Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 10 juli 2024

10:00 - 18:00
Locatie

Regulier + P&C cyclus

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 10 juli 2024.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur en heet iedereen van harte welkom.
  Mevrouw Natasja Bennink (GroenLinks) en de heer Johan de Vries (VZ Westerkwartier) zijn vandaag met kennisgeving afwezig. De heer Geert de Jong (VZ Westerkwartier) zal later op de middag aanschuiven en mevrouw Geertje Dijkstra – Jacobi (Lijst Dijkstra – Jacobi) zal de vergadering eerder verlaten.


  Mevrouw Frantina Kiekebeld – van der Knaap (VZ Westerkwartier) geeft aan dat ze vrijdag 5 juli jl. een kinderpetitie in ontvangst heeft genomen van de kinderen, de ouders en het team van IKC de Steltloper uit de Wilp. Zij biedt deze aan de gemeenteraad aan.

  00:23:51 - 00:25:04 - Ard van der Tuuk
  00:25:04 - 00:25:09 - Onno de Vries
  00:25:09 - 00:25:33 - Ard van der Tuuk
  00:25:37 - 00:26:24 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:26:24 - 00:26:37 - Ard van der Tuuk
  00:26:37 - 00:27:05 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:27:05 - 00:29:19 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:27:33 - 00:29:19 - Ard van der Tuuk
 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit het college.
  Er zijn geen mededelingen vanuit de raad.

  00:28:00 - 00:29:19 - Ard van der Tuuk
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 juni 2024, de besluitenlijsten van raadsoverleg 1 van 26 juni, 27 juni en 3 juli 2024 en de besluitenlijst van raadsoverleg 2 van 26 juni worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:28:12 - 00:29:19 - Ard van der Tuuk
 5. 5

  Besluit

  Van het vraagrecht is geen gebruik gemaakt.

  00:28:35 - 00:29:19 - Ard van der Tuuk
 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  Vragen:
  100-01 brief namens Dorpsbelangen Boerakker-Lucaswolde
  Wat is de status hiervan en hoe wordt er met de inwoners gecommuniceerd?


  Woordvoering door mevrouw Anneke Laan (Sterk Westerkwartier)
  Antwoord wethouder Nederveen


  216-01 brief inzake voortgangsrapportage Kickstart
  Wat is de verwachting na 2026? Eigenlijk kunnen we hier helemaal niet zonder lijkt ons, is erg waardevol. En als we naar de begroting kijken schijnen de kosten enorm mee te vallen.


  Woordvoering door mevrouw Anneke Laan (Sterk Westerkwartier)
  Antwoord wethouder Stomphorst


  213-01 Kwartaalbrief statushouders, GroenLinks en PvdA
  -Kunnen wij het plan van aanpak krijgen zoals het college dat aan de provincie heeft
  gepresenteerd?
  -Is het half jaar uitstel voor de ingebrekestelling voldoende?


  Woordvoering door de heer Klaas-Wybo van der Hoek namens GroenLinks en PvdA
  Antwoord door wethouder Haze


  221-01 tm 221-17 Jaarverslag Uitvoering en Handhaving Fysieke Leefomgeving, GroenLinks en PvdA
  -Hoever staat het nu concreet met het aanpassen van het beleid voor de aanpak van
  verpauperde panden?


  Woordvoering door de heer Klaas-Wybo van der Hoek namens GroenLinks en PvdA
  Antwoord door wethouder Stomphorst


  De raad besluit in te stemmen met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.


  Agenderingsverzoeken:
  225-01/02 Raadsbrief Position paper Transitie Landelijk Gebied Waddenkust en Wierdenland, door GroenLinks en PvdA, de heer Klaas-Wybo van der Hoek. (Eerst agenderen in Wenakker).
  202-01/02 Aanbiedingsbrief RES Noordelijke Rekenkamer, door het CDA en mede namens GroenLinks en D66, mevrouw Geertje Veenstra.
  203-01/05 Rekenkamer Klachtafhandeling, door het CDA en mede namens GroenLinks en D66, mevrouw Geertje Veenstra.
  219-01/04 Jaarverslag 2023 SW De Schans en aanpassing doelformuleringen 2024 (ook in verband met de nieuwe aanbesteding die zal volgen ‘binnenkort’), door het CDA en mede namens VVD, mevrouw Geertje Veenstra.
  213-01 Kwartaalbrief statushouders tweede kwartaal, door de VVD, de heer Betten.


  De agenderingsverzoeken zullen via de agendacommissie op de agenda komen.

  00:28:43 - 00:29:19 - Ard van der Tuuk
  00:29:20 - 00:29:30 - Anneke Laan
  00:29:30 - 00:29:34 - Ard van der Tuuk
  00:29:36 - 00:29:46 - Jeroen Hoving
  00:29:47 - 00:29:52 - Ard van der Tuuk
  00:29:53 - 00:29:58 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:30:00 - 00:30:05 - Ard van der Tuuk
  00:30:05 - 00:30:57 - Bert Nederveen
  00:30:59 - 00:31:04 - Ard van der Tuuk
  00:31:04 - 00:31:23 - Cynthia van Putten
  00:31:23 - 00:31:37 - Ard van der Tuuk
  00:31:37 - 00:32:05 - Anneke Laan
  00:32:05 - 00:32:10 - Ard van der Tuuk
  00:32:13 - 00:32:15 - Harry Stomphorst
  00:32:16 - 00:32:34 - Ard van der Tuuk
  00:32:34 - 00:33:04 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:33:04 - 00:33:19 - Ard van der Tuuk
  00:33:19 - 00:33:44 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:33:44 - 00:33:47 - Ard van der Tuuk
  00:33:47 - 00:34:25 - Hans Haze
  00:34:27 - 00:34:28 - Ard van der Tuuk
  00:34:29 - 00:35:09 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:35:09 - 00:35:11 - Ard van der Tuuk
  00:35:11 - 00:35:16 - Harry Stomphorst
  00:35:19 - 00:35:27 - Ard van der Tuuk
  00:35:29 - 00:35:31 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:35:33 - 00:35:41 - Ard van der Tuuk
  00:35:43 - 00:36:25 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:36:25 - 00:36:32 - Ard van der Tuuk
  00:36:32 - 00:37:22 - Geertje Veenstra
  00:37:22 - 00:37:44 - Ard van der Tuuk
  00:37:47 - 00:37:55 - Jeroen Betten
  00:37:55 - 00:40:06 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  In 2021 zijn de individuele ARCG gemeenten aandeelhouder van OMRIN\ Afvalsturing Friesland geworden. Dit heeft ertoe geleid dat de grootste afvalstromen, zijnde restafval, gft en grofvuil door OMRIN worden verwerkt en de rol van de ARCG veel kleiner geworden is.
  Deze rol beperkt zich voornamelijk tot een Afvalbrengstation en een KGA depot aan de Duinkerkenstraat 99 te Groningen. Hiernaast wordt nog en een inzamelroute klein chemisch afval gereden voor de gemeenten.
  De begroting is hierdoor sterk afgenomen van ca. €18,- miljoen naar ca. €3,- miljoen per jaar. Voor deze sterk afgenomen activiteiten moeten nog wel jaarlijks een begroting, een jaarrekening en jaarstukken worden opgesteld en toegezonden aan de deelnemende gemeentebesturen en raden. Ook vinden er meerdere bestuurlijke en ambtelijke overleggen plaats, welke de nodige inspanning vragen.
  Omdat dit niet meer in verhouding staat met de huidige activiteiten heeft het AB/DB ARCG op 13 oktober 2023 besloten de ARCG in de loop van 2024 op te heffen en de bezittingen van de ARCG aan de gemeente Groningen te verkopen en de activiteiten door de gemeente Groningen voort te laten zetten en waar nodig voor onderlinge samenwerking privaatrechtelijke overeenkomsten af te sluiten. Alle deelnemende gemeenten staan hier
  positief in.
  Hiermee worden voor de deelnemende gemeenten de belangrijkste activiteiten, zoals het afvalbrengstation, het KGA depot en de route klein chemisch afval voortgezet en komen de extra bestuurlijke en administratieve inspanningen te vervallen. De gemeente Westerkwartier maakt alleen nog gebruik van de route klein chemisch afval.
  Op basis van de ``Wet op de gemeenschappelijke regelingen`` en de ``Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Afvalbeheer Regio Centraal Groningen 2016, is er geen formele rol in dit proces voor de gemeenteraad. Het college heeft echter wel gemeend uw raad mee te nemen in dit proces. Daarmee de mogelijkheid te bieden eventuele gevoelens kenbaar te maken en deze aan de portefeuillehouder mee te geven.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het opheffen van de gemeenschappelijke regeling ARCG.
  2. Geen gevoelens kenbaar te maken.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van het opheffen van de gemeenschappelijke regeling ARCG.
  2. Geen gevoelens kenbaar te maken.

  00:38:06 - 00:40:06 - Ard van der Tuuk
 8. 8

  De gemeente Westerkwartier heeft per 1 januari 2023 in totaal 10 grondexploitaties, bestaande uit 9 woningbouwlocaties en een bedrijventerrein. In 2023 zijn geen grondexploitaties geopend en afgesloten. In maart ’24 is één grondexploitatie geopend per 1 januari 2024. Dit samen maakt het aantal van 11 grondexploitaties per 1 januari 2024.
  Voor gemeenten en provincies is de financiële regelgeving vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Voor grondexploitaties heeft de commissie BBV in juli 2019 de notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken 2019 uitgebracht. In paragraaf 5.2.2 van deze notitie staat:
  Jaarlijks zal er een herziening van de grondexploitatiebegroting moeten plaatsvinden. Een actualisatie van het grondexploitatiecomplex en de grondexploitatiebegroting met planinhoudelijke wijzigingen, dan wel autonome wijzigingen met materiële gevolgen, moet opnieuw door de raad worden vastgesteld.
  Vanuit deze vereiste ligt bijgaande Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2024 ter vaststelling voor. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de jaarrekening 2023, zowel cijfermatig als in de paragraaf Grondbeleid.

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2024 vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Bijgaande Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2024 vast te stellen.

  00:38:52 - 00:40:06 - Ard van der Tuuk
 9. 9

  Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het IZA biedt gemeenten meer dan in het verleden de positie om naast zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders mee te sturen in de gehele keten van gezondheid, welzijn en zorg. Voor de rol en verantwoordelijkheid van de gemeenten in de uitvoering van deze akkoorden zijn vanuit het ministerie van VWS ook extra financiële middelen beschikbaar gesteld gedurende de looptijd van de akkoorden, de SPUK GALA en de SPUK IZA. Voorwaarde voor de uitkering is samenwerking in een preventiecoalitie en werken met een regioplan.  Link regioplan IZA: Regiovisie- en plan - Gezond Groningen
  Link website Gezond Groningen: https://gezondgroningen.nl/over-ons/

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit de IZA middelen 2023 á € 320.973 te alloceren voor opgaven vanuit IZA.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  de IZA middelen 2023 á € 320.973 te alloceren voor opgaven vanuit IZA.

  00:39:01 - 00:40:06 - Ard van der Tuuk
 10. 10

  Met ingang van 2023 geeft het college zelf een verklaring af over de rechtmatigheid. In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente Westerkwartier zich hierop voorbereid. Zo is onder andere de financiële verordening hierop aangepast, op basis van de standaard verordening van de VNG. Helaas is de wetgeving over de rechtmatigheidsverantwoording nog niet af. Zo is wel de gemeentewet aangepast, maar is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet aangepast hierop. De algemene rekenkamer heeft diverse kritische opmerkingen geplaatst bij de voorgestelde aanpassing van het BBV. De verwachting is dat de regelgeving op basis hiervan nog aangepast gaat worden in 2024. In de afgelopen weken zijn veel vragen gesteld aan de commissie BBV over de invulling van het begrip begrotingsrechtmatigheid. Deze vragen zijn veelal door accountants gesteld aan de commissie BBV. De commissie heeft zich begin 2024 op het standpunt gesteld dat alle afwijkingen van de begroting onrechtmatig (kunnen) zijn. Op 2 mei 2024 heeft de commissie BBV aangegeven dat overschrijdingen van de baten en onderschrijdingen van de baten en lasten kunnen onrechtmatig zijn als ze niet tijdig gemeld zijn in overeenstemming met de afspraken met de raad danwel wat in de afgelopen jaren hierbij gebruikelijk was. In de afgelopen jaren was het voor de gemeente Westerkwartier gebruikelijk dat deze overschrijdingen van de baten en onderschrijdingen van de baten/lasten in het uiterste geval bij de jaarrekening gemeld worden aan de gemeenteraad. Deze werkwijze is voor 2023 opnieuw gevolgd. Wij stellen voor om deze werkwijze ook vast te leggen in de financiële verordening.


  Voorgesteld besluit:
  De financiële verordening gemeente Westerkwartier 2023 als volgt te wijzigingen: 
  Aan artikel 12 wordt een zesde lid toegevoegd: 6. Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn alleen onrechtmatig als die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de gemeenteraad zijn gemeld. Voor deze overschrijdingen en/of onderschrijdingen die zijn ontstaan in het begrotingsjaar geldt dat het melden en toelichten bij de jaarrekening als tijdig wordt gezien.

  Besluit

  De raad besluit unaniem de financiële verordening gemeente Westerkwartier 2023 als volgt te wijzigingen:
  Aan artikel 12 wordt een zesde lid toegevoegd: 6. Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn alleen onrechtmatig als die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de gemeenteraad zijn gemeld. Voor deze overschrijdingen en/of onderschrijdingen die zijn ontstaan in het begrotingsjaar geldt dat het melden en toelichten bij de jaarrekening als tijdig wordt gezien.

  00:39:11 - 00:40:06 - Ard van der Tuuk
 11. 11

  Stemuitslag

  voor 13%
  tegen 87%
  voor
  Raadsleden (4)
  tegen
  Raadsleden (26)

  Besluit

  Woordvoerder mevrouw Geertje Dijkstra – Jacobi.


  Het amendement is verworpen met 4 stemmen voor _(Sterk Westerkwartier en Lijst Dijkstra – Jacobi)_en 26 stemmen tegen (PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, VZ Westerkwartier, D66, CDA en VVD).

  Amendementen

  Titel
  Amendement Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027
 12. 11.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (30)

  Besluit

  Woordvoerder de heer Emil Klok.


  De heer Jeroen Betten (VVD) legt een stemverklaring af namens de VVD fractie: “de VVD is een groot voorstander van het betrekken van Nij Begun en andere aanvullende financiering. In de laatste bullet point, onder verzoekt het college, staan prioriteiten. Een van de kritieken van de VVD was dat in het IHP juist die prioritering ontbreekt. Ze zien wel het grotere belang van de financiering en stemmen om die reden voor de motie”.


  Mevrouw Frantina Kiekebeld – van der Knaap (VZ Westerkwartier) legt een stemverklaring af namens VZ Westerkwartier: “stemmen voor de motie maar met de gedachte dat ze ervanuit gaan dat het college dit doet en al deed maar ook voor andere onderwerpen zo zou willen zijn”.


  Mevrouw Reinette Gjaltema legt namens het CDA een stemverklaring en geeft aan dat de partijen zich bij de vorige melden aansluiten en dit wil hebben benoemd in de reactie.


  De motie is unaniem aangenomen (30).

  Moties

  Titel
  Aanvullende financiering, investeringen, subsidiering en koppelkansen scholen
 13. 11.2

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  Raadsleden (27)
  tegen
  Raadsleden (3)

  Besluit

  Woordvoerder de heer Emil Klok.


  De motie is aangenomen met 27 voor _(VVD, VZ Westerkwartier, Lijst Dijkstra – Jacobi, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en CDA)_en 3 stemmen tegen (Sterk Westerkwartier).

  Moties

  Titel
  Perspectief OBS De Triangel Grijpskerk
 14. 11.3

  Eén keer in de vier jaar wordt er een integraal huisvestingsplan onderwijs opgesteld. Een doel van het IHP is om afspraken vast te leggen tussen gemeente en schoolbesturen over de schoolgebouwen, schoolterreinen en aanverwante zaken. Een ander belangrijk doel is om zicht te krijgen op het gebouwenbestand, en wat er nodig is om de schoolgebouwen als voorwaarde voor goed onderwijs in te zetten. Tevens worden problemen en de financiële (on)mogelijkheden in beeld gebracht.

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  Raadsleden (26)
  tegen
  Raadsleden (4)

  Voorgesteld besluit

  Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Westerkwartier 2024 – 2027 vast te stellen.

  Besluit

  Stemverklaring van mevrouw Geertje Veenstra (CDA): “het meerjarenperspectief voor alle schoolgebouwen binnen de gemeente waarbij financiële consequenties en beoogde planning inzichtelijk wordt ontbreken aan dit IHP. Bij eerder besluitvorming over het beschikbaar stellen van een krediet heb ik hier mijn zorgen over geuit. Het zou in dit IHP komen te staan, voor mij de reden om, in tegenstelling van wat mijn fractie stemt, tegen dit Integraal Huisvestingsplan te stemmen”.


  Stemverklaring van mevrouw Annelie Bonnet (D66): “naar aanleiding van de aangenomen moties en toezegging van de wethouder heeft D66 besloten voor te stemmen”.


  Het raadsvoorstel is aangenomen met 26 stemmen voor _(PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier en dhr. Jan Willem Slotema en mevr. Reinette Gjaltema CDA)_en4 stemmen tegen (VVD, Lijst Dijkstra-Jacobi en mevr. Geertje Veenstra (CDA).

  Toezeggingen

  Titel
  Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027
  00:39:20 - 00:40:06 - Ard van der Tuuk
  00:40:06 - 00:43:51 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  00:43:51 - 00:44:14 - Ard van der Tuuk
  00:44:16 - 00:46:30 - Emil Klok
  00:46:30 - 00:46:33 - Ard van der Tuuk
  00:46:33 - 00:48:27 - Emil Klok
  00:48:27 - 00:48:28 - Ard van der Tuuk
  00:48:28 - 00:48:31 - Ard van der Tuuk
  00:48:31 - 00:50:27 - Annelie Bonnet
  00:50:29 - 00:52:51 - Jeroen Betten
  00:52:51 - 00:52:53 - Ard van der Tuuk
  00:52:54 - 00:54:37 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  00:54:37 - 00:54:46 - Ard van der Tuuk
  00:54:46 - 00:55:35 - Jeroen Betten
  00:55:37 - 00:56:51 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  00:56:54 - 00:57:01 - Ard van der Tuuk
  00:57:01 - 00:58:50 - René de Vink
  00:58:50 - 00:58:52 - Ard van der Tuuk
  00:58:52 - 00:59:06 - Emil Klok
  00:59:07 - 00:59:23 - René de Vink
  00:59:24 - 00:59:36 - Emil Klok
  00:59:36 - 00:59:46 - René de Vink
  00:59:49 - 00:59:55 - Ard van der Tuuk
  00:59:55 - 01:01:55 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:01:57 - 01:02:01 - Ard van der Tuuk
  01:02:01 - 01:05:27 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:05:27 - 01:05:33 - Ard van der Tuuk
  01:05:33 - 01:06:14 - Jeroen Betten
  01:06:16 - 01:08:00 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:08:02 - 01:09:18 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:09:19 - 01:09:25 - Ard van der Tuuk
  01:09:25 - 01:12:28 - Arina Havinga
  01:12:29 - 01:12:39 - Ard van der Tuuk
  01:12:55 - 01:21:01 - Bé Schollema
  01:21:01 - 01:21:14 - Ard van der Tuuk
  01:21:14 - 01:24:26 - Bé Schollema
  01:24:26 - 01:24:47 - Ard van der Tuuk
  01:24:49 - 01:25:17 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:25:20 - 01:26:24 - Bé Schollema
  01:26:24 - 01:27:01 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:27:01 - 01:29:10 - Bé Schollema
  01:29:13 - 01:29:25 - Arina Havinga
  01:29:25 - 01:30:17 - Bé Schollema
  01:30:17 - 01:30:19 - Arina Havinga
  01:30:23 - 01:30:49 - Emil Klok
  01:30:52 - 01:32:00 - Ard van der Tuuk
  01:32:02 - 01:32:21 - Emil Klok
  01:32:21 - 01:32:26 - Ard van der Tuuk
  01:32:27 - 01:33:03 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:33:06 - 01:33:27 - Emil Klok
  01:33:27 - 01:33:33 - Ard van der Tuuk
  01:33:33 - 01:33:59 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:34:01 - 01:34:12 - Ard van der Tuuk
  01:34:17 - 01:34:28 - Ard van der Tuuk
  01:34:31 - 01:36:49 - Bé Schollema
  01:36:53 - 01:36:58 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:37:05 - 01:37:24 - Ard van der Tuuk
  01:37:24 - 01:37:26 - Geertje Veenstra
  01:37:26 - 01:37:28 - Ard van der Tuuk
  01:37:28 - 01:37:32 - Geertje Veenstra
  01:37:32 - 01:37:39 - Ard van der Tuuk
  01:37:39 - 01:37:47 - Geertje Veenstra
  01:37:50 - 01:37:53 - Ard van der Tuuk
  01:37:53 - 01:37:56 - Jeroen Betten
  01:37:58 - 01:38:10 - Ard van der Tuuk
  01:38:41 - 01:38:45 - Ard van der Tuuk
  01:38:45 - 01:38:53 - Onno de Vries
  01:38:53 - 01:38:59 - Ard van der Tuuk
  01:39:00 - 01:39:28 - Jeroen Betten
  01:39:30 - 01:39:33 - Ard van der Tuuk
  01:39:33 - 01:39:55 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:39:57 - 01:39:59 - Ard van der Tuuk
  01:40:00 - 01:40:03 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:40:06 - 01:40:10 - Ard van der Tuuk
  01:40:34 - 01:40:36 - Ard van der Tuuk
  01:40:36 - 01:40:41 - Onno de Vries
  01:40:43 - 01:41:02 - Ard van der Tuuk
  01:41:17 - 01:41:19 - Ard van der Tuuk
  01:41:19 - 01:41:26 - Onno de Vries
  01:41:27 - 01:41:36 - Ard van der Tuuk
  01:41:36 - 01:42:02 - Geertje Veenstra
  01:42:02 - 01:42:07 - Ard van der Tuuk
  01:42:07 - 01:42:13 - Annelie Bonnet
  01:42:16 - 01:42:22 - Ard van der Tuuk
  01:42:40 - 01:42:49 - Onno de Vries
  01:42:52 - 01:43:09 - Ard van der Tuuk
  01:52:45 - 01:53:17 - Ard van der Tuuk
 15. 12

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Raadsleden (25)
  tegen
  Raadsleden (3)

  Besluit

  Woordvoerder de heer Klaas-Wybo van der Hoek (namens GroenLinks en PvdA).
  Het amendement is aangenomen met 25 stemmen voor (ChristenUnie*, VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier, D66, PvdA, GroenLinks, Lijst Dijkstra-Jacobi en dhr. Jan Willem Slotema CDA) en 3 stemmen tegen (VVD en mevr. Geertje Veenstra (CDA).


  Mevrouw Gjaltema (CDA) onthoudt zich van stemming (art 28.1. gemeentewet).

  Amendementen

  Titel
  Aanpassing Veegplan

  Toezeggingen

  Titel
  Amendement Aanpassing Veegplan
 16. 12.1

  Stemuitslag

  voor 34%
  tegen 66%
  voor
  Raadsleden (10)
  tegen
  Raadsleden (19)

  Besluit

  Woordvoerder de heer Jeroen Betten (VVD)


  Stemverklaring de heer Klaas-Wybo van der Hoek (namens GroenLinks en PvdA): “zeer sympathieke motie, in grote lijnen zijn er elementen die ze steunen maar waarom zij daar niet voor zijn is: 1. We zouden graag breder willen zien met de suggestie van de wethouder om het in het participatiebeleid op te nemen is zinnig, 2. De uitvoerbaarheid laat te wensen over, 3. In de ogen van de partijen GroenLinks en PvdA dan overbodig en 4. De doelgroep is te gering”.


  Stemverklaring de heer Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier) namens VZ Westerkwartier: “we sluiten ons aan bij GroenLinks en PvdA”.


  Stemverklaring de heer Jeroen Hoving (ChristenUnie).: “de ChristenUnie sluit zich graag aan bij de woorden van GroenLinks en PvdA”.


  Mevrouw Reinette Gjaltema (CDA) onthoudt zich van stemming (art 28.1. gemeentewet).


  De motie isverworpen met 10 stemmen voor (VVD, D66, CDA, Lijst Dijkstra – Jacobi en Sterk Westerkwartier) en 19 stemmen tegen (ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en VZ Westerkwartier)

  Moties

  Titel
  Actieve houding van de gemeente bij eigendomsrecht
 17. 12.2

  Op 22 mei 2024 is in het raadsoverleg gesproken over de vaststelling van het bestemmingsplan 'Veegplan reparatiepercelen buitengebied Westerkwartier’. In deze vergadering is door de aanwezige raadsleden besloten om het stuk aan te houden en opnieuw te agenderen voor het raadsoverleg van 26 juni 2024. Middels de raadsbrief, welke onderdeel uitmaakt van het raadsvoorstel en raadsbesluit, nemen wij u mee in de stappen die wij sinds 22 mei jongstleden hebben genomen.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Raadsleden (25)
  tegen
  Raadsleden (4)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in het bijgevoegde document ‘Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan ‘Veegplan reparatiepercelen buitengebied Westerkwartier’’; 
  2. In te stemmen met de beantwoording van de reacties op de brieven die op 27 mei 2024 zijn verstuurd en met de opgenomen ambtshalve wijziging, zoals omschreven in bijlage 1 raadsbrief; 
  3. Het bestemmingsplan 'Veegplan reparatiepercelen buitengebied Westerkwartier’ zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding en met bijbehorende toelichting gewijzigd vast te stellen; 
  4. Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG21BEHE1-VA01 te geven; 
  5. Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: o_NL.IMRO.1969. BPBG21BEHE1-VA01.dxf; 
  6. Betrokkenen op de hoogte te stellen van dit besluit.

  Besluit

  Mevrouw Reinette Gjaltema (CDA) onthoudt zich van stemming (art 28.1. gemeentewet).


  Stemverklaring mevrouw Geertje Veenstra (CDA): “de consequenties van dit veegplan kan grote gevolgen hebben voor onze inwoners en hun bedrijfsvoering. Veranderingen in het bestemmingsplan zijn niet vindbaar en dat is niet wenselijk. We besluiten over het eigendom van inwoners en die constatering neem ik heel serieus. Dit college heeft onvoldoende gedaan om de inwoners tijdig te informeren en te betrekken bij dit veegplan. Ik heb er onvoldoende vertrouwen in dat inwoners geen schade gaan ondervinden van instemming van dit besluit of in een ingewikkelde juridische procedure te moeten volgen en daarom stem ik, in tegenstelling van mijn fractie, tegen dit veegplan”.


  Stemverklaring de heer Jeroen Betten: “het geamendeerde raadsvoorstel biedt geen inhoudelijke zekerheid aan de betrokken inwoners en agrarische ondernemers die hiermee uitgezonderd worden. Wij hebben hier niet de zekerheid dat er met het amendement alle inwoners en ondernemers bereikt worden. Wij wensen alle betrokken inwoners en agrarische ondernemers vanuit rechtsgelijkheid een soort gelijke behandeling onder de systematiek van de omgevingswet, alle 113. Om die reden stemmen wij tegen het bestemmingsplan Veegplan”.


  stemverklaring mevrouw Geertje Dijkstra – Jacobi (Lijst Dijkstra-Jacobi): ze sluit zich aan bij mevrouw Veenstra van het CDA en de heer Betten van de VVD. “Er is niet goed nagedacht over de consequenties en daarom zal ze tegen stemmen”.


  Het raadsvoorstel is aangenomen met 25 stemmen voor (VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, dhr. Jan Willem Slotema (CDA) ) en 4 stemmen tegen _(Lijst Dijkstra-Jacobi, VVD en mevrouw Veenstra (CDA)_met inachtneming amendement:
  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in het bijgevoegde document ‘Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan ‘Veegplan reparatiepercelen buitengebied Westerkwartier”.
  2 In te stemmen met de beantwoording van de reacties op de brieven die op 27 mei 2024 zijn verstuurd en met de opgenomen ambtshalve wijziging, zoals omschreven in bijlage 1 raadsbrief;
  3.Het bestemmingsplan ‘veegplan reparatiepercelen buitengebied Westerkwartier’ zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding en met bijbehorende toelichting gewijzigd vast te stellen en met uitzondering van het opnemen van de navolgende percelen:
  - Beldam 3, Noordwijk;
  - Leidijk 4, Noordwijk;
  - Bremerweg 28, De Wilp;
  - Oude Wijk 3, De Wilp.
  4.Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG21BEHE1-VA01 te geven;
  5.Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: o_NL.IMRO.1969.BPBG21BEHE1-VA01.dxf;
  6. Betrokken op de hoogte te stellen van dit besluit.

  01:52:46 - 01:53:17 - Ard van der Tuuk
  01:53:17 - 01:56:39 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:56:39 - 01:56:41 - Ard van der Tuuk
  01:56:41 - 01:58:33 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:58:35 - 01:58:42 - Ard van der Tuuk
  01:58:42 - 02:00:10 - Jeroen Betten
  02:00:10 - 02:00:12 - Ard van der Tuuk
  02:00:12 - 02:00:17 - Jeroen Betten
  02:00:17 - 02:00:19 - Ard van der Tuuk
  02:00:19 - 02:00:35 - Jeroen Betten
  02:00:35 - 02:00:40 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:00:40 - 02:02:59 - Jeroen Betten
  02:02:59 - 02:03:09 - Ard van der Tuuk
  02:03:12 - 02:03:59 - Jeroen Hoving
  02:03:59 - 02:04:02 - Ard van der Tuuk
  02:04:04 - 02:05:24 - Jan Willem Slotema
  02:05:24 - 02:05:59 - Ard van der Tuuk
  02:05:59 - 02:06:29 - Jan Willem Slotema
  02:06:29 - 02:06:34 - Ard van der Tuuk
  02:06:36 - 02:08:09 - Ytsen van der Velde
  02:08:09 - 02:08:11 - Ard van der Tuuk
  02:08:11 - 02:08:50 - Jeroen Betten
  02:08:50 - 02:08:55 - Jan Willem Slotema
  02:08:55 - 02:09:22 - Ytsen van der Velde
  02:09:22 - 02:09:24 - Ard van der Tuuk
  02:09:24 - 02:09:54 - Jan Willem Slotema
  02:09:54 - 02:10:48 - Ytsen van der Velde
  02:10:48 - 02:10:58 - Ard van der Tuuk
  02:11:00 - 02:11:42 - Arnold Bloem
  02:11:43 - 02:11:45 - Ard van der Tuuk
  02:11:46 - 02:13:40 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:13:41 - 02:13:45 - Ard van der Tuuk
  02:13:45 - 02:14:44 - Annelie Bonnet
  02:14:46 - 02:14:50 - Ard van der Tuuk
  02:15:01 - 02:17:51 - Hans Haze
  02:17:51 - 02:17:54 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:17:54 - 02:19:42 - Hans Haze
  02:19:42 - 02:19:56 - Jeroen Betten
  02:19:56 - 02:21:54 - Hans Haze
  02:21:54 - 02:22:27 - Jeroen Betten
  02:22:27 - 02:22:37 - Ard van der Tuuk
  02:22:37 - 02:23:17 - Hans Haze
  02:23:17 - 02:23:48 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:23:51 - 02:26:03 - Hans Haze
  02:26:03 - 02:26:09 - Arnold Bloem
  02:26:12 - 02:26:38 - Hans Haze
  02:26:42 - 02:26:50 - Ard van der Tuuk
  02:26:52 - 02:27:53 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:27:55 - 02:27:59 - Ard van der Tuuk
  02:27:59 - 02:28:47 - Jeroen Betten
  02:28:47 - 02:28:48 - Ard van der Tuuk
  02:28:48 - 02:28:50 - Jeroen Betten
  02:28:50 - 02:29:04 - Ard van der Tuuk
  02:29:06 - 02:29:59 - Jeroen Hoving
  02:30:01 - 02:30:03 - Ard van der Tuuk
  02:30:03 - 02:30:34 - Jan Willem Slotema
  02:30:36 - 02:30:40 - Ard van der Tuuk
  02:30:41 - 02:31:25 - Ytsen van der Velde
  02:31:25 - 02:31:35 - Ard van der Tuuk
  02:31:35 - 02:32:03 - Annelie Bonnet
  02:32:06 - 02:32:10 - Ard van der Tuuk
  02:32:22 - 02:34:22 - Hans Haze
  02:34:22 - 02:34:23 - Ard van der Tuuk
  02:34:23 - 02:34:36 - Jeroen Hoving
  02:34:36 - 02:35:35 - Hans Haze
  02:35:35 - 02:35:53 - Jeroen Hoving
  02:35:56 - 02:35:57 - Ard van der Tuuk
  02:35:57 - 02:37:01 - Jeroen Betten
  02:37:01 - 02:37:03 - Ard van der Tuuk
  02:37:03 - 02:37:34 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:37:35 - 02:37:37 - Ard van der Tuuk
  02:37:37 - 02:37:49 - Jeroen Hoving
  02:37:50 - 02:37:57 - Ard van der Tuuk
  02:37:57 - 02:38:30 - Hans Haze
  02:38:33 - 02:38:43 - Ard van der Tuuk
  02:38:45 - 02:38:57 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:38:59 - 02:39:10 - Ard van der Tuuk
  02:39:10 - 02:39:24 - Geertje Veenstra
  02:39:24 - 02:39:46 - Ard van der Tuuk
  02:40:39 - 02:40:46 - Onno de Vries
  02:40:46 - 02:41:05 - Ard van der Tuuk
  02:41:07 - 02:41:15 - Onno de Vries
  02:41:15 - 02:41:55 - Ard van der Tuuk
  02:41:57 - 02:42:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:42:31 - 02:42:33 - Ard van der Tuuk
  02:42:33 - 02:42:40 - Ytsen van der Velde
  02:42:41 - 02:42:43 - Ard van der Tuuk
  02:42:43 - 02:42:46 - Jeroen Hoving
  02:42:47 - 02:43:00 - Ard van der Tuuk
  02:43:19 - 02:43:20 - Ard van der Tuuk
  02:43:20 - 02:43:33 - Onno de Vries
  02:43:33 - 02:43:42 - Ard van der Tuuk
  02:43:42 - 02:44:16 - Geertje Veenstra
  02:44:16 - 02:44:20 - Ard van der Tuuk
  02:44:20 - 02:44:50 - Jeroen Betten
  02:44:50 - 02:44:54 - Ard van der Tuuk
  02:44:54 - 02:45:06 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:45:06 - 02:45:13 - Ard van der Tuuk
  02:45:33 - 02:45:35 - Onno de Vries
  02:45:35 - 02:45:37 - Ard van der Tuuk
  02:45:37 - 02:45:47 - Onno de Vries
  02:45:49 - 02:46:23 - Ard van der Tuuk
  03:32:13 - 03:32:52 - Ard van der Tuuk
 18. 13

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  Raadsleden (17)
  tegen
  Raadsleden (12)

  Besluit

  Woordvoerder de heer Arnold Bloem (Sterk Westerkwartier).


  Mevrouw Reinette Gjaltema (CDA) onthoudt zich van stemming (art 28.1. gemeentewet).


  Stemverklaring de heer Jeroen Hoving (ChristenUnie). “De ChristenUnie zal tegen de motie stemmen omdat ze het eens zijn met de beantwoording van de wethouder”.De motie is aangenomen met 17 stemmen voor (VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier, GroenLinks, PvdA en Lijst Dijkstra-Jacobi ) en 12 stemmen tegen (VVD, D66, ChristenUnie, CDA).

  Moties

  Titel
  Synwoodlocatie
 19. 13.1

  Aan de Kruisweg 43 in Marum stond een timmerfabriek. Deze locatie staat daarom bekend als de Synwood-locatie. In de beoogde situatie wordt de locatie herontwikkeld ten behoeve van woningbouw. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt door er maximaal 115 woningen te realiseren in verschillende types en voor verschillende doelgroepen. Er zijn zowel rijwoningen als twee-onder-één kappers en vrijstaande woningen mogelijk, maar ook appartementen in woongebouwen. Er is gekozen voor een hoofdstructuur waarmee het plan wordt ontsloten op Alberdaheerd I en de Kruisweg. Deze hoofdstructuur vormt de ontsluiting van de wijk. Vanaf deze hoofdstructuur is gekozen voor kleinere aftakkingen, waar hofjes en/of kleinere stratenpatronen zijn gesitueerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (29)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Nota Zienswijzen en Commentaar ontwerp bestemmingsplan Marum- Kruisweg 43, Synwood locatie; 
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Marum- Kruisweg 43, Synwood locatie, NL.IMRO.1969.BPMA22HERS1-OW01 gewijzigd vast te stellen; 
  3. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPMA22HERS1-VA01 te geven; 
  4. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_.IMRO.1969.BPMA22HERS1-VA01.dxf vast te stellen; 
  5. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Besluit

  Mevrouw Reinette Gjaltema (CDA) onthoudt zich van stemming (art 28.1. gemeentewet).


  Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen:
  1. In te stemmen met de Nota Zienswijzen en Commentaar ontwerp bestemmingsplan Marum-Kruisweg 43, Synwood locatie;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Marum-Kruisweg 43, Synwood-locatie, NL.IMRO.1969.BPMA22HERS1-OW01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969BPMA22HERS1-VA01 te geven;
  4. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_.IMRO.1969.BPMA22HERS1-VA01.dxf vast te stellen;
  5. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  03:32:15 - 03:32:52 - Ard van der Tuuk
  03:32:52 - 03:34:33 - Arnold Bloem
  03:34:33 - 03:34:39 - Ard van der Tuuk
  03:34:46 - 03:34:48 - Ard van der Tuuk
  03:34:48 - 03:34:56 - Arnold Bloem
  03:34:56 - 03:35:04 - Ard van der Tuuk
  03:35:06 - 03:35:47 - Ytsen van der Velde
  03:35:47 - 03:35:56 - Ard van der Tuuk
  03:35:58 - 03:37:11 - Jan van der Laan
  03:37:11 - 03:37:17 - Ard van der Tuuk
  03:37:29 - 03:38:44 - Hans Haze
  03:38:44 - 03:38:53 - Ard van der Tuuk
  03:38:53 - 03:39:21 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:39:23 - 03:39:35 - Ard van der Tuuk
  03:39:35 - 03:39:45 - Jeroen Hoving
  03:39:46 - 03:39:58 - Ard van der Tuuk
  03:40:18 - 03:40:19 - Ard van der Tuuk
  03:40:21 - 03:40:30 - Onno de Vries
  03:40:32 - 03:40:44 - Ard van der Tuuk
  03:41:06 - 03:41:21 - Onno de Vries
  03:41:21 - 03:41:29 - Ard van der Tuuk
  03:41:32 - 03:42:14 - Koos Siegers
 20. 14.2

  De kruimelregeling was een lijst van gevallen, waarmee door middel van de reguliere vergunningprocedure van 8 weken, vergunning kon worden verleend om af te wijken van het bestemmingsplan. De kruimelgevallen waren opgenomen in artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). 
  In vergelijking met een bestemmingswijziging of de grote buitenplanse afwijking liggen de kosten bij toepassing van de kruimelregeling een stuk lager en is de proceduretijd in geval van een bestemmingswijziging aanzienlijk korter. 
  Met de komst van de Omgevingswet is de huidige kruimellijst uit artikel 4 bijlage II bij het Bor vervallen. De reden hiervoor is dat onder de Omgevingswet voor alle afwijkingen van het bestemmingsplan de reguliere procedure de standaard wordt. Dit geldt ook voor de grote buitenplanse afwijking (BOPA), waar eerder nog de uitgebreide vergunningprocedure van 6 maanden op van toepassing was. Een BOPA moet wel voldoen aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (in het dagelijks spraakgebruik: ETFAL) en de beoordelingsregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. De aanvrager moet een onderbouwing aanleveren van de ETFAL. 
  Gemeenten hebben beleidsvrijheid om regels op te nemen in het Omgevingsplan. Dit betekent dat een gemeente ervoor kan kiezen de lijst van de Kruimelgevallenregeling – in huidige of aangepaste vorm – op te nemen in het Omgevingsplan en te bepalen dat op deze activiteiten de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing blijft. In zo’n geval wordt de bouwactiviteit aangemerkt als een ‘binnenplanse omgevingsplanactiviteit’ (OPA). 
  Voordat onze gemeente eraan toe is deze regels in het Omgevingsplan Westerkwartier op te nemen, zijn we vermoedelijk een paar jaar verder. Om de lasten voor onze inwoners in de komende jaren niet verder te verzwaren wordt het daarom wijs geacht om vergunningplichten die altijd al relatief eenvoudig konden worden afgedaan ook zo te blijven afdoen. Daarom is ervoor gekozen om de kruimelregeling (deels) in een facet bestemmingsplan op te nemen met als doel om de buitenplanse afwijking op te nemen in een binnenplans vergunningsstelsel. 
  Daarmee wordt de regeling na vaststelling van het Facetbestemmingsplan onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan Westerkwartier. Een bouwactiviteit, die verleent kan worden op basis van de ‘kruimelregeling’ wordt daarmee aangemerkt als een ‘binnenplanse omgevingsplanactiviteit’ (OPA). Als wordt voldaan aan de genoemde criteria kan de vergunning worden verleend.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Nota zienswijzen en commentaar ontwerp bestemmingsplan Facetbestemmingsplan kruimelregeling; 
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Facetbestemmingsplan kruimelregeling, NL.IMRO.1969. BP23FACEkruimel1-OW01 gewijzigd vast te stellen; 
  3. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BP23FACEkruimel1- VA01 te geven; 
  4. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_.IMRO.1969.BP23FACEkruimel1-VA01.dxf vast te stellen.

  Besluit

  Voor het sluiten van de vergadering is er een besluit genomen om dit agendapunt door te schuiven naar de raadsvergadering van 17 juli 2024.

  03:41:42 - 03:42:14 - Koos Siegers
  03:42:14 - 03:43:09 - Ard van der Tuuk
 21. 15

  Wethouders dienen in de gemeente te wonen waar zij wethouder zijn, dit is in de wet bepaald. Het is mogelijk dat de raad ontheffing hiervoor verleend, dit kan voor de duur van één jaar. De heren Hans Haze en Bé Schollema zijn per 13 juli 2022 benoemd tot wethouder van de gemeente Westerkwartier, op 13 juli 2o22 heeft de raad ook ontheffing voor de duur van één jaar verleend voor het vereiste van ingezetenschap. Op 14 juni 2023 heeft de raad opnieuw een besluit genomen de wethouders voor één jaar ontheffing te verlenen van het ingezetenschap per 13 juli 2023. Per brief van 26 april 2024 vragen de wethouders Haze en Schollema de raad om per 13 juli 2024 voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.  Voorgesteld besluit:
  De heer Hans Haze en de heer Bé Schollema per 13 juli 2024 voor de duur van ten hoogste één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

  Besluit

  De raad stemt unaniem in:De heer Hans Haze en de heer Bé Schollema per 13 juli 2024 voor de duur van ten hoogste één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap

  03:42:31 - 03:43:09 - Ard van der Tuuk
  03:43:11 - 03:44:50 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:44:50 - 03:47:02 - Ard van der Tuuk
 22. 16

  Voor u liggen de jaarstukken 2023 van de gemeente Westerkwartier. Met de jaarstukken legt ons college verantwoording af aan uw raad over het gevoerde financiële beheer en de uitvoering van het beleid. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan we in op de programmaverantwoording en de paragrafen en in de jaarrekening onder meer op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de balans.  Voorgesteld besluit:
  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen 
  2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen (zie bijlage) 
  3. Het nettoresultaat van € 7,0 mln., na voorgestelde resultaatbestemming, ten gunste te brengen van de algemene reserve

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (29)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen
  2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen (zie bijlage)
  3. Het netto resultaat van € 7,0 mln. ten gunste te brengen van de algemene reserve


  Mevrouw Dijkstra-Jacobi (Lijst Dijkstra-Jacobi verlaat de vergadering.

 23. 17

  Dit is de eerste bestuursrapportage over 2024. Conform de financiële verordening rapporteren we hierin over financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en doen we voorstellen tot wijziging van de begroting 2024. We lichten per programma de afwijkingen groter dan € 50.000 toe.


  Voorgesteld besluit:
  1. De eerste bestuursrapportage 2024 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (29)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De eerste bestuursrapportage 2024 vast te stellen.

 24. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (29)

  Besluit

  Het amendement is unaniem aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Formatie Griffie
 25. 18.1

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Geen bezuinigingen op veiligheid in het Westerkwartier
 26. 18.2

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Perspectiefnota 2.0
 27. 18.3

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Raadsleden (25)
  tegen
  Raadsleden (4)

  Besluit

  De motie is aangenomen met 25 stemmen voor _(VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier, D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie)_en 4 stemmen tegen (VVD en CDA).

  Moties

  Titel
  Mogelijke actualisatie onderdelen beleid duurzame energie
 28. 18.4

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  Raadsleden (17)
  tegen
  Raadsleden (12)

  Besluit

  De motie is aangenomen met 17 stemmen voor (PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, Sterk Westerkwartier en D66) en 12 stemmen tegen (VZ Westerkwartier, CDA en VVD).

  Moties

  Titel
  Aandacht voor biobased bouwen
 29. 18.5

  Stemuitslag

  voor 55%
  tegen 45%
  voor
  Raadsleden (16)
  tegen
  Raadsleden (13)

  Besluit

  De motie is aangenomen met 16 stemmen voor _(PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en VVD)_en 13 stemmen tegen (Sterk Westerkwartier, VZ Westerkwartier en CDA).

  Moties

  Titel
  Aandacht voor initiatieven energiehubs en opslag duurzame energie
 30. 18.6

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Niet doormodderen maar doorbreken!
 31. 18.7

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Waar veerkracht is
 32. 18.8

  Stemuitslag

  voor 72%
  tegen 28%
  voor
  Raadsleden (21)
  tegen
  Raadsleden (8)

  Besluit

  De motie is aangenomen met 21 stemmen voor (VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier, GroenLinks, PvdA, D66 en CDA) en 8 stemmen tegen (VVD en ChristenUnie).

  Moties

  Titel
  Jeugdwerk
 33. 18.9

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Financiele ondersteuning bij entree opleiding
 34. 18.10

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Een groen plein ChristenUnie Westerkwartier
 35. 18.11

  De perspectiefnota schetst op hoofdlijnen het financieel perspectief voor 2025 en de volgende jaren, en de ontwikkelingen die we zien. Deze perspectiefnota is de basis voor het opstellen van de programmabegroting 2025. In deze perspectiefnota zijn de effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds niet meegenomen. Het voorlopig financieel meerjarenbeeld komt voor 2025 op een nadeel van € 2,9 miljoen. Daarna loopt het tekort fors op en is sprake van een structureel tekort van circa € 9 miljoen.


  Voorgesteld besluit:
  1. De perspectiefnota 2025-2028 vast te stellen

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Raadsleden (25)
  tegen
  Raadsleden (4)

  Besluit

  Woordvoering algemene beschouwingen:
  1. CDA, mevrouw Reinette Gjaltema – van der Laan
  2. VZ Westerkwartier, mevrouw Frantina Kiekebeld- van der Knaap
  3. VVD, de heer Jeroen Betten
  4. ChristenUnie, de heer Koos Siegers
  5. D66, de heer Rogier van ’t Land
  6. GroenLinks, mevrouw Annemiek KleinJan-Uneken
  7. PvdA, mevrouw Sandra de Wit
  8. Sterk Westerkwartier, de heer Arnold Bloem


  Schorsing


  ++Eerste termijn college
  ++Het college reageert in de eerste termijn.


  De voorzitter heet de heer Geert de Jong (VZ Westerkwartier) welkom.
  De heer Jan Willem Slotema (CDA) verlaat de vergadering.


  Woordvoering door wethouder Nederveen in eerste termijn
  Interruptie van de heer Koos Siegers (ChristenUnie).
  Interruptie van de heer Jeroen Betten (VVD)
  Interruptie van de heer Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks)


  **Woordvoering door wethouder Haze in eerste termijn
  **Interruptie van de heer Alex Steenbergen (ChristenUnie)
  Interruptie van de heer Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks)
  Interruptie van de heer Wybe Niemeijer (ChristenUnie)
  Interruptie van mevrouw Reinette Gjaltema (CDA)


  Woordvoering wethouder Lamberst in eerste termijn


  Schorsing van 16.15 uur tot 16.40 uur


  Tweede termijn raad
  De VVD trekt motie 18.1 in.
  De PvdA trekt motie 18.6 en motie 18.7 in.
  GroenLinks past de moties 18.3 en 18.4 aan en brengt deze gewijzigd in.
  ChristenUnie geeft aan een extra motie in te dienen over ’een groen Plein’. Deze motie wordt opgenomen als 18.10.
  Aansluitend reageren de fracties op elkaar en op de bijdragen van het college van B&W.


  Schorsing voor 10 minuten van 17.40 tot 17.50 uur.


  ++Tweede termijn college
  ++Woordvoering wethouder Nederveen in tweede termijn
  Interruptie van de heer Koos Siegers (ChristenUnie)
  Interruptie van de heer Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks)
  ++
  ++Woordvoering wethouder Haze in tweede termijn


  Woordvoering wethouder Schollema in tweede termijn


  Na de woordvoering in de tweede termijn trekt het CDA motie 18.2 in en de ChristenUnie trekt motie 18.10 in.


  Stemming perspectiefnota **(incl. aangenomen amendement over formatie griffie).**De perpectiefnota is aangenomen met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
  ++Besluit:
  ++De perspectiefnota 2025-2028 gewijzigd vast te stellen en in de begroting structureel 88.000 euro op te nemen bij de budgetten in programma o 'Bestuur en Ondersteuning' ten behoeve van de griffie voor een uitbreiding van de formatie voor de functie junior raadsadviseur.
  Deze ontwikkeling aan te merken als onontkoombaar, 30.000 euro kan overgeheveld worden uit het inhuurbudget griffie.

  Toezeggingen

  Titel
  Perspectiefnota
  03:45:43 - 03:47:02 - Ard van der Tuuk
  03:47:29 - 03:51:58 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:51:58 - 03:52:02 - Ard van der Tuuk
  03:52:02 - 03:52:23 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:52:23 - 03:52:30 - Ard van der Tuuk
  03:53:01 - 04:00:52 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  04:00:52 - 04:01:17 - Ard van der Tuuk
  04:01:36 - 04:11:10 - Jeroen Betten
  04:11:10 - 04:11:16 - Ard van der Tuuk
  04:11:16 - 04:11:19 - Ard van der Tuuk
  04:11:37 - 04:21:51 - Koos Siegers
  04:21:51 - 04:21:54 - Ard van der Tuuk
  04:21:54 - 04:22:33 - Koos Siegers
  04:22:33 - 04:23:10 - Ard van der Tuuk
  04:23:16 - 04:23:19 - Ard van der Tuuk
  04:23:28 - 04:29:22 - Rogier van 't Land
  04:29:22 - 04:29:32 - Ard van der Tuuk
  04:29:32 - 04:30:28 - Rogier van 't Land
  04:30:28 - 04:30:32 - Ard van der Tuuk
  04:31:05 - 04:34:26 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:34:26 - 04:34:38 - Ard van der Tuuk
  04:34:38 - 04:38:37 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:38:37 - 04:38:40 - Ard van der Tuuk
  04:38:40 - 04:39:50 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:39:50 - 04:39:54 - Ard van der Tuuk
  04:39:54 - 04:40:45 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:40:45 - 04:40:48 - Ard van der Tuuk
  04:40:48 - 04:41:08 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:41:08 - 04:41:13 - Ard van der Tuuk
  04:41:28 - 04:50:16 - Sandra de Wit
  04:50:16 - 04:50:21 - Ard van der Tuuk
  04:50:21 - 04:50:55 - Sandra de Wit
  04:50:55 - 04:50:58 - Ard van der Tuuk
  04:51:03 - 04:51:06 - Ard van der Tuuk
  04:51:26 - 05:02:32 - Arnold Bloem
  05:02:32 - 05:02:36 - Ard van der Tuuk
  05:02:36 - 05:03:24 - Arnold Bloem
  05:03:24 - 05:03:39 - Ard van der Tuuk
  05:03:39 - 05:03:50 - Onno de Vries
  05:03:55 - 05:04:01 - Ard van der Tuuk
  05:41:09 - 05:42:17 - Ard van der Tuuk
  05:42:19 - 06:04:16 - Bert Nederveen
  06:04:16 - 06:04:20 - Ard van der Tuuk
  06:04:20 - 06:05:02 - Koos Siegers
  06:05:02 - 06:10:45 - Bert Nederveen
  06:10:45 - 06:11:17 - Jeroen Betten
  06:11:17 - 06:11:41 - Bert Nederveen
  06:11:41 - 06:16:48 - Bert Nederveen
  06:16:48 - 06:16:50 - Ard van der Tuuk
  06:16:50 - 06:17:05 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:17:05 - 06:17:17 - Bert Nederveen
  06:17:17 - 06:17:27 - Koos Siegers
  06:17:27 - 06:17:29 - Ard van der Tuuk
  06:17:29 - 06:17:40 - Koos Siegers
  06:17:40 - 06:17:59 - Bert Nederveen
  06:17:59 - 06:18:07 - Ard van der Tuuk
  06:18:52 - 06:19:37 - Ard van der Tuuk
  06:19:37 - 06:19:39 - Geert de Jong
  06:19:39 - 06:20:08 - Ard van der Tuuk
  06:20:31 - 06:25:05 - Hans Haze
  06:25:08 - 06:25:15 - Ard van der Tuuk
  06:25:15 - 06:26:14 - Alex Steenbergen
  06:26:17 - 06:26:55 - Hans Haze
  06:26:55 - 06:27:11 - Ard van der Tuuk
  06:27:13 - 06:28:09 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:28:15 - 06:28:17 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:28:17 - 06:28:20 - Hans Haze
  06:28:20 - 06:28:25 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:28:25 - 06:29:02 - Hans Haze
  06:29:02 - 06:29:13 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:29:17 - 06:29:25 - Ard van der Tuuk
  06:29:25 - 06:29:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:29:29 - 06:29:37 - Ard van der Tuuk
  06:29:37 - 06:30:16 - Wybe Niemeijer
  06:30:19 - 06:30:37 - Hans Haze
  06:30:41 - 06:30:50 - Wybe Niemeijer
  06:30:51 - 06:30:54 - Ard van der Tuuk
  06:31:24 - 06:32:35 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  06:32:35 - 06:34:09 - Hans Haze
  06:34:13 - 06:34:26 - Ard van der Tuuk
  06:34:40 - 06:36:14 - Richard Lamberst
  06:36:17 - 06:36:38 - Ard van der Tuuk
  06:36:38 - 06:36:59 - Koos Siegers
  06:36:59 - 06:37:01 - Ard van der Tuuk
  06:37:22 - 06:37:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:37:29 - 06:37:32 - Ard van der Tuuk
  06:37:32 - 06:37:45 - Bert Nederveen
  06:37:45 - 06:37:47 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:37:47 - 06:37:50 - Bert Nederveen
  06:37:53 - 06:38:17 - Ard van der Tuuk
  07:02:50 - 07:03:15 - Ard van der Tuuk
  07:03:15 - 07:03:22 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  07:03:22 - 07:03:44 - Ard van der Tuuk
  07:03:44 - 07:03:52 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  07:03:52 - 07:03:56 - Ard van der Tuuk
  07:03:56 - 07:04:00 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  07:04:00 - 07:04:05 - Ard van der Tuuk
  07:04:05 - 07:04:32 - Jeroen Betten
  07:04:32 - 07:04:47 - Ard van der Tuuk
  07:04:50 - 07:05:02 - Rogier van 't Land
  07:05:05 - 07:05:10 - Ard van der Tuuk
  07:05:10 - 07:05:29 - Sandra de Wit
  07:05:29 - 07:05:36 - Ard van der Tuuk
  07:05:36 - 07:05:52 - Sandra de Wit
  07:05:55 - 07:06:04 - Ard van der Tuuk
  07:06:04 - 07:06:23 - Annemiek KleinJan - Uneken
  07:06:23 - 07:06:27 - Ard van der Tuuk
  07:06:27 - 07:07:23 - Klaas-Wybo van der Hoek
  07:07:23 - 07:07:44 - Ard van der Tuuk
  07:07:44 - 07:08:15 - Annemiek KleinJan - Uneken
  07:08:15 - 07:08:30 - Ard van der Tuuk
  07:08:36 - 07:08:41 - Ard van der Tuuk
  07:08:41 - 07:09:05 - Koos Siegers
  07:09:05 - 07:09:15 - Ard van der Tuuk
  07:09:15 - 07:09:39 - Koos Siegers
  07:09:39 - 07:09:41 - Ard van der Tuuk
  07:09:41 - 07:09:49 - Koos Siegers
  07:09:49 - 07:09:53 - Ard van der Tuuk
  07:09:53 - 07:09:57 - Koos Siegers
  07:09:57 - 07:10:04 - Ard van der Tuuk
  07:10:04 - 07:10:12 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  07:10:12 - 07:10:13 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  07:10:13 - 07:10:23 - Ard van der Tuuk
  07:10:23 - 07:10:29 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  07:10:29 - 07:10:42 - Koos Siegers
  07:10:42 - 07:15:00 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  07:15:08 - 07:15:26 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  07:15:26 - 07:15:32 - Ard van der Tuuk
  07:15:45 - 07:18:02 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  07:18:02 - 07:18:08 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  07:18:08 - 07:18:49 - Rogier van 't Land
  07:18:49 - 07:20:19 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  07:20:22 - 07:20:25 - Ard van der Tuuk
  07:20:35 - 07:22:19 - Jeroen Betten
  07:22:23 - 07:22:25 - Ard van der Tuuk
  07:22:38 - 07:22:45 - Jeroen Betten
  07:22:55 - 07:24:59 - Koos Siegers
  07:24:59 - 07:25:27 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  07:25:27 - 07:26:08 - Koos Siegers
  07:26:08 - 07:26:13 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  07:26:13 - 07:28:50 - Koos Siegers
  07:28:50 - 07:28:53 - Ard van der Tuuk
  07:28:53 - 07:29:22 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  07:29:22 - 07:30:44 - Koos Siegers
  07:30:44 - 07:30:49 - Ard van der Tuuk
  07:30:49 - 07:32:06 - Jacquelien Dijkstra
  07:32:08 - 07:32:10 - Ard van der Tuuk
  07:32:10 - 07:32:56 - Geertje Veenstra
  07:32:56 - 07:33:00 - Ard van der Tuuk
  07:33:00 - 07:33:02 - Ard van der Tuuk
  07:33:02 - 07:33:55 - Jacquelien Dijkstra
  07:33:58 - 07:34:50 - Ard van der Tuuk
  07:34:50 - 07:35:07 - Richard Lamberst
  07:35:10 - 07:35:45 - Jacquelien Dijkstra
  07:35:45 - 07:35:51 - Ard van der Tuuk
  07:35:51 - 07:35:59 - Richard Lamberst
  07:36:01 - 07:36:12 - Ard van der Tuuk
  07:36:12 - 07:36:46 - Koos Siegers
  07:36:46 - 07:36:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  07:36:50 - 07:37:24 - Koos Siegers
  07:37:27 - 07:37:34 - Ard van der Tuuk
  07:37:44 - 07:41:44 - Rogier van 't Land
  07:41:48 - 07:41:51 - Ard van der Tuuk
  07:42:24 - 07:46:19 - Annemiek KleinJan - Uneken
  07:46:19 - 07:46:25 - Ard van der Tuuk
  07:46:43 - 07:46:52 - Ard van der Tuuk
  07:46:59 - 07:52:04 - Sandra de Wit
  07:52:04 - 07:52:05 - Ard van der Tuuk
  07:52:24 - 07:55:25 - Arnold Bloem
  07:55:29 - 07:55:55 - Ard van der Tuuk
  08:11:23 - 08:11:38 - Ard van der Tuuk
  08:11:42 - 08:14:35 - Bert Nederveen
  08:14:35 - 08:14:39 - Ard van der Tuuk
  08:14:39 - 08:15:17 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  08:15:18 - 08:15:30 - Bert Nederveen
  08:15:30 - 08:15:51 - Ard van der Tuuk
  08:15:51 - 08:16:10 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  08:16:10 - 08:16:13 - Ard van der Tuuk
  08:16:13 - 08:16:14 - Bert Nederveen
  08:16:14 - 08:16:57 - Koos Siegers
  08:16:57 - 08:17:11 - Klaas-Wybo van der Hoek
  08:17:14 - 08:18:11 - Bert Nederveen
  08:18:11 - 08:18:16 - Klaas-Wybo van der Hoek
  08:18:16 - 08:18:48 - Klaas-Wybo van der Hoek
  08:18:51 - 08:19:01 - Bert Nederveen
  08:19:01 - 08:20:23 - Bert Nederveen
  08:20:26 - 08:20:30 - Ard van der Tuuk
  08:20:35 - 08:20:37 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  08:20:37 - 08:20:39 - Ard van der Tuuk
  08:20:39 - 08:20:56 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  08:20:56 - 08:21:16 - Ard van der Tuuk
  08:21:21 - 08:21:22 - Ard van der Tuuk
  08:21:25 - 08:25:44 - Hans Haze
  08:25:51 - 08:26:53 - Wybe Niemeijer
  08:26:53 - 08:28:08 - Hans Haze
  08:28:08 - 08:28:47 - Ard van der Tuuk
  08:28:47 - 08:28:48 - Koos Siegers
  08:28:48 - 08:28:57 - Koos Siegers
  08:28:57 - 08:28:59 - Ard van der Tuuk
  08:29:03 - 08:29:15 - Ard van der Tuuk
  08:38:06 - 08:38:10 - Ard van der Tuuk
  08:38:12 - 08:38:47 - Wybe Niemeijer
  08:38:47 - 08:38:56 - Ard van der Tuuk
  08:38:56 - 08:39:18 - Hans Haze
  08:39:21 - 08:39:26 - Ard van der Tuuk
  08:39:40 - 08:41:01 - Bé Schollema
  08:41:01 - 08:41:14 - Ard van der Tuuk
  08:41:14 - 08:42:39 - Bé Schollema
  08:42:42 - 08:42:44 - Ard van der Tuuk
  08:42:45 - 08:43:07 - Jeroen Betten
  08:43:09 - 08:43:10 - Ard van der Tuuk
  08:43:14 - 08:44:16 - Bé Schollema
  08:44:20 - 08:45:15 - Ard van der Tuuk
  08:45:55 - 08:46:05 - Onno de Vries
  08:46:05 - 08:46:19 - Ard van der Tuuk
  08:46:35 - 08:46:42 - Onno de Vries
  08:46:42 - 08:46:59 - Ard van der Tuuk
  08:47:15 - 08:47:16 - Ard van der Tuuk
  08:47:16 - 08:47:24 - Onno de Vries
  08:47:24 - 08:47:39 - Ard van der Tuuk
  08:48:01 - 08:48:06 - Onno de Vries
  08:48:08 - 08:48:14 - Ard van der Tuuk
  08:48:56 - 08:49:05 - Onno de Vries
  08:49:05 - 08:49:15 - Ard van der Tuuk
  08:49:35 - 08:49:42 - Onno de Vries
  08:49:43 - 08:49:54 - Ard van der Tuuk
  08:50:17 - 08:50:18 - Onno de Vries
  08:50:18 - 08:50:19 - Ard van der Tuuk
  08:50:19 - 08:50:28 - Onno de Vries
  08:50:28 - 08:50:45 - Ard van der Tuuk
  08:51:17 - 08:51:19 - Onno de Vries
  08:51:19 - 08:51:30 - Onno de Vries
  08:51:30 - 08:51:54 - Ard van der Tuuk
 36. 19

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 18.30 uur.

  08:51:47 - 08:51:54 - Ard van der Tuuk
  08:51:56 - 08:52:27 - Cynthia van Putten