Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 13 december 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 13 december 2023.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.
  Dhr. Wybe Niemeijer (ChristenUnie) is met kennisgeving afwezig.

  00:16:51 - 00:18:55 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  Voorstel 1. Er worden op verzoek van de voorzitter in totaal 8 moties vreemd aan de orde van de dag toegevoegd aan de agenda.
  Voorstel 2. De heer Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier) komt met een ordevoorstel, hij verzoekt om de vraag, die hij heeft ingediend bij agendapunt 5 ‘Vraagrecht’, te combineren met de motie vreemd aan de orde van de dag bij agendapunt 24.
  Voorstel 3. Mevr. Myra Eeken – Hermans (PvdA) vraagt de voorzitter om de moties vreemd aan de orde van de dag met betrekking tot evenementenbeleid te combineren bij de behandeling en de moties vreemd aan de orde van de dag over de vluchtelingenproblematiek ook te combineren bij de behandeling.


  De raad stemt in met de 3 voorgestelde wijzigingen. De agenda is gewijzigd vastgesteld.

  00:18:20 - 00:18:55 - Ard van der Tuuk
  00:18:55 - 00:19:16 - Ytsen van der Velde
  00:19:16 - 00:19:37 - Ard van der Tuuk
  00:19:37 - 00:19:47 - Myra Eeken - Hermans
  00:19:47 - 00:20:21 - Ard van der Tuuk
 3. 3

  Besluit

  Mededeling vanuit het college:
  Er zijn geen mededelingen vanuit het college.


  Mededelingen vanuit de raad:
  Mevr. Sandra de Wit (PvdA) geeft aan dat uit de sollicitatieprocedure, met de zoektocht naar een nieuwe sociaal ombudsfunctionaris, mevr. Janet van der Heide uit Drachten is gekomen als geschikte kandidaat. De nieuwe sociaal ombudsfunctionaris komt zich in de raad van 24 januari 2024 voorstellen.

  00:20:14 - 00:20:21 - Ard van der Tuuk
  00:20:21 - 00:21:29 - Sandra de Wit
  00:21:37 - 00:23:12 - Ard van der Tuuk
 4. 5

  Besluit

  Er is één vraag ingediend voor het Vraagrecht, deze vraag wordt op verzoek van dhr. Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier) bij agendapunt 24 aan de orde gesteld.

 5. 6

  Bijlagen

  Besluit

  Vragen:
  Lis-stuk 107-01 Brief aan de gemeente Westerkwartier, advies aanwijzing lokale omroep,
  De raad moet opnieuw een advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag van RTV Zulthe als lokale omroep voor onze gemeente, aangezien er een onjuiste pbo samenstelling was overlegd. Het is goed om te merken dat het Commissariaat serieus werk maakt van zijn controlerende functie. Drie vragen:
  1. Ziet het College een rol voor zichzelf in het voorkomen dat dit nog eens gebeurd?
  2. De wethouder gaf bij de vorige behandeling aan regelmatig in gesprek te zijn met het bestuur van RTV Zulthe. Heeft er recentelijk nog overleg plaatsgevonden? Is de afwijzing van het Commissariaat daarbij ook ter sprake gekomen en heeft RTV Zulthe zelf de ambitie om de organisatorische kwaliteit te verbeteren?
  3. Uiterlijk 2 april moet de raad advies uitbrengen. Is het mogelijk om RTV Zulthe te vragen om vóór die datum een daadwerkelijke bijeenkomst van het PBO te organiseren? Daarmee is het duidelijk dat het niet slechts een papieren werkelijkheid is, maar dat ze daadwerkelijk een kwalitatief goede organisatie neer willen zetten.  Woordvoering door dhr. Emil Klok (GroenLinks).
  Beantwoording wethouder Bé Schollema.
  Lis-stuk 105-01 Harmonisatie sportaccommodaties


  Wanneer alle voetbalclubs in ons gemeente gezamenlijk een brief sturen naar college en raad is dat voor de ChristenUnie een signaal van urgentie. De fractie heeft om die reden afgelopen vrijdag technische vragen gesteld over dit verzoek van de voetbalverenigingen en het college gevraagd of ze dit gaan honoreren. Het bleek niet mogelijk om voor vanavond deze vragen te beantwoorden. En daar leggen wij ons, als is het wat morrend, bij neer. We verwachten de antwoorden uiterlijk voor de volgende raadsvergadering en afhankelijk van de antwoorden zullen wij er in die vergadering op terugkomen.
  Woordvoering door mevr. Arina Havinga (ChristenUnie).  Lis-stuk 105-01 de ingekomen brief van de voetbalverenigingen.
  Vraag:
  De brief van de voetbalverenigingen inzake de harmonisatie gaat in de kern over communicatie. Welk stappen gaat het college nemen om deze communicatie beter te laten verlopen?


  Woordvoering door dhr. Emil Klok (GroenLinks)  Lis-stuk 105-01 ‘Harmonisatie sportaccommodaties - Voetbalverenigingen gemeente Westerkwartier’.


  Vraag:
  Om een reflectie vanuit het college op de brief van de voetbalverenigingen.


  Woordvoering door dhr. Jeroen Betten (VVD).


  De voorzitter stelt voor om de vragen over communicatie met betrekking tot de brief over de voetbalverenigingen voor te leggen aan de wethouder en de andere vragen mee te nemen bij het agenderingsverzoek.
  Beantwoording wethouder Harry Stomphorst.


  Agenderingsverzoeken:
  LIS 105-01 Harmonisatie sportaccommodaties, Sterk Westerkwartier, dhr. René de Vink
  LIS – 204-01 RekenkamerrapportnamensPvdA en GroenLinks mevr. Myra Eeken – Hermans**
  LIS 209-01 t/m 5 Houtsingels**, namensPvdA en GroenLinks, mevr. Myra Eeken-Hermans


  De agenderingsverzoeken zullen via de agendacommissie op de agenda komen.


  De raad stemt unaniem in met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.

  00:23:05 - 00:23:12 - Ard van der Tuuk
  00:23:12 - 00:24:15 - Emil Klok
  00:24:15 - 00:24:16 - Ard van der Tuuk
  00:24:18 - 00:25:10 - Bé Schollema
  00:25:10 - 00:25:24 - Ard van der Tuuk
  00:25:24 - 00:26:00 - Arina Havinga
  00:26:00 - 00:26:08 - Ard van der Tuuk
  00:26:08 - 00:26:21 - Emil Klok
  00:26:21 - 00:26:26 - Ard van der Tuuk
  00:26:26 - 00:26:39 - Jeroen Betten
  00:26:39 - 00:26:51 - Ard van der Tuuk
  00:26:53 - 00:29:10 - Harry Stomphorst
  00:29:10 - 00:29:24 - Ard van der Tuuk
  00:29:24 - 00:29:41 - René de Vink
  00:29:41 - 00:29:45 - Ard van der Tuuk
  00:29:45 - 00:29:54 - René de Vink
  00:29:54 - 00:30:00 - Ard van der Tuuk
  00:30:00 - 00:30:04 - René de Vink
  00:30:04 - 00:30:51 - Ard van der Tuuk
  00:30:54 - 00:31:26 - Myra Eeken - Hermans
  00:31:26 - 00:32:56 - Ard van der Tuuk
 6. 7

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op verzoek van mevrouw Sijperda besloten om haar met ingang van 24 oktober 2023 ziekteverlof te verlenen. Dit verlof is haar verleend voor de periode van 16 weken (tot en met 12 februari 2024) en kan met tweemaal een periode van 16 weken
  worden verlengd. De Gemeentewet biedt daartoe de mogelijkheid (art 45.2).


  Om de continuïteit in het bestuur van de gemeente Westerkwartier te waarborgen stellen wij als fractie van VZ Westerkwartier voor om een tijdelijke wethouder te benoemen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Commissie onderzoek naar de geloofsbrieven in te richten, bestaande uit de volgende personen: René de Vink (voorzitter onderzoek geloofsbrieven), Reinette Gjaltema en Klaas-Wybo van der Hoek.
  2. Onderzoek doen naar de geloofsbrieven van de heer R. Lamberst en bij positieve uitslag de raad voor te stellen hem te benoemen als tijdelijk wethouder.
  3. De heer R. Lamberst in verband met ziekte van wethouder A.M. Sijperda te benoemen tot tijdelijk wethouder voor de periode tot en met 12 februari 2024, met een tijdsbesteding van 1.0 fte.
  4. De heer R. Lamberst voor de periode van maximaal 1 jaar een ontheffing te verlenen van het ingezetenschap van de gemeente Westerkwartier.


  Er vindt een schorsing plaats zodat de commissie onderzoek naar de geloofsbrieven de geloofsbrieven van dhr. Richard Lamberst kan controleren.
  De voorzitter van de commissie geloofsbrieven, de heer Rene de Vink, meldt na de schorsing dat er geen beletselen zijn om dhr. Richard Lamberst te benoemen tot tijdelijk wethouder.


  Er vindt daarna een schriftelijke stemming plaats.
  De voorzitter deelt mee dat er 31 stemmen voor de benoeming van dhr. Richard Lamberst zijn uitgebracht. Dhr. Richard Lamberst legt vervolgens in handen van de voorzitter de belofte af.
  Na de beëdiging spreekt dhr. Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier) dhr. Richard Lamberst toe.
  Aansluitend doet dhr. Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier) een mededeling dat mevr. Frantina Kiekebeld – van der Knaap per 1 januari 2024 de nieuwe fractievoorzitter is van VZ Westerkwartier.

  00:31:40 - 00:32:56 - Ard van der Tuuk
  00:42:58 - 00:43:13 - Ard van der Tuuk
  00:43:13 - 00:43:52 - René de Vink
  00:43:52 - 00:45:01 - Ard van der Tuuk
  00:46:14 - 00:46:20 - Ard van der Tuuk
  00:47:34 - 00:47:49 - Onno de Vries
  00:47:49 - 00:48:53 - Ard van der Tuuk
  00:56:43 - 00:57:08 - Ard van der Tuuk
  00:57:18 - 01:04:20 - Ytsen van der Velde
  01:04:55 - 01:05:36 - Ytsen van der Velde
  01:05:47 - 01:05:53 - Ard van der Tuuk
  01:06:11 - 01:06:52 - Ard van der Tuuk
 7. 8

  Romy Knap is onlangs in dienst getreden als griffiemedewerker, nadat zij eerst via GOA publiek een jaar is ingehuurd.


  De beëdiging van medewerkers van de griffie vinden plaats in de raadsvergadering.

  Besluit

  De griffier, dhr. Onno de Vries, spreekt mevrouw Romy Knap toe.
  Mevr. Romy Knap legt aansluitend de belofte af in handen van de voorzitter.

  01:06:51 - 01:06:52 - Ard van der Tuuk
  01:06:52 - 01:07:36 - Onno de Vries
  01:09:39 - 01:10:48 - Ard van der Tuuk
 8. 9

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Voor de inwerkingtreding moet de APV juridisch-technisch zijn aangepast aan de Omgevingswet.

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen de juridisch-technische aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  de juridisch-technische aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021 vast te stellen.

  01:10:26 - 01:10:48 - Ard van der Tuuk
 9. 10

  Het integraal veiligheidsbeleid wordt eens in de vier jaar opgesteld en geeft inzicht in de strategische prioriteiten die de gemeente op het gebied van openbare orde en veiligheid stelt.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de veiligheidsanalyse gemeente Westerkwartier 2019-2022.
  2. Het integraal veiligheidsbeleid 2024-2027 vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van de veiligheidsanalyse gemeente Westerkwartier 2019-2022.
  2. Het integraal veiligheidsbeleid 2024-2027 vast te stellen.

  01:10:30 - 01:10:48 - Ard van der Tuuk
 10. 11

  Notebomers Onroerend Goed en Samen Bouwzaken willen op het perceel kadastraal bekend gemeente Zuidhorn, sectie A, nummer 3673 (gedeeltelijk) een appartementencomplex realiseren. Het complex omvat een woongebouw van drie bouwlagen met een terug liggende vierde laag, waarin 22 appartementen, bergingen, een half verdiepte parkeerkelder en een ruimte voor een fitnessstudio/sportschool zijn ondergebracht.


  De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning kan daarom alleen worden verleend op basis van een nieuw bestemmingsplan.

  Voorgesteld besluit

  1. Voor de realisatie van een appartementencomplex met commerciële ruimte op het perceel kadastraal bekend gemeente Zuidhorn, sectie A, nummer 3673 (gedeeltelijk), de voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten met toepassing van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening te coördineren:
  a. het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening;
  b. de benodigde omgevingsvergunning(en) als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  c. alle overige besluiten en voorgenomen activiteiten die nodig zijn voor de verwezenlijking van het voorgenomen plan.

  Besluit

  Stemverklaring van dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks). Hij geeft namens de fractie aan dat ze voor het voorstel zullen stemmen, omdat het over de coördinatie van verschillende regelingen gaat, maar dat wil niet zeggen dat ze onderliggende bestemmingsplannen zomaar goed gaan keuren.
  Stemverklaring van dhr. Jeroen Hoving (ChristenUnie). Hij geeft aan dat de fractie kan instemmen met het voorliggende besluit tot het toepassen van de coördinatieregeling. Echter gezien de inspreker op het raadsoverleg en het antwoord op de technische vraag, verzoekt de ChristenUnie het college om richting de toekomst van dit en ook andere plannen, te monitoren en er niet zonder meer van uitgaan dat initiatiefnemers en aanwonenden voldoende meegenomen zijn in de planvorming. De ChristenUnie zou het graag over de inhoud van het plan willen hebben in plaats een oordeel te vellen over wie er gelijk heeft.
  Wat de ChristenUnie betreft is dit een belangrijk punt richting het vervolg van dit plan en richting het bestemmingsplan.


  De raad besluit unaniem:
  Voor de realisatie van een appartementencomplex met commerciële ruimte op het perceel kadastraal bekend gemeente Zuidhorn, sectie A, nummer 3673 (gedeeltelijk), de voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten met toepassing van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening te coördineren:
  a. het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening;
  b. de benodigde omgevingsvergunning(en) als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  c. alle overige besluiten en voorgenomen activiteiten die nodig zijn voor de verwezenlijking van het voorgenomen plan.

  01:10:39 - 01:10:48 - Ard van der Tuuk
  01:10:48 - 01:10:52 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:10:52 - 01:10:56 - Ard van der Tuuk
  01:10:56 - 01:11:30 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:11:34 - 01:12:10 - Jeroen Hoving
  01:12:10 - 01:12:15 - Ard van der Tuuk
  01:12:15 - 01:12:32 - Myra Eeken - Hermans
  01:12:35 - 01:13:25 - Ard van der Tuuk
 11. 12

  Wold & Waard is eigenaar van de percelen Van Panhuyslaan 14 en 16 in Leek. Wold & Waard heeft een bouwplan ontwikkeld om op de locatie 33 appartementen te realiseren. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om het bouwplan te kunnen realiseren is hierom een bestemmingsplan opgesteld. 
  Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende terinzagelegging zijn zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is een nota van zienswijzen op gesteld. Voorgesteld wordt in te stemmen met voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan Leek – Van Panhuyslaan 14 en 16 en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van het bestemmingsplan Leek – Van Panhuyslaan 14 en 16;
  2. Kennisnemen van de tegen het bestemmingsplan ingediende zienswijzen;
  3. De zienswijzen tegen het bestemmingsplan ongegrond te verklaren;
  4. In te stemmen met de voorgestelde wijziging;
  5. Het bestemmingsplan Leek – Van Panhuyslaan 14 en 16Leek met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPLE23HERS1-OW01 gewijzigd vast te stellen;
  6. Het vastgestelde plan het identificatienummer; NL.IMRO.1969.BPLE23HERS1-VA01 te geven;
  7. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPLE23HERS1-VA01.dxf vast te stellen;

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van het bestemmingsplan Leek – Van Panhuyslaan 14 en 16;
  2. Kennis te nemen van de tegen het bestemmingsplan ingediende zienswijzen;
  3. De zienswijzen tegen het bestemmingsplan ongegrond te verklaren;
  4. In te stemmen met de voorgestelde wijziging;
  5. Het bestemmingsplan Leek – Van Panhuyslaan 14 en 16Leek met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPLE23HERS1-OW01 gewijzigd vast te stellen;
  6. Het vastgestelde plan het identificatienummer; NL.IMRO.1969.BPLE23HERS1-VA01 te geven;
  7. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPLE23HERS1-VA01.dxf vast te stellen.

  01:12:40 - 01:13:25 - Ard van der Tuuk
 12. 13

  Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, wordt de Verordening op afvoer van hemelwater en grondwater van rechtswege onderdeel van het omgevingsplan.
  Artikel 4.6, eerste lid, aanhef en onder f, van de Invoeringswet Omgevingswet regelt dat voor de verordening en de op grond daarvan aangewezen gebieden.
  In de verordening staan een aantal bepalingen die naar aard of inhoud geen onderdeel van het omgevingsplan moeten zijn. Dit raadsbesluit regelt dat deze bepalingen vervallen onmiddellijk voor dat moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024). Het deel van de verordening dat nog resteert is onmiddellijk daarna van rechtswege onderdeel van het omgevingsplan.

  Voorgesteld besluit

  Artikel 1, [onderdeel a], artikel 2, eerste en zevende lid, en de artikelen 3 en 4 van de verordening hemelwater en grondwater te laten vervallen.


  In artikel 2, tweede lid, en zesde lid, wordt “De beheerder” vervangen door “Het college van burgemeester en wethouders” en in het vierde lid wordt “de beheerder van het openbaar riool” vervangen door “het college van burgemeester en wethouders”.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Artikel 1, [onderdeel a], artikel 2, eerste en zevende lid, en de artikelen 3 en 4 van de verordening hemelwater en grondwater te laten vervallen.
  2. In artikel 2, tweede lid, en zesde lid, wordt “De beheerder” vervangen door “Het college van burgemeester en wethouders” en in het vierde lid wordt “de beheerder van het openbaar riool” vervangen door “het college van burgemeester en wethouders”.
  3. Dit besluit treedt in werking op het moment onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  01:12:53 - 01:13:25 - Ard van der Tuuk
 13. 14

  Stichting Quadraten heeft nieuwe statuten opgesteld. De aanleiding is de personele unie tussen stichting Quadraten onderwijs en stichting Quadraten kinderopvang. Zowel de stichting onderwijs als de stichting kinderopvang hebben hetzelfde College van Bestuur (CvB) en dezelfde Raad van Toezicht (RvT). Om voor een toekomstig duurzame situatie te zorgen, is er een beheerstichting boven gezet. Onder deze beheerstichting, stichting Quadraten beheer, vallen stichting Quadraten onderwijs en stichting Quadraten kinderopvang. Het huidige CvB wordt de bestuurder van de beheerstichting en de huidige RvT de toezichthouder. Dit wordt gewaarborgd in de statuten van de beheerstichting.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de conceptstatuten van stichting Quadraten.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  In te stemmen met de conceptstatuten van stichting Quadraten.

  01:13:01 - 01:13:25 - Ard van der Tuuk
 14. 15

  U treft het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2024 als bijlage bij dit raadsvoorstel aan. In dat document geven we ook de stand van zaken aan van het lopende Onderwijshuisvestingsprogramma 2023 aan. Verder staat de planning van het IHP 2024- 2027 er in vermeld, en benoemen we enkele actuele knelpunten in de onderwijshuisvesting. Met dit raadsvoorstel vragen wij u om een voorbereidingskrediet voor het Lauwerscollege.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een tweede voorbereidingskrediet in 2024 van € 569.000,00 voor de vervangende nieuwbouw van het Lauwers College;
  2. De kapitaallasten als gevolg van dit krediet kunnen te dekken uit de stelpost kapitaallasten, die naar aanleiding van het college-uitvoeringsprogramma in de meerjarenbegroting is opgenomen.

  Besluit

  Stemverklaring mevr. Arina Havinga namens de fractie van de ChristenUnie: ‘ In het raadsoverleg hebben wij aangegeven achter goed middelbaar onderwijs in Grijpskerk te staan. Er wordt ons vandaag gevraagd om een tweede voorbereidingskrediet af te geven voor het Lauwerscollege, hiermee gaan wij akkoord. Als fractie van de ChristenUnie hebben wij in het raadsoverleg aangegeven dat een onderliggende motie wat ons betreft niet is uitgevoerd.
  De wethouder gaf zelf in het raadsoverleg ook aan dat het voor de raad van belang is dat zij goed wordt meegenomen in besluitvormingstrajecten en stappen die daarin worden genomen en we vertrouwen erop dat hierin een verbeterslag zal worden gemaakt.
  Nadat wij toezegging hebben gekregen van de wethouder dat hij nog schriftelijk zal reageren op de motie en nadat wij, enigszins verbaasd, constateerden dat motie minnende fracties het indienen van moties belangrijker vindt dan de uitvoering, hebben wij onze knopen geteld. Daarom gaan wij dus akkoord. Verder willen wij nog meegeven dat de nieuwbouw voor het Lauwers geen precedentwerking geeft voor de Woldborg in Grootegast’.


  De raad besluit unaniem:
  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een tweede voorbereidingskrediet in 2024 van € 569.000,00 voor de vervangende nieuwbouw van het Lauwers College.
  2. De kapitaallasten als gevolg van dit krediet kunnen te dekken uit de stelpost kapitaallasten, die naar aanleiding van het college-uitvoeringsprogramma in de meerjarenbegroting is opgenomen.

  01:13:08 - 01:13:25 - Ard van der Tuuk
  01:13:25 - 01:14:27 - Arina Havinga
  01:14:27 - 01:14:59 - Ard van der Tuuk
 15. 16

  Dit is de financiële rapportage met budgetoverhevelingen, de verwerking van de septembercirculaire 2023 en overige wijzigingen.
  In dit besluit tot budgetoverhevelingen, verwerking van de septembercirculaire 2023 en overige wijzigingen stellen wij u de onderstaande wijzigingen voor:
  1. In totaal voor € 4,5 miljoen aan budgetten over te hevelen naar 2024.
  2. De septembercirculaire met een financieel effect van € 1,3 miljoen positief te verwerken in de begroting.
  3. Een aantal overige wijzigingen met een financieel effect van € 2,9 mln. positief door te voeren.

  Voorgesteld besluit

  De rapportage budgetoverhevelingen, verwerking septembercirculaire 2023 en overige wijzigingen vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  De rapportage budgetoverhevelingen, verwerking septembercirculaire 2023 en overige wijzigingen vast te stellen.

  01:14:35 - 01:14:59 - Ard van der Tuuk
 16. 17

  Er is op 13 december een Erratum ingediend door het college. Dit betreft een wijziging op de tarieven van de Legesverordening, Hoofdstuk 4, Rijbewijzen.
  Het document (NIEUW Bijlage 1. bijlage bij Erratum Tarieventabel legesverordening wijziging 1-1-2024) bevat de juiste tarieven die het college aan u voorstelt.

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende verordeningen en tarieventabel vast te stellen:
  - Verordening reinigingsheffingen gemeente Westerkwartier 2024.
  - Tarieventabel behorende bij de verordening reinigingsheffingen gemeente Westerkwartier 2024.
  - Verordening rioolheffing gemeente Westerkwartier 2024.
  - Verordening reclamebelasting gemeente Westerkwartier 2024.
  - Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Westerkwartier 2024.
  - Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2024.
  - Verordening onroerendezaakbelastingen gemeente Westerkwartier 2024.
  - Verordening liggeld gemeente Westerkwartier 2023 inclusief overzichtskaart haven Leek.
  - Legesverordening gemeente Westerkwartier 2024.
  - Tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Westerkwartier 2024.
  - Verordening marktgelden gemeente Westerkwartier 2024.


  2. Het college mandaat te verlenen ter vaststelling van de definitieve OZB-tarieven 2024.

  Besluit

  Het college heeft voorafgaand aan de vergadering een erratum ingediend, dit betreft een wijzigingen in de tarieven bij Hoofdstuk 4 ‘Rijbewijzen’ van de tarieventabel behorende bij de legesverordening gemeente Westerkwartier 2024. Deze wijzigingen worden meegenomen in de besluitvorming.
  De raad besluit unaniem:
  1. De volgende verordeningen en tarieventabel vast te stellen:
  - Verordening reinigingsheffingen gemeente Westerkwartier 2024.
  - Tarieventabel behorende bij de verordening reinigingsheffingen gemeente Westerkwartier 2024.
  - Verordening rioolheffing gemeente Westerkwartier 2024.
  - Verordening reclamebelasting gemeente Westerkwartier 2024.
  - Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Westerkwartier 2024.
  - Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2024.
  - Verordening onroerendezaakbelastingen gemeente Westerkwartier 2024.
  - Verordening liggeld gemeente Westerkwartier 2023 inclusief overzichtskaart haven Leek.
  - Legesverordening gemeente Westerkwartier 2024.
  - Tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Westerkwartier 2024.
  - Verordening marktgelden gemeente Westerkwartier 2024.


  2.Het college mandaat te verlenen ter vaststelling van de definitieve OZB-tarieven 2024.

  01:14:46 - 01:14:59 - Ard van der Tuuk
  01:14:59 - 01:15:17 - Bert Nederveen
  01:15:19 - 01:15:54 - Ard van der Tuuk
 17. 18

  Aanleiding voor de actualisering is het samengaan van de Adviesraad Sociaal Domein en het Platform Cliëntparticipatie. Na de herindeling waren dit twee afzonderlijke organen. Na een intensief begeleidingstraject met de Koepel Adviesraden Sociaal Domein hebben beide organen besloten met ingang van 1 januari 2024 voortaan als één Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier verder te gaan. Het Platform Cliëntparticipatie wordt daarmee opgeheven.


  De verordening is op deze nieuwe situatie aangepast. De naam van het Platform Cliëntparticipatie komt in het document niet meer terug. Om het cliëntperspectief te waarborgen is er in de verordening (artikel 4.4.) een passage opgenomen waarin voorkeursplekken vastgesteld zijn voor vertegenwoordigers uit groepen die cliënt zijn (geweest) vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Ook is er een voorkeursplek vastgesteld voor een lid van het Platform Toegankelijk Westerkwartier. In artikel 4.6 is de onafhankelijkheid van de leden verder aangescherpt. Tot slot is met artikel 8.7 de ambtelijke lijn geborgd van en naar het college en de ambtelijke organisatie. Dit is de wijze waarop er de afgelopen jaren al werd gewerkt, maar is nu in de verordening geformaliseerd. Voor de rest is de strekking van de verordening overeind gebleven. De geactualiseerde voorliggende versie is in overleg met de Adviesraad Sociaal Domein tot stand gekomen. Wij verzoeken de geactualiseerde Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier met ingangsdatum 1 januari 2024 vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De geactualiseerde Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier 2024 vast te stellen met ingangsdatum 1 januari 2024.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  De geactualiseerde Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier 2024 vast te stellen met ingangsdatum 1 januari 2024.

  01:15:34 - 01:15:54 - Ard van der Tuuk
 18. 19

  In het Westerkwartier is het goed wonen. De kwaliteit van de leefomgeving is hoog en er is oog voor al onze inwoners. In de gemeente wonen natuurlijk niet alleen mensen, maar er leven ook veel dieren. In het wild levende dieren, gezelschapsdieren, hobbydieren of landbouwdieren spelen een
  grote rol in ons dagelijks leven. Het is van belang dat het welzijn van deze groep ‘inwoners’ ook gewaarborgd wordt in het beleid van de gemeente Westerkwartier.
  Dierenwelzijn omvat veel verschillende onderwerpen binnen de gemeente, zoals de leefomgeving van (in het wild levende) dieren en de opvang van (zwerf)dieren. Om een goed dierenwelzijn te kunnen waarborgen, is het van belang dat in het beleid en de werkzaamheden van de gemeente rekening wordt gehouden met dierenwelzijn. De gemeente wil graag inspelen op de ontwikkelingen van dierenwelzijn in zowel het fysiek als het sociaal domein. Het doel is om ervoor te zorgen dat een samenhangende aanpak in de hele gemeente ontstaat op het gebied van dierenwelzijn.

  Voorgesteld besluit

  1. De ‘Dierenwelzijnsnota Westerkwartier’ vast te stellen.
  2. Het ‘Uitvoeringsplan Acties Dierenwelzijn’ ter kennisgeving aan te nemen

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De ‘Dierenwelzijnsnota Westerkwartier’ vast te stellen.
  2. Het ‘Uitvoeringsplan Acties Dierenwelzijn’ ter kennisgeving aan te nemen.

  01:15:45 - 01:15:54 - Ard van der Tuuk
  01:15:54 - 01:16:17 - Bert Nederveen
  01:16:17 - 01:16:24 - Ard van der Tuuk
  01:16:24 - 01:16:40 - Jacquelien Dijkstra
  01:16:42 - 01:16:53 - Bert Nederveen
  01:16:54 - 01:17:55 - Ard van der Tuuk
 19. 20

  Het voorkeursrecht ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) kan, als passief verwervingsinstrument, een ondersteuning betekenen voor het gemeentelijk verwervingsbeleid.
  Tevens biedt het voorkeursrecht een bescherming tijdens de verdere planontwikkeling: het voorkomt namelijk ongewenste verkopen (al dan niet bedoeld als speculatie) aan projectontwikkelaars.

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  Raadsleden (28)
  tegen
  Raadsleden (3)

  Voorgesteld besluit

  -de beantwoording van de zienswijzen als opgenomen in de bijlage over te nemen;
  -op grond van artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de gronden, zoals deze aangeduid zijn op de bij dit besluit behorende tekening d.d. 25 augustus 2023 en perceellijst, welke ter inzage heeft gelegen, vertrouwelijk bevattende de namen van de eigenaren en beperkt gerechtigden per 13 september 2023 en een eventuele wijziging per 11 december 2023 en voor het overige openbaar is gemaakt, aan te wijzen als gronden waarop de
  artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn voor een duur van maximaal drie jaren, met als aantekening dat deze gronden eerder bij een zodanige aanwijzing betrokken zijn geweest op 23 april 2007 door de raad van de toenmalige gemeente Leek in het kader van de Wvg waarna 27 oktober 2009 gedeeltelijke intrekking heeft plaatsgevonden en voor het overige de aanwijzing per 21 oktober 2012 van rechtswege
  vervallen is;
  -dat de nu toegedachte niet-agrarische bestemming is ‘woondoeleinden, maatschappelijke doeleinden, bedrijfsdoeleinden en bijbehorende voorzieningen’ en dat het huidige gebruik van de grond afwijkt van deze bestemming (mede in relatie tot de intensiteit van het voorgestane gebruik en de uiterlijke verschijningsvorm);
  -dat er geen structuurvisie zal worden vastgesteld;
  -een krediet beschikbaar te stellen van € 4.700.000,00 voor aankopen van gronden die volgen uit de aanwijzing ingevolge de Wvg en de rentelasten te dekken uit de CUP middelen voor Programma Wonen;
  -de financiële consequenties te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2024 en
  -de uitvoering van dit besluit en alle overige handelingen op te dragen aan Burgemeester & wethouders.

  Besluit

  De raad heeft de twee voorgestelde besluiten aangenomen met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen:
  Toepassing wet voorkeursrecht Tolbertervaart- Noord Tolbert:
  - de beantwoording van de zienswijzen als opgenomen in de bijlage over te nemen;
  - op grond van artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de gronden, zoals deze aangeduid zijn op de bij dit besluit behorende tekening d.d. 25 augustus 2023 en perceellijst, welke ter inzage heeft gelegen, vertrouwelijk bevattende de namen van de eigenaren en beperkt gerechtigden per 13 september 2023 en een eventuele wijziging per 11 december 2023 en voor het overige openbaar is gemaakt, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn voor een duur van maximaal drie jaren, met als aantekening dat deze gronden eerder bij een zodanige aanwijzing betrokken zijn geweest op 23 april 2007 door de raad van de toenmalige gemeente Leek in het kader van de Wvg waarna 27 oktober 2009 gedeeltelijke intrekking heeft plaatsgevonden en voor het overige de aanwijzing per 21 oktober 2012 van rechtswege vervallen is;
  - dat de nu toegedachte niet-agrarische bestemming is ‘woondoeleinden, maatschappelijke doeleinden, bedrijfsdoeleinden en bijbehorende voorzieningen’ en dat het huidige gebruik van de grond afwijkt van deze bestemming (mede in relatie tot de intensiteit van het voorgestane gebruik en de uiterlijke verschijningsvorm);
  - dat er geen structuurvisie zal worden vastgesteld;
  - een krediet beschikbaar te stellen van € 4.700.000,00 voor aankopen van gronden die volgen uit de aanwijzing ingevolge de Wvg en de rentelasten te dekken uit de CUP middelen voor Programma Wonen;
  - de financiële consequenties te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2024 en
  - de uitvoering van dit besluit en alle overige handelingen op te dragen aan Burgemeester & wethouders.


  Oostergast-Oost te Zuidhorn
  - op grond van artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) de gronden, zoalsdeze aangeduid zijn op de bij dit besluit behorende tekening d.d. 25 augustus 2023 enperceellijst, welke ter inzage heeft gelegen, vertrouwelijk bevattende de namen van deeigenaren en beperkt gerechtigden per 13 september 2023 en eventueel geactualiseerd per 11 december 2023 en voor het overige openbaar is gemaakt, aan te wijzen alsgronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn voor een duur van maximaal drie jaren, met als aantekening dat deze gronden nieteerder bij een zodanige aanwijzing betrokken zijn geweest, dat de nu toegedachte niet- agrarische bestemming is ‘woondoeleinden en bijbehorende voorzieningen’ en dat hethuidige gebruik van de grond afwijkt van deze bestemming (mede in relatie tot de intensiteit van het voorgestane gebruik en de uiterlijke verschijningsvorm);
  - dat er geen structuurvisie zal worden vastgesteld;
  - een krediet beschikbaar te stellen van € 800.000,00 voor aankopen van gronden die volgen uit de aanwijzing ingevolge de Wvg en de rentelasten te dekken uit de CUP middelen voor Programma Wonen;
  - de financiële consequenties te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2024, en
  - de uitvoering van dit besluit en alle overige handelingen op te dragen aan Burgemeester & wethouders.


  De vergadering wordt geschorst voor 5 minuten in verband met een pauze.

  01:16:59 - 01:17:55 - Ard van der Tuuk
  01:18:04 - 01:23:46 - Jan Willem Slotema
  01:23:46 - 01:23:56 - Ard van der Tuuk
  01:23:56 - 01:24:32 - Rogier van 't Land
  01:24:32 - 01:27:11 - Jan Willem Slotema
  01:27:11 - 01:27:14 - Ard van der Tuuk
  01:27:14 - 01:27:16 - Arnold Bloem
  01:27:16 - 01:27:28 - Ard van der Tuuk
  01:27:28 - 01:28:20 - Jan Willem Slotema
  01:28:20 - 01:29:20 - Ard van der Tuuk
  01:29:20 - 01:32:59 - Jan van der Laan
  01:32:59 - 01:33:06 - Ard van der Tuuk
  01:33:06 - 01:34:35 - Rogier van 't Land
  01:34:35 - 01:34:38 - Ard van der Tuuk
  01:34:38 - 01:35:46 - Myra Eeken - Hermans
  01:35:49 - 01:36:00 - Ard van der Tuuk
  01:36:04 - 01:36:42 - Jan Willem Slotema
  01:36:42 - 01:36:47 - Ard van der Tuuk
  01:36:47 - 01:37:12 - Rogier van 't Land
  01:37:12 - 01:37:14 - Ard van der Tuuk
  01:37:14 - 01:37:32 - Jan Willem Slotema
  01:37:34 - 01:37:56 - Ard van der Tuuk
  01:37:56 - 01:41:01 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:41:01 - 01:41:09 - Ard van der Tuuk
  01:41:09 - 01:43:09 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:43:09 - 01:43:13 - Ard van der Tuuk
  01:43:13 - 01:43:28 - Alex Steenbergen
  01:43:28 - 01:43:32 - Ard van der Tuuk
  01:43:32 - 01:43:35 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:43:35 - 01:45:14 - Alex Steenbergen
  01:45:14 - 01:45:38 - Jan Willem Slotema
  01:45:38 - 01:46:02 - Alex Steenbergen
  01:46:02 - 01:46:35 - Jan Willem Slotema
  01:46:35 - 01:46:41 - Ard van der Tuuk
  01:46:41 - 01:46:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:46:54 - 01:47:07 - Jan Willem Slotema
  01:47:09 - 01:47:24 - Ard van der Tuuk
  01:47:24 - 01:47:52 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:47:52 - 01:47:57 - Ard van der Tuuk
  01:47:57 - 01:48:22 - Arnold Bloem
  01:48:22 - 01:48:35 - Ard van der Tuuk
  01:48:47 - 01:52:06 - Bert Nederveen
  01:52:06 - 01:52:15 - Ard van der Tuuk
  01:52:15 - 01:53:15 - Jan Willem Slotema
  01:53:28 - 01:54:18 - Jan van der Laan
  01:54:18 - 01:54:29 - Ard van der Tuuk
  01:54:29 - 01:55:47 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:55:47 - 01:56:03 - Ard van der Tuuk
  01:56:03 - 01:56:40 - Bert Nederveen
  01:56:40 - 01:57:18 - Ard van der Tuuk
  01:57:59 - 01:58:02 - Ard van der Tuuk
  01:58:02 - 01:58:12 - Onno de Vries
  01:58:12 - 01:58:31 - Ard van der Tuuk
  02:08:09 - 02:08:19 - Ard van der Tuuk
  02:08:23 - 02:10:00 - Koos Siegers
  02:10:00 - 02:10:04 - Ard van der Tuuk
  02:10:04 - 02:10:26 - Koos Siegers
  02:10:26 - 02:10:42 - Ard van der Tuuk
  02:10:42 - 02:10:47 - René de Vink
  02:10:47 - 02:10:59 - Ard van der Tuuk
  02:10:59 - 02:11:06 - Ytsen van der Velde
  02:11:06 - 02:11:13 - Ard van der Tuuk
  02:11:13 - 02:11:29 - Ard van der Tuuk
  02:11:29 - 02:11:51 - Harry Stomphorst
  02:11:51 - 02:12:20 - Ard van der Tuuk
  02:12:42 - 02:12:43 - Ard van der Tuuk
  02:12:43 - 02:12:58 - Onno de Vries
  02:12:58 - 02:13:22 - Ard van der Tuuk
  02:13:36 - 02:14:08 - Ard van der Tuuk
  02:14:08 - 02:16:24 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:16:24 - 02:16:52 - Ard van der Tuuk
  02:16:56 - 02:17:16 - Ard van der Tuuk
  02:17:18 - 02:20:13 - Koos Siegers
  02:20:13 - 02:20:49 - Ard van der Tuuk
  02:20:49 - 02:22:42 - Myra Eeken - Hermans
  02:22:42 - 02:22:44 - Ard van der Tuuk
  02:22:44 - 02:23:15 - Myra Eeken - Hermans
  02:23:15 - 02:23:49 - Ard van der Tuuk
  02:23:56 - 02:33:17 - Ard van der Tuuk
  02:33:17 - 02:33:37 - Koos Siegers
  03:01:48 - 03:05:59 - Koos Siegers
  03:06:23 - 03:06:44 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  03:06:44 - 03:06:54 - Koos Siegers
  03:06:54 - 03:08:32 - Myra Eeken - Hermans
  03:08:32 - 03:12:14 - Ytsen van der Velde
  03:12:14 - 03:12:39 - Ytsen van der Velde
  03:12:42 - 03:14:34 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:14:34 - 03:15:47 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:15:47 - 03:17:18 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:17:18 - 03:18:34 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:18:34 - 03:19:49 - Rogier van 't Land
  03:19:49 - 03:21:08 - Rogier van 't Land
  03:21:28 - 03:25:05 - Jacquelien Dijkstra
  03:25:05 - 03:25:59 - Jacquelien Dijkstra
  03:25:59 - 03:27:12 - Jacquelien Dijkstra
  03:27:12 - 03:30:14 - Sandra de Wit
  03:30:14 - 03:32:33 - Jeroen Betten
  03:32:33 - 03:32:48 - Jacquelien Dijkstra
  03:32:48 - 03:34:44 - Jeroen Betten
  03:34:44 - 03:35:02 - Rogier van 't Land
  03:35:02 - 03:35:32 - Jeroen Betten
  03:35:32 - 03:36:14 - Jeroen Betten
  03:36:14 - 03:36:48 - Sandra de Wit
  03:36:48 - 03:37:17 - Jeroen Betten
  03:37:17 - 03:37:39 - Jacquelien Dijkstra
  03:37:39 - 03:39:39 - Jeroen Betten
  03:39:39 - 03:40:22 - Jeroen Betten
  03:40:22 - 03:40:40 - Rogier van 't Land
  03:40:40 - 03:40:44 - Jeroen Betten
  03:40:44 - 03:41:06 - Jeroen Betten
  03:41:06 - 03:41:07 - Rogier van 't Land
  03:41:07 - 03:41:11 - Jeroen Betten
  03:41:11 - 03:41:16 - Jeroen Betten
  03:41:16 - 03:41:24 - Rogier van 't Land
  03:41:24 - 03:41:58 - Jeroen Betten
  03:41:58 - 03:43:20 - Arnold Bloem
  03:43:20 - 03:43:36 - Jacquelien Dijkstra
  03:43:36 - 03:43:53 - Arnold Bloem
  03:43:56 - 03:45:17 - Jan Willem Slotema
  03:45:19 - 03:47:48 - Ytsen van der Velde
  03:47:48 - 03:48:21 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:48:21 - 03:49:55 - Rogier van 't Land
  03:49:55 - 03:57:37 - Hans Haze
  04:07:37 - 04:12:38 - Jacquelien Dijkstra
  04:12:38 - 04:12:43 - Jacquelien Dijkstra
  04:12:43 - 04:13:19 - Jacquelien Dijkstra
  04:13:21 - 04:14:32 - Hans Haze
  04:26:13 - 04:26:17 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:26:17 - 04:26:40 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:26:40 - 04:27:53 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:27:53 - 04:28:24 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:28:24 - 04:29:11 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:29:11 - 04:29:18 - Jeroen Betten
  04:29:18 - 04:29:38 - Jeroen Betten
  04:29:38 - 04:29:49 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:29:49 - 04:29:58 - Jeroen Betten
  04:30:02 - 04:30:46 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:30:48 - 04:31:06 - Jacquelien Dijkstra
  04:31:06 - 04:31:11 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:31:11 - 04:31:15 - Jacquelien Dijkstra
  04:31:15 - 04:31:25 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:31:29 - 04:32:06 - Rogier van 't Land
  04:32:06 - 04:33:22 - Jacquelien Dijkstra
  04:33:22 - 04:33:41 - Jeroen Betten
  04:33:41 - 04:34:12 - Jeroen Betten
  04:34:12 - 04:34:40 - Ytsen van der Velde
  04:34:40 - 04:34:51 - Emil Klok
  04:34:51 - 04:35:31 - Emil Klok
  04:36:14 - 04:36:48 - Onno de Vries
  04:37:25 - 04:37:37 - Onno de Vries
 20. 21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (31)

  Besluit

  Motie ingedienddoor de fracties van de ChristenUnie, D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en Sterk Westerkwartier. De motie wordt aangemerkt als M1.
  Toelichting door dhr. Koos Siegers van de ChristenUnie.
  Woordvoering door dhr. Rene de Vink (Sterk Westerkwartier) en dhr. Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier).
  Reactie wethouder Stomphorst.
  De motie is unaniem aangenomen.


  Voor de behandeling van de volgende agendapunten tot en met agendapunt 28 neemt dhr. Klaas-Wybo van der Hoek de voorzittershamer over, omdat dit moties betreffen binnen de portefeuille van de burgemeester.

  Moties

  Titel
  Motie Een hele Brug
 21. 22

  Besluit

  Motie ingediend door de fracties van VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier, GroenLinks, CDA en de VVD. De motie wordt aangemerkt als M2.
  Toelichting door mevr. Frantina Kiekebeld – van der Knaap van VZ Westerkwartier.

  Moties

  Titel
  Herinner je gisteren. droom van morgen, maar feest vandaag
 22. 23

  Besluit

  Motie ingediend door de fracties van de ChristenUnie, PvdA en D66.
  De motie wordt aangemerkt als M3.
  Toelichting door dhr. Koos Siegers van de ChristenUnie.

  Moties

  Titel
  Toevoeging evenementen beleid
 23. 24

  Besluit

  Motie ingediend door de fracties PvdA en de ChristenUnie.De motie wordt aangemerkt als M4.
  Toelichting door mevr. Myra Eeken- Hermans van de PvdA.


  De moties, aangemerkt als M2, M3 en M4, met betrekking tot het evenementenbeleid worden gelijktijdig behandeld.  Reactie op de moties (M2, M3 en M4) door burgemeester Ard van der Tuuk.
  Na de reactie van burgemeester Ard van der Tuuk wordt er een schorsing aangevraagd door dhr. Koos Siegers van de ChristenUnie voor 15 minuten.
  Na de schorsing vraagt dhr. Koos Siegers van de ChristenUnie de burgemeester om een reactie.  * toezegging:
  De burgemeester geeft aan een toezegging te doen omdat er een ruimere meerderheid is om de tijden aan de passen:
  doordeweeks de eindtijd naar 24.00 uur (geluid uit en bar dicht) en het terrein leeg om 00.30 uur en in het weekend de eindtijd naar 02.00 uur (geluid uit en bar dicht) en het terrein leeg om 02.30 uur. Op hemelvaart zullen de weekendtijden gelden, dit neemt het college over uit de voorliggende motie hieromtrent. Daarnaast zullen de langjarige evenementen ‘Garnwerd grandioos’, ‘Niezijl feestweek’ en Niekerk een wildcard krijgen, waarin doordeweeks een beperking wordt opgelegd tot 01.00 uur (geluid uit en bar dicht) en 01.30 uur terrein leeg. Als evenementen in de toekomst stoppen dan komt deze wildcard te vervallen.
  Over twee jaar zal de burgemeester deze wijziging evalueren en bij de raad terugkomen.


  Met het doen van deze toezegging worden de moties M2, M3 en M4 door de indieners ingetrokken en maken geen onderdeel meer uit van de beraadslagingen.

  Moties

  Titel
  Wildcard evenementenbeleid

  Toezeggingen

  Titel
  Motie M2, M3 en M4 inzake Evenementenbeleid
 24. 25

  Besluit

  Er is een vraag vanuit het vragenrecht geplaatst bij dit agendapunt, omdat deze vraag hier betrekking op heeft.
  Dhr. Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier) stelt een vraag over het dictum van de motie ‘Flexwoningen’, welke is ingetrokken in de raadsvergadering van d.d. 8 november 2023 na een toezegging van het college. Hij is benieuwd naar de stand van zaken met het oog op eigen inwoners die al tijden op wachtlijsten staan en de huisvestging van statushouders die de opvang van asielzoekers blokkeren.
  Motie ingediend door de fracties van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier, D66 en het CDA.
  De motie wordt aangemerkt als M5.
  Toelichting door mevr. Annemiek KleinJan-Uneken (GroenLinks).

  Moties

  Titel
  Motie Urgent ruimte voor statushouders
 25. 26

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Raadsleden (29)
  tegen
  Raadsleden (2)

  Besluit

  Motie ingediend door de fracties GroenLinks, D66, Sterk Westerkwartier, PvdA en de ChristenUnie. Deze motie is aangemerkt als M6. |
  Toelichting door mevr.Annemiek KleinJan-Uneken (GroenLinks).

  Moties

  Titel
  Motie Raadswerkgroep verdere concretisering van de voorwaarden voor Opvang
 26. 27

  Besluit

  Motie ingediend door de fractie van D66
  Deze motie is aangemerkt als M7.
  Toelichting door dhr. Rogier van ’t Land (D66).

  Moties

  Titel
  Crisisnoodopvang vluchtelingen
 27. 28

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (31)

  Besluit

  Motie ingediend door de fracties van de ChristenUnie, VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier, PvdA, GroenLinks, D66, CDA en de VVD.
  Toelichting door Jacquelien Dijkstra (ChristenUnie).
  Deze motie is aangemerkt als M8.

  De moties, aangemerkt als M5, M6, M7 en M8, met betrekking tot opvang vluchtelingen worden gelijktijdig behandeld.


  Woordvoering mevr. Sandra de Wit (PvdA), dhr. Jeroen Betten (VVD), dhr. Arnold Bloem (Sterk Westerkwartier), dhr. Jan Willem Slotema (CDA), mevr. Jacquelien Dijkstra (ChristenUnie), dhr. Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier), mevr. Annemiek KleinJan-Uneken (GroenLinks) en dhr. Rogier van ’t Land (D66).
  Tijdens de bijdrage van dhr. Jeroen Betten is er een interruptie van dhr. Rogier van ’t Land.
  Na de reacties van het college schorst de voorzitter de vergadering.

  * toezegging
  Wethouder Hans Haze zegt na de schorsing toe dat hij ieder kwartaal de raad zal informeren over de stand van zaken m.b.t. de opvang van statushouders en over het proces.
  Motie M5 wordt ingetrokken, deze motie maakt geen onderdeel meer uit van de beraadslagingen.


  Motie M6. De titel wordt door mevrouw KleinJan – Uneken van GroenLinks vervangen door: Motie vreemd aan de orde van de dag ‘raadswerkgroep verdere concretisering van de voorwaarden voor opvang’.
  Het besluit wordt ook aangepast, in beslispunt 2 gaat ‘op zeer korte termijn’ uit het beslispunt.
  Stemverklaring van dhr. Jeroen Betten namens de fractie van de VVD. Hij geeft aan dat hij tegen de motie zal stemmen, hij vindt het onderwerp erg belangrijk, maar heeft eerdere overwegingen genoemd waarom hij niet zal instemmen.
  Stemverklaring van dhr. Ytsen van der Velde namens de fractie van VZ Westerkwartier. De fractie zal voor de motie stemmen maar geeft aan dat er rekening gehouden moet worden de Groningen deal tot 2025.
  Stemming: de motie is aangenomen met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

  Motie M7 is door dhr. Rogier van ’t Land (D66) ingetrokken en maakt geen onderdeel meer uit van de beraadslagingen.

  Motie M8.
  Stemverklaring van dhr. Emil Klok (op persoonlijke titel). Hij zal de motie steunen maar doet dit met veel moeite want hij geeft aan dat de raad nu niet (voldoende) doet wat ze eigenlijk zouden kunnen doen.
  Stemming: de motie is unaniem aangenomen.

  De vicevoorzitter, dhr. Klaas-Wybo van der Hoek, schorst de vergadering.
  De burgemeester neemt na een korte schorsing de voorzittershamer weer over.

  Moties

  Titel
  Crisis Ter Apel

  Toezeggingen

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag Crisis Ter Apel
 28. 29

  Besluit

  De voorzitter spreekt de raadsleden tijdens de laatste vergadering van 2023 toe en sluit de vergadering om 23.59 uur.