Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 22 februari 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 22 februari 2023.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.
  De raadsleden Geertje Veenstra (CDA), Jan van der Laan (VVD), mevr. Annelie Bonnet (D66), dhr. Jeroen Hoving (ChristenUnie) en mevr. Cynthia van Putten (VZ Westerkwartier) zijn met kennisgeving afwezig.

 2. 2

  Besluit

  Een aantal moties vreemd aan de orde van de dag zijn aangekondigd:
  - Motie vreemd aan de orde van de dag De prijs van Westerkwartier, agendapunt 12
  - Motie vreemd aan de orde van de dag Sociale woningbouw en betaalbare huur- & koopwoningen, agendapunt 13
  - Motie vreemd aan de orde van de dag Aandacht 0verdracht verhalen WO2 aan jeugd, inclusief bezoek Westerbork, agendapunt 14
  - Motie vreemd aan de orde van de dag Ruim baan voor bijzondere woningbouwplannen in het buitengebied en een actieve grondpolitiek, agendapunt 15
  - Motie vreemd aan de orde van de dag Communicatie binnen en buiten de gemeente WK moet verbeteren, agendapunt 16
  De agenda wordt met toevoeging van de moties vreemd aan de orde van de dag vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Burgemeester Van der Tuuk doet een mededeling over Derdelanders.
  Mevr. Annemiek KleinJan, GroenLinks vraag de heer Van der Tuuk de complimenten over te brengen aan Veiligheidsregio Groningen, voor hun inzet.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijsten van de Raadsvergadering van 25 januari 2023 en de Raadsoverleggen 1 en 2 van 8 februari 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  Besluit

  ChristenUnie, dhr. Wybe Niemeijer stelt vragen aangaande de vergunning-verlening voor evenementen in 2023.
  Beantwoording door burgemeester Van der Tuuk.


  *Toezegging:
  1. Het college zegt toe na de zomer te evalueren en de nieuwe regels voor 1 december 2023 duidelijk te hebben, zodat organisatoren niet in de knel komen met de organisatie van evenementen in 2024.
  2. Mochten de regels niet tijdig genoeg bekend zijn dan wordt het huidige beleid met een jaar verlengd.


  GroenLinks, dhr. Emil Klok
  Vragen over het niet tekenen van de petitie voor de sociale werkvoorziening
  Beantwoording door wethouder Sijperda.


  CDA, mevr. Reinette Gjaltema- van der Laan
  ‘Miljardenwinsten terwijl rij bij voedselbanken groeit'.
  Beantwoording door wethouder Marjan Sijperda.

  Toezeggingen

  Titel
  Vragen aangaande de vergunning-verlening voor evenementen in 2023
 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.


  De volgende vragen worden gesteld:
  202-01 Raadsbrief schouw openbare ruimte door Emil Klok van GroenLinks
  -de technische kwaliteit van met name van de fietspaden blijft achter; hoe wordt deze achterstand ingelopen?
  -In verschillende dorpen heeft ook een schouw plaatsgevonden; worden de resultaten daarvan ook op de één of andere manier bij evaluatie of beleidsvorming betrokken?
  En is het de bedoeling om in elk dorp een schouw uit te voeren?
  -Er lijkt een verschil tussen de positieve toon van de schouwresultaten en de beleving en klachten van inwoners. Kunt u dit verklaren?
  Beantwoording door wethouder Harry Stomphorst.
  207-01 Herijking minimabeleid door Annemiek Kleinjan-Uneken van GroenLinks
  Met het verhogen van het participatiebudget met bijna 210 euro per jaar komt u onze inwoners tegemoet. Kunt u ons toezeggen dat hierover echt duidelijk gecommuniceerd wordt? De onrust die eerder is ontstaan door het plots wegvallen van de afvalvergoeding zou met een goede communicatie verminderd kunnen worden.


  Er komt geen specifiek aanbod voor volwassenen op het gebied van sport en cultuur. Is de sport en cultuurhopper hier niet een uitstekend middel voor?


  U spreekt verwachtingen uit in de laatste zin over de toenemende problematiek en nieuwe vormen van armoede. Kunt u dit kort toelichten?  Wat is de schatting van de extra hoeveel middelen die nodig zijn?
  Beantwoording door wethouder Marjan Sijperda.


  203-01 Raadsbrief Starterslening door Jan Willem Slotema van CDA
  In de raadsbrief lezen we dat de bedragen Starterslening worden aangepast. Voor nieuwbouwwoningen wordt het bedrag verhoogd van 280 000 naar 355.000. Maar voor bestaande woningen blijft het bedrag staan op 235.000
  Wat is de reden om dit bedrag niet aan te passen, terwijl de WOZ waarde voor woningen in Westerkwartier gemiddeld 17,5% stijgt (zie raadsbrief WOZ tarief).
  Beantwoording door wethouder Hans Haze.


  103-01 Bedrijfsverplaatsing Harkereed door Myra Eeken-Hermans van de PvdA
  Beseft dat het college hier volop aan de slag is. Uit de stukken blijkt dat hier een impasse lijkt te ontstaan. Vraag: Kan het college iets zeggen over een volgende stap om uit de impasse te geraken?
  Beantwoording door wethouder Hans Haze.


  208-01/02 Brief ODG over arbeidsmarktkrapte door Mark Veenstra van de PvdA
  In de brieven wordt gerept over personeelstekorten en dat dat naar alle waarschijnlijkheid (heel vaag) gevolgen zou kunnen gaan hebben voor de uitvoering van de taken van de ODG. Vraag: Welke concrete gevolgen heeft dit voor de in de gemeente vastliggende termijnen van vergunningaanvragen e.d. en hoe gaat onze gemeente dat communiceren richting inwoners?
  Beantwoording door wethouder Hans Haze.


  Agenderingsverzoeken:
  203-01 Raadsbrief aanpassing starterslening, door Klaas-Wybo van der Hoek van GroenLinks


  205-01 Raadsbrief Woondeal RGA, door Klaas-Wybo van der Hoek van GroenLinks


  201-02 Raadsbrief Jacobskruiskruid, Frantina Kiekebeld, VZ Westerkwartier

 7. 7

  Op 1 januari 2019 is Middag-Humsterland toegevoegd aan de gemeente Westerkwartier. In dit gebied liggen twee basisscholen. Het gaat om de samen-werkingsschool Op Wier in Ezinge (openbaar en christelijk onderwijs) en openbare basisschool Kromme Akkers in Garnwerd. De twee basisscholen vallen onder het bestuur van de Stichting Lauwers en Eems. De stichting kent een algemeen bestuur dat enerzijds bestaat uit bestuursleden die belast zijn met intern toezicht (toeziende bestuursleden) en anderzijds twee bestuursleden, die belast zijn met het dagelijks bestuur (directeur-bestuurders). Het dagelijks bestuur maakt deel uit van het algemeen bestuur. Van het bestuur is een aanvraag ontvangen voor de herbenoeming van een algemeen (toezichthoudend) bestuurslid. Het Algemeen Bestuur van de Stichting Lauwers en Eems heeft op 29 september 2022 ingestemd met de her-benoeming. Volgens de statuten keurt het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) namens de deelnemende gemeenten de
  herbenoeming van bestuursleden goed. Na de herindeling bestaat dit orgaan echter niet meer. Vandaar dat het bestuur de voordracht ter goedkeuring voorlegt aan de raden van de gemeente Hogeland en uw gemeente. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de herbenoeming van mevrouw M.D.F.H. van Herwijnen als lid van het algemeen bestuur.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de herbenoeming van mevrouw M.D.F.H. van Herwijnen tot 28 juni 2026 als lid van het algemeen bestuur van schoolbestuur Lauwers en Eems.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  In te stemmen met de herbenoeming van mevrouw M.D.F.H. van Herwijnen tot 28 juni 2026 als lid van het algemeen bestuur van schoolbestuur Lauwers en Eems.

 8. 8

  Zoals bekend zijn de gemeenten Groningen, Noordenveld, Westerkwartier, de provincie Groningen en Rijkswaterstaat al geruime tijd bezig met planvorming om
  de fietsroute tussen Leek en Groningen in de vorm van een doorfietsroute (fietssnelweg) te verbeteren. Een doorfietsroute is een extra breed fietspad om
  gemakkelijk en comfortabel van Groningen naar Leek te kunnen fietsen.
  Het totale project is opgedeeld in diverse onderdelen namelijk A,B, C, D, E en F.
  Ieder onderdeel kent zijn specifieke uitgangspunten en mogelijkheden. Het ligt in de bedoeling om in de loop van 2023, onderdeel D, als eerste element ten uitvoer te
  brengen.

  Voorgesteld besluit

  -Tot het opschuiven van de oostelijke komgrens in Lettelbert met enkele meters in oostelijke richting, waarbij rekening wordt gehouden met artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 23, 24, en 48 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.
  -Tot het verplaatsen van de verkeersborden H1 ( kom) en H2 (einde kom) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 conform bijgevoegde
  situatietekening.
  -Gedeputeerde Staten te vragen de bebouwde komgrens in Lettelbert, zoals die door de gemeente Westerkwartier is vastgesteld, ook als komgrens ingevolge artikel 27, lid 2, van de Wegenwet vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  -Tot het opschuiven van de oostelijke komgrens in Lettelbert met enkele meters in oostelijke richting, waarbij rekening wordt gehouden met artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 23, 24, en 48 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.
  -Tot het verplaatsen van de verkeersborden H1 ( kom) en H2 (einde kom) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 conform bijgevoegde
  situatietekening.
  -Gedeputeerde Staten te vragen de bebouwde komgrens in Lettelbert, zoals die door de gemeente Westerkwartier is vastgesteld, ook als komgrens ingevolge artikel 27, lid 2, van de Wegenwet vast te stellen.

 9. 9

  Van de bewoners (de aanvrager) van Oude Dijk 2 in Opende is het verzoek ontvangen om het gedeelte van de Oude Dijk ter hoogte van hun perceel (perceelnummer
  5498) te onttrekken aan de openbaarheid. In de raadsvergadering van 12 oktober 2022 is het ontwerpbesluit genomen om het verzoek af te wijzen. In dit voorstel wordt de raad gevraagd om een definitief besluit te nemen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het besluit te nemen om het verzoek tot onttrekking van de openbaarheid van het gedeelte Oude Dijk op perceel Oude Dijk 2 te Opende af te wijzen.
  2. Het besluit aan de aanvrager bekend te maken.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het besluit te nemen om het verzoek tot onttrekking van de openbaarheid van het gedeelte Oude Dijk op perceel Oude Dijk 2 te Opende af te wijzen.
  2. Het besluit aan de aanvrager bekend te maken.

 10. 10

  Initiatiefnemer heeft een verzoek bij de gemeente Westerkwartier ingediend voor het realiseren van een nieuwe woning nabij de Molenweg/’t Pad ongenummerd in Niebert in samenhang met een andere invulling van hun agrarisch bedrijf aan ’t Pad 11 te Niebert.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerp bestemmingsplan t‘ Pad 11a en t’ Pad ongenummerd te Niebert vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer
  NL.IMRO.1969.BPNI22HERS1-OW01;
  2. Het vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPNI22HERS1-VA01 te geven;
  3. Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: 0_NL.IMRO.1969.BPNI22HERS1-VA01.dwg;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het ontwerp bestemmingsplan t‘ Pad 11a en t’ Pad ongenummerd te Niebert vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer
  NL.IMRO.1969.BPNI22HERS1-OW01;
  2. Het vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPNI22HERS1-VA01 te geven;
  3. Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: 0_NL.IMRO.1969.BPNI22HERS1-VA01.dwg;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

 11. 11

  In de raadsbrief van 28 september 2022 (196984528) heeft het college de raad geïnformeerd over het feit dat zij met de eigenaar van de nog te ontwikkelen 3e fase van de Oostergast (Dura Vermeer Bouw Hengelo BV) overeenstemming hebben bereikt over een anterieure overeenkomst voor de realisatie van fase 3a. Deze op 29 september 2022 gesloten overeenkomst bevat afspraken over de financiële en ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van fase 3a, met een doorkijkje naar fase 3b.
  De hiervoor bedoelde ruimtelijke randvoorwaarden zijn opgenomen en uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan ‘Oostergast fase 2da-noord en fase 3a’, het daarop gebaseerde Crisis- en herstelwet bestemmingsplan ‘Oostergast fase 2da-noord en fase 3a’ en de Beleidsregel kwalitatief beoordelingska-der Oostergast fase 2da-noord en 3a.
  In de anterieure overeenkomst is een inspanningsverplichting opgenomen voor de gemeente om het bestemmingsplan in procedure te brengen en te bevorderen dat plan op voortvarende wijze de daartoe geëigende procedure doorloopt en op de kortst haalbare termijn van kracht wordt.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Chw bestemmingsplan ‘Oostergast – fase 2da-noord en 3a’ (identificatienummer NL.IMRO.1969.BPZU23UITB1-VA01) gewijzigd vast te stellen.
  2. Voor het Chw bestemmingsplan ‘Oostergast – fase 2da-noord 3a’ de digitale ondergrond met nummer 0_NL.IMRO.1969.BPZU23UITB1-VA01.dxf vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.
  4. De Beleidsregel kwalitatief beoordelingskader Chw bestemmingsplan Zuidhorn, Oostergast fase 2da-noord en 3a gewijzigd vast te stellen.
  5. De in hoofdstuk 4 van het Stedenbouwkundig plan fase 2da-noord & fase 3a opgenomen beeldkwaliteitseisen gewijzigd vast te stellen als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet.

  Besluit

  Woordvoering door dhr. Klaas-Wybo van der Hoek, dhr. Alex Steenbergen.
  Beantwoording wethouder Hans Haze.


  * De portefeuillehouder zegt toe de raad mee te nemen in het proces en een eenvoudige formulering te geven van wat er wel en wat er niet kan in de Oostergast.


  De raad besluit unaniem:
  1. Het Chw bestemmingsplan ‘Oostergast – fase 2da-noord en 3a’ (identificatienummer NL.IMRO.1969.BPZU23UITB1-VA01) gewijzigd vast te stellen.
  2. Voor het Chw bestemmingsplan ‘Oostergast – fase 2da-noord 3a’ de digitale ondergrond met nummer 0_NL.IMRO.1969.BPZU23UITB1-VA01.dxf vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.
  4. De Beleidsregel kwalitatief beoordelingskader Chw bestemmingsplan Zuidhorn, Oostergast fase 2da-noord en 3a gewijzigd vast te stellen.
  5. De in hoofdstuk 4 van het Stedenbouwkundig plan fase 2da-noord & fase 3a opgenomen beeldkwaliteitseisen gewijzigd vast te stellen als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet.

  Toezeggingen

  Titel
  Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Oostergast fase 2da-noord en fase 3a
 12. 12

  Besluit

  Mevr. Reinette Gjaltema (CDA) dient de motie vreemd in, mede namens de fractie van GroenLinks.


  Voorgesteld besluit:
  Verzoekt het college de “Prijs van het Westerkwartier” in te stellen met verschillende categorieën en een gepaste jurering daarbij te laten inrichten.


  *Toezegging: De motie wordt ingetrokken na toezegging van de wethouder om met het hele college te kijken hoe dit ingepast en vormgegeven kan worden in Summerproat.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag De prijs van Westerkwartier

  Toezeggingen

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag De prijs van Westerkwartier
 13. 13

  Besluit

  Dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks) dient de motie vreemd in, mede namens de fracties van de PvdA, VZ Westerkwartier en D66.


  Voorgesteld besluit:
  draagt het college op:
  • na te gaan of en, zo ja, op welke wijze, onder welke voorwaarden en wanneer gemeente Westerkwartier een bepaald minimum aan sociale huurwoningen en aan betaalbare huur- en koopwoningen in de woningvoorraad kan realiseren;
  • het proces en het beleid met de benodigde maatregelen hiervoor in een beknopte notitie te beschrijven;
  • deze notitie uiterlijk in de herfst van dit jaar aan de raad voor te leggen.


  *Toezegging: De motie wordt ingetrokken na toezegging van de wethouder de motie uit te voeren.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag Sociale woningbouw en betaalbare huurkoopwoningen

  Toezeggingen

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag Sociale woningbouw en betaalbare huurkoopwoningen
 14. 14

  Besluit

  Mevr. Olga Hartman (VVD) dient de motie vreemd in, mede namens de fracties van het CDA, GroenLinks en D66.


  Voorgesteld besluit:
  Verzoek het college:
  •    In overleg te treden met de organisaties in het basisonderwijs om te verkennen of er behoefte is aan een lespakket inclusief bezoeken aan genoemde locaties (zowel lokaal als Westerbork;
  •    Indien dat het geval is- vanuit een faciliterende rol samen met onderwijs, 4-Mei Comités en anderszins aan verhalen rond de Tweede Wereldoorlog verbonden organisaties te kijken of er tot een uitwerking gekomen kan worden van genoemd lespakket;
  •    Aan de raad terug te koppelen over het resultaat.


  *Toezegging: De motie wordt ingetrokken na toezegging van de wethouder om uitvoering te geven aan de motie waarmee het huidige beleid wordt voortgezet.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag Aandacht 0verdracht verhalen WO2 aan jeugd, inclusief bezoek Westerbork

  Toezeggingen

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag Aandacht 0verdracht verhalen WO2 aan jeugd, inclusief bezoek Westerbork
 15. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (27)

  Besluit

  Mevr. Olga Hartman (VVD) dient motie vreemd in, mede namens de fracties van VZ Westerkwartier, GroenLinks en Sterk Westerkwartier.


  Voorgesteld besluit:
  Roept het college op:
  •    Bij aanvragen voor woonplannen in het buitengebied altijd in overleg te gaan met de provincie om te kijken hoe het plan via maatwerk toch te realiseren is. ( Ja mits principe)
  •    Gebruik te maken van de ruimte om proefprojecten in het buitengebied bij de provincie in te dienen, en ook voortvarend aan de slag te gaan met de mogelijkheden in de grote en de kleine dorpen;
  •    Te onderzoeken welke belemmeringen er zijn in de regelgeving voor dit soort proefprojecten.
  •    De raad middels een scenariodiscussie in het 2e kwartaal te betrekken bij het onderzoeken welke mogelijkheden en risico's er zijn bij het gaan overstappen naar een actief grondbeleid.
  •    Over deze zaken de raad begin 3e kwartaal te informeren.


  De motie wordt met 27 stemmen voor unaniem aangenomen.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag Ruim baan voor bijzondere woningbouwplannen in het buitengebied en een actieve grondpolitiek
 16. 16

  Besluit

  Mevr. Anneke Laan (Sterk Westerkwartier) dient motie vreemd in, mede namens de fracties van GroenLinks, VVD en D66.


  Voorgesteld besluit:
  Draagt het college op:
  •    Een beknopt en concreet verbeterplan op te stellen voor de communicatie met de inwoners;
  •    Dit uiterlijk in kwartaal 2 van 2023 aan de gemeenteraad voor te leggen.


  *Toezegging: de motie wordt ingetrokken na toezegging van de burgemeester een raadsactiviteit te organiseren, met als onderwerp communicatie in de huidige (social) media tijd en maatschappelijke omstandigheden.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag Communicatie binnen en buiten de gemeente WK moet verbeteren

  Toezeggingen

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag Communicatie binnen en buiten de gemeente WK moet verbeteren
 17. 17

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur.