Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 17 mei 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 17 mei 2023.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom, een speciaal welkom aan de nieuwe gemeentesecretaris de heer Ruud Kleijnen.
  Dhr. Koos Siegers (ChristenUnie), dhr. Gert van Dellen (VZ Westerkwartier), dhr. Harm Beute (VZ Westerkwartier) en mevr. Annemiek KleinJan-Uneke zijn vanavond met kennisgeving afwezig.

  00:17:34 - 00:19:08 - Ard van der Tuuk
  00:19:08 - 00:19:10 - Onno de Vries
  00:19:10 - 00:19:24 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  De heer Wybe Niemeijer van de ChristenUnie geeft aan dat agendapunt 18 ‘centrumregeling VTG’ een hamerstuk kan worden.
  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  00:19:22 - 00:19:24 - Ard van der Tuuk
  00:19:24 - 00:19:36 - Wybe Niemeijer
  00:19:40 - 00:20:33 - Ard van der Tuuk
 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit het college van B&W en de gemeenteraad.

  00:19:54 - 00:20:33 - Ard van der Tuuk
 4. 4

  Besluit

  De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 19 april 2023 en van de raadsoverleggen 1 en 2 van 10 mei 2023 ongewijzigd vast.

  00:20:01 - 00:20:33 - Ard van der Tuuk
 5. 5

  Besluit

  Vogelgriep
  1. Is het college op de hoogte van soortgelijke aantallen vogels die getroffen worden door vogelgriep in onze gemeente?
  2. Is er reden om aan te nemen dat ook hier soortgelijke maatregelen moeten worden getroffen om verspreiding van de vogelgriep te voorkomen danwel ter bescherming van de huisdieren?
  3. In de Onlanden worden de kadavers van de vogels preventief geruimd, zou dat -indien dit in deze omvang hier ook speelt- bij ons ook een oplossing zijn?
  4. Onderkent het college het gevaar van besmetting? Immers van vogel op zoogdier (honden en katten) is een volgende stap naar de mens.

  Woordvoering door Myra Eeken-Hermans namens PvdA en GroenLinks.
  Beantwoording door wethouder Bert Nederveen.


  Mkb-ondernemers in de knel
  1. Welke signalen heeft het college opgevangen van mkb-ondernemers in onze gemeente Westerkwartier die door deze situatie in de problemen komen? Hoe schat het college de situatie in?
  2. Op welke wijze is de situatie in Westerkwartier te vergelijken met die van het landelijke beeld?
  3. Wat zouden de gevolgen van deze situatie zijn voor de Westerkwartierse economie, werkgelegenheid en leefbaarheid van onze dorpen?
  4. Wat kan de gemeente doen om te voorkomen dat deze ondernemers hun bedrijf op moeten geven?
  5. Westerkwartier heeft nog coronageld over. Op welke wijze kan dit nog ingezet worden om faillissementen te voorkomen?


  Woordvoering door Klaas-Wybe van der Hoek namens GroenLinks en PvdA.
  Beantwoording door wethouder Marjan Sijperda.

  00:20:24 - 00:20:33 - Ard van der Tuuk
  00:20:33 - 00:21:33 - Myra Eeken - Hermans
  00:21:38 - 00:23:15 - Ard van der Tuuk
  00:23:15 - 00:23:18 - Ard van der Tuuk
  00:23:18 - 00:23:24 - Myra Eeken - Hermans
  00:23:24 - 00:23:38 - Ard van der Tuuk
  00:23:38 - 00:25:35 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:25:35 - 00:25:40 - Ard van der Tuuk
  00:25:49 - 00:29:39 - Marjan Sijperda
  00:29:39 - 00:30:39 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:30:39 - 00:31:07 - Marjan Sijperda
  00:31:07 - 00:31:37 - Ard van der Tuuk
  00:31:37 - 00:32:05 - Klaas-Wybo van der Hoek
 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  Vragen:
  02-01 en 02-02****ROB-advies over transities
  1. Wat gaat het college hiervan leren en toepassen?
  2. Graag eens agenderen in een raadsoverleg.

  Woordvoering door Klaas-Wybo van der Hoek
  Beantwoording wethouder Schollema


  Het agenderingsverzoek zal besproken worden in de Agendacommissie van 15 juni.


  102-01 Burgerparticipatie 5G
  1. Dit is niet de eerste keer dat inwoners vragen hebben over de wijze van participatie. Zou het niet beter zijn als de gemeente voorwaarden verbindt aan de burgerparticipatie en daar toezicht op houdt?
  In het verlengde daarvan: bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat het goed zou zijn een hedendaags burgerparticipatiebeleid op te stellen? Op welke termijn kan dat?

  1. Woordvoering door Emil Klok van GroenLinks
  Beantwoording wethouder Haze.


  104-01 Onveiligheid de Gast
  1. Heeft het college concrete ideeën voor maatregel die de veiligheid voor fietsers op de Gast vergroten?

  Woordvoering door Natasja Bennink van GroenLinks.
  Beantwoording wethouder Stomphorst.
  Vervolgvragen door Natasja Bennink van GroenLinks.
  Wethouder Stomphorst beantwoord de aanvullende vraag.


  200-01****Verlenging sluiting Grootegast
  1. Wil het college de mogelijkheden van een alternatieve invulling van het gemeentehuis in Grootegast op korte termijn te verkennen?

  Woordvoering door Emil Klok van GroenLinks.
  Beantwoording wethouder Nederveen.


  201-01 Uitbreiding Violier Leek
  1. Is dit gezien de commotie van afgelopen jaar niet rijkelijk laat?
  2. Worden ook de ouders bij het overleg betrokken? Dit lezen we niet terug in de raadsbrief.

  Woordvoering door Emil Klok van GroenLinks
  Beantwoording wethouder Schollema
  205-01 en 205-02 Voortgangsrapportage Kickstart
  1. Waarom lezen we in deze rapportage niets over de School in Beweging en wanneer zou het college ons daar een aanvullende voortgangsrapport over toe kunnen sturen?
  2. Wanneer kunnen we als raad de Doelenboom Kickstart met daarbij de planning mbt terugkoppeling monitoring tegemoet zien?
  3. Wij lezen dat er een doelenboom is opgesteld die wordt gebruikt als hulpmiddel om het programma uit te voeren en te monitoren. Deze doelen zouden in het eerste kwartaal van 2023 gereed zijn. Kunt u ons dit doen toekomen?
  4. Voor wanneer zal de raadsactiviteit worden ingepland? En worden ervaringsdeskundigen (b.v. scholen) hier ook bij betrokken?
  Er is voor het haar 2021 ruin 87.000 opgenomen, hiervan is slechts ruim 7.000 gebruikt. Het restant is overgeheveld naar 2022. Wat is er begroot voor 2022 en wat is hiervan in totaal gebruikt? Lopen we qua financiën in de lijn der verwachtingen?

  Woordvoering vraag 1 en 2 door Johan de Vries van VZ Westerkwartier.
  Bij vraag 3 geeft de heer Emil Klok van GroenLinks aan dat zijn vraag aansluit bij de vragen 1 en 2 van de heer Johan de Vries.
  Woordvoering vraag 4 en 5 door mevrouw Anneke Laan van Sterk Westerkwartier.

  Beantwoording wethouder Stomphorst.

  *Toezegging: het college zegt toe dat mogelijk is om 6-9 een bijeenkomst te beleggen inzake Kickstart, via de agendacommissie vindt agendering plaats.

  206-01 Uitvoeringsplan cultuurvisie
  1. Er wordt gerefereerd aan de conclusies van het onderzoek naar culturele podia. Klopt het dat de raad de resultaten van dit onderzoek niet heeft ontvangen? Wilt u deze alsnog op korte termijn toezenden? Lijkt ons van belang aangezien er wel nieuwe bestedingen uit voortkomen.
  2. In 2022 is er bijna € 10.000 overgebleven van de besteedbare middelen uit het cultuuruitvoeringsplan. Onze fractie zou graag zien dat deze middelen worden toegevoegd aan de beschikbare middelen voor 2023. Is dit mogelijk? Zo niet, kan dat een volgende keer wel worden geregeld?
  3. Verder graag agenderen in een raadsoverleg.

  Woordvoering door mevrouw Natasja Bennink van GroenLinks
  Beantwoording door Schollema.


  Agenderingsverzoeken:
  204-01****Internationale Betrekkingen GroenLinks, Klaas-Wybo van der Hoek.
  206-01/03 Uitvoeringsplan cultuurvisieD66, Rogier van ’t Land

  De agenderingverzoeken zullen via de agendacommissie op de agenda komen.
  De raad besluit in te stemmen met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.
  Toezeggingen

  Titel
  205-01 en 205-02 Voortgangsrapportage Kickstart
  00:31:38 - 00:32:05 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:32:07 - 00:32:09 - Ard van der Tuuk
  00:32:09 - 00:33:02 - Bé Schollema
  00:33:04 - 00:33:14 - Ard van der Tuuk
  00:33:14 - 00:33:57 - Emil Klok
  00:33:59 - 00:34:01 - Ard van der Tuuk
  00:34:01 - 00:35:22 - Hans Haze
  00:35:24 - 00:35:29 - Ard van der Tuuk
  00:35:29 - 00:35:43 - Natasja Bennink
  00:35:43 - 00:35:45 - Ard van der Tuuk
  00:35:45 - 00:37:00 - Harry Stomphorst
  00:37:00 - 00:37:12 - Ard van der Tuuk
  00:37:12 - 00:37:23 - Natasja Bennink
  00:37:23 - 00:37:25 - Ard van der Tuuk
  00:37:25 - 00:37:26 - Natasja Bennink
  00:37:26 - 00:37:30 - Harry Stomphorst
  00:37:30 - 00:37:33 - Harry Stomphorst
  00:37:33 - 00:37:50 - Ard van der Tuuk
  00:37:50 - 00:38:41 - Emil Klok
  00:38:44 - 00:38:45 - Ard van der Tuuk
  00:38:45 - 00:39:25 - Bert Nederveen
  00:39:27 - 00:39:33 - Ard van der Tuuk
  00:39:36 - 00:40:09 - Emil Klok
  00:40:11 - 00:40:44 - Bé Schollema
  00:40:47 - 00:41:07 - Ard van der Tuuk
  00:41:07 - 00:42:32 - Johan de Vries
  00:42:32 - 00:42:36 - Ard van der Tuuk
  00:42:36 - 00:42:41 - Emil Klok
  00:42:41 - 00:42:52 - Ard van der Tuuk
  00:42:52 - 00:43:30 - Anneke Laan
  00:43:30 - 00:43:34 - Ard van der Tuuk
  00:43:34 - 00:45:31 - Harry Stomphorst
  00:45:31 - 00:45:51 - Ard van der Tuuk
  00:45:51 - 00:45:59 - Anneke Laan
  00:45:59 - 00:46:09 - Ard van der Tuuk
  00:46:09 - 00:46:12 - Harry Stomphorst
  00:46:12 - 00:46:25 - Ard van der Tuuk
  00:46:25 - 00:46:33 - Johan de Vries
  00:46:35 - 00:47:09 - Harry Stomphorst
  00:47:11 - 00:47:17 - Ard van der Tuuk
  00:47:17 - 00:48:03 - Natasja Bennink
  00:48:03 - 00:48:05 - Ard van der Tuuk
  00:48:05 - 00:48:30 - Bé Schollema
  00:48:32 - 00:48:50 - Ard van der Tuuk
  00:48:50 - 00:49:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:49:29 - 00:49:39 - Ard van der Tuuk
  00:49:42 - 00:49:59 - Rogier van 't Land
  00:49:59 - 00:53:37 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  De Omgevingsdienst Groningen (hierna ODG) heeft 31 maart jl. de gemeenteraad zijn ontwerpbegroting 2024 aangeboden. De gemeenteraad heeft conform de Wet op de gemeenschappelijke regeling 12 weken de gelegenheid om een zienswijze op de voorgestelde begroting kenbaar te maken.
  Ook heeft de ODG op 6 april jl. de gemeenteraad de eerste begrotingswijziging 2023 aangeboden. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad 12 weken de gelegenheid om een zienswijze op de voorgestelde begroting kenbaar te maken.
  De jaarrekening over 2022, welke kan worden betrokken bij de behandeling van de begroting, is door het bestuur van de ODG opgemaakt. Het concept wordt ter informatie aan de raad gezonden.

  Voorgesteld besluit

  -Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst Groningen en dat er geen aanleiding is tot het maken van
  inhoudelijke opmerkingen.

  -Kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2022.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  -Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 en de eerste begrotingswijziging
  2023 Omgevingsdienst Groningen en dat er geen aanleiding is tot het maken van
  inhoudelijke opmerkingen.
  -Kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2022.

  00:50:05 - 00:53:37 - Ard van der Tuuk
 8. 8

  Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en straks onder de Omgevingswet zijn gemeenten en provincies als bevoegd gezag wettelijk
  verplicht de basistaken milieu te beleggen bij een Omgevingsdienst. De gemeente Westerkwartier heeft deze uitvoerende taken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Groningen (hierna ODG).
  De vorm van samenwerking tussen de gemeente en de ODG is gebaseerd op een Gemeenschappelijke regeling (hierna Gr).

  Voorgesteld besluit

  Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-gewijzigde Gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst Groningen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-gewijzigde Gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst Groningen.

  00:50:39 - 00:53:37 - Ard van der Tuuk
 9. 9

  De gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg beslaat zowel het programma Gezondheid als het programma RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). De taken op het gebied van de Publieke Gezondheid zijn door de Groninger gemeenten gedelegeerd aan GGD Groningen. GGD Groningen legt over de uitvoering daarvan verantwoording af aan het Algemeen Bestuur (AB) PG&Z. De inkoop van Jeugdhulp hebben de Groninger gemeenten gemandateerd aan
  het Dagelijks bestuur (DB) PG&Z. De RIGG voert uit en legt verantwoording af aan het DB PG&Z. De colleges van B&W van de Groninger gemeenten hebben hun samenwerkingsafspraken vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling PG&Z.

  Voorgesteld besluit

  - Kennis te nemen van het jaarverslag annex jaarrekening 2022 van PG&Z;
  - In te stemmen met de wettelijk onontkoombare investeringen en de overige noodzakelijke investeringen die beschreven staan in de ontwerpbegroting 2024 van PG&Z en te besluiten geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  - Kennis te nemen van het jaarverslag annex jaarrekening 2022 van PG&Z;
  - In te stemmen met de wettelijk onontkoombare investeringen en de overige noodzakelijke
  investeringen die beschreven staan in de ontwerpbegroting 2024 van PG&Z en te besluiten
  geen zienswijze in te dienen.

  00:50:51 - 00:53:37 - Ard van der Tuuk
 10. 10

  Op 23 maart 2023 heeft het bestuur van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe vergaderd. Tijdens deze vergadering zijn de jaarstukken 2022 vastgesteld evenals de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (inclusief de accountantsverklaring).
  2. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe en geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer
  Groningen Drenthe (inclusief de accountantsverklaring).
  2. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027
  Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe en geen zienswijze in te
  dienen.

  00:51:07 - 00:53:37 - Ard van der Tuuk
 11. 11

  De wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken.
  De gemeenschappelijke regeling (GR) Publiek Vervoer is geactualiseerd en de tekst van de regeling is aangepast aan de nieuwe wetgeving. De GR Publiek Vervoer functioneert volgens de nieuwe wettelijke kaders. Een belangrijk gegeven blijft dat Publiek Vervoer Groningen Drenthe een bedrijfsvoeringsorganisatie is. Dat wil zeggen dat het niet een organisatie is die beleid opstelt, maar die er is om het door de deelnemenede gemeenten en het OV bureau vastgestelde beleid uit te voeren.

  Voorgesteld besluit

  De gewijzigde gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  De gewijzigde gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

  00:51:21 - 00:53:37 - Ard van der Tuuk
 12. 12

  Het jaar 2022 was net als de jaren ervoor een bijzonder jaar voor VRG met vele ontwikkelingen en crises. De na-effecten van de coronacrisis begin 2022, de Oekraïnecrisis en ook de asiel- en vluchtelingencrisis hebben impact gehad.

  Voorgesteld besluit

  a. kennis te nemen van de jaarrekening 2022, de actualisatie begroting 2023 en de conceptbeleidsbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Groningen;
  b. de financiële gevolgen te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2023 en de begroting 2024;
  c.een zienswijze op de hierboven genoemd stukken kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen middels bijgevoegde brief.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  a. kennis te nemen van de jaarrekening 2022, de actualisatie begroting 2023 en de
  conceptbeleidsbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Groningen;
  b. de financiële gevolgen te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2023 en de begroting
  2024;
  c. een zienswijze op de hierboven genoemd stukken kenbaar te maken aan het bestuur van de
  Veiligheidsregio Groningen middels bijgevoegde brief.

  00:51:31 - 00:53:37 - Ard van der Tuuk
 13. 13

  Naar aanleiding van een resolutie van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, heeft de VNG samen met het Rijk een nieuwe, efficiënte verantwoordingssystematiek ontwikkeld: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Hiervoor zijn de verantwoordingssystematieken voor de Basisregistratie Personen (BRP), Reisdocumenten (PUN en PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Waarde Onroerende Zaak (WOZ) en Inkomen (Suwinet) samengevoegd en gestroomlijnd. ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). Hiermee kan met één verklaring zowel horizontaal (van het college naar de raad) als verticaal (van het college naar de landelijke toezichthouders) verantwoording worden afgelegd.

  Voorgesteld besluit

  Kennis nemen van de getekende collegeverklaring ENSIA + bijlagen DigiD & Suwinet, het assurance rapport van de IT auditor, de rapportages BAG, BGT, BRO en WOZ en de
  rapportage verhogen digitale weerbaarheid (VDW).

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  kennis nemen van de getekende collegeverklaring ENSIA + bijlagen DigiD & Suwinet, het assurance rapport van de IT auditor, de rapportages BAG, BGT, BRO en WOZ en de rapportage verhogen digitale weerbaarheid (VDW).

  00:52:03 - 00:53:37 - Ard van der Tuuk
 14. 14

  De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van drie Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn Het Hogeland, het Westerkwartier en Groningen. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren.

  Voorgesteld besluit

  Uw raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarrekening ARCG 2022 en de algemene beleidsmatige en financiële kaders ARCG 2024.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  kennis te nemen van de jaarrekening ARCG 2022 en de algemene beleidsmatige en financiële kaders ARCG 2024.

  00:52:14 - 00:53:37 - Ard van der Tuuk
 15. 15

  De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van drie Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn het Hogeland, het Westerkwartier en Groningen. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren. Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van de ARCG een begroting vast. De ontwerpbegroting 2024 treft u als bijlage aan. Deze is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van april 2023. Conform artikel 25 van de GR ARCG wordt de ontwerpbegroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform dit artikel heeft de raad de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwerp begroting ARCG 2024.
  2. Geen zienswijze aangaande de ontwerp begroting in te dienen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van de ontwerp begroting ARCG 2024.
  2. Geen zienswijze aangaande de ontwerp begroting in te dienen.

  00:52:28 - 00:53:37 - Ard van der Tuuk
 16. 16

  Schoolbestuur stichting Lauwers & Eems wil fuseren met schoolbestuur Vereniging Christelijk Protestants Onderwijs (VCPO) Noord Groningen. De nieuwe naam van de fusieorganisatie zal worden: stichting Goud. Het streven is om de fusieorganisatie vanaf 1 augustus 2023 officieel op te richten. Het college heeft op 4 april een positief fusieadvies afgegeven. De raad is in juni 2022 al geïnformeerd over de voorgenomen fusie

  Voorgesteld besluit

  Onder voorbehoud van toevoeging van een artikel over de aanbieding van de begroting ter kennisgeving aan de gemeenteraad, in te stemmen met de
  conceptstatuten van stichting Goud.

  Besluit

  De raad besluit onder voorbehoud van toevoeging van een artikel over de aanbieding van de begroting ter kennisgeving aan de gemeenteraad, unaniem in te stemmen met de
  conceptstatuten van stichting Goud.

  00:52:39 - 00:53:37 - Ard van der Tuuk
 17. 17

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  Raadsleden (26)
  tegen
  Raadsleden (3)

  Besluit

  Motie ingediend door de fracties ChristenUnie, CDA, VVD, GroenLinks, VZ Westerkwartier, PvdA en D66. De motie wordt aangemerkt als M1.
  Toelichting door de heer Wybe Niemeijer van de ChristenUnie.
  Woordvoering mevr. Anneke Laan (Sterk Westerkwartier) en dhr. Jeroen Betten (VVD).
  Reactie wethouder Stomphorst.
  Woordvoering in de tweede termijn: mevr. Anneke Laan (Sterk Westerkwartier) en de heer Jeroen Betten (VVD).
  Reactie in tweede termijn wethouder Stomphorst. Interruptie van de heer Jeroen Betten (VVD).
  De motie wordt met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.

 18. 17.a

  Op 1 januari 2002 is de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), ook wel de wijzigingvan de wegsleepregeling genoemd, en het bijbehorende Besluit wegslepen van voertuigen inwerking getreden. Hierbij zijn artikel 170 tot en met 173 van de WVW 1994 geheel komen te vervangen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (29)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de Wegsleepverordening gemeente Westerkwartier 2023.

  Besluit

  De raad besluit unaniem (29 stemmen voor)in te stemmen met de Wegsleepverordening gemeente Westerkwartier 2023.

  00:52:49 - 00:53:37 - Ard van der Tuuk
  00:53:39 - 00:54:59 - Wybe Niemeijer
  00:54:59 - 00:55:00 - Ard van der Tuuk
  00:55:00 - 00:55:11 - Wybe Niemeijer
  00:55:11 - 00:55:35 - Ard van der Tuuk
  00:55:35 - 00:56:29 - Anneke Laan
  00:56:29 - 00:56:36 - Ard van der Tuuk
  00:56:36 - 00:57:07 - Jeroen Betten
  00:57:11 - 00:57:17 - Ard van der Tuuk
  00:57:17 - 00:58:42 - Harry Stomphorst
  00:58:42 - 00:58:48 - Ard van der Tuuk
  00:58:48 - 00:59:19 - Jan Willem Slotema
  00:59:19 - 00:59:21 - Harry Stomphorst
  00:59:21 - 00:59:26 - Ard van der Tuuk
  00:59:26 - 00:59:30 - Anneke Laan
  00:59:30 - 00:59:33 - Ard van der Tuuk
  00:59:33 - 00:59:34 - Harry Stomphorst
  00:59:34 - 00:59:36 - Ard van der Tuuk
  00:59:36 - 00:59:56 - Jeroen Betten
  00:59:59 - 01:00:01 - Ard van der Tuuk
  01:00:01 - 01:00:25 - Harry Stomphorst
  01:00:27 - 01:00:29 - Ard van der Tuuk
  01:00:29 - 01:00:38 - Jeroen Betten
  01:00:40 - 01:00:41 - Ard van der Tuuk
  01:00:41 - 01:00:50 - Harry Stomphorst
  01:00:50 - 01:01:02 - Ard van der Tuuk
  01:01:14 - 01:01:24 - Ard van der Tuuk
  01:01:42 - 01:01:44 - Ard van der Tuuk
  01:01:49 - 01:01:50 - Ard van der Tuuk
  01:02:05 - 01:02:19 - Ard van der Tuuk
  01:02:19 - 01:02:30 - Onno de Vries
  01:02:30 - 01:02:43 - Ard van der Tuuk
  01:02:43 - 01:02:51 - Onno de Vries
  01:03:06 - 01:03:09 - Ard van der Tuuk
  01:03:09 - 01:03:19 - Onno de Vries
  01:03:19 - 01:04:14 - Ard van der Tuuk
 19. 18

  De 10 Groninger gemeenten maken gezamenlijk beleid, gericht op het duurzaam beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit beleid is vastgelegd in de regiovisie Geweld hoort nergens thuis. Bij de uitvoering van dit beleid spelen ketenpartners op het terrein van zorg en veiligheid een belangrijke rol en een van die partners is Veilig Thuis Groningen1 (VTG). Sinds 2015 verlenen de 10 gemeenten jaarlijks gezamenlijk een subsidie aan VTG. Voor de opdracht aan VTG hebben de
  Groninger gemeenten besloten om naast de wettelijke taken o.g.v. de Wmo (die uitsluitend bij een Veilig Thuis organisatie mogen worden ondergebracht), ook de
  opdracht te geven om andere, niet wettelijke taken in de sfeer van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren. Deze worden de bovenwettelijke taken
  genoemd. Voor een overzicht van de wettelijke en bovenwettelijke taken die de 10 gemeenten laten uitvoeren door VTG wordt verwezen naar bijlage 1. Voorstellen
  over subsidieverlening en de begroting van VTG worden besproken in een gecombineerde bestuursvergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg en het bestuurlijk OOGO (hierna: DB PG&Z/bOOGO). Wanneer het juridisch of bestuurlijk noodzakelijk is worden die voorstellen ter vaststelling voorgelegd aan de colleges van B&W.

  Voorgesteld besluit

  1. Geen inhoudelijke zienswijze in te dienen over de concept-centrumregeling Veilig Thuis Groningen inclusief de artikelsgewijze toelichting.
  2. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling in de centrumregeling Veilig Thuis Groningen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Geen inhoudelijke zienswijze in te dienen over de concept-centrumregeling Veilig Thuis
  Groningen inclusief de artikelsgewijze toelichting.
  2. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling in de
  centrumregeling Veilig Thuis Groningen.

  01:03:49 - 01:04:14 - Ard van der Tuuk
 20. 19

  De huidige verordening van de gemeentelijke rekenkamer dateert van 2019. Op grond van deze verordening is in het najaar van 2019 de rekenkamer gestart met haar werkzaamheden. Er is nu een aantal jaren ervaring opgedaan met een onafhankelijke rekenkamer. Tussentijds is de wet Versterking Decentrale Rekenkamers aangenomen. In deze wet zijn condities opgenomen die de positie en rol van de lokale rekenkamers versterken. Elke gemeente heeft nu de opdracht een onafhankelijke rekenkamer in te stellen. Daarnaast zijn per wet de bevoegdheden van lokale rekenkamers uitgebreid.
  De klankbordgroep rekenkamer Westerkwartier heeft in samenwerking met de griffie bijgevoegde verordening opgesteld. Dit heeft in nauw overleg met de leden van de rekenkamer plaatsgevonden.


  Voorgesteld besluit:
  De Verordening gemeentelijke rekenkamer Westerkwartier 2023 vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  De verordening gemeentelijke rekenkamer Westerkwartier 2023 vast te stellen.

  01:04:05 - 01:04:14 - Ard van der Tuuk
  01:04:17 - 01:05:22 - Alex Steenbergen
  01:05:22 - 01:06:45 - Ard van der Tuuk
 21. 20

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.21 uur

  01:05:59 - 01:06:45 - Ard van der Tuuk