Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 12 maart 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.


  Dhr. Onno Koopmans (VZ Westerkwartier) en mevr. Geertje Veenstra (CDA) zijn vanavond met kennisgeving afwezig. Mevr. F. Kiekebeld (VZ Westerkwartier) is aanwezig vanaf agendapunt 5, dhr. H. Beute (VZ Westerkwartier) is aanwezig vanaf agendapunt 8.


  Dhr. Willem Tjebbe Oostenbrink draagt bij de opening van de raadsvergadering een gedicht voor in het Westerkwartiers.

  00:15:11 - 00:15:29 - Ard van der Tuuk
  00:19:54 - 00:22:28 - Ard van der Tuuk
  00:28:27 - 00:29:14 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:28:53 - 00:29:14 - Ard van der Tuuk
 3. 3

  Besluit

  Wethouder Schollema doet namens het college van B&W de mededeling dat er geen verder onderzoek wordt gedaan naar de realisatie van een campus van RSG de Borgen aan de Tolbertervaart Noord.

  00:29:02 - 00:29:14 - Ard van der Tuuk
  00:29:28 - 00:31:38 - Bé Schollema
  00:31:38 - 00:32:12 - Ard van der Tuuk
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijsten van:
  1. Raadsvergadering van 14 februari 2024;
  2. Raadsoverleg 1 van 28 februari 2024;
  3. Raadsoverleg 2 van 28 februari 2024 ;
  worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:31:49 - 00:32:12 - Ard van der Tuuk
 5. 5

  Besluit

  Bereikbaarheid Groningen, GroenLinks, mevrouw Natasja Bennink
  Vragen:
  1. Hoe gaat de wethouder dit communiceren en adviseren aan onze inwoners?
  2. Wat kan het college doen om zo’n verkeersinfarct te voorkomen?
  3. Kunnen in de spits extra treinen en bussen worden ingezet?
  4. Op welke wijze kan er extra aandacht uitgaan naar het vervoer van patiënten die op tijd naar de ziekenhuizen moeten?


  Beantwoording door wethouder Stomphorst.


  Aangenomen motie bus Kollum-Drachten, ChristenUnie, de heer Wybe Niemeijer
  Vragen:
  1. Hoe is het overleg met het OV-bureau Groningen Drenthe verlopen?
  2. Hoe is het overleg met de betreffende buurgemeenten verlopen?
  3. Op welke wijze verwacht het college deze buslijn te kunnen realiseren?


  Beantwoording door wethouder Stomphorst.


  Peilbesluit NNN gebied VS. Lelylijn VS. 380KV kabels, VZ Westerkwartier, mevrouw Cynthia van Putten
  Vragen:
  1. het college dat deze grootschalige projecten invloed hebben op de leefomstandigheden van onze inwoners daar in dat gebied?
  2. Zo ja, wat denkt het college te gaan doen om deze overlast tot het minimum te beperken?
  3. Heeft het college een voorkeur voor een tracé voor de 380KV kabels en voor de Lelylijn?
  4. Heeft het college met deze ideeën in het achterhoofd een zienswijze ingediend over het Peilbesluit?


  Beantwoording door wethouder Nederveen.

  00:32:08 - 00:32:12 - Ard van der Tuuk
  00:32:12 - 00:33:18 - Natasja Bennink
  00:34:15 - 00:37:04 - Harry Stomphorst
  00:37:04 - 00:37:25 - Ard van der Tuuk
  00:37:25 - 00:38:02 - Wybe Niemeijer
  00:38:02 - 00:38:06 - Ard van der Tuuk
  00:38:06 - 00:39:03 - Harry Stomphorst
  00:39:03 - 00:39:14 - Wybe Niemeijer
  00:39:19 - 00:39:36 - Harry Stomphorst
  00:39:36 - 00:39:59 - Ard van der Tuuk
  00:39:59 - 00:41:25 - Cynthia van Putten
  00:41:25 - 00:41:30 - Ard van der Tuuk
  00:41:30 - 00:43:59 - Bert Nederveen
  00:43:59 - 00:44:08 - Ard van der Tuuk
  00:44:08 - 00:44:15 - Cynthia van Putten
  00:44:18 - 00:44:27 - Bert Nederveen
  00:44:27 - 00:44:56 - Ard van der Tuuk
 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  Vragen:
  103-01 Met betrekking tot de voortgang masterplan Tolbert/ Leek
  1. Op welke wijze en op welke termijn wordt over de voortgang/ te nemen stappen/ bedachte tijdsplanning gecommuniceerd met de inwoners?


  2. Fijn dat er met de Zijlen goede gesprekken zijn gevoerd, maar in hoeverre worden de omwonenden op dit moment geïnformeerd over de ontwikkelingen die hier plaatsvinden? Loopt ook dit contact en de communicatie goed?


  Woordvoering vraag 1 door mevr. Myra Eeken-Hermans (PvdA mede namens GroenLinks), woordvoering vraag 2 door mevr. Anneke Laan (Sterk Westerkwartier) .
  Beantwoording door wethouder Haze.


  104-01/02 Stand van zaken realisatie taakstelling huisvesting vergunningshouders
  1. Wat kan het college vertellen over het gesprek met de provincie?


  Woordvoering door dhr. Klaas Wybo van der Hoek (GroenLinks mede namens PvdA).
  Beantwoording wethouder Haze.


  202-01 Raadsbrief onderzoek Scanner Lokaal drugsbeleid.
  1. Hoe specifiek kan een rioolwateronderzoek iets duiden? Wat weet je dan m.b.t. plaats van veel gebruik. Gaat dat op wijkniveau, dorpsniveau?,
  2. In de raadsbrief wordt aangegeven dat er een behoorlijk goed beeld is van het middelengebruik. Kunt u aangeven of dit een zorgelijk beeld is? Klopt het geschetste beeld (snuifdorpen ) welke door sommige partijen in deze raad is geschetst? Is het beeld vergelijkbaar met omringende gemeenten?  Woordvoering vraag 1 door mevr. Sandra de Wit (PvdA), woordvoering vraag 2 door mevr. Annemiek Kleinjan-Uneken (GroenLinks).
  Beantwoording door wethouder Stomphorst.


  206-01 Raadsbrief nieuwbouw Lauwers college
  1. Hoe moet de zin die is onderstreept uit navolgende stukje tekst begrepen worden: Het dan benodigde budget wordt als voorziening opgenomen in het Onderwijshuisvestingsprogramma 2025, die u in het laatste kwartaal van dit jaar zal ontvangen. Vervolgens vindt de aanbesteding plaats. ++Na de aanbesteding kan het definitieve investeringsbedrag bepaald worden.++Betekend dit dat er na vaststellen OHP nog een bijstelling kan komen die van invloed is op de begroting WK? Welke invloed heeft de gemeente hier dan nog op? Of de raad?


  Woordvoering door dhr. Mark Veenstra (PvdA mede namens GroenLinks).
  Beantwoording door Wethouder Schollema.


  101-01 en 102-01 Aanwijzen karakteristieke objecten en Zienswijze karakteristieke objecten
  1. Herhaaldelijk komen er bij de ingekomen stukken vragen binnen over het hoe, wat en waarom over karakteristieke objecten. Als fractie zijn we benieuwd naar het karakteristiek zijn van een object en wat bepaalt daarbij wat  waardevol is op het gebied van architectuur en cultuurhistorie?Graag zien we in een schrijven of een moment waar uitleg wordt gegeven over dit onderwerp.


  Woordvoering door dhr. Jan Willem Slotema (CDA).
  Beantwoording wethouder Schollema.


  De raad stemt unaniem in met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.


  Agenderingsverzoeken:
  Er zijn geen agenderingsverzoeken ingediend.

  00:44:40 - 00:44:56 - Ard van der Tuuk
  00:44:56 - 00:45:13 - Myra Eeken - Hermans
  00:45:18 - 00:45:23 - Hans Haze
  00:45:23 - 00:45:34 - Ard van der Tuuk
  00:45:34 - 00:45:50 - Anneke Laan
  00:45:50 - 00:45:52 - Ard van der Tuuk
  00:45:52 - 00:46:32 - Hans Haze
  00:46:32 - 00:46:41 - Ard van der Tuuk
  00:46:41 - 00:47:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:47:50 - 00:47:56 - Ard van der Tuuk
  00:47:56 - 00:48:54 - Hans Haze
  00:48:54 - 00:48:57 - Ard van der Tuuk
  00:48:57 - 00:49:22 - Hans Haze
  00:49:22 - 00:49:34 - Ard van der Tuuk
  00:49:34 - 00:49:56 - Sandra de Wit
  00:49:56 - 00:49:59 - Ard van der Tuuk
  00:50:02 - 00:50:37 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:50:37 - 00:50:40 - Ard van der Tuuk
  00:50:40 - 00:53:36 - Harry Stomphorst
  00:53:36 - 00:53:45 - Ard van der Tuuk
  00:53:45 - 00:54:30 - Mark Veenstra
  00:54:30 - 00:55:10 - Bé Schollema
  00:55:12 - 00:55:21 - Ard van der Tuuk
  00:55:21 - 00:55:56 - Jan Willem Slotema
  00:55:56 - 00:55:59 - Ard van der Tuuk
  00:55:59 - 00:56:23 - Bé Schollema
  00:56:23 - 01:04:05 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  In vervolg op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen geeft het Kabinet met middelen en maatregelen uitwerking aan de aanbevelingen van de commissie, onder de titel Nij Begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief (hierna Nij Begun). Provinciale Staten van Groningen en de raden van de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde hebben te kennen gegeven behoefte te hebben aan ondersteuning en informatie over hun bevoegdheden met betrekking tot Nij Begun en de daarmee samenhangende aspecten van de besluitvorming. Ook willen de deelnemende raden en staten graag onderling samenwerken in het kader van de positionering van raden en staten bij de uitwerking van de maatregelen in Nij Begun. Om deze samenwerking een stevige verankering te geven willen de deelnemende raden en staten de reeds bestaande samenwerking tussen raden en staten meer structureel maken door een lichte samenwerkingsvorm te kiezen waarbij geen bevoegdheden worden overgedragen. In elk van de genoemde raden en staten wordt ditzelfde besluit voorgelegd. Onder besluitpunt twee geeft elke raad/ staten zelf aan welke personen namens hun raad / staten deelnemen aan het beraad.


  Voorgesteld besluit:
  1. De Gemeenschappelijke regeling (en onderliggende verordening) ter bevordering van de democratische verankering van raden en staten bij de implementatie en uitvoering van Nij Begun vast te stellen; 
  2. Jeroen Betten en René de Vink aan te wijzen om namens de raad deel te nemen in het Regioberaad.

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met:
  1. De Gemeenschappelijke regeling (en onderliggende verordening) ter bevordering van de democratische verankering van raden en staten bij de
  implementatie en uitvoering van Nij Begun vast te stellen;
  2. Jeroen Betten en René de Vink aan te wijzen om namens de raad deel te nemen in het Regioberaad.

  00:57:02 - 01:04:05 - Ard van der Tuuk
 8. 8

  Nu er een voorstel op de agenda staat om een GR in te richten voor de provinciale samenwerking tussen de raads- en statenleden stellen wij u voor een raadswerkgroep in te stellen en hier leden voor te benoemen. Doel van deze raadswerkgroep is om de raad met adviezen te ondersteunen en te zorgen dat de raad op tijd over de juiste informatie kan beschikken, zodat de raad goed in positie wordt gebracht. Elke fractie heeft een vertegenwoordiger aangewezen: deze vertegenwoordiger kan zowel een raadslid als een fractieassistent zijn. De griffie ondersteunt deze raadswerkgroep. De raadswerkgroep kiest uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Voor de vervanging van de leden geldt, dat ze zich bij afwezigheid door een raadslid of fractieassistent kunnen laten vervangen. Het is vanzelfsprekend dat de betreffende portefeuillehouder(s) bij relevante gespreksonderwerpen voor de overleggen van de raadswerkgroep uitgenodigd kunnen worden. De raadswerkgroep rapporteert ten minste twee keer per jaar over de voortgang van haar werkzaamheden aan de raad.


  Voorgesteld besluit:
  1. De raadswerkgroep Nij Begun in te stellen voor de duur van deze raadsperiode. 
  2. De volgende leden en/of fractieassistenten te benoemen tot lid van de werkgroep: 
  - Dhr. Onno Koopmans (VZ Westerkwartier) 
  - Dhr. Alex Steenbergen (ChristenUnie) 
  - Dhr. René de Vink (Sterk Westerkwartier) 
  - Mevr. Reinette Gjaltema – van der Laan (CDA) 
  - Dhr. Mark Veenstra (PvdA) 
  - Dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks) 
  - Dhr. Jeroen Betten (VVD) 
  - Dhr. Rogier van 't Land (D66) 
  - Mevr. Geertje Dijkstra – Jacobi (Lijst Dijkstra-Jacobi)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De raadswerkgroep Nij Begun in te stellen voor de duur van deze raadsperiode.
  2. De volgende leden en/of fractieassistenten te benoemen tot lid van de werkgroep:
  - Dhr. Onno Koopmans (VZ Westerkwartier)
  - Dhr. Alex Steenbergen (ChristenUnie)
  - Dhr. René de Vink (Sterk Westerkwartier)
  - Mevr. Reinette Gjaltema – van der Laan (CDA)
  - Dhr. Mark Veenstra (PvdA)
  - Dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks)
  - Dhr. Jeroen Betten (VVD)
  - Dhr. Rogier van 't Land (D66)
  - Mevr. Geertje Dijkstra – Jacobi (Lijst Dijkstra-Jacobi)

  00:58:48 - 01:04:05 - Ard van der Tuuk
 9. 9

  De contractering voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning vanaf maart 2023 was aanleiding om de huidige verordening aan te passen. In aanloop van dit voorstel hebben zich daarnaast nog enkele andere ontwikkelingen voorgedaan die om aanpassing van de verordening en/of beleidsregels vroegen. De voorgestelde wijzigingen zijn in het rood aangegeven in de bijlagen. In dit voorstel leest u hierop nog een korte toelichting.

  Voorgesteld besluit

  De verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Westerkwartier 2024 vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  De verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Westerkwartier 2024 vast te stellen.

  00:59:39 - 01:04:05 - Ard van der Tuuk
 10. 10

  De wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten worden aangepast om aan de nieuwe wet te voldoen. De wetswijziging is bedoeld om de gemeenteraad meer grip op de besturing van gemeenschappelijke regelingen te geven wat bijdraagt aan een grotere democratische legitimatie. De gemeenschappelijke regeling (GR) Publiek Vervoer is geactualiseerd en de tekst van de regeling is aangepast aan de nieuwe wetgeving. De GR Publiek Vervoer functioneert volgens de nieuwe wettelijke kaders.

  Voorgesteld besluit

  Het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

  01:00:36 - 01:04:05 - Ard van der Tuuk
 11. 11

  De omroep Stichting RTV Zulthe heeft vanuit het Commissariaat voor de Media (hierna CM genoemd) tot 1 januari 2024 een aanwijzing als lokale publieke media instelling voor gemeente Westerkwartier en gemeente Noordenveld. De huidige aanwijzing vervalt van rechtswege na 5 jaar en de einddatum kan niet worden verlengd of opgeschort. Voordat het CM een beslissing neemt, dient de gemeenteraad van het Westerkwartier op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Deze taak kan niet overgedragen worden aan het college van B&W

  Voorgesteld besluit

  Een positief advies uit te brengen over de hernieuwde aanvraag van het Commissariaat voor de Media over de representativiteit van het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) van Stichting RTV Zulthe.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Een positief advies uit te brengen over de hernieuwde aanvraag van het Commissariaat voor de Media over de representativiteit van het Programma Beleidbepalend Orgaan (pbo) van Stichting RTV Zulthe.

  01:01:36 - 01:04:05 - Ard van der Tuuk
 12. 12

  Op 5 december 2022 is door mevrouw L. Schuiling en de heer T. Posthumus een verzoek tot wijziging van de bestemming van een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Zuidhorn, sectie A, nummer 2886 ingediend. Verzoekers willen op dit perceel voor eigen gebruik een woning bouwen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan woning Rijksstraatweg Zuidhorn NL.IMRO.1969.BPZH23post2-OW01 gewijzigd vast te stellen; 
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPZH23post2-VA01 te geven; 
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_ NL.IMRO.1969.BPZH23post2-VA01.dxf vast te stellen; 
  4. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het ontwerpbestemmingsplan woning Rijksstraatweg Zuidhorn NL.IMRO.1969.BPZH23post2-OW01 gewijzigd vast te stellen;
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPZH23post2-VA01 te geven;
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_ NL.IMRO.1969.BPZH23post2-VA01.dxf vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  01:02:16 - 01:04:05 - Ard van der Tuuk
 13. 13

  De bibliotheek in Marum was gelegen aan de Molenstraat 34 maar is bij het gereedkomen van De Plint daar naartoe verhuist. Het pand leent zich niet goed voor hergebruik waardoor de locatie is aangeboden aan Wold & Waard om te herontwikkelen. Zij hebben aangegeven op deze locatie 6 sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Op de percelen Molenstraat 12 t/m 26 bevinden zich vier twee-onder-één kap woningen (in totaal 8 woningen) van Wold & Waard. Deze woningen zijn verouderd en zullen worden vervangen voor 10 sociale huurwoningen. In totaal worden er dus 8 woningen gesloopt en 16 sociale huurwoningen nieuw gebouwd. Omdat beide ontwikkelingen niet passen in het geldende bestemmingsplan, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Uw raad wordt voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Molenstraat 12 t/m 26 en 34 te Marum, NL.IMRO.1969.BPMA23HERS1-OW01 gewijzigd vast te stellen; 
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPMA23HERS1-VA01 te geven; 
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_ NL.IMRO.1969.BPMA23HERS1-VA01.dxf vast te stellen; 
  4. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het ontwerpbestemmingsplan Molenstraat 12 t/m 26 en 34 te Marum, NL.IMRO.1969.BPMA23HERS1-OW01 gewijzigd vast te stellen;
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPMA23HERS1-VA01 te geven;
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_ NL.IMRO.1969.BPMA23HERS1-VA01.dxf vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  01:03:00 - 01:04:05 - Ard van der Tuuk
 14. 14

  Met de komst van De Plint (de Hazelaar) en het IKC Marum zijn diverse maatschappelijke functies, die waren ondergebracht in het Marheem, verhuisd. Het gebouw aan de Schoolstraat staat inmiddels leeg. Met de wetenschap dat het gebouw op termijn leeg zou komen te staan, is in 2020 al een stedenbouwkundige verkenning gemaakt. Op dat moment was nog niet duidelijk of het Groene Kruisgebouw vrij zou komen voor een eventuele herbestemming en werd ook gewacht op de toekomstige bestemming van het parkeerterrein aan de Tolhuisstraat (Kruisweg). Ondertussen is bekend dat het Groene Kruisgebouw een nieuwe gebruiker heeft (huisarts) en vormt daarom geen onderdeel meer van het plan. Omdat dit gebouw verscholen ligt achter het Marheem, dient dit gebouw wel een duidelijk adres aan de straat (Langestraat) te krijgen. Hier is bij de stedenbouwkundige uitwerking rekening mee gehouden. Verder is eerder besloten de ontwikkeling van het nabij gelegen parkeerterrein aan de Kruisweg niet te integreren in deze ontwikkeling.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Schoolstraat 8 te Marum (Marheem) NL.IMRO.1969.BPMA23HERS2-OW01 gewijzigd vast te stellen; 
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPMA23HERS2-VA01 te geven; 
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_ NL.IMRO.1969.BPMA23HERS2-VA01.dxf vast te stellen; 
  4. De grondexploitatie opgenomen in bijlage 7 vast te stellen

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het ontwerpbestemmingsplan Schoolstraat 8 te Marum (Marheem) NL.IMRO.1969.BPMA23HERS2-OW01 gewijzigd vast te stellen;
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPMA23HERS2-VA01 te geven;
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_ NL.IMRO.1969.BPMA23HERS2-VA01.dxf vast te stellen;
  4. De grondexploitatie opgenomen in bijlage 7 vast te stellen.  Mevr. Cynthia van Putten (VZ Westerkwartier) verzoekt het college van B&W zorgvuldig om te gaan met het gebruik van de termen Vertrouwelijk en Geheimhouding.

  01:03:41 - 01:04:05 - Ard van der Tuuk
  01:04:05 - 01:04:45 - Cynthia van Putten
  01:04:45 - 01:06:51 - Ard van der Tuuk
 15. 15

  Op het perceel Jonkersvaart 81 te Zevenhuizen is een voormalige (agrarische) tweede bedrijfswoning aanwezig. De bedrijfswoning op Jonkersvaart 81 behoorde bij het naastgelegen agrarische bedrijf op Jonkersvaart 83. Het agrarische bedrijf is sinds enige tijd beëindigd. De tweede bedrijfswoning was niet meer noodzakelijk voor de agrarische bedrijfsvoering ter plaatse en is verkocht aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer is voornemens om de voormalige bedrijfswoning op Jonkersvaart 81 particulier te gaan bewonen. De bestemming van de voormalige bedrijfswoning wordt gewijzigd in een Woonbestemming. Daarnaast mag de bebouwing op het perceel worden uitgebreid door de bestaande garage en schuur te vergroten en een nieuwe paardenstal te bouwen voor het hobbymatig houden van maximaal vijf paarden. Voor de ontwikkeling is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Het inpassingsplan geldt als voorwaardelijke verplichting voor het uitbreiden van de bestaande bebouwing en het bouwen van de nieuwe paardenstal. Voor de wijziging van de bestemming van het perceel Jonkersvaart 81 en het uitbreiden van de bebouwing op het perceel is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Gelet op het gestelde in de toelichting van het bestemmingsplan wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. 
  Wij stellen u voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Jonkersvaart 81 & 83 Zevenhuizen’ ongewijzigd vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPZE23POST1-OW01; 
  2. Het vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPZE23POST1-VA01 te geven; 
  3. Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2023-12-12); 
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1.Het ontwerpbestemmingsplan ‘Jonkersvaart 81 & 83 Zevenhuizen’ ongewijzigd vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en
  verbeelding met het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPZE23POST1-OW01;
  2. Het vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPZE23POST1-VA01 te geven;
  3. Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2023-12-12);
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  01:05:33 - 01:06:51 - Ard van der Tuuk
 16. 16

  In de motie staat opgenomen dat deze raadswerkgroep binnen de bestaande kaders zorgdraagt voor het formuleren van uitvoerbare voorwaarden op het gebied van schaal, evenredigheid, aantallen, zorg, onderwijs, financiering, goede communicatie, duur van opvang en het creëren van draagvlak, zodat uiteindelijk het college goed geruggesteund en slagvaardig kan reageren en uitvoeren. Deze raadswerkgroep geeft vooral vorm aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Het college zorgt op grond van de wet- en regelgeving vervolgens voor de uitvoering daarvan. Het is daarom vanzelfsprekend dat de betreffende portefeuillehouder(s) bij relevante gespreksonderwerpen voor de overleggen van de raadswerkgroep uitgenodigd kunnen worden. Bijna elke gemeente in Nederland is bezig met de problematiek van de opvang van vluchtelingen; de raadswerkgroep wil daarom ook kennis nemen van en/of op bezoek gaan bij interessante voorbeelden van andere gemeenten om daarvan te leren.


  Voorgesteld besluit:
  Voorgesteld wordt een tijdelijke “Raadswerkgroep Opvang van Vluchtelingen” in te stellen met daarin opgenomen de volgende leden: 
  - Jan Willem Slotema (CDA); 
  - Frantina Kiekebeld- van der Knaap (VZ Westerkwartier); 
  - Annemiek Kleinjan-Uneken (Groen Links); 
  - Rogier van 't Land (D66); 
  - Sandra de Wit (PvdA); 
  - Henk Hildering (CU);


  - Kornelis Jansma (Sterk Westerkwartier).


  De overige raadsfracties leveren geen afgevaardigde voor deze raadswerkgroep aan.

  Besluit

  Voorgesteld wordt een tijdelijke “Raadswerkgroep Opvang van Vluchtelingen” in te stellen met daarin opgenomen de volgende leden:
  - Jan Willem Slotema (CDA);
  - Frantina Kiekebeld- van der Knaap (VZ Westerkwartier);
  - Annemiek Kleinjan-Uneken (Groen Links);


  - Rogier van 't Land (D66);
  - Sandra de Wit (PvdA);
  - Henk Hildering (CU);
  - Kornelis Jansma (Sterk Westerkwartier);
  De overige raadsfracties leveren geen afgevaardigde voor deze raadswerkgroep aan.


  Dhr. Jeroen Betten (VVD) en mevr. Geertje Dijkstra-Jacobi (Lijst Dijkstra-Jacobi) voeren het woord, reactie door dhr. Rogier van ’t Land (D66) als één van de indieners van de motie.


  De raadsvoorzitter heeft gevraagd of de partijen VVD en Lijst Dijkstra-Jacobi of het correct is dat deze partijen geen afvaardiging leveren voor de raadswerkgroep opvang vluchtelingen. Partijen hebben dit bevestigd.  *Stemverklaring mevrouw Geertje Dijkstra-Jacobi (Lijst Dijkstra-Jacobi):
  “Op 13 december is de motie ‘Raadswerkgroep verdere concretisering van de voorwaarden voor Opvang’ aangenomen maar toen was ik nog geen raadslid. Ik
  ga er vanuit dat de werkgroep een adviesgroep is en besluiten die in de raadswerkgroep worden genomen zien wij graag terug in de raadsvergadering omdat besluiten in openbare vergaderingen dienen te worden genomen, op deze manier houd je het openbare bestuur transparant.”  *Stemverklaring dhr. Jeroen Betten (VVD):
  “Wij stemmen tegen het voorstel maar wij zullen niet stemmen tegen personen wij hebben alle vertrouwen in collega’s, deze stemverklaring is ook namens Lijst Dijkstra-Jacobi.”


  De raad stelt de raadswerkgroep in met 28 stemmen voor (VZ Westerkwartier, GL, PvdA, CU, CDA, PvdA, Sterk Westerkwartier) en 3 stemmen tegen (VVD en Lijst Dijkstra-Jacobi).


  De beoogde personen voor de raadswerkgroep worden unaniem benoemd in de schriftelijke stemming.

  01:06:10 - 01:06:51 - Ard van der Tuuk
  01:06:56 - 01:07:48 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:07:48 - 01:07:50 - Ard van der Tuuk
  01:07:52 - 01:09:27 - Jeroen Betten
  01:09:27 - 01:09:30 - Ard van der Tuuk
  01:09:33 - 01:11:32 - Rogier van 't Land
  01:11:32 - 01:11:35 - Ard van der Tuuk
  01:11:35 - 01:11:57 - Rogier van 't Land
  01:11:57 - 01:11:58 - Ard van der Tuuk
  01:11:58 - 01:13:10 - Jeroen Betten
  01:13:15 - 01:14:02 - Rogier van 't Land
  01:14:06 - 01:14:53 - Ard van der Tuuk
  01:14:53 - 01:14:58 - Rogier van 't Land
  01:14:58 - 01:15:01 - Rogier van 't Land
  01:15:01 - 01:15:08 - Ard van der Tuuk
  01:15:08 - 01:15:17 - Rogier van 't Land
  01:15:17 - 01:15:34 - Ard van der Tuuk
  01:15:34 - 01:15:36 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:15:36 - 01:16:27 - Ard van der Tuuk
  01:16:29 - 01:17:00 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:17:00 - 01:17:04 - Ard van der Tuuk
  01:17:04 - 01:17:18 - Jeroen Betten
  01:17:18 - 01:17:20 - Ard van der Tuuk
  01:17:20 - 01:17:22 - Jeroen Betten
  01:17:22 - 01:17:40 - Ard van der Tuuk
  01:18:14 - 01:18:21 - Ard van der Tuuk
  01:19:04 - 01:19:45 - Ard van der Tuuk
  01:19:45 - 01:19:48 - Onno de Vries
  01:19:48 - 01:20:05 - Ard van der Tuuk
  01:23:11 - 01:23:18 - Ard van der Tuuk
  01:25:30 - 01:25:33 - Ard van der Tuuk
  01:25:33 - 01:25:35 - Jan Willem Slotema
  01:25:35 - 01:25:46 - Ard van der Tuuk
  01:25:46 - 01:25:55 - Onno de Vries
  01:25:55 - 01:27:24 - Ard van der Tuuk
 17. 17

  Besluit

  Op verzoek van de VVD is de vergadering geschorst. Na de schorsing trekt VVD het amendement in.

  Amendementen

  Titel
  Gebiedskompas Nienoord
 18. 17.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (31)

  Besluit

  Het amendement wordt unaniem aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Gebiedskompas Nienoord
 19. 17.2

  Nienoord is één van de parels in Noord-Nederland met een grote diversiteit aan kwaliteiten en gebruikers. Het landgoed is voortdurend in ontwikkeling; bestaande en (potentieel) nieuwe gebruikers melden zich bij de gemeente met plannen en ideeën. Om in het krachtenveld van waarden versus ontwikkelingen goede afwegingen te maken is het voorliggende Gebiedskompas Nienoord opgesteld. Het Gebiedskompas Nienoord is opgesteld conform het gedachtengoed van de Omgevingswet. Dit houdt allereerst in dat het Gebiedskompas in een breed participatietraject tot stand is gekomen. Meer nog dan de Wet ruimtelijke ordening, gaat de Omgevingswet immers uit van het vanaf de start betrekken van belanghebbenden. Bij dit raadsvoorstel treft u een overzicht van de gepleegde communicatie- en participatie-inspanningen. In de tweede plaats gaat de Omgevingswet uit van de zogenaamde ‘ja, mits-benadering’. Dit betekent dat plannen en ideeën die passen binnen het Gebiedskompas op een positieve grondhouding van de gemeente mogen rekenen. Daartoe bevat het Gebiedskompas, langs een indeling in drie zones, een beschrijving van de ontwikkelingsrichting van het Landgoed. Elk van zones bevat een aantal spelregels waarmee het behoud en de ontwikkeling van de in die zone aanwezige waarden en kwaliteiten wordt geborgd. Op deze manier is een inspirerend en toekomstbestendig Gebiedskompas ontstaan; het kompas schrijft namelijk niet gedetailleerd voor wat wel en niet mag op het Landgoed, maar nodigt uit om binnen de zones (samen met de gemeente) tot passende plannen te komen. En daarmee voldoet het Gebiedskompas aan een derde uitgangspunt van de Omgevingswet, het leveren van maatwerk. Voor nadere details wordt verwezen naar het bijgevoegde Gebiedskompas Nienoord.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de ‘Nota zienswijzen en vooroverleg’ en de daarin als bijlage opgenomen vooroverlegreacties en zienswijzen; 
  2. Het Gebiedskompas Nienoord vaststellen als onderdeel van de Omgevingsvisie Westerkwartier 2040 en het Gebiedskompas daarin na vaststelling integraal opnemen; 
  3. De Beleidsnota ‘Toekomstvisie Landgoed Nienoord’ (2008) intrekken.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Instemmen met de ‘Nota zienswijzen en vooroverleg’ en de daarin als bijlage opgenomen vooroverlegreacties en zienswijzen;
  2. Het Gebiedskompas Nienoord gewijzigd vaststellen als onderdeel van de Omgevingsvisie Westerkwartier 200 en het Gebiedskompas daarin na vaststelling integraal opnemen en daarbij "Als uitvloeisel van dit Gebiedskompas gaan we daarom een onderzoek doen naar
  de beste passende locatie voor het podium op het Landgoed" (p.22) aan te vullen met: "Als uitvloeisel van dit Gebiedskompas gaan we daarom een onderzoek doen naar de best passende locatie voor het podium op het Landgoed waar bij (allereerst) wordt ingezet op het behoud van het podium op de huidige locatie";
  3. De Beleidsnota ‘Toekomstvisie Landgoed Nienoord’ (2008) intrekken.


  Woordvoering door alle partijen. Beantwoording door wethouder Haze.


  *Toezegging: Het college zegt toe om met de provincie te onderzoeken of het beschermingsregime er af kan.
  *Toezegging: Het college zegt toe om bij de uitvoering gericht rekening te houden met podium Nienoord om ze erbij te betrekken.
  *Toezegging: Het college zegt toe het amendement A2 van Lijst Dijkstra-Jacobi en VZ Westerkwartier over te nemen.

  Toezeggingen

  Titel
  Gebiedskompas Nienoord
  Gebiedskompas Nienoord
  Gebiedskompas Nienoord
  01:26:55 - 01:27:24 - Ard van der Tuuk
  01:27:24 - 01:29:57 - Jan van der Laan
  01:29:57 - 01:30:02 - Ard van der Tuuk
  01:30:02 - 01:30:28 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:30:28 - 01:31:12 - Jan van der Laan
  01:31:12 - 01:31:14 - Ard van der Tuuk
  01:31:14 - 01:31:30 - Jan van der Laan
  01:31:30 - 01:31:33 - Ard van der Tuuk
  01:31:33 - 01:31:44 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:31:44 - 01:31:47 - Ard van der Tuuk
  01:31:47 - 01:32:25 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:32:25 - 01:32:35 - Ard van der Tuuk
  01:32:35 - 01:34:12 - Jan van der Laan
  01:34:12 - 01:34:35 - Ard van der Tuuk
  01:34:35 - 01:37:18 - Jan van der Laan
  01:37:18 - 01:37:31 - Ard van der Tuuk
  01:37:31 - 01:41:25 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:41:25 - 01:41:40 - Ard van der Tuuk
  01:41:40 - 01:42:13 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:42:13 - 01:42:29 - Ard van der Tuuk
  01:42:29 - 01:43:34 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:43:34 - 01:43:37 - Ard van der Tuuk
  01:43:37 - 01:43:51 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:43:51 - 01:43:54 - Ard van der Tuuk
  01:43:58 - 01:44:09 - Ard van der Tuuk
  01:44:09 - 01:45:57 - Alex Steenbergen
  01:45:57 - 01:46:00 - Ard van der Tuuk
  01:46:00 - 01:51:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:51:29 - 01:51:36 - Ard van der Tuuk
  01:51:36 - 01:52:00 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:52:00 - 01:53:41 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:53:41 - 01:53:45 - Ard van der Tuuk
  01:53:45 - 01:54:24 - Myra Eeken - Hermans
  01:54:24 - 01:54:27 - Ard van der Tuuk
  01:54:27 - 01:54:56 - Annelie Bonnet
  01:54:59 - 01:55:03 - Ard van der Tuuk
  01:55:03 - 01:55:14 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:55:14 - 01:56:00 - Ard van der Tuuk
  01:56:00 - 01:59:03 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:59:03 - 01:59:06 - Ard van der Tuuk
  01:59:06 - 01:59:38 - Anneke Laan
  01:59:38 - 01:59:43 - Ard van der Tuuk
  01:59:57 - 02:02:33 - Hans Haze
  02:02:33 - 02:02:38 - Ard van der Tuuk
  02:02:38 - 02:02:48 - Jan van der Laan
  02:02:48 - 02:06:05 - Hans Haze
  02:06:05 - 02:06:31 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:06:31 - 02:06:38 - Hans Haze
  02:06:38 - 02:07:42 - Hans Haze
  02:07:42 - 02:07:50 - Ard van der Tuuk
  02:07:50 - 02:08:25 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:08:25 - 02:08:34 - Hans Haze
  02:08:34 - 02:08:36 - Ard van der Tuuk
  02:08:36 - 02:09:16 - Alex Steenbergen
  02:09:16 - 02:10:01 - Hans Haze
  02:10:01 - 02:10:09 - Ard van der Tuuk
  02:10:09 - 02:10:12 - Hans Haze
  02:10:12 - 02:10:52 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:10:52 - 02:12:57 - Hans Haze
  02:12:57 - 02:13:10 - Ard van der Tuuk
  02:13:10 - 02:13:25 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:13:28 - 02:17:07 - Hans Haze
  02:17:07 - 02:17:16 - Ard van der Tuuk
  02:17:16 - 02:17:31 - Ard van der Tuuk
  02:17:31 - 02:18:13 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:18:17 - 02:18:20 - Hans Haze
  02:18:20 - 02:18:23 - Ard van der Tuuk
  02:18:23 - 02:18:56 - Hans Haze
  02:18:59 - 02:19:21 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:19:26 - 02:19:28 - Ard van der Tuuk
  02:19:28 - 02:19:30 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:19:30 - 02:19:33 - Ard van der Tuuk
  02:19:33 - 02:19:42 - Hans Haze
  02:19:42 - 02:19:56 - Ard van der Tuuk
  02:19:56 - 02:19:59 - Hans Haze
  02:19:59 - 02:20:02 - Ard van der Tuuk
  02:20:02 - 02:20:27 - Hans Haze
  02:20:32 - 02:20:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:20:55 - 02:21:01 - Hans Haze
  02:21:01 - 02:21:10 - Hans Haze
  02:21:10 - 02:21:22 - Hans Haze
  02:21:22 - 02:21:26 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:21:26 - 02:21:27 - Hans Haze
  02:21:31 - 02:21:36 - Ard van der Tuuk
  02:21:36 - 02:21:41 - Jan van der Laan
  02:21:41 - 02:21:48 - Ard van der Tuuk
  02:21:48 - 02:22:09 - Anneke Laan
  02:22:12 - 02:22:58 - Hans Haze
  02:23:03 - 02:23:05 - Ard van der Tuuk
  02:23:05 - 02:23:49 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:23:50 - 02:23:52 - Ard van der Tuuk
  02:23:52 - 02:24:44 - Alex Steenbergen
  02:24:46 - 02:24:50 - Ard van der Tuuk
  02:24:50 - 02:24:51 - Hans Haze
  02:24:55 - 02:24:59 - Ard van der Tuuk
  02:24:59 - 02:25:07 - Hans Haze
  02:25:07 - 02:25:16 - Ard van der Tuuk
  02:25:16 - 02:26:36 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:26:36 - 02:26:57 - Hans Haze
  02:26:57 - 02:27:09 - Hans Haze
  02:27:13 - 02:27:38 - Ard van der Tuuk
  02:40:31 - 02:40:46 - Ard van der Tuuk
  02:40:46 - 02:41:40 - Jan van der Laan
  02:41:40 - 02:41:59 - Ard van der Tuuk
  02:42:08 - 02:42:56 - Hans Haze
  02:42:56 - 02:43:15 - Ard van der Tuuk
  02:43:19 - 02:43:20 - Ard van der Tuuk
  02:43:42 - 02:43:44 - Ard van der Tuuk
  02:44:09 - 02:44:14 - Ard van der Tuuk
  02:44:16 - 02:44:31 - Onno de Vries
  02:44:31 - 02:45:36 - Ard van der Tuuk
 20. 18

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  Raadsleden (28)
  tegen
  Raadsleden (3)

  Besluit

  Het amendement wordt aangenomen met 28 stemmen voor (CDA, GroenLinks, PvdA, VZ Westerkwartier, D66, CDA, Lijst Dijkstra-Jacobi, VVD en 3 stemmen tegen (Sterk Westerkwartier)

  Amendementen

  Titel
  Vaststelling Lijsterbesstraat Grootegast
 21. 18.1

  Door het bedrijf VDM wonen is aan de gemeente gevraagd om 6 halfvrijstaande woningen te mogen bouwen op het perceel aan de Lijsterbesstraat in Grootegast. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. In het geldende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming 'wonen-1'. In de regels behorende bij de bestemming is aangegeven dat het aantal hoofdgebouwen ten hoogste het bestaande aantal bedraagt. Het toevoegen van woningen is hiermee in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om het bouwplan te kunnen realiseren is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende terinzagelegging zijn zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is een nota van zienswijzen opgesteld. Tevens heeft het waterschap een reactie gegeven op het ontwerpplan. Naar aanleiding van de reactie van het waterschap zijn enkele kleine wijzigen aangebracht in het bestemmingsplan. Voorgesteld wordt in te stemmen met voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan Lijsterbesstraat, Grootegast en de raad te vragen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de ingediende zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan Lijsterbesstraat, Grootegast; 
  2. Kennisnemen van de tegen het bestemmingsplan ingediende zienswijzen; 
  3. De zienswijzen tegen het bestemmingsplan ongegrond te verklaren; 
   4. In te stemmen met de voorgestelde wijziging; 
  5. Het bestemmingsplan Lijsterbesstraat, Grootegast met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPGG23INBR1-OW01gewijzigd vast te stellen; 
  6. Het vastgestelde plan het identificatienummer; NL.IMRO.1969.BPGG23INBR1-VA01 te geven; 
  7. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_ NL.IMRO.1969.BPGG23INBR1-VA01.dxf vast te stellen;

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennisnemen van de ingediende zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan Lijsterbesstraat, Grootegast;
  2. Kennisnemen van de tegen het bestemmingsplan ingediende zienswijzen;
  3. De zienswijzen tegen het bestemmingsplan ongegrond te verklaren;
  4. In te stemmen met de voorgestelde wijziging;
  5. Het bestemmingsplan Lijsterbesstraat, Grootegast met identificatienummer NL. IMRO. 1969.BPGG23INBR1-OWO1 gewijzigd vast te stellen
  en daarbij “4.2.1.h. de maximum bouwhoogte bedraagt ten hoogste 9,00 m
  6. Het vastgestelde plan het identificatienummer; NL.IMRO.1969.BPGG23INBR1-VA01 te geven;
  7. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_ NL.IMRO.1969.BPGG23INBR1-VA01.dxf vast te stellen.  Woordvoering door alle partijen. Beantwoording door wethouder Haze

  02:45:16 - 02:45:36 - Ard van der Tuuk
  02:45:36 - 02:48:31 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:48:31 - 02:48:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:48:50 - 02:48:54 - Ard van der Tuuk
  02:48:54 - 02:49:11 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:49:11 - 02:49:19 - Ard van der Tuuk
  02:49:19 - 02:50:05 - Myra Eeken - Hermans
  02:50:05 - 02:50:08 - Ard van der Tuuk
  02:50:08 - 02:50:10 - Ard van der Tuuk
  02:50:10 - 02:50:53 - Jeroen Betten
  02:50:53 - 02:50:55 - Ard van der Tuuk
  02:50:57 - 02:53:22 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:53:22 - 02:53:25 - Ard van der Tuuk
  02:53:25 - 02:54:08 - René de Vink
  02:54:08 - 02:54:14 - Ard van der Tuuk
  02:54:14 - 02:55:28 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:55:28 - 02:55:30 - Ard van der Tuuk
  02:55:30 - 02:56:28 - Jan Willem Slotema
  02:56:28 - 02:56:32 - Ard van der Tuuk
  02:56:32 - 02:57:41 - Jeroen Hoving
  02:57:49 - 02:57:53 - Jeroen Hoving
  02:57:53 - 02:58:01 - Ard van der Tuuk
  02:58:01 - 03:01:09 - Hans Haze
  03:01:09 - 03:01:14 - Ard van der Tuuk
  03:01:14 - 03:01:22 - Hans Haze
  03:01:22 - 03:01:28 - Ard van der Tuuk
  03:01:28 - 03:02:35 - Jeroen Betten
  03:02:35 - 03:03:53 - Hans Haze
  03:03:54 - 03:04:02 - Ard van der Tuuk
  03:04:02 - 03:07:19 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:07:21 - 03:07:24 - Ard van der Tuuk
  03:07:24 - 03:08:17 - Myra Eeken - Hermans
  03:08:20 - 03:08:32 - Ard van der Tuuk
  03:08:32 - 03:09:02 - Jan Willem Slotema
  03:09:04 - 03:09:06 - Ard van der Tuuk
  03:09:06 - 03:09:40 - Jeroen Hoving
  03:09:42 - 03:09:45 - Ard van der Tuuk
  03:09:52 - 03:11:52 - Hans Haze
  03:11:54 - 03:12:30 - Ard van der Tuuk
  03:12:49 - 03:12:50 - Ard van der Tuuk
  03:12:52 - 03:13:11 - Onno de Vries
  03:13:11 - 03:14:01 - Ard van der Tuuk
 22. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (31)

  Besluit

  Het Amendement wordt unaniem aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Huisvesting onderzoek
 23. 19.1

  Stemuitslag

  voor 10%
  tegen 90%
  voor
  Raadsleden (3)
  tegen
  Raadsleden (28)

  Besluit

  Het amendement wordt verworpen met 3 stemmen voor (VVD, Lijst Dijkstra-Jacobi) en 28 stemmen tegen (GroenLinks, VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier, ChristenUnie, PvdA, CDA, D66).

  Amendementen

  Titel
  Huisvesting Nieuwbouwscenario's Elders
 24. 19.2

  Na het doen van uitvoerig onderzoek heeft op 21 december 2023 het college van B&W geconcludeerd dat het raadsbesluit van 13 juli 2022 niet optimaal uitvoerbaar is op het onderdeel centrale huisvesting, door middel van verbouw en uitbreiding van het huidige gemeentehuis in Zuidhorn. Deze conclusie is ingebracht in het raadsoverleg van 10 januari 2024 met het verzoek hiervan af te zien. Na het raadsoverleg van 10 januari, was er nog een aantal vragen vanuit de raad over de onderbouwing van de gemaakte keuze(s). Op 23 januari is aanvullende onderbouwing aangeleverd in de vorm van een raadsbrief inclusief bijlagen, waarvan een aantal vertrouwelijk van aard zijn (bijlage 1). De totale onderzoekskosten van het in deze raadsbrief uitgebreid omschreven proces komen bij elkaar opgeteld uit op een totaal van € 105.000. Op 30 januari is met een raadsactiviteit gelegenheid gegeven om inhoudelijke vragen te kunnen stellen over de gemaakte keuze(s).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (31)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de vijf te onderzoeken varianten voor centrale huisvesting, te weten: - Gemeentehuis Zuidhorn met uitbreiding richting park & parkeerplaats; - Gemeentehuis Zuidhorn met een vergadercentrum elders; - Gemeentehuis Zuidhorn met verleggen busbaan; - Nieuwbouwscenario Midwolde; - Nieuwbouwscenario Oostergast. 
  2. In te stemmen met een na het zomerreces van 2024 te ontvangen en integraal tot stand gekomen onderzoeksrapportage inzake de centrale huisvesting en dat aan uw raad voor te leggen ter besluitvorming. 
  3. In de opmaat naar besluitvorming toe uw raad periodiek te informeren over de voortgang.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1.ln te stemmen met drie te onderzoeken varianten voor centrale huisvesting, te weten:
  a. Variant uitbreiding huidig gemeentehuis Zuidhorn. * zie toelichting
  b. Variant nieuwbouw Midwolde. * zie toelichting
  c. Variant nieuwbouw Oostergast. * zie toelichting


  Proces
  De varianten worden onderzocht op een aantal vooraf door de raad vastgestelde criteria.
  Om tot de juiste criteria te komen wordt het volgende proces gevolgd:
  - Het college selecteert en contracteert een onderzoeksbureau. Dat bureau haalt bij de raad op welke criteria zij onmisbaar en belangrijk vinden om tot een goed besluit te komen. Dit proces vindt plaats tijdens een raadsoverleg, waarbij de raad en het onderzoeksbureau in dialoog komen tot de belangrijke criteria.
  - De rol van het onderzoeksbureau in het raadsoverleg is uitdrukkelijk om verhelderende vragen te stellen, criteria te verduidelijken en het proces zo te ondersteunen. Uiteraard worden ook de al vastgestelde criteria meegenomen en de criteria die het college stelt.
  - Het bureau inventariseert welke criteria het meest belangrijk worden gevonden. Het college legt deze aan de raad voor ter instemming alvorens het onderzoek wordt uitgevoerd.


  Onderzoeksresultaten
  1. Het onderzoeksbureau onderzoekt, met inachtneming van het reeds verrichte onderzoek, de verschillende varianten, mede op grond van de door de raad geleverde inbreng. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd als controleerbare feiten en gegevens, op basis waarvan het college een advies geeft en voorlegt aan de raad.
  2.In te stemmen met een na het zomerreces van 2024te ontvangen en integraal tot stand gekomen onderzoeksrapportage inzake de centrale huisvesting en dat vervolgens in de raad te behandelen ter besluitvorming.
  3. In de opmaat tot de besluitvorming de raad periodiek te laten informeren door het college over de voortgang. Indien er zich ontwikkelingen en/of omstandigheden voordoen die van invloed zijn op deze opdracht, meldt het college dat terstond aan de raad. De raad komt dan tijdig in de positie deze -zo nodig- bij te stellen."  Toelichting op drie varianten in het amendement over huisvesting:
  a. Variant uitbreiding huidig gemeentehuis Zuidhorn.
  Hiermee wordt bedoeld: een uitbreiding aansluitend op het bestaande gebouw. De verschillende mogelijkheden om een uitbreiding te realiseren dienen onderzocht te worden binnen de hier onder aangegeven kaders. Daarbij laat het college ook de subvarianten die door de raad of door inwoners zijn geopperd, door het onderzoeksbureau onderzoeken.
  b. Variant nieuwbouw Midwolde. Hiermee wordt de bouw van een geheel nieuw gemeentehuis bedoeld. Dit wordt gebouwd in Midwolde: het zoekgebied is de volledige kavel van het voormalig sloopbedrijf aan de Hoofdstraat 101-1.
  c. Variant nieuwbouw Oostergast. Hiermee wordt bedoeld: de bouw van een geheel nieuw gemeentehuis. Dit wordt gebouwd in Zuidhorn op de hiervoor meest geschikte plek in de wijk De Oostergast. Het zoekgebied hiervoor is het volledige gebied van de wijk tussen Rijksstraatweg en rondweg N355.  Woordvoering door alle partijen. Beantwoording door wethouder Nederveen  *Stemverklaring dhr. Jeroen Betten (VVD).
  “Ondanks dat het amendement niet is aangenomen stemmen wij toch voor het voorstel omdat wij het proces niet willen traineren.”


  *Toezegging: Het college zegt toe dat financiën één van de criteria zal zijn en deze neemt het college mee in het gehele traject.

  Toezeggingen

  Titel
  Huisvesting onderzoek 5 varianten
  03:13:34 - 03:14:01 - Ard van der Tuuk
  03:14:01 - 03:14:16 - Jan Willem Slotema
  03:14:16 - 03:14:18 - Ard van der Tuuk
  03:14:18 - 03:14:21 - Jan Willem Slotema
  03:14:21 - 03:14:39 - Ard van der Tuuk
  03:14:39 - 03:14:43 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:14:45 - 03:15:33 - Ard van der Tuuk
  03:15:33 - 03:17:36 - Emil Klok
  03:17:36 - 03:17:44 - Ard van der Tuuk
  03:17:44 - 03:18:02 - Ard van der Tuuk
  03:18:02 - 03:19:07 - Emil Klok
  03:19:13 - 03:19:19 - Ard van der Tuuk
  03:19:19 - 03:19:25 - Jeroen Betten
  03:19:25 - 03:19:26 - Ard van der Tuuk
  03:19:26 - 03:24:44 - Jeroen Betten
  03:24:44 - 03:24:49 - Ard van der Tuuk
  03:24:49 - 03:26:21 - Jeroen Betten
  03:26:21 - 03:26:24 - Ard van der Tuuk
  03:26:24 - 03:28:02 - Koos Siegers
  03:28:04 - 03:28:48 - Jeroen Betten
  03:28:50 - 03:29:36 - Koos Siegers
  03:29:39 - 03:30:49 - Jeroen Betten
  03:30:51 - 03:31:02 - Ard van der Tuuk
  03:31:08 - 03:32:33 - Jan Willem Slotema
  03:32:33 - 03:32:39 - Ard van der Tuuk
  03:32:39 - 03:32:41 - Jan Willem Slotema
  03:32:41 - 03:33:38 - Geert de Jong
  03:33:38 - 03:33:48 - Ard van der Tuuk
  03:33:48 - 03:33:56 - Geert de Jong
  03:33:56 - 03:34:01 - Ard van der Tuuk
  03:34:01 - 03:35:22 - Arnold Bloem
  03:35:22 - 03:35:25 - Ard van der Tuuk
  03:35:25 - 03:39:49 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  03:39:49 - 03:39:53 - Ard van der Tuuk
  03:39:53 - 03:40:13 - Annelie Bonnet
  03:40:17 - 03:40:20 - Ard van der Tuuk
  03:40:20 - 03:42:16 - Sandra de Wit
  03:42:16 - 03:42:19 - Ard van der Tuuk
  03:42:19 - 03:42:38 - Koos Siegers
  03:42:38 - 03:42:40 - Ard van der Tuuk
  03:42:40 - 03:42:54 - Koos Siegers
  03:42:59 - 03:43:15 - Ard van der Tuuk
  03:43:30 - 03:47:14 - Bert Nederveen
  03:47:14 - 03:47:24 - Ard van der Tuuk
  03:47:24 - 03:47:54 - Emil Klok
  03:47:54 - 03:47:55 - Ard van der Tuuk
  03:47:58 - 03:48:36 - Jeroen Betten
  03:48:36 - 03:48:38 - Ard van der Tuuk
  03:48:41 - 03:49:21 - Jan Willem Slotema
  03:49:21 - 03:49:46 - Ard van der Tuuk
  03:49:46 - 03:50:05 - Bert Nederveen
  03:50:05 - 03:50:51 - Ard van der Tuuk
  03:53:04 - 03:53:06 - Ard van der Tuuk
  03:53:08 - 03:53:23 - Onno de Vries
  03:53:23 - 03:53:31 - Ard van der Tuuk
  03:54:07 - 03:54:08 - Ard van der Tuuk
  03:54:16 - 03:54:33 - Onno de Vries
  03:54:33 - 03:54:38 - Ard van der Tuuk
  03:54:40 - 03:54:43 - Ard van der Tuuk
  03:54:46 - 03:55:11 - Jeroen Betten
  03:55:13 - 03:55:25 - Ard van der Tuuk
  03:55:52 - 03:55:54 - Ard van der Tuuk
  03:55:55 - 03:56:09 - Onno de Vries
  03:56:09 - 03:56:37 - Ard van der Tuuk
 25. 20

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.

  03:56:16 - 03:56:37 - Ard van der Tuuk