Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 14 juni 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 14 juni 2023.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.
  Wethouder mevrouw Marjan Sijperda en de raadsleden dhr. Geert de Jong (VZ Westerkwartier), dhr. Harm Beute (VZ Westerkwartier) en mevr. Anneke Laan (Sterk Westerkwartier) zijn met kennisgeving afwezig.

  00:12:45 - 00:15:10 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:14:18 - 00:15:10 - Ard van der Tuuk
 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit het college van B&W en de gemeenteraad.

  00:14:25 - 00:15:10 - Ard van der Tuuk
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijsten van de raadsvergadering van 17 mei 2023 en het raadsoverleg van 31 mei 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:14:34 - 00:15:10 - Ard van der Tuuk
 5. 5

  Besluit

  Trajectverkenning 380KV hoogspanningsverbinding Vierverlaten – Ens: D66, Rogier van t’ Land
  1. Klopt het dat de route door Drenthe uit de plannen gehaald is, en zo ja, is het college op de hoogte van de achtergrond van het vervallen van die optie?
  2. Wordt het college op de hoogte gehouden of moest zij net als onze inwoners het hebben van de aankondiging in de krant?
  3. Heeft de invoering van de omgevingswet in de ogen van het college nog invloed op de mate en serieusheid van participatie waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen?


  Woordvoering door Rogier van ’t Land (D66).
  Beantwoording door wethouder Bert Nederveen.


  Hitte- en droogtestress: GroenLinks, Annemiek KleinJan-Uneken
  1. Welke maatregelen heeft de gemeente de laatste jaren genomen en hebben ze geholpen?
  2. Welke maatregelen kan en wil de gemeente nog nemen, in het bijzonder voor onze agrariërs en tuinders?
  3. Wat behelst het gemeentelijke hitte- en droogte-communicatieplan?


  Woordvoering door Annemiek KleinJan-Uneken (GroenLinks).
  Beantwoording door wethouder Bé Schollema.


  Aanvullend stelt Annemiek KleinJan-Uneken de vraag of er voor de raad mettertijd een raadsactiviteit kan worden georganiseerd door de Gemeente en het Waterschap gezamenlijk.
  Wethouder Schollema geeft aan daartoe bereid te zijn. Er kan dan tevens een bezoek aan EnTranCe worden gebracht.
  Toelichting dhr. Jan van der Laan (VVD).


  Inbraken in het Westerkwartier: GroenLinks, Annemiek KleinJan-Uneken
  1. Is er sprake van een toename van inbraken ten opzichte van vergelijkbare perioden in de afgelopen jaren?
  2. Wat doet een dergelijke oproep met de gevoelens van veiligheid?
  3. Buurten kunnen via de gemeentelijke website Whatsapp buurtpreventie borden aanvragen. Worden buurten ook begeleid of getraind in hun rol? Kunt u aangeven of deze vorm van preventie de veiligheid bevordert?


  Woordvoering door Annemiek KleinJan-Uneken (GroenLinks).
  Beantwoording door burgemeester Ard van der Tuuk.

  00:15:00 - 00:15:10 - Ard van der Tuuk
  00:15:10 - 00:16:25 - Rogier van 't Land
  00:16:25 - 00:18:20 - Ard van der Tuuk
  00:18:20 - 00:18:27 - Ard van der Tuuk
  00:18:27 - 00:18:30 - Rogier van 't Land
  00:18:30 - 00:18:38 - Ard van der Tuuk
  00:18:40 - 00:19:51 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:19:51 - 00:19:54 - Ard van der Tuuk
  00:19:54 - 00:23:34 - Bé Schollema
  00:23:36 - 00:23:49 - Ard van der Tuuk
  00:23:51 - 00:24:19 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:24:19 - 00:24:36 - Bé Schollema
  00:24:36 - 00:24:42 - Ard van der Tuuk
  00:24:42 - 00:25:01 - Jan van der Laan
  00:25:01 - 00:25:12 - Ard van der Tuuk
  00:25:20 - 00:25:34 - Ard van der Tuuk
  00:25:34 - 00:26:27 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:26:27 - 00:28:58 - Ard van der Tuuk
  00:28:59 - 00:29:16 - Ard van der Tuuk
  00:29:18 - 00:29:53 - Jeroen Betten
  00:29:53 - 00:30:24 - Ard van der Tuuk
  00:30:24 - 00:30:45 - Ard van der Tuuk
  00:30:53 - 00:31:13 - Ard van der Tuuk
 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  02-04 Brief regio PWE rond Lelylijn: D66, Rogier van t’ Land
  - In deze brief wordt onder het kopje Organisatie en vervolg gesproken over het niet rechtstreeks vertegenwoordigd zijn van gemeentes zoals het Westerkwartier, naast dat gesteld wordt dat de bestuurders van de wel rechtstreeks betrokken gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het betrekken van hun raden. Hoe verwacht het college voldoende invloed te hebben op het traject en hoe kijkt het college aan tegen de rol van de gemeenteraad van Westerkwartier? Is het college voornemens de raad mede in positie te brengen of ziet het college dit als een taak van de raad zelf?


  Woordvoering door Rogier van ’t Land (D66).
  Beantwoording door wethouder Harry Stomphorst.
  Hij geeft aan dat er na de vakantieperiode een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd waarin de raden van Smallingerland, Noordenveld en Westerkwartier worden bijgepraat.
  Reactie Reinette van der Laan (CDA).


  102-01 Opheffing lijn 36 en verdwijnen avonddienstregeling lijn 35: D66, Rogier van ‘t Land
  - Diverse ingekomen stukken rond voorgenomen opheffing lijn 36: Is het OV-bureau Groningen-Drenthe ook in gesprek geweest met dorpen waar het voorgenomen besluit impact op heeft? En zijn de taxibedrijven (voor de richting Zuidhorn/Reitdiep en de richting Winsum) die in plaats van de reguliere buslijn (plus lijn 35 in de avonduren) voldoende voorbereid op de mogelijk extra stroom van reizigers?


  - Vorige week is rond het gasdebat motie in de tweede kamer aangenomen waarin gesteld wordt dat er in het aardbevingsgebied geen voorzieningen zoals zwembaden, openbaar vervoer, scholen, zorg-, sport- en cultuurvoorzieningen mogen verdwijnen als gevolg van bezuinigingen. Wat betekent het aannemen van deze motie in de ogen van het college voor het toch behouden van lijn 36?


  Woordvoering door Rogier van ’t Land (D66).
  Beantwoording door wethouder Harry Stomphorst.


  203-01/02 Roekenbeheer: GroenLinks, Klaas-Wybo van der Hoek
  - De betrokken omwonenden geven aan dat de cijfers van het aantal verplaatste nesten niet klopt. Hoe kan dat?
  - Is het niet verstandig direct na de zomer met de omwonenden om tafel te gaan?


  Woordvoering door Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks).
  Beantwoording door wethouder Bert Nederveen. De wethouder geeft aan dat na de zomer met de omwonenden in gesprek wordt gegaan.


  211-01 tm 05****Aardgaswinning: GroenLinks, Klaas-Wybo van der Hoek (mede namens Mark Veenstra PvdA)
  - Wat is het gevoel na het debat bij ons college?
  - In hoeverre is het college tevreden over het proces waarin de Groninger raden en besturen samen zijn opgetrokken?
  - Wat betekenen volgens het college de uitkomsten van het Tweede Kamerdebat van 6/7 juni jl. voor onze inwoners?
  - Is of gaat er iets veranderen met de situatie van kleine velden en de gasopslagen?


  Woordvoering door Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks).
  Beantwoording door wethouder Bé Schollema.
  Reactie Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks).
  Beantwoording door wethouder Bé Schollema.
  Reactie Rogier van ’t Land (D66)


  211-01 Raadsbrief Operationele strategie Gasjaar 2023-2024: VZ Westerkwartier, Richard Lamberts
  - Is voor onze gemeente Westerkwartier geregeld dat onze inwoners bij mijnbouwschade een beroep kunnen doen op omgekeerde bewijslast?
  - Kan de portefeuillehouder een update geven over omgekeerde bewijslast voor onze inwoners die te maken hebben met mijnbouwschade door de gasopslagen in Grijpskerk en Langelo én de gaswinning uit de kleine gasvelden?


  Woordvoering door Richard Lamberst (VZ Westerkwartier).
  Beantwoording door wethouder Bé Schollema.


  * Wethouder Schollema zegt toe dat bij mijnbouwschade de raad over de omgekeerde bewijslast door het college actief op de hoogte wordt gehouden.


  212-01 Jakobskruiskruid actief beheer: GroenLinks, Klaas-Wybo van der Hoek
  - Voor het aangepaste en verstandige maatwerkbeleid wordt 75.000, - per jaar geraamd. Gaat het college er voetstoots vanuit dat dit bedrag ter beschikking komt of kunnen we een nauwkeuriger raming krijgen midden 2024?


  Woordvoering door Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks).
  Beantwoording door wethouder Harry Stomphorst.
  Reactie Frantina Kiekebeld (VZ Westerkwartier).


  103-01 Zorgen financiële situatie stichting Quadraten/Bezuinigingenonderwijs:
  VZ Westerkwartier, Frantina Kiekebeld
  - Deelt het college de zorg van de briefschrijvers over de financiële situatie van Quadraten?


  Woordvoering door Frantina Kiekebeld (VZ Westerkwartier).
  Beantwoording wethouder Bé Schollema.


  105-01 WOO-verzoek: GroenLinks, Emil Klok
  - Wat moet de raad met het WOO-verzoek, moet de raad toestemming geven aan het college om dit af te handelen?


  Woordvoering door Emil Klok (GroenLinks).
  Beantwoording burgemeester Ard van der Tuuk.


  Agenderingsverzoeken:
  208-01 en 208-02 Raadsbrief Hoofdstraat 101, CDA – Jan Willem Slotema
  Dhr. Jeroen Betten (VVD) geeft aan dat er al een agenderingsverzoek van de VVD ligt voor bestemmingsplan Midwolde. Dit kan dan in combinatie met het agenderingsverzoek van het CDA worden opgepakt.
  200-01 en 200-08 Coffeeshopbeleid, Sterk Westerkwartier – Arnold Bloem
  201-01 en 201-02 Gratis sport voor kinderen, Sterk Westerkwartier – Arnold Bloem
  02-01 t/m 05 Lelylijn, GroenLinks - Natasja (verkeer)/Klaas-Wybo (ro/landschap)
  202-01/02 Woningsplitsing, GroenLinks – Klaas-Wybo van der Hoek


  204-01 t/m 07 Uitvoering en handhaving Fysieke Leefomgeving, GroenLinks – Klaas-Wybo van der Hoek
  **207-01 t/m 207-04 Aanbiedingsbrief onderzoek DoeMee 2022,**VZ Westerkwartier - Johan de Vries


  De agenderingverzoeken zullen via de agendacommissie op de agenda komen.
  De raad besluit in te stemmen met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.

  Toezeggingen

  Titel
  211-01 Raadsbrief Operationele strategie Gasjaar 2023-2024
  00:31:05 - 00:31:13 - Ard van der Tuuk
  00:31:16 - 00:32:29 - Rogier van 't Land
  00:32:29 - 00:32:31 - Ard van der Tuuk
  00:32:31 - 00:34:10 - Harry Stomphorst
  00:34:10 - 00:34:43 - Ard van der Tuuk
  00:34:43 - 00:35:17 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:35:17 - 00:35:25 - Ard van der Tuuk
  00:35:29 - 00:36:57 - Rogier van 't Land
  00:36:57 - 00:36:58 - Ard van der Tuuk
  00:36:58 - 00:39:10 - Harry Stomphorst
  00:39:10 - 00:39:16 - Ard van der Tuuk
  00:39:18 - 00:40:34 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:40:34 - 00:40:35 - Ard van der Tuuk
  00:40:35 - 00:42:10 - Bert Nederveen
  00:42:10 - 00:42:18 - Ard van der Tuuk
  00:42:22 - 00:43:40 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:43:40 - 00:43:52 - Ard van der Tuuk
  00:43:54 - 00:49:05 - Bé Schollema
  00:49:06 - 00:49:08 - Ard van der Tuuk
  00:49:08 - 00:50:59 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:50:59 - 00:51:01 - Ard van der Tuuk
  00:51:04 - 00:52:14 - Bé Schollema
  00:52:14 - 00:52:18 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:52:20 - 00:52:44 - Ard van der Tuuk
  00:52:44 - 00:52:47 - Jan Willem Slotema
  00:52:47 - 00:52:52 - Ard van der Tuuk
  00:52:55 - 00:53:21 - Rogier van 't Land
  00:53:25 - 00:53:35 - Ard van der Tuuk
  00:53:35 - 00:54:15 - Richard Lamberst
  00:54:17 - 00:55:51 - Bé Schollema
  00:55:51 - 00:56:07 - Ard van der Tuuk
  00:56:07 - 00:57:22 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:57:26 - 00:58:05 - Harry Stomphorst
  00:58:05 - 00:58:12 - Ard van der Tuuk
  00:58:12 - 00:58:16 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:58:18 - 00:58:20 - Ard van der Tuuk
  00:58:22 - 00:58:43 - Ard van der Tuuk
  00:58:43 - 00:59:02 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:59:02 - 00:59:09 - Ard van der Tuuk
  00:59:09 - 00:59:36 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:59:36 - 00:59:38 - Ard van der Tuuk
  00:59:41 - 01:00:16 - Bé Schollema
  01:00:16 - 01:00:27 - Ard van der Tuuk
  01:00:30 - 01:01:09 - Emil Klok
  01:01:09 - 01:02:03 - Ard van der Tuuk
  01:02:06 - 01:02:22 - Ard van der Tuuk
  01:02:22 - 01:02:36 - Jan Willem Slotema
  01:02:36 - 01:02:40 - Ard van der Tuuk
  01:02:40 - 01:03:42 - Arnold Bloem
  01:03:42 - 01:03:50 - Ard van der Tuuk
  01:03:50 - 01:04:21 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:04:21 - 01:04:24 - Ard van der Tuuk
  01:04:27 - 01:04:47 - Johan de Vries
  01:04:47 - 01:05:03 - Ard van der Tuuk
  01:05:03 - 01:05:27 - Jeroen Betten
  01:05:27 - 01:08:43 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  Het ontwerpbestemmingsplan Diepswal 16 Leek heeft tezamen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen.
  Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Ten behoeve van de zienswijzen is een Nota van reactie opgesteld waarin de zienswijzen worden overwogen. De zienswijzen geven deels aanleiding voor een aanpassing van het bestemmingsplan. Naast de zienswijzen zijn een aantal andere punten opgemerkt die aanleiding geven voor aanpassing van het bestemmingsplan. Voorgesteld wordt een hogere grenswaarde geluid vast te stellen, in te stemmen met voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan Diepswal 16 Leek en de raad te vragen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van het bestemmingsplan Diepswal 16 Leek;
  2. Kennisnemen van de tegen het bestemmingsplan ingediende zienswijzen;
  3. De zienswijzen tegen het bestemmingsplan deels gegrond te verklaren;
  4. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen;
  5. Het bestemmingsplan Diepwal 16 Leek met identificatienummer;
  NL.IMRO.1969.BPLE22HERS1-OW01 gewijzigd vast te stellen;
  6. Het vastgestelde plan het identificatienummer; NL.IMRO.1969.BPLE22HERS1-VA01 te geven;
  7. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPLE22HERS1-VA01.dxf vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1.Kennis te nemen van het bestemmingsplan Diepswal 16 Leek;
  2. Kennis te nemen van de tegen het bestemmingsplan ingediende zienswijzen;
  3. De zienswijzen tegen het bestemmingsplan deels gegrond te verklaren;
  In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen;
  4. Het bestemmingsplan Diepwal 16 Leek met identificatienummer;
  NL.IMRO.1969.BPLE22HERS1-OW01 gewijzigd vast te stellen;
  5. Het vastgestelde plan het identificatienummer; NL.IMRO.1969.BPLE22HERS1-VA01 te geven;
  6. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPLE22HERS1-VA01.dxf vast te stellen.

  01:05:38 - 01:08:43 - Ard van der Tuuk
 8. 8

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Halbe Wiersemaweg 2b Niebert’ (uitbreiding kwekerij) heeft vanaf 3 maart tot en met 13 april 2023 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan dan ook ongewijzigd worden vastgesteld

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Halbe Wiersemaweg 2b Niebert’ ongewijzigd vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG BPBG22HERS2-OW01;
  2. Het vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG22HERS2-VA01 te geven;
  3. Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: o_NL.IMRO.1969.BPBG22HERS2-VA01.dxf;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Halbe Wiersemaweg 2b Niebert’ ongewijzigd vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG BPBG22HERS2-OW01;
  2. Het vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG22HERS2-VA01 te geven;
  3. Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: o_NL.IMRO.1969.BPBG22HERS2-VA01.dxf;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  01:05:59 - 01:08:43 - Ard van der Tuuk
 9. 9

  Het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan parkeren gemeente Westerkwartier heeft met de beleidsnotitie Parkeernormen gemeente Westerkwartier gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende de ter inzage termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn nog een aantal verbeterpunten opgemerkt. Voorgesteld wordt de gemeenteraad te vragen het bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Westerkwartier en de beleidsnotitie Parkeernormen gemeente Westerkwartier;
  2. Kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen;
  3. Het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Westerkwartier met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPFACEparkeren-OW01, gewijzigd vast te stellen;
  4. Het vastgestelde plan met het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPFACEparkeren-VA01 te geven;
  5. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPFACEparkeren-VA01.dxf vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Westerkwartier en de beleidsnotitie Parkeernormen gemeente Westerkwartier;
  2. Kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen;
  3. Het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Westerkwartier met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPFACEparkeren-OW01, gewijzigd vast te stellen;
  4. Het vastgestelde plan met het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPFACEparkeren-VA01 te geven;
  5. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPFACEparkeren-VA01.dxf vast te stellen.

  01:06:10 - 01:08:43 - Ard van der Tuuk
 10. 10

  Per 1 januari 2023 is de nieuwe wet bevordering Integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking getreden. Deze wet betreft een aantal wijzigingen in onder andere de Gemeentewet, waar het Reglement van Orde van de gemeente Westerkwartier op moet worden aangepast. Tevens is per 1 april 2023 het onderdeel geheimhouding in werking getreden, dit betekent dat er een extra hoofdstuk is toegevoegd aan de Gemeentewet en artikel 25, 55 en 86 daarmee komen te vervallen. Daarnaast zijn er in het nieuwe Reglement van Orde kleine wijzigingen en fouten hersteld.
  Het Reglement van Orde van Westerkwartier voorziet in afspraken die zijn gemaakt omtrent de vergaderingen en werkzaamheden van uw raad.


  Voorgesteld besluit:
  1. Het gewijzigde Reglement van Orde van de gemeente Westerkwartier 2023 vast te stellen.
  2. Het Reglement van Orde 2022 met toelichting in te trekken.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het gewijzigde Reglement van Orde van de gemeente Westerkwartier 2023 vast te stellen.
  2. Het Reglement van Orde 2022 met toelichting in te trekken


  In het najaar vindt evaluatie plaats.

  01:06:43 - 01:08:43 - Ard van der Tuuk
 11. 11

  In 2019 is er in de gemeenteraad de behoefte ontstaan om heldere afspraken te maken over het omgaan met openbare, vertrouwelijke en geheime informatie en over het wel of niet behandelen van onderwerpen in een besloten raadsvergadering. De raad heeft hiervoor een protocol vastgesteld, zodat er duidelijke afspraken zijn.

  Voorgesteld besluit:
  1) Aanpassen en vaststellen van het Protocol geheimhouding en beslotenheid.
  2) Het Protocol geheimhouding, beslotenheid en vertrouwelijkheid versie 22 april 2020 in te trekken.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Aanpassen en vaststellen van het Protocol geheimhouding en beslotenheid.
  2. Het Protocol geheimhouding, beslotenheid en vertrouwelijkheid versie 22 april 2020 in te trekken.

  01:07:43 - 01:08:43 - Ard van der Tuuk
 12. 12

  Per 1 januari 2023 is de nieuwe wet bevordering Integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking getreden. Deze wet betreft een aantal wijzigingen in onder andere de Gemeentewet, waar de gedragscode bestuurlijke integriteit van de leden van de raad van de gemeente Westerkwartier op moet worden aangepast.


  Voorgesteld besluit:
  1. De gewijzigde gedragscode integriteit leden van de raad van de gemeente Westerkwartier 2023 van te stellen.
  2. De gedragscode integriteit leden van de raad van de gemeente Westerkwartier 2019 in te trekken.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De gewijzigde gedragscode integriteit leden van de raad van de gemeente Westerkwartier 2023 van te stellen.
  2. De gedragscode integriteit leden van de raad van de gemeente Westerkwartier 2019 in te trekken.

  01:08:00 - 01:08:43 - Ard van der Tuuk
 13. 13

  Wethouders dienen in de gemeente te wonen waar zij wethouder zijn, dit is in de wet bepaald. Het is mogelijk dat de raad ontheffing hiervoor verleend, dit kan voor de duur van één jaar. Mevrouw Marjan Sijperda en de heren Hans Haze en Bé Schollema zijn per 13 juli 2022 benoemd tot wethouder van de gemeente Westerkwartier. Per brief vragen de wethouders de raad voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

  Voorgesteld besluit:
  Mevrouw Marjan Sijperda en de heren Hans Haze en Bé Schollema per 13 juli 2023 voor de duur van ten hoogste één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

  Besluit

  Woordvoering Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier).
  De raad besluit unaniem:
  Mevrouw Marjan Sijperda en de heren Hans Haze en Bé Schollema per 13 juli 2023 voor de duur van ten hoogste één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

  01:08:15 - 01:08:43 - Ard van der Tuuk
  01:08:43 - 01:10:30 - Ytsen van der Velde
  01:10:30 - 01:12:28 - Ard van der Tuuk
 14. 14

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 8 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren en de ondersteuning van de fractie. Die vergoeding is gebaseerd op de Verordening fractieondersteuning gemeente Westerkwartier 2019. De bijdrage wordt vastgesteld op € 1.000,00 per fractie, aangevuld met een bedrag van € 100,00 voor elk raadslid dat onderdeel uitmaakt van de fractie. De fracties ontvangen daarnaast voor iedere beëdigde fractieassistent, tot een maximum van drie fractieassistenten, een bedrag van € 1.700,00 per fractieassistent. Dit bedrag wordt door de fractie als vrijwilligersvergoeding aan hen beschikbaar gesteld. Het totale bedrag wordt als voorschot aan het begin van het jaar overgemaakt.

  Voorgesteld besluit:
  De Verantwoording Fractievergoeding 2022 van de raadsfracties van de gemeente Westerkwartier vast te stellen conform het voorstel.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  De Verantwoording Fractievergoeding 2022 van de raadsfracties van de gemeente Westerkwartier vast te stellen conform het voorstel.

  01:10:52 - 01:12:28 - Ard van der Tuuk
 15. 15

  Bij circulaire van 18 januari 2023, kenmerk 2023-0000040767 brengt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de gemeenteraad op de hoogte van een aantal wijzigingen in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers én in de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. De wijzigingen hebben verschillende ingangsdatums. Als gevolg van deze circulaire dient de “Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Westerkwartier 2020” op enkele punten aangepast te worden.


  Voorgesteld besluit:
  Vast te stellen de wijziging van de verordening rechtspositie raadsleden gemeente Westerkwartier 2020.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Vast te stellen de wijziging van de verordening rechtspositie raadsleden gemeente Westerkwartier 2020.

  01:11:27 - 01:12:28 - Ard van der Tuuk
 16. 16

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.32 uur.

  01:11:47 - 01:12:28 - Ard van der Tuuk