Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 19 april 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 19 april 2023.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.
  Raadslid Jan van der Laan (VVD) is met kennisgeving afwezig. De voorzitter wenst hem van harte beterschap.

  00:19:34 - 00:20:36 - Ard van der Tuuk
  00:20:36 - 00:21:07 - Reinette Gjaltema - van der Laan
 2. 2

  Besluit

  Mevr. Reinette van der Laan (CDA) geeft aan dat agendapunt 9. Dorpshuizenbeleid 2023 Gemeente Westerkwartier wat de fractie van het CDA betreft als hamerstuk kan worden behandeld.
  De agenda wordt met deze opmerking vastgesteld.

  00:20:38 - 00:21:07 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:21:07 - 00:21:33 - Ard van der Tuuk
 3. 3

  Besluit

  Namens de raad reikt de voorzitter van de Werkgeverscommissie dhr. Koos Siegers een boeket uit aan griffier Onno de Vries. Dit ter gelegenheid van zijn 25-jarig Overheidsdienstverband.


  Wethouder Bert Nederveen over Medenertilsterpolder.
  Reactie door raadsleden dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks), dhr. Harm Beute (VZ Westerkwartier).


  Wethouder Stomphorst over Jakobskruiskruid. Er komt een raadsbrief over dit onderwerp.


  Wethouder Stomphorst over de Voetbalwedstrijd van zaterdag 22 april a.s. vanaf 12.30 uur van VV Grijpskerk tegen elftal van college-raad.

  00:21:25 - 00:21:33 - Ard van der Tuuk
  00:21:46 - 00:22:30 - Koos Siegers
  00:23:22 - 00:23:30 - Ard van der Tuuk
  00:23:42 - 00:25:30 - Bert Nederveen
  00:25:37 - 00:25:49 - Ard van der Tuuk
  00:25:49 - 00:26:27 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:26:29 - 00:26:34 - Ard van der Tuuk
  00:26:34 - 00:27:16 - Harm Beute
  00:27:18 - 00:27:24 - Ard van der Tuuk
  00:27:27 - 00:28:02 - Harry Stomphorst
  00:28:02 - 00:28:14 - Ard van der Tuuk
  00:28:14 - 00:29:08 - Harry Stomphorst
  00:29:08 - 00:29:11 - Arina Havinga
  00:29:11 - 00:29:25 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:29:29 - 00:29:35 - Arina Havinga
  00:29:35 - 00:29:38 - Harry Stomphorst
  00:29:38 - 00:29:48 - Arina Havinga
  00:29:48 - 00:29:49 - Harry Stomphorst
  00:29:49 - 00:29:57 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:29:57 - 00:30:00 - Harry Stomphorst
  00:30:02 - 00:30:46 - Ard van der Tuuk
 4. 4

  Besluit

  De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 22 maart 2023 en raadsoverleg 1 van 5 april 2023 ongewijzigd vast.

  00:30:13 - 00:30:46 - Ard van der Tuuk
 5. 5

  Besluit

  Vragen van GroenLinks en PvdA over Roekenoverlast:
  1.    Hoe staat het met de uitvoering van scenario 2?
  2.    Klopt het dat de beloften aan de betreffende inwoners van Grijpskerk niet zijn nagekomen? Het gaat dan om het tijdig verplaatsen van de nesten en een goede communicatie.
  3.    Hoe  gaat het bij de andere overlastlocaties?
  4.    Wat gaat de gemeente aan de klachten doen van de betreffende inwoners nu het broedseizoen is begonnen?
  5.    Vorige jaar stelden wij dat de kosten (50.000 euro per jaar) hoog waren in vergelijking met andere gemeenten (rond de 15.000-25.000 euro). Hoe kijkt u nu naar deze hoge kosten gelet op het resultaat?
  6.    Heeft de gemeente al gesproken met de betreffende inwoners en het bedrijf dat de uitvoerende werkzaamheden doet? Zo ja,  wat hebben deze gesprekken opgeleverd?
  7.    Hoe kan voorkomen worden dat we dit volgend jaar weer mee maken?


  Woordvoering mevrouw Annemiek KleinJan-Uneken (GroenLinks tevens namens de PvdA).
  Beantwoording wethouder Nederveen.
  Aanvullende vraag mevr. Annemiek KleinJan-Uneken (GroenLinks/PvdA); reactie wethouder Nederveen.
  Woordvoering dhr. Jan Willem Slotema (CDA).
  Reactie dhr. Bert Nederveen.

  00:30:36 - 00:30:46 - Ard van der Tuuk
  00:30:46 - 00:32:56 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:32:58 - 00:33:02 - Ard van der Tuuk
  00:33:02 - 00:35:05 - Bert Nederveen
  00:35:05 - 00:35:08 - Ard van der Tuuk
  00:35:11 - 00:35:28 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:35:28 - 00:35:51 - Bert Nederveen
  00:35:55 - 00:36:00 - Ard van der Tuuk
  00:36:00 - 00:36:31 - Jan Willem Slotema
  00:36:33 - 00:36:36 - Ard van der Tuuk
  00:36:36 - 00:37:01 - Bert Nederveen
  00:37:05 - 00:38:03 - Ard van der Tuuk
 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  Vragen:
  GL 105-01:  Laadpaal Visvliet Wat klopt er van de klachten en wat is/wordt eraan gedaan? Woordvoering de heer Klaas-Wybo van der Hoek.
  Beantwoording door wethouder Bé Schollema.
  GL 106-01 tot en met 106-04:  Ereschuld c.a. Met deze belangrijke informatie zijn we als raad weer geheel bij. Waardering voor de inspanningen om als alle Groninger gemeenten en provincie samen op te trekken! Dat is strategisch van groot belang.
  -Zullen we voortaan dergelijke “aardgasstukken” eerst door de Regiegroep laten bekijken en vervolgens  - zo nodig met een advies- op de LIS zetten? Vooral omdat we voor de strategie zo veel mogelijk draagvlak en -kracht nodig hebben.
  -Mijn waarneming bij de gasbus van het DvhN in Grijpskerk maandag jl. was dat niet veel inwoners deze strategische bewegingen al hebben meegekregen. Wat gaat het college doen om inwoners zo goed mogelijk aan te haken bij de beweegredenen en bedoelingen?
  Woordvoering de heer Klaas-Wybo van der Hoek.
  Beantwoording wethouder Bé Schollema.
  GL 201-01 en 201-02:  Gebiedsplan Groningen – Transitie Landelijk Gebied (NPLG)      Het voorstel van de fractie van GroenLinks is aan de werkgroep Wenakker een reactie hierop aan de raad te geven.
  Woordvoering de heer Klaas-Wybo van der Hoek                                                               PvdA: 201-02  Samenvatting startnotitie Gebiedsplan Groningen. Vraag: Wanneer praten we hier als raad over?
  Woordvoering mevrouw Myra Eeken-Hermans.
  Beantwoording wethouder Bert Nederveen. Vervolgvraag dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GL). Reactie wethouder Nederveen


  GL 200-01:  Raadsbrief Lancering en gebruik van de Hinderapp. Is het college als deelnemer van de Hinderapp bereid het belang hiervan extra  onder de aandacht te brengen?
  Woordvoering mevr. Annemiek Kleinjan-Uneken.
  Beantwoording wethouder Harry Stomphorst.
  GL 208-01:  Einde koploperproject. Wij willen u vragen toe te zien op de uitvoering van het communicatie plan.
  Woordvoering mevrouw Annemiek Kleinjan-Uneken.
  Beantwoording wethouder Bert Nederveen.
  GL 109-01:  Oostumerweg
  Korte informatieve vraag over de reactie van het college.
  Woordvoering mevrouw Natasja Bennink.
  CU 109-01: Uiting van zorgen om verkeerssituatie Oostumerweg
  Woordvoering Wybe Niemeijer
  1.    Blijft het huidige karakter en gebruiksprofiel van de weg gehandhaafd na afronding van de herinrichting?
  2.    Wij begrepen dat de weg wordt verbreed. Hoe wordt voorkomen dat de nieuwe inrichting leidt tot hogere snelheden?
  3.    Is de suggestie die de schrijver van de brief doet een goede om hoge snelheden te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
  4.    Mocht toch blijken dat de verkeersintensiteit van gemotoriseerd verkeer op de weg toeneemt is het dan mogelijk om maatregelen te treffen om deze intensiteit te verminderen?
  Beantwoording wethouder Harry Stomphorst.
  Vervolgvraag mevr. Natasja Bennink. Beantwoording wethouder Harry Stomphorst.


  Agenderingsverzoeken:
  209-01 en -02:  Evaluatie anti-discriminatiemeldpunt.
  GroenLinks en D66.
  201-01/02: Startnotitie Gebiedsplan Groningen-Transitie Landelijk Gebied (NPLG). D66. Er zal bekeken worden in welke setting dit zal worden besproken.

  00:37:14 - 00:38:03 - Ard van der Tuuk
  00:38:03 - 00:38:30 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:38:30 - 00:38:32 - Ard van der Tuuk
  00:38:32 - 00:38:50 - Bé Schollema
  00:38:50 - 00:38:59 - Ard van der Tuuk
  00:39:01 - 00:40:24 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:40:26 - 00:40:30 - Ard van der Tuuk
  00:40:30 - 00:40:39 - Bé Schollema
  00:40:39 - 00:40:45 - Ard van der Tuuk
  00:40:45 - 00:43:19 - Bé Schollema
  00:43:21 - 00:43:48 - Ard van der Tuuk
  00:43:48 - 00:44:53 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:44:53 - 00:45:03 - Ard van der Tuuk
  00:45:03 - 00:45:22 - Myra Eeken - Hermans
  00:45:22 - 00:45:24 - Ard van der Tuuk
  00:45:24 - 00:46:24 - Bert Nederveen
  00:46:27 - 00:46:32 - Ard van der Tuuk
  00:46:34 - 00:46:38 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:46:40 - 00:46:56 - Bert Nederveen
  00:46:58 - 00:47:09 - Ard van der Tuuk
  00:47:12 - 00:47:52 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:47:52 - 00:47:57 - Ard van der Tuuk
  00:47:57 - 00:48:52 - Harry Stomphorst
  00:48:52 - 00:49:00 - Ard van der Tuuk
  00:49:00 - 00:49:47 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:49:47 - 00:49:49 - Bert Nederveen
  00:49:49 - 00:49:50 - Ard van der Tuuk
  00:49:50 - 00:50:15 - Bert Nederveen
  00:50:17 - 00:50:36 - Ard van der Tuuk
  00:50:36 - 00:51:19 - Natasja Bennink
  00:51:19 - 00:51:25 - Ard van der Tuuk
  00:51:25 - 00:51:57 - Wybe Niemeijer
  00:51:57 - 00:51:58 - Ard van der Tuuk
  00:51:58 - 00:55:04 - Harry Stomphorst
  00:55:04 - 00:55:09 - Ard van der Tuuk
  00:55:09 - 00:55:32 - Natasja Bennink
  00:55:34 - 00:55:59 - Harry Stomphorst
  00:55:59 - 00:56:16 - Ard van der Tuuk
  00:56:16 - 00:56:28 - Natasja Bennink
  00:56:28 - 00:56:37 - Ard van der Tuuk
  00:56:40 - 00:57:16 - Rogier van 't Land
  00:57:16 - 01:00:14 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  Op het perceel Lutjegasterweg 52 te Grootegast is een schuur aanwezig. Deze schuur zal worden gesloopt en daarvoor in de plaats mag één woning worden terug gebouwd. Het betreft een perceel in het buitengebied van de gemeente.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Lutjegasterweg 52 Grootegast’ ongewijzigd vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer
  NL.IMRO.1969.BPGG22POST1-OW01;
  2. Het vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPGG22POST1-VA01 te geven;
  3. Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2022-06-20);
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Lutjegasterweg 52 Grootegast’ ongewijzigd vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer
  NL.IMRO.1969.BPGG22POST1-OW01;
  2. Het vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPGG22POST1-VA01 te geven;
  3. Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2022-06-20);
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  00:57:37 - 01:00:14 - Ard van der Tuuk
 8. 8

  Op 16 december jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio’s, mede op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s, die dekking biedt voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na
  dienstongevallen. De gemeenteraden wordt de gelegenheid geboden wensen en bedenkingen te uiten alvorens tot de oprichting en deelname van een stichting over te gaan.

  Voorgesteld besluit

  Geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het oprichten van en tegen de deelname aan Stichting waarborgfonds veiligheidsregio's.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het oprichten van en tegen de deelname aan Stichting waarborgfonds veiligheidsregio's.

  00:57:55 - 01:00:14 - Ard van der Tuuk
 9. 9

  Bijgaand vindt u het dorpshuizenbeleid 2023 van de gemeente Westerkwartier ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen’. Het volgt uit één van de ambities van het college uitvoeringsprogramma 2023 – 2026 met als doel de leefbaarheid in de dorpen te versterken.

  Voorgesteld besluit

  Het Dorpshuizenbeleid 2023 gemeente Westerkwartier vast te stellen en hiervoor structureel € 820.000 beschikbaar te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Het Dorpshuizenbeleid 2023 gemeente Westerkwartier vast te stellen en hiervoor structureel € 820.000 beschikbaar te stellen.

  00:58:10 - 01:00:14 - Ard van der Tuuk
 10. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (32)

  Besluit

  Ingediend door de fracties van GroenLinks, PvdA, VZ Westerkwartier, ChristenUnie en D66, Sterk Westerkwartier en het CDA.
  Toelichting dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks).
  Woordvoering dhr. Jeroen Betten (VVD), interrupties dhr. Wybe Niemeijer (ChristenUnie), dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks) en mevr. Annelie Bonnet (D66). Woordvoering mevrouw Annelie Bonnet (D66), dhr. René de Vink (Sterk Westerkwartier), dhr. Wybe Niemeijer (ChristenUnie) en dhr. Martin Boog (CDA).
  Reactie wethouder dhr. Bé Schollema.


  Woordvoering in 2e termijn: dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks), dhr. Martin Boog (CDA) en dhr. Jeroen Betten (VVD). Reactie wethouder dhr. Bé Schollema.


  Het amendement wordt met  32 stemmen voor unaniem aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Meting vorderingen beleid - Vaststellen Licht en Donkerbeleid
 11. 10.a

  Het huidige beleid is vooral gericht op de lichtbronnen waarvan de gemeente eigenaar of beheerder is. Het beleidsstuk ‘Duisternis beschermen, lichthinder aanpakken’ gaat verder. In de gemeente Westerkwartier is de schoonheid van de nacht en de natuurlijke duisternis nog volop aanwezig. Deze kernwaarde, benoemd in de Omgevingsvisie, staat steeds meer onder druk, in Nederland maar ook in onze eigen gemeente.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Raadsleden (31)
  tegen
  Raadsleden (1)

  Voorgesteld besluit

  Het beleidsplan ‘Duisternis beschermen, lichthinder aanpakken’ vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit met 31 stemmen voor en 1 stem tegen het beleidsplan ‘Duisternis beschermen, lichthinder aanpakken’ geamendeerd vast te stellen.

  00:59:39 - 01:00:14 - Ard van der Tuuk
  01:00:14 - 01:03:40 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:03:40 - 01:03:52 - Ard van der Tuuk
  01:03:52 - 01:07:09 - Jeroen Betten
  01:07:09 - 01:07:13 - Ard van der Tuuk
  01:07:13 - 01:08:38 - Wybe Niemeijer
  01:08:38 - 01:08:39 - Ard van der Tuuk
  01:08:39 - 01:09:42 - Jeroen Betten
  01:09:42 - 01:09:45 - Ard van der Tuuk
  01:09:45 - 01:10:05 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:10:08 - 01:10:09 - Ard van der Tuuk
  01:10:09 - 01:10:17 - Jeroen Betten
  01:10:17 - 01:10:19 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:10:19 - 01:11:37 - Jeroen Betten
  01:11:37 - 01:11:46 - Annelie Bonnet
  01:11:46 - 01:12:15 - Annelie Bonnet
  01:12:15 - 01:12:38 - Jeroen Betten
  01:12:38 - 01:12:57 - Annelie Bonnet
  01:12:58 - 01:13:35 - Jeroen Betten
  01:13:35 - 01:13:43 - Ard van der Tuuk
  01:13:43 - 01:14:13 - Jeroen Betten
  01:14:13 - 01:14:17 - Ard van der Tuuk
  01:14:17 - 01:15:16 - Annelie Bonnet
  01:15:19 - 01:15:23 - Ard van der Tuuk
  01:15:23 - 01:18:26 - René de Vink
  01:18:26 - 01:18:28 - Ard van der Tuuk
  01:18:30 - 01:19:56 - Wybe Niemeijer
  01:19:56 - 01:20:03 - Ard van der Tuuk
  01:20:03 - 01:21:50 - Martin Boog
  01:21:52 - 01:21:56 - Ard van der Tuuk
  01:22:11 - 01:25:03 - Bé Schollema
  01:25:03 - 01:25:38 - Jeroen Betten
  01:25:38 - 01:29:44 - Bé Schollema
  01:29:44 - 01:30:05 - Ard van der Tuuk
  01:30:05 - 01:31:28 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:31:28 - 01:31:32 - Ard van der Tuuk
  01:31:32 - 01:32:00 - Martin Boog
  01:32:02 - 01:32:06 - Ard van der Tuuk
  01:32:06 - 01:33:06 - Jeroen Betten
  01:33:06 - 01:33:09 - Ard van der Tuuk
  01:33:13 - 01:34:06 - Bé Schollema
  01:34:06 - 01:34:13 - Ard van der Tuuk
  01:34:13 - 01:34:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:34:29 - 01:34:31 - Ard van der Tuuk
  01:34:31 - 01:34:34 - Onno de Vries
  01:34:34 - 01:35:30 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:35:54 - 01:36:03 - Onno de Vries
  01:36:03 - 01:36:13 - Ard van der Tuuk
  01:36:43 - 01:36:44 - Ard van der Tuuk
  01:36:44 - 01:36:56 - Onno de Vries
  01:36:56 - 01:39:46 - Ard van der Tuuk
 12. 11

  Op 22 februari 2023 heeft de gemeenteraad besloten tot afwijzing van het verzoek van één van de aanwonenden van de Oude Dijk te Opende tot het onttrekken van diens gedeelte van de Oude Dijk aan de openbaarheid. Dit besluit is op 6 maart jl. bekendgemaakt aan betrokkene en op diezelfde datum gepubliceerd in het Gemeenteblad. Tegen het besluit staat (uitsluitend) aan de indiener van het onttrekkingsverzoek administratief beroep open op Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

  Voorgesteld besluit

  Aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid te delegeren om alle proceshandelingen te verrichten inzake het (administratief) beroep, alsmede eventuele vervolgprocedures, tegen zijn besluit van 22 februari 2023, inhoudend de afwijzing van het verzoek van één van de aanwonenden van de Oude Dijk te Opende tot het onttrekken van diens gedeelte van de Oude Dijk aan de openbaarheid.

  Besluit

  De raad besluit unaniem aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid te delegeren om alle proceshandelingen te verrichten inzake het (administratief) beroep, alsmede eventuele vervolgprocedures, tegen zijn besluit van 22 februari 2023, inhoudend de afwijzing van het verzoek van één van de aanwonenden van de Oude Dijk te Opende tot het onttrekken van diens gedeelte van de Oude Dijk aan de openbaarheid.

  01:37:44 - 01:39:46 - Ard van der Tuuk
 13. 12

  Binnen de gemeente Westerkwartier zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen en delen van informatie. Daarbij is openbaarheid een groot goed en het uitgangspunt. Toch kan het soms nodig zijn geheimhouding op te leggen (bijvoorbeeld wanneer de financiële/economische belangen van de gemeente geschaad zouden worden door actieve openbaarmaking). Die beslissing moet echter niet lichtzinnig worden genomen. Het opleggen van geheimhouding heeft namelijk nadelige
  gevolgen voor de kaderstellende en controlerende rol van de raad en de toegang tot informatie voor inwoners en organisaties. Zolang geheimhouding is opgelegd, is een openbaar debat over en het beschikbaar stellen van deze informatie niet mogelijk.


  Voorgesteld besluit:
  Het register opgelegde geheimhouding vast te stellen en de geheimhouding over alle stukken te handhaven.

  Besluit

  Toelichting voorzitter dhr. Ard van der Tuuk.
  De raad besluit unaniem:
  Het register opgelegde geheimhouding vast te stellen en de geheimhouding over alle stukken te handhaven.

  01:37:48 - 01:39:46 - Ard van der Tuuk
 14. 13

  Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan onze toezegging gedaan in het raadsoverleg 2 van 30 november 2022.
  Voorgesteld besluit:
  De verantwoordingsgrens voor rechtmatigheidsfouten en -onduidelijkheden te bepalen op 3% van de totale lasten (inclusief toevoeging aan reserves) en de rapportagegrens te bepalen op 5% van de goedkeuringstolerantie overeenkomstig de huidige rapportagegrens die de accountant hanteert.

  Besluit

  Toelichting mevr. Reinette Gjaltema-van der Laan (CDA), als voorzitter van de Auditcommissie.
  De raad besluit unaniem:
  De verantwoordingsgrens voor rechtmatigheidsfouten en -onduidelijkheden te bepalen op 3% van de totale lasten (inclusief toevoeging aan reserves) en de rapportagegrens te bepalen op 5% van de goedkeuringstolerantie overeenkomstig de huidige rapportage-grens die de accountant hanteert.

  01:39:26 - 01:39:46 - Ard van der Tuuk
  01:39:57 - 01:43:22 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:43:22 - 01:45:25 - Ard van der Tuuk
 15. 14

  Met ingang van 2023 moet het college een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee komt de huidige rechtmatigheidscontrole door de accountant bij decentrale overheden te vervallen. Hiermee beoogt het Rijk de verantwoordelijkheid voor de interne beheersing die ervoor moet zorgen dat de naleving van externe en interne regelgeving geborgd is, nog nadrukkelijker bij het college te beleggen. De rechtmatigheidsverantwoording wordt onderdeel van de jaarrekening. De accountant controleert straks ook of die verantwoording getrouw is, oftewel conform de realiteit.


  Voorgesteld besluit:
  Financiële verordening 212: Vast te stellen de Financiële verordening gemeente Westerkwartier 2023.


  Controleverordening 213: Vast te stellen de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Westerkwartier 2023.

  Besluit

  De raad besluit unaniem vast te stellen:
  Financiële verordening 212: Vast te stellen de Financiële verordening gemeente Westerkwartier 2023.


  Controleverordening 213: Vast te stellen de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Westerkwartier 2023.

  01:43:38 - 01:45:25 - Ard van der Tuuk
 16. 15

  Besluit

  De voorzitter bedankt dhr. Eric Paré voor het waarnemen van de taken van de gemeentesecretaris in de afgelopen periode en sluit vervolgens de vergadering om 21.00 uur.

  01:44:08 - 01:45:25 - Ard van der Tuuk