Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 17 juli 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal Zuidhorn

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 17 juli 2024.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

  De gemeenteraad heeft op 12 maart 2024 door middel van een amendement unaniem ingestemd met drie varianten voor centrale huisvesting die onderzocht moeten worden: 
  A. Variant uitbreiding huidig gemeentehuis Zuidhorn. 
  B. Variant nieuwbouw Midwolde. 
  C. Variant nieuwbouw Oostergast. 
  Het onderzoek richt zich op hoe en onder welke voorwaarden het wel goed mogelijk is om het huidige gemeentehuis uit te breiden (variant A), waarbij dit resultaat wordt afgezet tegen 2 nieuwbouwvarianten (variant B en C). 


  Voor het doen van dit onderzoek heeft het college van B&W via een aanbestedingsprocedure een adviesbureau gecontracteerd. Inmiddels heeft dit adviesbureau, Sweco, haar eerste stappen gezet in het onderzoek. Op 24 april vond een startgesprek plaats met uw raad waarin, conform het raadsbesluit van 12 maart, de criteria in het besluitvormingsproces onderwerp van gesprek zijn geweest.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beoordelingscriteria (bijlage 1). 
  2. In te stemmen met de afbakening van te onderzoeken varianten (bijlage 2). 
  3. In te stemmen met de procesplanning (bijlage 3).

 5. 5

  De politie is voornemens om het politiebureau gelegen aan de Hooiweg 1 in Zuidhorn te verkopen, omdat zij hun activiteiten centraliseren in Leek. In het concept woonplan voor Zuidhorn en Briltil is het politiebureau aangemerkt als een potentiële transformatie naar woningbouw. In het woonplan wordt geadviseerd om de mogelijkheden van deze locatie op korte termijn te verkennen. Dat hebben wij de afgelopen maanden – in overleg met de politie – gedaan. Op basis van de uitkomsten van de verkenning stellen wij voor om het politiebureau strategisch aan te kopen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de strategische aankoop van het politiebureau in Zuidhorn, kadastraal bekend gemeente Zuidhorn, sectie F, nummer 5069, plaatselijk bekend Hooiweg 1 te Zuidhorn, voor een bedrag van € 1.195.000,- k.k.; 
  2. Voor de onder punt 1 bedoelde aankoop een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.250.000 en dit te verwerken in de tweede bestuursrapportage; 
  3. De rentelast van het investeringskrediet en de kosten van het (tijdelijke) beheer van in totaal € 39.000 per jaar te verwerken in de Programmabegroting 2025.

 6. 6.2

  De kruimelregeling was een lijst van gevallen, waarmee door middel van de reguliere vergunningprocedure van 8 weken, vergunning kon worden verleend om af te wijken van het bestemmingsplan. De kruimelgevallen waren opgenomen in artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). 
  In vergelijking met een bestemmingswijziging of de grote buitenplanse afwijking liggen de kosten bij toepassing van de kruimelregeling een stuk lager en is de proceduretijd in geval van een bestemmingswijziging aanzienlijk korter. 
  Met de komst van de Omgevingswet is de huidige kruimellijst uit artikel 4 bijlage II bij het Bor vervallen. De reden hiervoor is dat onder de Omgevingswet voor alle afwijkingen van het bestemmingsplan de reguliere procedure de standaard wordt. Dit geldt ook voor de grote buitenplanse afwijking (BOPA), waar eerder nog de uitgebreide vergunningprocedure van 6 maanden op van toepassing was. Een BOPA moet wel voldoen aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (in het dagelijks spraakgebruik: ETFAL) en de beoordelingsregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. De aanvrager moet een onderbouwing aanleveren van de ETFAL. 
  Gemeenten hebben beleidsvrijheid om regels op te nemen in het Omgevingsplan. Dit betekent dat een gemeente ervoor kan kiezen de lijst van de Kruimelgevallenregeling – in huidige of aangepaste vorm – op te nemen in het Omgevingsplan en te bepalen dat op deze activiteiten de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing blijft. In zo’n geval wordt de bouwactiviteit aangemerkt als een ‘binnenplanse omgevingsplanactiviteit’ (OPA). 
  Voordat onze gemeente eraan toe is deze regels in het Omgevingsplan Westerkwartier op te nemen, zijn we vermoedelijk een paar jaar verder. Om de lasten voor onze inwoners in de komende jaren niet verder te verzwaren wordt het daarom wijs geacht om vergunningplichten die altijd al relatief eenvoudig konden worden afgedaan ook zo te blijven afdoen. Daarom is ervoor gekozen om de kruimelregeling (deels) in een facet bestemmingsplan op te nemen met als doel om de buitenplanse afwijking op te nemen in een binnenplans vergunningsstelsel. 
  Daarmee wordt de regeling na vaststelling van het Facetbestemmingsplan onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan Westerkwartier. Een bouwactiviteit, die verleent kan worden op basis van de ‘kruimelregeling’ wordt daarmee aangemerkt als een ‘binnenplanse omgevingsplanactiviteit’ (OPA). Als wordt voldaan aan de genoemde criteria kan de vergunning worden verleend.

 7. 7

  De parlementaire enquêtecommissie trok harde conclusies over hoe onze regio is behandeld.
  Daaruit vloeit een ereschuld voort aan Groningers en Noord-Drenten: het gebied verdient een betere toekomst, economisch en sociaal.
  Op 25 april 2023 is de kabinetsreactie ‘Nij Begun’ gepubliceerd als antwoord van het Rijk op het parlementaire enquêterapport ‘Groningers boven gas’. De kabinetsreactie wordt in gezamenlijkheid uitgewerkt door het Rijk en de regio (Groningen en Noord-Drenthe) in de vorm van een aantal agenda’s. Dit betreft:
  - Herstel van Groningen
  - Verduurzaming (isolatieaanpak)
  - Sociale agenda
  - Economische agenda
  - Staat van Groningen
  - Participatie.

 8. 8

  Tot 10 september 2024 kan iedereen een consultatiereactie indienen op het wetsvoorstel "wijziging van de Tijdelijke wet Groningen en de Mijnbouwwet in verband met de uitvoering van diverse maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen", ook Groningenwet genoemd.

  Voorgesteld besluit

  Dat het college mede namens de gemeenteraad een consultatiereactie op het wetsvoorstel in mag dienen.

 9. 10

  Op 21 april 2021 is de raadswerkgroep Omgevingswet ingesteld. De raadswerkgroep kreeg van de raad de opdracht mee om het proces rondom de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te monitoren en de dialoog aan te met het college en de ambtelijke organisatie over de rol van de gemeenteraad binnen de Omgevingswet. In december 2022 zijn de werkzaamheden van de raadswerkgroep Omgevingswet hervat. De raadswerkgroep is samengesteld uit één lid dan wel fractieassistent per fractie, om zo de binding met de fracties en de democratische legitimatie te behouden. Wegens het vertrek van de heer Martin Boog als tijdelijk raadslid en het niet terugkeren als fractieassistent heeft het CDA geen afvaardiging meer in de raadswerkgroep Omgevingswet. Het CDA verzoekt daarom de heer Ymte Sijbrandij te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Omgevingswet.  Voorgesteld besluit: 
  De heer Ymte Sijbrandij te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Omgevingswet.

 10. 11
  Sluiting