorzitterschap ook lid van het Presidium, dit is geregeld in het Reglement van Orde, artikel 3.3.

  Besluit

  De raad besluit unaniem de heer Jeroen Betten te benoemen tot lid van de Auditcommissie en de Vertrouwenscommissie.

  01:29:12 - 01:31:50 - Ard van der Tuuk
 8. 8

  Fractieassistent dhr. J.J.C. van der Krieke zal worden aangewezen als fractieassistent voor de ChristenUnie.
  Hij legt in handen van de voorzitter de Eed af. Een commissie onderzoek geloofsbrieven zal worden ingesteld om de geloofsbrieven van de fractieassistent te onderzoeken.

  Besluit

  De raad besluit unaniem tot het instellen van een commissie geloofsbrieven ten behoeve van het onderzoeken van de geloofsbrieven van de kandidaat fractieassistent.


  De commissie geloofsbrieven als volgt te formeren:
  - mevr. Frantina Kiekebeld - van der Knaap (voorzitter)
  - dhr.Jeroen Betten
  - mevr.Myra Eeken-Hermans


  Mevr. Kiekebeld -van der Knaap rapporteert na de schorsing aan de raad. De commissie heeft de geloofsbrieven onderzocht en adviseert positief over de aanwijzing van de heer Van der Krieke tot fractieassistent.


  Dhr. Han van der Krieke wordt na aflegging van de Eed, in handen van de voorzitter, aangewezen als fractieassistent.

  01:30:38 - 01:31:50 - Ard van der Tuuk
  01:38:46 - 01:38:54 - Ard van der Tuuk
  01:39:49 - 01:39:54 - Ard van der Tuuk
  01:39:54 - 01:40:18 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:40:18 - 01:40:30 - Ard van der Tuuk
  01:43:16 - 01:44:10 - Ard van der Tuuk
 9. 9

  Op 22 februari 2023 heeft u het Chw-bestemmingsplan ‘Oostergast – fase 2da-noord en 3a’ vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een verdere uitbreiding van woonwijk de Oostergast in Zuidhorn met circa 240 woningen.

  Voorgesteld besluit

  1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om 8 sociale huurwoningen toe te voegen aan het bouwprogramma voor fase 3a van de Oostergast.
  2. In te stemmen met de financiële consequenties verbonden aan de bouw van 8 extra sociale huurwoningen voor de grondexploitatie van de Oostergast.
  3. De onder punt 2 bedoelde financiële gevolgen mee te nemen bij de herziening van de grondexploitatie Oostergast in 2024.

  Besluiten

  De raad besluit unaniem:


  1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om 8 sociale huurwoningen toe te voegen aan het bouwprogramma voor fase 3a van de Oostergast.
  2. In te stemmen met de financiële consequenties verbonden aan de bouw van 8 extra sociale huurwoningen voor de grondexploitatie van de Oostergast.
  3. De onder punt 2 bedoelde financiële gevolgen mee te nemen bij de herziening van de grondexploitatie Oostergast in 2024.

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 13 september.


  * toezegging. Wethouder Haze geeft aan dat waarschijnlijk vanuit de bouwimpuls per woning tussen de 10.000 en12.500 euro beschikbaar komt. Zodra hier meer over bekend is zal de wethouder de raad informeren.

  Toezeggingen

  Titel
  Anterieure overeenkomst Oostergast fase 3a
  01:43:35 - 01:44:10 - Ard van der Tuuk
 10. 10

  Het Commissariaat voor de Media (hierna CM genoemd) richt zich tot de gemeente met het verzoek om hen te adviseren over de toewijzing van de zendtijd van Stichting RTV Zulthe voor de gemeente Westerkwartier (en de gemeente Noordenveld). De adviestermijn loopt tot 25 augustus 2023. 
  In verband met het zomer reces is uitstel verleend tot 20 september. Er is overleg gevoerd met de collega van de gemeente Noordenveld. De gemeente Noordenveld is ook voornemens om het CM positief te adviseren om ook Stichting RTV Zulthe aan te wijzen. RTV Zulthe was afgelopen periode ook de lokale publieke media instelling voor Westerkwartier en gemeente Noordenveld.

  Voorgesteld besluit

  Een positief advies uit te brengen over de aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling omroep voor de Stichting RTV Zulte.

  Besluiten

  De raad besluit unaniem:


  Een positief advies uit te brengen over de aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling omroep voor de Stichting RTV Zulte.

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 13 september 2023.

  01:43:51 - 01:44:10 - Ard van der Tuuk
  01:44:10 - 01:46:30 - Jeroen Betten
  01:46:30 - 01:46:54 - Ard van der Tuuk
  01:46:54 - 01:49:23 - Bé Schollema
  01:49:23 - 01:49:26 - Ard van der Tuuk
  01:49:28 - 01:51:02 - Jeroen Betten
  01:51:04 - 01:51:10 - Ard van der Tuuk
  01:51:13 - 01:51:53 - Emil Klok
  01:51:56 - 01:52:01 - Ard van der Tuuk
  01:52:01 - 01:52:54 - Bé Schollema
  01:52:57 - 01:54:32 - Ard van der Tuuk
 11. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

  01:53:21 - 01:54:32 - Ard van der Tuuk